Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k volbám KVL ČR – představení kandidátů, kandidátní listiny a návrhy řádů

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

PŘÍLOHA K VOLBÁM
Komory veterinárních lékařů
České republiky

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ,
KANDIDÁTNÍ LISTINY
A NÁVRHY ŘÁDŮ

KANDIDÁTI SE PŘEDSTAVUJÍ

 

MVDr. Jan Bernardy
kandidát do představenstva KVL ČR

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Promoval jsem v roce 1983 a jako terénní veterinář jsem patřil k zakladatelům Komory. V představenstvu působím od roku 2003 (5 období), z toho ve dvou funkčních obdobích na pozici prezidenta.

V nadcházejících volbách se ucházím o vaše hlasy, abych mohl pokračovat v nastoleném trendu legislativních změn, které zajistí, že do veterinární profese nevstoupí nadnárodní společnosti, že budeme moci dále spravovat Komoru podle pravidel, která si určíme sami. Mezi hmatatelné úspěchy jistě patří i sjednocení DPH u veterinárních a humánních léčiv.

Dále budu prosazovat větší statutární pravomoc Komory – souhlasně s evropskou legislativou jsem pro umožnění vykonávání veterinární profese všem absolventům, nicméně v pozici zaměstnance. Pro výkon samostatné činnosti budu prosazovat legalizaci omezení stanovených minulým sněmem.

V oblasti vzdělávání jsem již od počátku zastáncem a podporovatelem širokých vzdělávacích aktivit, které se rozvinuly zejména v posledním volebním období.

V oblasti hospodaření s prostředky Komory jsem pro úsporný program a omezení počtu členů představenstva. Rovněž podporuji aktivity směřující ke zvýšení příjmu, nicméně pouze v rozsahu přiměřeném statutární činnosti Komory – např. ve vydávání petpasů, podobně jako u komor sousedních (Rakousko, Slovensko).

Jan Bernardy

 

MVDr. Lubomír Borkovec
Narozen: 3. 3. 1955
Adresa:
669 02 Znojmo,
Křížovnická 1,
Tel.: 606 614 189,
515 221 160
lborkovec@volny.cz

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Smíšenou veterinární praxi ve Znojmě a okolí vykonávám ve spolupráci s jedním kolegou.

1) Povinné či nepovinné členství v KVL ČR?

Jsem pro povinné členství v KVL ČR. Jen tak můžeme uplatnit učitou sílu při vyjednávání navenek a můžeme kontrolovat a ovlivňovat společenskou i odbornou úroveň veterinárního stavu.

2) Názor na postgraduální praxi

Pokud dokážeme na státní úrovni znovu prosadit postgraduální praxi, jsem pro její trvání v délce max. šesti měsíců.

3) Stručná vize směřování KVL ČR

Naše Komora by i nadále měla prosazovat, aby veterinární lékaři mohli vykonávat své povolání jako svobodnou, nezávislou profesi ve prospěch zvířat a jejich chovatelů. Jsem pro prosazování intenzivnější spolupráce s vládními i nevládními organizacemi pro oblast ochrany zvířat a přírody.

Komora by měla být pro své členy jak pomocnou základnou ve smyslu právní a ekonomické, tak i organizátorem dalšího vzdělávání, a to za přijatelné náklady. Určitě by však měla být demokratickým fórem veterinářů, kde si můžeme i vyprat své „špinavé prádlo“.

4) Své uplatnění bych viděl v zahraniční a legislativní komisi představenstva.

Lubomír Borkovec

 

MVDr. Karel Daniel, MRCVS
Křižínkov 74
e-mail:daniel.karel@gmail.com

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Svět kolem nás se rychle mění. Tyto hluboké změny mají významné dopady na veterinární profesi. Elektronický obchod a komunikace, právní vědomí ve společnosti, zvýšená vnímavost veřejnosti na diskuse ke kvalitě potravin i welfare zvířat, výkon profese právnickými osobami.

Deklarovaná „vzdělanostní společnost“, která množství mladých spoluobčanů nákladně zaparkovala ve vzdělávacích institucích, bez reálné perspektivy uplatnění studovaných oborů. Byrokratické regulace s řadou vedlejších účinků, přicházející ze všech směrů.

Silná profesní asociace – Komora veterinárních lékařů – je podle mého názoru pro budoucnost, členy Komory i vývoj profese nezbytná. Její sílu bude i v budoucnu určovat zejména způsob komunikace a vztah komorové reprezentace k partnerům.

 • 36 let ve smíšené praxi s převahou hospodářských zvířat, zkušenosti s týmovou prací i zkušenosti z prostředí obchodních společností

 • Praktická veterinární činnost ve čtyřech různých státních útvarech s odlišným sociálně-ekonomickým systémem

 • Dvacetileté zkušenosti z prostředí vícejazyčných mezinárodních profesních asociací

 • Dvacetileté zkušenosti z vedení profesní asociace včetně dvou období funkce prezidenta

 • Zkušenosti člena mezinárodního evaluačního systému pro veterinární vzdělávání

Memoranda kandidátů vždy nejraději mluví o změnách. To je na místě, protože úkolem nově zvolených osob je vést Komoru spíše neznámou budoucností. Komora však musí zachovávat kontinuitu, být sebevědomá, odpovědná. A zároveň adaptabilní vůči vnější i vnitřní realitě. To neznamená změny pouze pro změny, ani prostor pro projekci vlastních frustrací.

Na stůl pro všechny mohu položit:

Otevřenost + Zkušenosti + Odhodlání + Komunikaci

Karel Daniel

 

MVDr. Rostislav Gec
Narozen: 26. 4. 1952
Bydliště:
Nádražní 277,
783 14 Hlušovice

Kandidatura do představenstva KVL ČR

VŠV Brno absolvoval v roce 1978, člen Komory od r. 1990, reg. č. KVL ČR 2681. OS Olomouc.

Veterinární činnost jsem vykonával u Okresních veterinárních správ v Přerově a Olomouci.

Po privatizaci 1991 pracoval jako privátní veterinární lékař. Po roce 1996 jsem působil jako reprezentant firem Miele, Schgwarz Pharma a Pfizer.

Chci pracovat v komisi vzdělávací nebo mediální, kde mohu uplatnit zkušenosti z práce u zahraničních firem.

Jsem pro vzdělávací akce za dostupnější ceny. Navrhuji zařazení nových témat, která budou přínosná v praxi i životě vet. lékařů. V oblasti mediální chci publikování informací o celé šíři veterinárních činností a o odborném potenciálu veterinárního oboru a jeho přínosu pro celou společnost. (Například: Ozdravení chovu skotu od TBC, ztvárněné umělecky v divadelní hře i filmu Rafani.)

Rostislav Gec

 

MVDr. Martin Grym

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Můj názor na:

a) roli Komory a její postavení ve společnosti:

Současný koncept samosprávy je správný. Podmínkou členství by měl být současný či plánovaný výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti.

b) vnitřní strukturu Komory:

Počet členů představenstva (PV) by měl být menší, ideálně devítičlenný. Počet členů pracovních komisí by měl být omezen na pět.

c) další řízení Komory:

Sympatizuji s konceptem založeným na aktivním řešení problémů členstva (s vědomím vyšších výdajů i nutnosti zvyšování příjmů), spíše nežli s konceptem postaveným na udržování základních životních funkcí Komory a šetření za cenu neřešení.

d) výši členských příspěvků: Bude nutné zvýšit.

e) sídlo Komory: Preferuji koupi nemovitosti před pronájmem.

f) atmosféru ve vedení Komory: Velmi špatná. Časté patové situace. Neochota ke kompromisu, nulová tolerance k názoru druhého, prosazování vlastních partikulárních zájmů. Naději na změnu vzhledem k typologii zúčastněných osob (zatím) nevidím.

g) úspěchy Komory v posledním volebním období: Zachování § 2 a části § 9 Profesního řádu v rámci sporu s ÚOHS; paragrafované znění návrhu novely zákona o Komoře, kterou jsme oproti původní verzi ještě doplnili; prezentace návrhu v zemědělském výboru, ministru Jurečkovi a SVS, zatím bez větších výtek; shoda v PV na podpoře koupě nemovitosti pro sekretariát Komory.

Martin Grym

 

MVDr. Renáta Hlavová
Nar. 23. 11. 1956,
Bydliště: Opava, Rybova 6

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Od roku 1982 až dosud praxe pro chovy drůbeže – od 1991 OSVČ.

Podrobněji ve Zvěrokruhu č. 4/2011 Představujeme.

Souhlasím se zavedením doložitelné postgraduální praxe v délce max. jeden rok, pokud nebude příslušně upraveno studium na VFU včetně posouzení existence dvou fakult se „stejným výstupem“.

Stručná vize směřování KVL ČR – další zdokonalení vzdělávání členů KVL, pokud možno udržet kompetence VL.

Nevytvářet „odborovou“ organizaci. Opětovné navázání narušené komunikace s VFU a SVS.

Své uplatnění vidím v ekonomické a vzdělávací komisi. Jsem pro nepovinné vzdělávání s evidencí, která dovolí nastavit různé benefi ty pro zúčastněné. V ekonomické komisi ve spolupráci s LK postupně upravujeme některé vnitřní předpisy tak, aby vyhovovaly zájmům KVL a taky všeobecně platným nadřazeným normám.

Renáta Hlavová

 

MVDr. Libor Okřina

Kandidatura do představenstva KVL ČR

1. Jsem pro nepovinné členství v Komoře.

2. Jsem rozhodně proti povinné postgraduální praxi. Považuji ji za diskriminaci absolventů a nekalou formu konkurenčního boje.

3. Jsem pro to, aby Komora co nejméně veterinářům komplikovala život. Jsem proti jakýmkoliv snahám o zavádění povinných praxí, atestací a povinného vzdělávání. Vzdělávat by se měl každý sám tak, aby obstál v konkurenci svými znalostmi a schopnostmi. Jsem přesvědčen o tom, že by Komora měla podporovat nepovinné vzdělávání a odborné semináře organizované Komorou by měly být pro členy zdarma. Považuji to za nejlepší využití peněz, které jako členové Komoře platíme.

4. Mám zájem pokračovat v práci pro zahraniční komisi.

Libor Okřina

 

MVDr. Petr Punčochář
Narozen: 23. 11. 1961
Bydliště: Ždírec-Myť 17, Blovice

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Vzdělání:

 • 1975–1979 Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice

 • 1980–1986 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno

 • 1986 – graduován na Fakultě veterinárního lékařství, VFU Brno

 • Účast na řadě odborných seminářů s mezinárodní účastí

 • Květen 1991 – měsíční stáž na Hospital Animal Clinic, Homestaed, Florida

 • Červen 1992 – osmitýdenní stáž na Hospital Animal Clinic, Homestead, Florida

Pracovní zkušenosti:

 • Září 1986–1990 . veterinární lékař na Veterinárním středisku Blovice Plzeň–jih
 • 1991 – soukromá veterinární praxe – specializace na velká hospodářská zvířata a medicínu malých zvířat

Zájmy:

– myslivost, cestování, lyžování, koně a maďarští ohaři

Petr Punčochář

 

MVDr. Vladimír Rejnek
Hrachoviště 9, okr. Pardubice
Nar. 1. 12. 1954,
absolvent VŚV Brno v r. 1980,
člen KVL od jejího založení,
Soukromý vet. l., praxe smíšená

Kandidatura do představenstva KVL ČR

1. Jsem pro povinné členství v KVL. Nepovinným členstvím by Komora přišla o své pravomoci svěřené ji státem–vydávání licencí, registraci vet. l. a hlavně o pravomoci disciplinární. Představa, že by o mně jednal státní úředník (SVS, MZ, obce s rozšířenou působností…), je pro mě nepřijatelná.

2. Jsem pro postgraduální praxe v délce 12, maximálně 24 měsíců a musí být v souladu s legislativou. Delší je pro mě nepřijatelná, diskriminační a považuji to za nekalou konkurenci.

3. Komora by veterinářům měla sloužit a neztrpčovat jim život. Na venek by měla vystupovat jako jednotný orgán, což se bohužel v minulém období nedělo. Legislativní změny připravovat citlivě, cíleně a přijít s nimi v pravý čas a na dobře připravenou půdu. Jenom tak bude Komora rovnocenným partnerem při jednáních se státními orgány.

4. Jsem proti povinnému vzdělávání. Záleží na každém z nás, jak na sobě pracuje. Komora by měla pokračovat v započatem trendu vzdělávání a touto formou částečně vrátit členům jejich čl. příspěvky.

5. Jsem pro koupi nemovitosti pro sídlo Komory. Jak se ukázalo, pronájem je v dlouhodobém výhledu v dnešní době neekonomický.

6. Chtěl bych nadále pracovat v mediální komisí.

Vladimír Rejnek

 

MVDr. Kateřina Slabá
Narozena: 1978
Bydliště: Chomutov

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Narodila jsem se v Chomutově roku 1978. VFU Brno, Fakultu veterinárního lékařství jsem absolvovala roku 2002. Od té doby pracuji spolu s manželem na klinice pro malá zvířata ARVET v Písku.

Věnuji se medicíně malých zvířat, můj zájem je zaměřen na stomatologii, jsem zakládající členkou České společnosti veterinárních stomatologů a členkou Evropské společnosti veterinárních stomatologů. Jsem vdaná a mám dvě děti. Mluvím plynně anglicky, dorozumím se i německy a francouzsky.

V příštím volebním období bych chtěla pokračovat v práci pro vzdělávací komisi. Myslím, že nastolený kurz postgraduálního vzdělávání je dobrý a pro kolegy v praxi podle jejich ohlasů přínosný. Leží před námi mnoho důležitých úkolů a rozhodnutí. Zejména je třeba dovést ke zdárnému konci práci na novém „zákonu o KVL”, což bude vyžadovat nejen úsilí členů představenstva, nejvíce pak členů legislativní komise, ale i investice fi nanční. Nelze si nalhávat, že kvalitní lobbing a mediální práci je možné někde získat zadarmo. Pokud máme uspět a zajistit veterinárnímu stavu dobré podmínky pro práci v příštích letech, musíme pro to něco udělat. A v této, zcela mimořádné situaci není místo na krátkozraké sliby zachovávání rozpočtu v černých číslech za každou cenu. Komora má podle mého názoru v současné době dostatečné rezervy, aby nemusela riskovat fi asko v prosazování zájmů svých členů a uvážená investice se může v dlouhodobém horizontu vyjevit jako ta nejhospodárnější varianta z možných.

V Písku, 12. 9. 2014

MVDr. Kateřina Slabá

 

MVDr. Milan Snášil, CSc.
– Veterinární klinika
Brno–Podveská 20,
www.snasil.cz

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Vysokou školu veterinární v Brně jem absolvoval v roce 1981.

Od roku 1992 jsem se svou ženou, rovněž veterinární lékařkou, majitelem veterinární kliniky v Brně. Během své profesní kariéry jsem absolvoval četné domácí a zahraniční stáže (Mnichov, Vídeň, Stuttgart, Paříž apod.) a pravidelně jsem se aktivně účastnil řady tuzemských i zahraničních odborných veterinárních seminářů a kongresů (Berlín, Utrecht, Mnichov, Malaga, Mexico City, Kodaň, Vancouver, Ljubjana, Praha). Všechny nabyté zkušenosti za 33 let své praxe chci využít v práci pro Komoru veterinárních lékařů, a to zejména na poli odborném a při styku se zahraničními Komorami a institucemi, které přímo či nepřímo ovlivňují dění v naší veterinární komunitě. Vadí mi především postupné, ale nijak neutuchající oklešťování pravomocí a pracovních příležitostí všech veterinárních lékařů v Evropě, vadí mi stále vzrůstající intolerance, nezájem o komunikaci a z toho někdy až vyvěrající agresivita mezi námi veterináři. Chci přispět k potlačení těchto negativních emocí, a tím tak obnovit ztracený dialog mezi námi. Rád bych rovněž přispěl k prosazení nové struktury postgraduálního vzdělávání praktických veterinárních lékařů na evropské úrovni. Jsem pro otevření zákona o Komoře veterinárních lékařů.

Milan Snášil

 

MVDr. František Špruček,Ph.D.
Narozen: 13. 6. 1958
Adresa trval. bydliště: Tylova 667/3, 779 00 Olomouc

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Praktický veterinární lékař – Klinika pro psy a kočky v Olomouci

Chcete opravdové radikální změny v KVL ČR tak, abyste byli hrdí na náš veterinární stav? Dejte mi svůj hlas a já v tomto duchu společně s vámi začnu pracovat na jasné koncepci fungování Komory, a to především na moderních principech řízení a naplňování vize (koncepce postgraduálního vzdělávání, právní ochrana členů Komory apod.).

Nechcete žádné změny, jste spokojení se stávající situací? Dejte svůj hlas jinému kandidátovi.

I tak vás všechny žádám, celou členskou základnu, zúčastněte se voleb a zvolte si své zástupce do orgánů KVL ČR, jen tak můžete mít přímý vliv na chod stavovské organizace. Nadávat nestačí, je třeba konat!

Váš kolega,

MVDr. František Špruček, Ph.D.

 

MVDr. Vladěna Štrosová
Narozena: 10. 11. 1973
Adresa: Na Kotli 1175, 500 09 Hradec Králové
e-mail: vl.strosova@gmail.com

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Vysokou školu veterinární, Fakultu všeobecného lékařství, jsem absolvovala v roce 1998.

Poté jsem nastoupila jako inspektorka na Okresní veterinární správu v Chrudimi a od roku 2005 jsem pracovala jako praktická veterinární lékařka na Veterinární ošetřovně v Holicích. V současné době zastupuji MVDr. Ladislava Novotného na Veterinární klinice v Čeperce, kde se věnuji preventivní a léčebné péči především o malá zvířata a stomatologii psů a koček. Během mé privátní praxe jsem se převážně věnovala stomatologii malých zvířat a chorobám koček, managementu veterinární praxe, publikovala v časopise Veterinářství, Veterinární klinika a přispěla několikrát do časopisu Zvěrokruh. Osvojila jsem si principy daňové evidence (dříve Jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a mzdové agendy.

KVL ČR jako samostatná stavovská organizace by měla v první řadě hájit zájmy svých členů, veterinárních lékařů tak, aby mohli svoji práci vykonávat svobodně, bez zbytečných tlaků a omezení např. ze strany státu, EU, VFU či chovatelské veřejnosti. Měli bychom být hrdí na svou profesi a ne se stát rukojmími výše uvedených společenských skupin. Na druhé straně je KVL ČR povinna zajistit určitý standard poskytované péče a služeb, a to ať např. zkvalitněním spolupráce s VFU (a narovnáním ne zcela jasných vztahů mezi těmito dvěma institucemi), vytvořením pravidel pro postgraduální praxi,

sladěním evropské a národní legislativy s legislativou KVL ČR a potřebami veterinárních lékařů pro vlastní výkon praxe (kde jsou stále jisté rezervy, které omezují či ohrožují jak činnost a pravomoci KVL ČR, tak zájmy veterinárních lékařů) a v neposlední řadě postihy pro ty, kteří se s jistými standardy neztotožní. Problémů, které tíží náš veterinární stav, je mnoho a prostoru zde nemnoho. Co je ale důležité, nezavírat před nimi dveře, neřešit si své „vždyť já mám svých starostí dost“, ale mít chuť a sílu se jimi zabývat a třeba je o kousek blíž posunout k vyřešení.

 

Svoje znalosti a zkušenosti bych ráda uplatnila v komisi legislativní nebo ekonomické, případně mediální.

Vladěna Štrosová

 

MVDr. Radka Vaňousová
Narozena: 15. 4. 1978

Kandidatura do představenstva KVL ČR

Narodila jsem se 15. 4. 1978 v Táboře. Absolvovala jsem Fakultu veterinárního lékařství v Brně v roce 2003 a od té doby pracuji v praxi malých zvířat. V roce 2010 jsem otevřela veterinární kliniku Iris v Táboře.

V představenstvu pracuji od roku 2009, v současné době jako předsedkyně vzdělávací komise a v mediální komisi. Kandiduji do představenstva.

Souhlasím s povinným členstvím v Komoře, která by měla být silnou a nezávislou organizací zastupující zájmy všech veterinárních lékařů. Jsem pro nepovinné kontinuální vzdělávání, tak jak je v současné době nastaveno.

Ráda bych pokračovala v rozdělané práci.

Radka Vaňousová

 

MVDr. Milan Mazoch

Kandidatura do čestné rady

Po absolutoriu a nástupní praxi jsem čtyři roky pracoval jako obvodní veterinární lékař na klasickém obvodu, poté pět let ve veterinární nemocnici v Olomouci– Chválkovicích, kde po revoluci v r. 1989 a po ukončení atestační průpravy II. stupně v oboru malá a drobná zvířata jsem byl jmenován r. 1990 vedoucím této nemocnice.

Po privatizaci veterinární služby jsem se stal soukromým veterinárním lékařem a v současné době provozuji veterinární kliniku.

Většinu mé praxe zabírá veterinární medicína malých zvířat. V roce 2001 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací veterinární medicína–malá, drobná a zoo zvířata, veterinární péče v chovech koní. Současně jsem mj. členem Komory soudních znalců. Průběžně se v oboru veterinární medicíny vzdělávám, stejně tak si zvyšuji kvalifi kaci na Právnické fakultě Masarykovy univerity v Brně a v současné době studuji postgraduální program právo – mimosoudní řešení sporů.

Mám zájem svou profesi i právní studia a odborné zkušenosti plně uplatnit v práci pro KVL ČR – v čestné radě.

Michael Mazoch


Kandidátní listina pro volby 2014

PŘEDSTAVENSTVO

 

poř. č.   kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
 
1.
  Bernardy Jan, MVDr., Ph.D,
nar. 22. 1. 1957,
Jugoslávská 30, Brno
102
2.
  Borkovec Lubomír, MVDr.,
nar. 3. 3. 1955,
Křížovnická 1, Znojmo
302
3.
  Brunclík Vít, MVDr.,
nar. 3.3.1972,
Litoměřická 387/86, Bílina
3841
4.
  Daniel Karel, MVDr.,
nar. 7. 4. 1953,
Křižínkov 74, Osová Bitýška
551
5.
  Dvořák Milan, MVDr., Ph.D.,
nar. 7.4.1968,
Dunajská 25, Brno
4078
6.
  Fichtel Tomáš, MVDr., Ph.D.,
nar. 22.2.1969,
Hvozdecká 6, Brno
4203
7.
  Gec Rostislav, MVDr.,
nar. 26.4.1952,
Nádražní 277, Hlušovice
2681
8.
  Grym Martin, MVDr.,
nar. 31.3.1971,
Tumaňanova 11/9, Brno-Mokrá Hora
3792
9.
  Hlavová Renáta, MVDr.,
nar. 23. 11. 1956,
Rybova 6, Opava
418
10.
  Hošek Lubomír, MVDr.,
nar. 13. 12. 1957,
Gellnerova 8, Brno
2980
11.
  Kaňka Pavel, MVDr.,
nar. 1.2.1963,
Senožaty 152
873
12.
  Kříž Dalibor, MVDr.,
nar. 9.9.1962,
Sudislav nad Orlicí 26, Ústí nad Orlicí
147
13.
  Kučera Jaroslav, MVDr.,CSc.,
nar. 19.1.1963,
Běloruská 575/2, Brno
3718
14.
  Máška Lukáš, MVDr.,
nar. 25.7.1985,
Na Bílém potoce 561, Veverská Bítýška
5935
15.
  Nečasová Ľubica, MVDr.,
nar. 12.6.1969,
Taškentská 1414, Praha 10
3684
16.
  Okřina Libor, MVDr.,
nar. 25. 11. 1970,
U cihelny 1, Jihlava
3802
17.
  Punčochář Petr, MVDr.,
nar. 23.11.1961,
Myť 17, Ždírec, Blovice
532
18.
  Raška Pavel, MVDr.,
nar. 20. 8. 1963,
Mlýnská 220, Vranov nad Dyjí
540
19.
  Rejnek Vladimír, MVDr.,
nar. 1. 12. 1954,
Hrachoviště 9, Holice v Čechách
2422
20.
  Rychlík Ondřej, MVDr.,
nar. 7.6.1961,
Nám. Jiřího z Lobkovic 2195/1, Praha
103
21.
  Slabá Kateřina, MVDr.,
nar. 14.2.1978,
Vlastec 67, Písek
4477
22.
  Snášil Milan, MVDr., CSc.,
nar. 25. 12. 1955,
Boří 17, Brno
2441
23.
  Součková Jana, MVDr.,
nar. 29.3.1978,
Chrást 175
4446
24.
  Sviták Novozámská Katka, MVDr., CSc.,
nar. 19. 5. 1957,
Spálená 37, Praha 1
3504
25.
  Špruček František, MVDr., Ph.D.,
nar.13.6.1958,
Tylova 3, Olomouc
3340
26.
  Šterc Jan, MVDr., Ph.D.,
nar. 29.11.1961,
Křídlovická 16, Brno
1195
27.
  Štrosová Vladěna, MVDr.,
nar. 10.11.1973,
Hradecká 290, Holice
4755
28.
  Vaňousová Radka, MVDr.,
nar. 15.4.1978,
Husova 3143, Tábor
4580
29.
  Vítek Michal, MVDr.,
nar. 15.3.1962,
Sv. Čecha 20, Hustopeče
1616
30.
  Zelinka Martin, MVDr.,
nar. 4.4.1963,
Dostojevského 2508/42, Opava
1673
31.
  Železný Leoš, MVDr.,
nar. 7.3.1964,
Vřesová 18, Praha
4033

REVIZNÍ KOMISE

 

poř. č.   kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
 
1.
  Bártík Pavel, MVDr.,
nar. 4.12.1958,
Na samotě 1, Jihlava
1347
2.
  Bittner Milan, MVDr.,
nar. 18. 6. 1950,
Sportovní 545, Nové Město na Moravě
723
3.
  Dupal Ivo, MVDr.,
nar. 5.3.1959,
Suky 12, Žďár nad Sázavou
2562
4.
  Fialová Jana, MVDr.,
nar. 12. 7. 1960,
U ZOO 13, Brno
2323
5.
  Grigárek Filip, MVDr.,
nar. 16.3.1984,
Na Chmelnici 17, Olomouc
5789
6.
  Grymová Veronika, MVDr.,
nar. 9. 7. 1970,
Tumaňanova 9, Brno
4139
7.
  Halbichová Vítová Martina, MVDr.,
nar. 21.12.1976,
Moravská 460, Třebechovice pod Orebem
4435
8.
  Poláček Jiří, MVDr.,
nar. 4.4.1979,
Družstevní 176, Litomyšl
4739
9.
  Sosna Jaromír, MVDr.,
nar. 16.10.1949,
Bruntálská 645/11, Opava
3341
10.
  Švarc Vojtěch, MVDr.,
nar. 15.3.1954,
Nádražní 172, Lanškroun
161
11.
  Vranková Marie, MVDr.,
nar. 5. 7. 1967,
Skalice 14, Soběslav
3349
12.
  Zajíc Josef, MVDr.Ph.D,
nar. 21. 8. 1955,
Wollmanova 7, Brno
4303
13.
  Žabka Jan, MVDr.,
nar. 26.7.1955,
Žižkova 279, Horní Jelení
3428

ČESTNÁ RADA

 

poř. č.   kandidát
reg. č. KVL
KVL ČR
 
1.
  Andreas Zdeněk, MVDr.,
nar. 27. 7. 1958,
Příční 287, Telč
1343
2.
  Cacek Josef, MVDr.,
nar. 26.2.1953,
České Heřmanice 74
137
3.
  Frank Alois, MVDr.,
nar. 14.9.1954,
Sobotín 5, Petrov nad Desnou
554
4.
  Frkal Vojtěch, MVDr.,
nar. 29. 9. 1947,
Uherčice u Znojma 89
542
5.
  Mazoch Michael, MVDr.,
nar. 23. 3. 1956,
Čechova 5, Olomouc
2212
6.
  Packová Iva, MVDr.,
nar. 28.7.1982,
Na Mýtě 1323,665 01 Rosice
5903
7.
  Picmausová Dagmar, MVDr.,
nar. 17. 4. 1955,
Podskalská 1908/18, Praha
2886
8.
  Piskovská Jana, MVDr.,
nar. 30. 7. 1961,
Sv. Čecha 546, Lipník nad Bečvou
3254
9.
  Vencl Štěpán, MVDr.,
nar. 27.2.1983,
Bulharská 1421, Pardubice
5312
10.
  Vokřálová Marie, MVDr.,
nar. 5. 7. 1957,
Dlouhá 41, Holohlavy
1109
11.
  Všetička Miroslav, MVDr.,
nar. 25.10.1947,
Píšť 339
1651
12.
  Weidenhöfer Tomáš, MVDr.,
nar. 23.2.1971,
Jemelkova 703/42, Brno
3804

 


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V této příloze najdete zpracované návrhy na doplnění a změnu řádů a vnitřních předpisů Komory, které jsem připravil jménem legislativní komise KVL ČR pro jednání sněmu konaného dne 22. 11. 2014 v Táboře.

Vzhledem k omezeným časovým možnostem a relativně pozdnímu zaslání návrhů měla legislativní komise příležitost projednat pouze velmi málo z nich. Konkrétně jde o návrh Dr. Pokorného a prof. Knotka (s negativním stanoviskem), a také návrh RK a ČR na zkrácené disciplinární řízení (s kladným stanoviskem). Všechny návrhy orgánů KVL byly podrobně posouzeny a formálně redigovány smluvní advokátní kanceláří, konkrétně Mgr. Hynkem Jaškem.

Snažil jsem se o standardizaci a jednotnou koncepci všech textů tak, aby případný čtenář neměl potíže s porozuměním jednotlivých návrhů a nemusel složitě vyhledávat původní znění v dostupných zdrojích.

Původně poměrně chudá návrhová aktivita se nakonec vzedmula do relativně rozsáhlých požadavků na změny, či dokonce tvorby zcela nových paragrafů a vnitřních předpisů. Osobně to považuji za dobrý signál: projev dobré vůle k modernizaci a aktualizaci řádů a přizpůsobení se potřebám života Komory.

Mezi předkladateli jsou různé subjekty, od jednotlivých orgánů Komory až po jednotlivce. Vždy jsem po předkladatelích vyžadoval, aby byl každý návrh na změnu zdůvodněn. To se většinou podařilo, i když u rozsáhlejších a technických změn nebývá vždy nutné či užitečné každý bod komentovat. U návrhů s potenciálem vyvolat kontroverze je důvodová zpráva v naprosté většině vždy za návrh zařazena.

Text je členěn podle jednotlivých řádů, což znamená, že všechny změny kupříkladu Profesního řádu jsou bez ohledu na předkladatele v jednou oddíle. Řazení návrhů v konkrétním řádu pak sleduje dosud platné znění, bod po bodu v platném pořadí. Červeně je označen návrh změny, pod ním je uvedeno dosud platné znění. Pokud jsou návrhy změn a doplnění v jednom konkrétním řádu činěny jedním navrhovatelem, je tento uveden hned na začátku, pokud jsou navrhovatelé v rámci jednoho řádu různí, jsou uvedeni za jednotlivými návrhy zvlášť.

POKUD SE PLÁNUJETE ZÚČASTNIT SNĚMU, VEZMĚTE SI PROSÍM S SEBOU I TUTO PŘÍLOHU, ABYSTE MĚLI MOŽNOST PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ SLEDOVAT!

Martin Grym
předseda legislativní komise KVL ČR

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PROFESNÍHO ŘÁDU

1. § 3 odstavec 2 se mění takto: Veterinární lékaři při výkonu své profese musí nejprve zvažovat dobro pacienta, ulehčit mu utrpení, zbavit jej nemohoucnosti a zároveň u něj minimalizovat bolest a strach.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Dosud platné znění: Veterinární lékaři při výkonu své profese musí nejprve zvažovat dobro pacienta, ulehčit mu utrpení, zbavit jej nemohoucnosti a zároveň u něj minimalizovat bolest a strach. Vzhledem k tomu, že neexistuje zdravotní důvod pro kupírování uší psů, veterinární lékař tento zákrok nesmí provést.

2. § 3 odstavec 3 se nahrazuje zněním: Vzhledem k tomu, že neexistuje zdravotní důvod pro kupírování uší psů, veterinární lékař tento zákrok nesmí provést.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Dosud platné znění: Veterinární lékaři se musí při výkonu své profese snažit o získání autority přívětivým a ohleduplným jednáním, uvážlivým postupem, společenským vystupováním, léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků.

3. § 3 odstavec 4 se nahrazuje zněním: Vzhledem k tomu, že korekce velikosti klinických korunek řezáků (zejména králíků a hlodavců) nevhodnými nástroji (nůžky, kleště, apod.), způsobuje zbytečnou bolestivost a vznik dalších patologií, veterinární lékař tímto způsobem tento zákrok provést nesmí. Za vhodný způsob se považuje jejich korekce pomocí rotačních nástrojů k tomu určených. Kleště na moláry hlodavců mohou být použity pouze pro odstranění drobných hrotů na premolárech nebo molárech.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Dosud platné znění: Veterinární lékaři musí uznávat práva klientů, spolupracovníků a jiných profesionálních pracovníků. Žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu.

4. § 3 odstavec 5 se nahrazuje zněním: Veterinární lékař nesmí provést z jiných než zdravotních důvodů amputaci drápů (zejména kočkovitým šelmám), chirurgické odstranění pachových žláz (zejména kunovitým šelmám), chirurgické odstranění jedových žláz (zejména jedovatým hadům), extrakci či zakrácení zdravých zubů (zejména špičáků primátů).

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Dosud platné znění: Pokud to vyžaduje zájem pacienta, je veterinární lékař povinen vyžádat si konzultaci zkušenějšího kolegy, který ji nesmí bez vážného důvodu odmítnout.

5. § 3 odstavec 6 se nahrazuje zněním původního odstavce 3: Veterinární lékaři se musí při výkonu své profese snažit o získání autority přívětivým a ohleduplným jednáním, uvážlivým postupem, společenským vystupováním, léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Dosud platné znění: Veterinární lékař nesmí uzavírat smlouvy a vstupovat do společností, které jsou v rozporu s principy veterinární etiky.

6. § 3 se doplňuje o odstavec 7 ve znění původního odstavce 4: Veterinární lékaři musí uznávat práva klientů, spolupracovníků a jiných profesionálních pracovníků. Žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

7. § 3 se doplňuje o odstavec 8 ve znění původního odstavce 5: Pokud to vyžaduje zájem pacienta, je veterinární lékař povinen vyžádat si konzultaci zkušenějšího kolegy, který ji nesmí bez vážného důvodu odmítnout.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

8. § 3 se doplňuje o odstavec 9 ve znění původního odstavce 6: Veterinární lékař nesmí uzavírat smlouvy a vstupovat do společností, které jsou v rozporu s principy veterinární etiky.

(návrh MVDr. Jana Pokorného a prof. MVDr. Zdeňka Knotka, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV))

Zdůvodnění návrhů podaných MVDr. Janem Pokorným a prof. MVDr. Zdeňkem Knotkem, Csc. za Českou asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV):

Vzhledem ke stále se rozšiřující se klientele z oblasti zejména drobných savců, exotických ptáků a plazů se naše profese dostává stále častěji k případům a s tím souvisejícím požadavkům majitelů, které při pohledu deseti let zpět byly spíše výjimkou a možná i proto jim nebyla věnována dostatečná pozornost. Situace se však mění a nezřídka se tak v praxi setkáváme se zákroky provedenými veterinárním lékařem, které nejsou úplně v souladu s etickým a profesním náhledem, někdy jsou dokonce i v příkrém rozporu se stávající platnou legislativou.

Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV) se tímto rozhodla reagovat na stále praktikované nestandardní postupy v ošetřování dentice zejména králíků a hlodavců. Jelikož korekce velikosti klinických korunek trvale rostoucích zubů nevhodnými nástroji (nůžkami, kleštěmi, apod.), způsobuje zbytečnou bolestivost a vznik dalších patologií, a svou podstatou naplňuje ustanovení § 4, odstavce h), j) a w) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, jedná se (kromě obecného pohledu, že jde o porušení zákona) z profesního hlediska o odbornou chybu. Argumentace rychlého a levného zákroku bez použití anestézie nemá žádné opodstatnění. (Viz také Jekl, V., Mináriková, A., Hauptman, K., Knotek, Z. Faciální abscesy u králíků I. Etiologie, klinické příznaky a diagnostika. Veterinářství 2013; 7: 532-539.)

Z těchto důvodů navrhujeme změnit a doplnit znění § 3 Profesního řádu, který v odstavci 2) striktně hovoří o neslučitelnosti kupírování uší s výkonem veterinární profese. Jelikož již tuto změnu navrhujeme, rozhodli jsme se k tomuto paragrafu zároveň přiřadit i další nepovolené zákroky jmenované zákonem tak, aby pro každého člena KVL ČR bylo zřetelné, že porušením litery zákona se také dopouští porušení Profesního řádu a vystavuje se tak možným sankcím ze strany KVL ČR.

9. § 5 odstavec 2 písmeno b) bod 2 se mění takto: Veterinární lékař nemůže podpisem potvrdit žádná fakta, která nemohl osobně ověřit.

(návrh MVDr. Jan Bernardy, PhD.)

Dosud platné znění: Veterinární lékař, chovatel ani další osoby nemohou podpisem potvrdit žádná fakta, která nemohli osobně ověřit a takovéto potvrzení nesmí být od nich požadováno.

Zdůvodnění: Nelze řádem KVL ČR upravovat zásady chování chovatele či dalších osob, ale pouze veterinárního lékaře.

10. § 13 se mění takto:

Zdravotní dokumentace musí minimálně obsahovat:

1) U hospodářských zvířat

a) druh vyšetření,
b) druh zákroku nebo doporučení chovateli,
c) předepsaná nebo vydaná léčiva,
d) výsledky laboratorních a diagnostických vyšetření v případě, že byly provedeny

2) U zvířat v zájmových chovech (postup dle zásad klinické propedeutiky)

a) nacionále pacienta a nacionále majitele zvířete

b) anamnestické údaje

c) status praesens, výsledky klinického vyšetření a výsledky diagnostických vyšetření, např. laboratorních, rentgenologických, ultrasonografických, endoskopických a dalších (EKG, MRI, CT), v případě, že byly provedeny.

d) stanovenou diagnózu

e) léčebný postup s uvedením použitých léků, diet a dalších medikamentů, u chirurgických výkonů typ anestezie s případným anesteziologickým protokolem, u hospitalizovaných zvířat hospitalizační protokol

f) způsob seznámení klienta se zdravotním stavem zvířete, jeho prognózou a s uvedením rad a doporučení v následné péči

Je nezbytné archivovat po minimální dobu tři let veškeré podklady, o které se lékař při stanovení diagnózy a dalších postupech opíral.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Zdravotní dokumentace musí obsahovat:

a) druh vyšetření,
b) druh zákroku nebo doporučení chovateli,
c) předepsaná nebo vydaná léčiva,
d) výsledky laboratorních a diagnostických vyšetření v případě, že byly provedeny.

Zdůvodnění: K současnému znění se přidává odstavec 2, ve kterém je specifikována zdravotní dokumentace a její vedení u zvířat zájmových chovů. U nich je takto vedená dokumentace nezbytná z medicínského hlediska a možnosti přezkoumatelnosti postupů (požadavek obecných soudů při dokazování – pokud není, postupuje se analogicky s oborem nejbližším, tj. humánní medicínou).

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU

1. § 3 odstavec 1 se doplňuje takto: Okresní sdružení je základním organizačním článkem Komory v příslušném okrese, sdružující veterinární lékaře působící na území tohoto okresu. Každý veterinární lékař zapsaný v seznamu členů KVL ČR je povinen přihlásit se do toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti vykonává převážnou část své veterinární léčebné a preventivní činnosti.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Okresní sdružení je základním organizačním článkem Komory v příslušném okrese, sdružující veterinární lékaře působící na území tohoto okresu. Každý veterinární lékař zapsaný v seznamu členů KVL ČR je povinen přihlásit se do toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost.

2. § 10 odstavec 2 se mění takto: Disciplinární řízení musí být zahájeno na návrh předsedy RK KVL ČR nebo RK okresního sdružení nebo představenstva do dvou měsíců od dne, kdy se předseda RK KVL ČR nebo RK okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Disciplinární řízení musí být zahájeno na návrh předsedy RK KVL ČR nebo RK okresního sdružení nebo představenstva do dvou měsíců od data doručení předmětné záležitosti čestné radě, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

3. § 10 odstavec 4 se zrušuje a odstavce 5 a 6 se tímto přečíslovávají.

Dosud platné znění odstavce 4: Proti rozhodnutí čestné rady lze podat opravný prostředek, o němž rozhoduje soud.

4. Zřizuje se nový § 10a, který zní takto:

§10a

Organizace jednání, spisová a kancelářská agenda disciplinárního řízení

1) Organizace jednání

1.1. Před zahájením jednání čestné rady zapisovatel vyvolá věc, která bude projednána a vyzve účastníky, aby vstoupili do jednací síně.

1.2. Jednání vede předseda senátu, který sedí uprostřed mezi oběma přísedícími. Vedle senátu sedí zapisovatel. Před senátem sedí vpravo při pohledu senátu navrhovatel, vlevo sedí disciplinárně obviněný a jeho zástupce. Svědci na jednání dle pokynu předsedy senátu stojí, či sedí na místě určeném senátem tak, aby jim senát a účastníci řízení mohli klást otázky.

1.3. Osoby přítomné v jednací síni jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo narušit průběh či důstojnost jednání a jsou povinny řídit se pokyny předsedy senátu.

1.4. Senát je v případě hrubého narušení průběhu či důstojnosti jednání oprávněn uložit účastníkům řízení pořádkovou pokutu až do výše 5.000,- Kč.

1.5. Klást otázky a vyjadřovat se mohou účastníci jen na pokyn předsedy senátu nebo s jeho souhlasem.

1.6. Účastníkům řízení a jejich zástupcům musí být umožněno, aby se mohli v průběhu jednání poradit o svých stanoviscích a návrzích. Za tím účelem je možné na přiměřenou dobu přerušit jednání.

1.7. Jíst a kouřit během jednání je v jednací síni zakázáno.

1.8. Po poradě senátu, vyhlásí předseda senátu rozhodnutí. Po vyhlášení výrokové části rozhodnutí předseda senátu rozhodnutí stručně odůvodní a poučí účastníky o možnosti podat odvolání. Po poučení vyzve předseda senátu účastníky řízení, aby se vyjádřili, zda se vzdávají práva odvolání nebo, zda odvolání podávají anebo, zda si ponechávají lhůtu k podání odvolání.

1.9. Po skončení jednání vyzve předseda senátu přítomné, aby jednací síň opustili.

2) Vedení spisů a kancelářská agenda řízení

2.1. Vedení spisu zajišťuje a vede sekretariát na základě pokynů čestné rady a revizní komise.

2.2. Účastníci řízení a jejich zástupci jsou oprávněni nahlížet za přítomnosti člena čestné rady, člena revizní komise nebo pověřeného pracovníka sekretariátu do spisu a na vlastní náklady si z něj činit opisy a výpisy a pořizovat kopie listin. Účastník řízení a jeho zástupce, který o nahlédnutí žádá, je povinen prokázat svou totožnost a zástupce předložit plnou moc. O nahlížení do spisu a pořízení opisů, výpisů a kopií listin se provede záznam do spisu, který účastník řízení podepíše. Předseda senátu nebo předseda čestné rady je oprávněn z organizačních důvodů odepřít účastníku řízení nahlédnutí do spisu v den konání nařízeného ústního jednání.

2.3. Sekretariát organizačně zajišťuje zpracování písemného vyhotovení rozhodnutí čestné rady a jeho doručení účastníkům řízení. Rozhodnutí se doručuje každému účastníku řízení do vlastních rukou.

2.4. Sekretariát postupuje podané opravné prostředky čestné radě. Čestná rada jako orgán I. stupně v případě, že odvolání v rámci autoremedury nevyhoví, postoupí věc k projednání a rozhodnutí odvolacímu senátu představenstva.

2.5. Pověřený pracovník sekretariátu vyznačuje na stejnopisy rozhodnutí čestné rady doložku právní moci a vykonatelnosti.

2.6. Sekretariát vede ve spolupráci s čestnou radou rejstřík disciplinárních provinění. Do rejstříku jsou oprávněni nahlížet členové čestné rady a revizní komise. Účastník řízení je oprávněn nahlížet do rejstříku jen ke své osobě a ve věci, která se jej týká.

(návrh ČR)

5. V § 15 se zřizuje nový odstavec 7: Člen orgánu KVL ČR má právo požádat o uvedení svého jména u výsledku hlasování uvedeném v zápise z jednání orgánu. V takovém případě musí být ze zápisu z jednání jasné, jak tento člen u konkrétního hlasování hlasoval.

(návrh MVDr. Martina Gryma).

Zdůvodnění: Při hlasování o sporných bodech dochází při anonymizaci hlasování jednotlivých členů orgánů k zastření individuální odpovědnosti. Ze zápisu z jednání orgánu poté není možné rozpoznat, kdo a jakým způsobem hlasoval. Právo požádat o uvedení jména hlasujícího u konkrétního hlasování vychází z analogického práva člena valné hromady, které je ukotveno v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

NÁVRH ZMĚN ŘÁDU PRO UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VÝKON VETERINÁRNÍ LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ ČINNOSTI

(návrh LK)

§ 4 písmeno b) se zrušuje.

Dosud platné znění: b) Žadatelé o “osvědčení pro výkon laboratorní veterinární činnosti” musí splňovat dále tyto podmínky:

V žádosti o osvědčení uvést předmět a rozsah činnosti v souladu s prostorovým a přístrojovým vybavením laboratoře

Podmínky správné laboratorní praxe dokladovat MTZ (mezilaboratorním testováním způsobilosti laboratoří)

Zdůvodnění: Zákon č. 381/1991 Sb. o KVL ČR ani zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči neukládá Komoře právo vydávat osvědčení pro výkon laboratorní veterinární činnosti.

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU

(návrh MVDr. Anny Šimaliakové)

V § 1 v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní: Kandidátem pro volbu do orgánu Komory se stává c) člen Komory, který nezastával funkci v představenstvu, čestné radě a revizní komisi déle, než dvě funkční období. Vyjma členů Komory, kteří po dobu dvou funkčních období za sebou nezasedli v představenstvu, čestné radě a revizní komisi.

Zdůvodnění: Důvodem mého návrhu na změnu řádu je situace ve vedení KVL. Kde lidé, kteří již dlouhodobě nejsou v kontaktu s prací řadových veterinárních lékařů, se prací ve vedení komory živí či si jím velmi dobře přivydělávají. A jsou odtrženi od reality všedních dnů členů KVL

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU

1. § 2 odstavec 1 odrážka šestá se mění takto: Disciplinárně obviněný má právo: – podávat opravný prostředek k soudu proti pravomocnému rozhodnutí čestné rady Komory.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Disciplinárně obviněný má právo: – podávat opravný prostředek k soudu proti rozhodnutí čestné rady Komory.

2. v § 4 se zřizuje nový odstavec 2, který zní: Za účelem zjištění a objasnění věci je revizní komise oprávněna požádat člena Komory, aby ji věc vysvětlil osobně anebo, aby se k věci písemně vyjádřil. Člen Komory je povinen takto učinit ve lhůtě stanovené revizní komisí, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne, kdy mu byla žádost revizní komisí doručena. Revizní komise Komory je současně oprávněna požádat člena Komory, aby ji v uvedené lhůtě předložil doklady, které mohou sloužit k objasnění věci. Ve své žádosti revizní komise Komory označí doklady, jejichž předložení požaduje, popřípadě tyto doklady vhodným způsobem popíše. Člen Komory je povinen tyto doklady revizní komisi ve stanovené lhůtě předložit.

(návrh ČR)

3. § 4 odstavec 3 se doplňuje takto: Revizní komise Komory projedná zjištěné porušení právních povinností a v případě, že věc není odložena jako bezpředmětná pro její nejasnost či nedostatek důkazů, promlčení či věcnou nepříslušnost, podá předseda revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení k čestné radě Komory. Za okamžik podání návrhu se považuje den, kdy jej čestná rada anebo osoba pověřená předsedou čestné rady převezme. Převzetí návrhu se vyznačí na návrhu uvedením data a potvrdí se podpisem předsedy čestné rady nebo jím pověřené osoby.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Revizní komise Komory projedná zjištěné porušení právních povinností a v případě, že věc není odložena jako bezpředmětná pro její nejasnost či nedostatek důkazů, promlčení či věcnou nepříslušnost, podá předseda revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení k čestné radě Komory.

4. § 5 odstavec 1 se doplňuje takto: Návrh se posuzuje podle jeho obsahu. Z návrhu musí být patrno, kdo ho činí, které věci se týká, jaké důkazy se předkládají a jaké disciplinární opatření se disciplinárně obviněnému navrhuje uložit. Návrh musí být doručen disciplinárně obviněnému nejméně 10 dnů před zahájením jednání.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Návrh se posuzuje podle jeho obsahu. Z návrhu musí být patrno, kdo ho činí, které věci se týká, jaké důkazy se předkládají a jaké disciplinární opatření se disciplinárně obviněnému navrhuje uložit. Návrh je doručen disciplinárně obviněnému nejméně 10 dnů před zahájením jednání.

5. v § 5 se zřizuje nový odstavec 2, který zní: Navrhovatel může za podmínek stanovených v ust. §7a podat návrh na zahájení disciplinárního řízení ve formě návrhu na vydání disciplinárního příkazu.

(návrh ČR)

6. § 6 odstavec 1 se doplňuje takto: Povinnost doručit pozvánku na jednání před senátem čestné rady Komory je splněna, jestliže je písemnost 10 dní před termínem jednání doručena do vlastních rukou disciplinárně obviněného.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Povinnost doručit pozvánku na jednání před senátem čestné rady Komory je splněna, jestliže je písemnost 10 dní před termínem jednání zaslána do vlastních rukou disciplinárně obviněného.

7. § 7 odstavec 1 se mění takto: Nejedná-li se o zkrácení řízení, čestná rada Komory návrh projedná a zpravidla i rozhodne na ústním jednání, kterého se účastní navrhovatel a disciplinárně obviněný, případně jeho zvoleného zástupce a to za stálé účasti 3 členů senátu čestné rady Komory. Jednání je neveřejné.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Řízení před čestnou radou Komory spočívá v ústním projednávání návrhu za účasti navrhovatele a disciplinárně obviněného, případně jeho zvoleného zástupce, a to za stálé účasti 3 členů senátu čestné rady Komory s vyloučením veřejnosti.

8. § 7 odstavec 2 se mění takto: Před zahájením jednání vyzve předseda senátu účastníky, aby vznesli námitky nepříslušnosti čestné rady k projednání věci a podjatosti členů senátu k věci. K později učiněným námitkám se nepřihlíží.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Po zahájení ústního jednání čestná rada Komory zkoumá svoji příslušnost, nepodjatost některého člena, dále pak okolnosti rozhodné z hlediska zastavení, přerušení nebo doplnění řízení, zda byla zachována 10denní lhůta obeslání účastníků řízení.

9. § 7 odstavec 3 se mění takto: O námitce nepříslušnosti rozhodne předseda senátu. O námitce podjatosti rozhodne předseda čestné rady, pokud námitce předseda senátu po vyjádření člena, jehož se podjatost týká, nevyhoví. Vyhoví-li se některé z námitek, jednání se do odstranění překážky řízení přeruší anebo, jedná-li se o překážku neodstranitelnou, se řízení zastaví, popřípadě se řízení zastaví a věc postoupí k projednání a rozhodnutí jinému příslušnému orgánu.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Čestná rada Komory postoupí věc jinému příslušnému orgánu, zjistí-li svoji nepříslušnost. V případě, že čestná rada Komory neshledá důvody, které by bránily řádnému projednání věci nebo pokud účastníci nevznesou námitku podjatosti vůči některému členu senátu čestné rady Komory, přistoupí předseda senátu k samotnému projednání předloženého návrhu.

10. § 7 odstavec 4 se mění takto: Před zahájením ústního jednání čestná rada Komory zkoumá svoji příslušnost, okolnosti rozhodné z hlediska zastavení, přerušení nebo doplnění řízení a zda byla u účastníků řízení zachována 10-ti denní lhůta na doručení předvolání k jednání. Čestná rada Komory řízení přeruší nebo zastaví, bylo-li proti disciplinárně obviněnému pro týž skutek zahájeno řízení před jiným orgánem.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Čestná rada Komory řízení přeruší nebo zastaví, bylo-li proti disciplinárně obviněnému pro týž skutek zahájeno řízení před jiným orgánem.

11. § 7 odstavec 5 se mění takto: V případě, že čestná rada Komory neshledá důvody, které by bránily projednání věci, předseda senátu zahájí jednání tím, že vyzve navrhovatele k přednesu návrhu.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Pro zahájení jednání přednese navrhovatel návrh na zahájení disciplinárního řízení, ke kterému se disciplinárně obviněný do písemného protokolu vyjádří.
V případě, že disciplinárně obviněný není přítomen, přečte předseda senátu jeho písemné vyjádření.

12. § 7 odstavec 6 se mění takto: Po zahájení jednání předseda vyzve disciplinárně obviněného, aby se k návrhu a celé věci vyjádřil. V případě, že disciplinárně obviněný není přítomen, přečte předseda senátu jeho písemné vyjádření, je-li k dispozici.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Poté následuje dokazování. Za důkaz slouží vše, co může přispět k objasnění věci. Účastníci řízení se mohou k jednotlivým důkazům vyjadřovat a mohou klást otázky svědkům, kteří vypovídají v disciplinárním řízení.

13. § 7 odstavec 7 se mění takto: Poté následuje dokazování. Za důkaz slouží vše, co může přispět k objasnění věci. Účastníci řízení se mohou k jednotlivým důkazům vyjadřovat a mohou klást otázky svědkům, kteří vypovídají v disciplinárním řízení.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Senát čestné rady Komory může jednat v nepřítomnosti disciplinárně obviněného, jestliže:

a) disciplinárně obviněný se bez řádné omluvy nedostaví k jednání, ačkoliv byl prokazatelně seznámen s termínem a místem jednání čestné rady Komory. V takovémto případě může čestná rada Komory uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000,- Kč.

b) disciplinárně obviněný omluvil svoji neúčast při jednání čestné rady Komory a navrhl, nechť je jednáno a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti.

14. § 7 odstavec 8 se mění takto: Senát čestné rady Komory může jednat v nepřítomnosti disciplinárně obviněného, jestliže:

disciplinárně obviněný se bez řádné omluvy nedostaví k jednání a věc lze rozhodnout na základě podkladů obsažených ve spise. V takovémto případě může čestná rada Komory uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000,- Kč.

disciplinárně obviněný omluvil svoji neúčast při jednání čestné rady Komory a navrhl, nechť je jednáno a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Pokud se disciplinárně obviněný nemůže k jednání dostavit z objektivních důvodů, omluví se nejpozději do zahájení jednání. Řádnou omluvou je zaslání fotokopie dokladů o pracovní neschopnosti na sekretariát Komory nebo zaslání jiného věrohodného důkazu. V tomto případě se jednání odročí.

15. § 7 odstavec 9 se mění takto: Pokud se disciplinárně obviněný nemůže k jednání dostavit z objektivních důvodů, omluví se nejpozději do zahájení jednání. Řádnou omluvou je zaslání fotokopie dokladů o pracovní neschopnosti na sekretariát Komory nebo zaslání jiného věrohodného důkazu. V tomto případě se jednání odročí.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy.

16. § 7 odstavec 10 se mění takto: K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladu s právními předpisy.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání

17. § 7 odstavec 11 se mění takto: Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy.

18. § 7 odstavec 12 se mění takto: Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Provádění důkazů přísluší senátu čestné rady Komory.

19. § 7 odstavec 13 se mění takto: Provádění důkazů přísluší senátu čestné rady Komory. Po skončení dokazování vyhlásí předseda senátu dokazování za skončené.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Senát čestné rady Komory hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.

20. § 7 odstavec 14 se mění takto: Senát čestné rady Komory hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Skutečnosti všeobecně známé nebo známé senátu čestné rady Komory z úřední činnosti není třeba dokazovat.

21. § 7 odstavec 15 se mění takto: Skutečnosti všeobecně známé nebo známé senátu čestné rady Komory z úřední činnosti není třeba dokazovat.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Po skončení dokazování udělí předseda senátu čestné rady Komory slovo oběma účastníkům disciplinárního řízení k přednesení závěrečné řeči. Nejprve se vyjádří navrhovatel, poté se vyjadřuje disciplinárně obviněný.

22. § 7 odstavec 16 se mění takto: Po skončení dokazování udělí předseda senátu čestné rady Komory slovo oběma účastníkům disciplinárního řízení k přednesení závěrečné řeči. Nejprve se vyjádří navrhovatel, poté se vyjadřuje disciplinárně obviněný.

(návrh ČR)

Dosud platný návrh: Po ukončeném ústním jednání před senátem následuje tajná porada senátu. Hlasuje se v abecedním pořádku s tím, že předseda hlasuje jako poslední. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.

23. § 7 odstavec 17 se mění takto: Po ukončeném ústním jednání před senátem následuje tajná porada senátu. Hlasuje se v abecedním pořádku s tím, že předseda hlasuje jako poslední. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující. V zápisu z porady senátu se uvede též výrok rozhodnutí.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Po skončení porady vyhlásí předseda senátu rozhodnutí s jeho odůvodněním a poučení o opravném prostředku.

24. v § 7 se zřizuje nový odstavec 18, který zní: Po skončení porady vyhlásí předseda senátu rozhodnutí s jeho odůvodněním a poučení o opravném prostředku.

(návrh ČR)

25. v § 7 se zřizuje nový odstavec 19, který zní: Předseda senátu dbá, aby jednání nebylo mařeno a narušováno a aby bylo vedeno důstojně. V případě úmyslného maření a rušení jednání a zvlášť hrubého a nedůstojného jednání účastníků řízení, může předseda senátu jednání přerušit či odročit, přičemž může uložit účastníkům řízení pořádkovou pokutu až do výše 5.000,- Kč. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty lze podat odvolání postupem dle §10 odst 1.

(návrh ČR)

26. v § 7 se zřizuje nový odstavec 20, který zní: Vedení spisové a kancelářské agendy a organizace jednání čestné rady jsou upraveny v Organizačním a jednacím řádu Komory.

27. Zřizuje se nový § 7a, který zní:

Zkrácené řízení

 1. V případě, že je skutkový stav revizní komisí spolehlivě zjištěn a doložen důkazy, jež jsou přiloženy k návrhu a jsou součástí spisu, může Čestná rada rozhodnout bez nařízení ústního jednání disciplinárním příkazem. I když navrhovatel podá návrh na vydání disciplinárního příkazu, není tímto návrhem Čestná rada vázána a může ve věci nařídit jednání.

 2. Disciplinárním příkazem lze uložit pouze disciplinární opatření – písemné napomenutí a disciplinární opatření – pokutu do výše 10.000,- Kč.

 3. Disciplinární příkaz má povahu rozhodnutí, kterým senát Čestné rady rozhodne o vině disciplinárně obviněného. Disciplinární příkaz obsahuje označení věci a účastníků, výrok o vině a výrok o uloženém disciplinárním opatření, poučení o opravném prostředku, datum a podpis předsedy senátu Čestné rady. Disciplinární příkaz neobsahuje odůvodnění.

 4. Disciplinární příkaz se doručuje účastníkům řízení. Navrhovatel, disciplinárně obviněný a jeho zástupce mohou podat do 15 dnů od doručení disciplinárního příkazu proti disciplinárnímu příkazu odpor. Podáním odporu se disciplinární příkaz zrušuje a Čestná rada postupem dle §6 nařídí ve věci jednání, v němž koná dle §7 disciplinárního řádu. Oprávněná osoba se může práva na podání odporu výslovně vzdát.

 5. Nepodá-li oprávněná osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení disciplinárního příkazu proti disciplinárnímu příkazu odpor, nabývá disciplinární příkaz dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů právní moci a je vykonatelný. Disciplinární příkaz nabývá právní moci a je vykonatelný též dnem vzdání se práva všech oprávněných osob na podání odporu.

(návrh RK, ČR)

Důvodová zpráva ke zřízení nového §7a:

Zkrácené disciplinární řízení má být dle předloženého návrhu využíváno v případech, kdy je důkazní situace zcela jasná a nepochybná, podepřená zejména nezvratnými listinnými důkazy. Předpokládá se, že tento nástroj bude využíván převážně při řešení disciplinárních deliktů administrativní povahy. Praxe ukazuje, že pro takové případy jsou standardní mechanismy dosavadní úpravy disciplinárního řízení zbytečně komplikované a nadměrně zatěžující jak členy disciplinárních orgánů (zejména Čestné rady), tak i sekretariát KVL a právní servis.

Návrh má umožnit, aby bylo v takových nesporných případech o věci rozhodnuto rychle a bez zbytečných průtahů, což umožní výrazně snížit finanční náročnost řízení.

Práva disciplinárně obviněných nejsou při využití zkráceného disciplinárního řízení nijak krácena. Návrh počítá s možností podání odporu disciplinárně odsouzeného, kterým je disciplinární příkaz vydaný ve zkráceném řízení automaticky zrušen a dále se postupuje podle standardního mechanismu řízení. Disciplinárním příkazem ve zkráceném řízení nebude možné udělit disciplinární opatření v podobě finanční pokuty nad 10.000,- Kč a vyškrtnutí z KVL, včetně podmíněného.

Zkrácené řízení se v různých formách uplatňuje v právním řádu České republiky i jiných evropských zemí, včetně trestního práva procesního, a disciplinárních řízeních některých profesních komor, např. ČKA.

28. § 8 se doplňuje takto: O jednání se pořídí zápis, který formuluje předseda senátu.

Ze zápisu musí být zejména patrno, kde a kdy bylo disciplinární řízení prováděno, jaký je předmět disciplinárního řízení, které osoby se ho zúčastnily, jak řízení probíhalo, jaké návrhy byly podány, jaké důkazy byly provedeny, jak se k návrhu vyjádřili účastníci disciplinárního řízení, jaká opatření byla přijata a jaké rozhodnutí bylo vyhlášeno. Zápis z jednání podepisují po přečtení všechny osoby, které se jednání zúčastnily, s výjimkou svědků.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: O jednání se pořídí zápis, který formuluje předseda senátu.
Ze zápisu musí být zejména patrno, kde a kdy bylo disciplinární řízení prováděno, jaký je předmět disciplinárního řízení, které osoby se ho zúčastnily, jak řízení probíhalo, jaké návrhy byly podány, jaké důkazy byly provedeny, jak se k návrhu vyjádřili účastníci disciplinárního řízení , jaká opatření byla přijata a jaký byl výsledek hlasování. V zápisu z jednání o hlasování se uvede též výrok rozhodnutí. Zápis z jednání podepisují po přečtení všechny osoby, které se jednání zúčastnily, s výjimkou svědků.

29. § 9 odstavec 2 se doplňuje takto: Rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí být vydáno orgánem k tomu příslušným a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti. Právním hodnocením uvedeným v návrhu není senát čestné rady vázán.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí být vydáno orgánem k tomu příslušným a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti.

30. § 9 odstavec 5 se doplňuje takto: Senát řízení zastaví:

a) vzal-li navrhovatel návrh na zahájení disciplinárního řízení zpět
b) není-li disciplinárně obviněný členem Komory
c) zjistí-li se, že věc již byla rozhodnuta v jiném řízení

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Senát řízení zastaví:

a) vzal-li navrhovatel návrh na zahájení disciplinárního řízení zpět
b) není-li disciplinárně obviněný členem Komory

31. § 9 odstavec 10 se doplňuje takto: Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření nabývá právní moci:

a) V případě uložení disciplinárního opatření – písemného napomenutí dnem jeho vyhlášení, jestliže všichni účastníci řízení byli přítomni vyhlášení rozhodnutí. Nebyli-li účastníci přítomni, dnem doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení.

b) U zbývajících disciplinárních opatření, nebyl-li podán opravný prostředek (odvolání, odpor) po uplynutí lhůty k podání opravného prostředku (odvolání, odporu). Jestliže byl opravný prostředek podán a odvolání bylo zamítnuto, doručením rozhodnutí odvolacího senátu, poslednímu z účastníků řízení.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření nabývá právní moci:

a) u uložení písemného napomenutí v případě jeho ústního vyhlášení při jednání.
Pokud není účastník řízení při vyhlášení rozhodnutí přítomen, pak jeho doručením.

b) u zbývajících disciplinárních opatření po uplynutí lhůty k podání opravného prostředku k věcně a místně příslušnému soudu.

32. § 10 odstavec 1 se mění takto: Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle ust. § 3 odst. 2 písm. b), c) a d) lze ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle ust. § 3 odst. 2 písm. b), c) a d) lze podat odvolání k odvolacímu senátu Komory.

33. § 12 se mění takto: Náklady řízení zálohuje Komora.

Veterinární lékař, který byl uznán pravomocně vinným, je povinen zaplatit Komoře náklady řízení, dle rozhodnutí senátu Čestné rady do výše skutečně vynaložených nákladů.

Disciplinárně obviněnému, který nebyl shledán rozhodnutím Čestné rady Komory vinným, bude na základě jeho písemné žádosti uhrazeno jízdné a náhrada nákladů za ztrátu času podle vnitřního předpisu o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času Komory, v souvislosti s jeho účastí na jednání Čestné rady Komory.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: Náklady řízení zálohuje Komora.

Veterinární lékař, který byl uznán pravomocně vinným, je povinen zaplatit Komoře náklady řízení, dle rozhodnutí senátu Čestné rady až do výše 5 000,- Kč.

Disciplinárně obviněnému, který nebyl shledán rozhodnutím Čestné rady Komory vinným, bude uhrazeno jízdné a náhrada nákladů za ztrátu času podle vnitřního předpisu o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času Komory, v souvislosti s jeho účastí na jednání Čestné rady Komory.

34. § 13 se doplňuje takto: V případě, že člen, kterému bylo uloženo disciplinární opatření, neuhradí dobrovolně pokutu nebo uložené náklady disciplinárního řízení, je možné tyto vymáhat výkonem rozhodnutí u příslušného soudu.

Prodlení této platby je důvodem k zahájení disciplinárního řízení o zrušení členství v KVL ČR.

(návrh ČR)

Dosud platné znění: V případě, že člen, kterému bylo uloženo disciplinární opatření, neuhradí dobrovolně pokutu nebo uložené náklady disciplinárního řízení, je možné tyto vymáhat výkonem rozhodnutí u příslušného soudu.

Obecné zdůvodnění všech změn v disciplinárním řádu:

Při návrhu novelizací vnitřních řádů Komory čestná rada jako navrhovatel (společně s advokátem Mgr. Jaškem) vycházela z obecně platných předpisů, analogicky používaných při řízení před okresními a obecnými soudy v ČR.

Zvláště pak jde o upřesnění legislativně – technických procesů při jednáních senátů čestné rady, uvádí je přiměřeně do souladu s řízeními před soudy I. stupně, kdy řízení před senátem ČR Komory tyto soudy nahrazuje.

Navrhovatel vycházel z těchto zdrojů:

 1. Předpis č. 37/1992 Sb -.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

 2. Vnitřní a kancelářský řád pro soudy (interní předpis vydaný Ministerstvem spravedlnosti (instrukce č. 1/2002 v platném znění), kterým se upravuje vedení soudní agendy a ostatní administrativní záležitosti soudů).

 3. Výhrady a stížnosti advokátů, zastupující disciplinárně obviněné kolegy při jednáních senátů ČR, odkazující na tyto předpisy a analogickou platnost při průběhu řízení

NÁVRH ZMĚN PŘÍSPĚVKOVÉHO A POPLATKOVÉHO ŘÁDU

(návrh Představenstva)

1. § 6 odstavec 3 se mění takto:

Roční členský příspěvek pro držitele osvědčení k výkonu veterinární činnosti je 4450 Kč.

Dosud platné znění: Roční členský příspěvek pro držitele osvědčení výkonu veterinární činnosti je 3850 Kč.

Zdůvodnění:

 • Poslední zvýšení příspěvků bylo před 14 lety, v roce 2000.

 • Podle údajů ČSÚ se míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zvýšila od roku 2000 do roku 2013 o 36 %.

 • Výdaje Komory rostou v důsledku zvýšené aktivity především v oblasti legislativy a vzdělávání, což jsou oblasti pro členy velmi důležité.

 • Komoře byla vypovězena nájemní smlouva a je nucena shánět nový podnájem či koupit nemovitost. Pronájem bude při aktuálních tržních cenách znamenat 4násobné zvýšení nákladů na provoz sekretariátu, koupě zase odčerpá polovinu finančních rezerv Komory, které je nutné do 5-7 let zase doplnit.

 • Navrhované zvýšení členských příspěvků je o 17 % ročně (600 Kč). Uzavřením rámcové smlouvy s novou pojišťovnou navíc členům přineslo snížení původního pojistného, čímž se tato částka částečně kompenzuje.

 • Komora již nebude odměňována za dobrý škodní průběh jednou částkou do rozpočtu, jako tomu bylo v minulých letech, ale tato částka bude rozpočtena mezi plátce pojištění. O to jim bude pojistné sníženo. V roce 2015 bude pojistné sníženo o 5 % u všech typů pojištění, což opět kompenzuje zvýšení členských příspěvků.

 • Přestože Komora přistoupila ke snížení výdajů vypovězením smlouvy s PR agenturou, rozvázáním pracovního poměru s jedním zaměstnancem, snížením nákladů na telekomunikační služby od UPC a uskutečňováním pracovních cest do Prahy veřejnou dopravou, nedokážou tyto položky kompenzovat nárůst výdajů v jiných oblastech.

 • Členové orgánů v rámci ušetření mandatorních výdajů na kompenzaci náhrad za ztrátu času přistoupili na výrazné omezení systému kompenzací prostřednictvím funkčních požitků (dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) a naopak narostla část kompenzací prostřednictvím dohody o provedení práce, čímž se výrazně ušetří na povinných odvodech a dani z příjmu.

 • Komora v současné době pracuje na novele zákona o KVL ČR, která je nejdůležitější novelizací této právní normy od roku 1991. Úspěch tohoto snažení je podmíněn intenzivní prací s právníky specializovanými na legislativu, častými diskusemi s politickou reprezentací a účinným lobbingem. Tato činnost je finančně náročná.

 • Komora v posledních letech intenzivně podporuje vzdělávání svých členů. Zavedl se systém webinářů, specializovaných seriálových seminářů a workshopů se zahraničními a nejkvalitnějšími tuzemskými odborníky. Přestože jsou částečně náklady kryty přímými platbami účastníků, snaží se Komora tyto akce organizovat za příznivé ceny a dotováním těchto akcí z rozpočtu podporovat vzdělávání svých členů.

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO PŘEDPISU O REGISTRACI PASU

(návrh RK)

1. V odstavci 1 v písmenu b) se slovo “chovatel” nahrazuje slovem “majitel

2. V odstavci 1 v písmenu e) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

3. V odstavci 1 v písmenu f) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

4. V odstavci 1 v písmenu g) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

5. V odstavci 2 v písmenu b) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

6. V odstavci 2 v písmenu e) se slovo “chovatel” nahrazuje slovem “majitel

7. V odstavci 2 v písmenu b) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

8. odstavci 2 v písmenu e) se slovo “chovatel” nahrazuje slovem “majitel

Odůvodnění:

Jde o technickou úpravu, která sjednocuje terminologii vnitřního předpisu KVL s terminologií vyhlášky 610/2004 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu 610/2004 a předpisy Evropské unie týkající se přesunů zvířat používají pojem “majitel” a nikoli “chovatel”. Pojem “majitel” se používá i ve vzoru tiskopisu pet pasu.

9. V odstavci 2 se znění písmena g) mění takto: Centrální registr nezaregistruje žádost, která neobsahuje formálně správně a úplně vyplněné povinné údaje, obsahuje duplicitní označení zvířete nebo číslo petpasu, je registrován nepověřeným veterinárním lékařem. O nepřijetí registrace zašle centrální registr chybové hlášení okamžitě po přijetí požadavku.

Dosud platné znění: Centrální registr nezaregistruje žádost, která neobsahuje správně a úplně vyplněné povinné údaje, obsahuje duplicitní označení zvířete nebo číslo petpasu, je registrován nepověřeným veterinárním lékařem. O nepřijetí registrace zašle centrální registr chybové hlášení okamžitě po přijetí požadavku.

Odůvodnění:

Jde o technickou úpravu. Centrální registr není schopen ověřit a garantovat faktickou správnost zadávaných údajů. Uvedené ustanovení má za cíl znemožnit zápis zjevně chybných údajů, jako je např. záměna čísla pasu a čísla čipu, a upozornit registrujícího veterinárního lékaře na neúplnost zadávaných dat, např. chybění jména majitele nebo čísla čipu.

10. V odstavci 3 v písmenu a) se slovo “chovatele” nahrazuje slovem “majitele

11. V odstavci 3 v písmenu d) se slovo “chovateli” nahrazuje slovem “majiteli

12. V odstavci 3 se za písmeno g) doplňuje nové písmeno h): Veterinární lékař je povinen h) Zaregistrovat zrušení petpasu v centrálním registru v případě, že ještě před vydáním pet pasu došlo k jeho zničení nebo jinému znehodnocení, které znemožňuje jeho pozdější vydání.

Odůvodnění:

Pet pasy, které byly znehodnoceny ještě před vydáním chovateli, např. chybným vyplněním, náhodným mechanickým poničením, ztrátou nebo zcizením tak, že to znemožňuje jejich pozdější vydání majiteli, zůstávají v centrálním registru uvedené jako připravené k vydávání. V takovém případě obsahuje registr pasů nesprávné údaje a jeho kontrolní funkce je tak narušena. Formální zrušení pasu také znemožňuje jeho pozdější zneužití v případě, že by se nelegálním způsobem dostal do oběhu. Zkušenosti z terénu ukazují, že tento typ deliktu je poměrně častý. Tento úkon není pro veterinárního lékaře administrativně náročný a představuje pouze jednoduché online označení zadáním příslušné volby v seznamu přidělených pasů.

NÁVRH NA ZŘÍZENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO PŘEDPISU

(návrh MVDr. Milana Snášila, CSc.)

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

I.

Definice pojmů:

 1. Zhotovit rtg snímek ramenních kloubů psa pro posouzení osteochondritis dissecans ramenních kloubů k získání podkladů pro potřeby chovu (dále jen zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný rtg snímek (dále jen zhotovitel).

 2. Posoudit rtg snímek ramenních kloubů psa na osteochondritis dissecans ramenních kloubů k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na OCD ramenních kloubů) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DLK a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů (DKK a DLK), vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

 3. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad (DKK, DLK a OCD ramenních kloubů je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.

 4. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

 5. Při zhotovení digitálního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifikaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na OCD ramenních kloubů v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.

 6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samostatný snímek (jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa).

II.

Náležitosti rtg snímku:

Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku ramenních kloubů se zpravidla nepoužívá sekundární clona. Sekundární clona se může použít u obřích plemen psů, kde výška ramenního kloubu v místě centrovnání rtg svazku překračuje výšku 10-12 cm.

 

Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován v laterální poloze tak, aby nebyly ramenní klouby překryty jinými kostními strukturami, které by bránily v posouzení mediokaudální plochy hlavice kosti pažní na kazetu formátu nejméně 18 x 24 cm. Na snímku musí být zachycen celý ramenní kloub centrovaný do středu kazety včetně distální poloviny lopatky a proximální třetiny kosti pažní Obr. 1

Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu) a symboly pro označení pravé strany (Dx,P). V pravém horním rohu rtg snímku musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

III.

Zhotovitel rtg snímku je povinen:

a) Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

b) Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

c) Vyplnit formulář “potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů” a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

d) Zhotovovat rtg snímek ramenních kloubů psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné umístit k pravé hrudní končetině psa obráceně sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

e) Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu OCD ramenních kloubů je nepřípustné.

f) Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, zkratku “RTG OCD ramenních kloubů”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

g) Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

h) Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na OCD ramenních kloubů informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, záznam “OPAKOVANÉ RTG OCD NA ŽÁDOST POSUZOVATELE”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

IV.

Posuzovatel je povinen:

 1. Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.

 2. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů.

 3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře “potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů”. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat do 7 dnů od posouzení doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

 4. Archivovat každý rtg (CD nebo DVD nosič) snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu pěti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

 5. Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

 6. Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování OCD ramenních kloubů, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.

 7. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval OCD ramenních kloubů u plemene, jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

V.

Odvolání proti výsledku posouzení:

a) V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu OCD ramenních kloubů příslušného psa. Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na OCD ramenních kloubů s nálezem posuzovatele. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně, proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

b) Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

c) Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek ramenních kloubů.

d) Na pracovišti zobrazovacích metod kliniky chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bude na náklady odvolatele zhotoven u příslušného psa nový rtg snímek pro posouzení na OCD ramenních kloubů. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.

e) Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.

f) Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví rtg nález na ramenních kloubech a vydá rozhodnutí, ve kterém

a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému
b) odvolání zamítne jako nedůvodné

g) V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

h) Odůvodněným odvoláním se rozumí:

a) Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného negativního respektive pozitivního nálezu OCD na ramenním kloubu, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.

b) V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku ramenních kloubů jeho psa s jiným psem, a nebude-li na rtg snímku naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo (popř. číslo mikročipu) a pravou stranu psa, nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci.

NÁVRH NA ZŘÍZENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO PŘEDPISU

(návrh MVDr. Milana Snášila, CSc.)

Vnitřní předpis KVL ČR o postupu při posuzování spondylózy u psů

I.

Definice pojmů:

 1. Zhotovit rtg snímek páteře psa pro posouzení spondylózy k získání podkladů pro potřeby chovu (dále jen zhotovit rtg snímek pro posouzení spondylózy) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek (dále jen zhotovitel).

 2. Posoudit rtg snímek páteře na spondylózu k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na spondylózu) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

 3. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.

 4. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

 5. Při zhotovovaní digitálního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifikaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na spondylózu v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.

 6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samostatný snímek (jméno a adresa zhotovitele datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa).

II.

Náležitosti rtg snímku:

Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury páteře v rozsahu C5-C6 až L7-S1 na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku páteře musí být použita sekundární clona. Pro zobrazení páteře v požadovaném rozsahu je nutno zhotovit nejméně dva LL snímky.

Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován přísně laterolaterální projekci s podloženými hrudními i pánevními končetinami (rtg podložky, klíny apod.) na kazetu formátu nejméně 30 x 40 cm. Na snímcích musí být zachycená celá páteř v požadovaném rozsahu.

Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu). V horním rohu snímku na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

III.

Zhotovitel rtg snímku je povinen:

a) Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na spondylózu zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na spondylózu u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

b) Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na spondylózu v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na spondylózu u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

c) Vyplnit formulář “potvrzení o rtg vyšetření na spondylózu” a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

d) Zhotovovat rtg snímek kyčelních kloubů psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné položit na rtg kazetu sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu). Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

e) Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu spondylózy je nepřípustné.

f) Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, zkratku “RTG spondylóza”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

g) Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

h) Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na spondylózu informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, záznam “OPAKOVANÉ RTG na spondylózu NA ŽÁDOST POSUZOVATELE”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

IV.

Posuzovatel je povinen:

 1. Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na spondylózu. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.

 2. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na spondylózu.

 3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře “potvrzení o rtg vyšetření na spondylózu”. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat do 7 dnů od posouzení doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

 4. Archivovat každý rtg (CD nebo DVD nosič) snímek pro posouzení na spondylózu jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu pěti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

 5. Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

 6. Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování na spondylózu, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele dědičných ortopedických vad u psů a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování dědičných ortopedických vad u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.

 7. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval spondylózu u plemene, jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

V.

Odvolání proti výsledku posouzení

a) V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu spondylózy příslušného psa. Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na spondylózu s nálezem posuzovatele. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

b) Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

c) Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek kyčelních kloubů.

d) Na pracovišti zobrazovacích metod kliniky chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bude na náklady odvolatele zhotoven u příslušného psa nový rtg snímek pro posouzení na spondylózu. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.

e) Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.

f) Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví stupeň spondylózy a vydá rozhodnutí, ve kterém

a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému
b) odvolání zamítne jako nedůvodné

g) V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

h) Odůvodněným odvoláním se rozumí:

a) Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného nižšího respektive vyššího stupně spondylózy, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.

b) V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku páteře jeho psa s jiným psem, a nebude-li na rtg snímku naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo (popř. číslo mikročipu), nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci