Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha ke XXVII. sněmu KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     XXVII. SNĚM KVL ČR


ZPRÁVA PREZIDENTA PRO XXVII. SNĚM KVL ČR V DAROVANSKÉM DVOŘE 

Vážení kolegové, protože jednotlivé oblasti komorového dění bývají podrobně popsány ve zprávách předsedů pracovních komisí představenstva, Revizní komise a Čestné rady, ve zprávě prezidenta se opět soustřeďuji jednak na plnění usnesení Sněmu a jednak na tři témata, která se odvíjela posledními obdobími a jejichž další řešení spočívá případně na bedrech nástupců současné komorové reprezentace.

„Sněm schválil návrh představenstva doplnit do věcného záměru novely zákona o KVL ČR ustanovení o distančních volbách a ustanovení o čestné radě a návrh posunout věcný záměr do paragrafového znění až bude mít KVL ČR dostatečnou politickou podporu“.


Ačkoliv se v průběhu posledního volebního období včetně roku od posledního Sněmu podařilo s hlavními politickými partnery udržet „studený mír“, o politické podpoře přiměřeného znění potenciální novely Zákona o Komoře veterinárních lékařů a síle komorové lobby si zatím nelze dělat valné iluze. Odpovědné vážení všech možností přineslo rozhodnutí Zákon o Komoře neotevírat a nezavdávat možnost změn k ještě horšímu. Výsledek loňských parlamentních voleb toto stanovisko ostatně plně zdůvodnil.

„Sněm schválil usnesení ve znění: „Sněm zavazuje představenstvo vypracováním stanov, kde budou vymezeny kompetence orgánů komory ve vztahu k výkonu vlastnických práv ke společnosti Veterinární ples, s.r.o. a schválil návrh MVDr. Šimaliakové, aby vypracované znění stanov bylo představenstvem předloženo ke schválení na příštím sněmu KVL ČR.“

Ve smyslu doporučení právní kanceláře byly zpřesněny a vymezeny kompetence orgánů Komory ve vztahu k výkonu vlastnických práv k právnickým osobám v majetku Komory nikoliv formou stanov této osoby (Veterinárního plesu s.r.o.), ale novelou Organizačního a jednacího řádu Komory, která je tomuto Sněmu předkládána ke schválení.

„Sněm zavazuje představenstvo k vytvoření pracovní skupiny, která předloží na sněmu KVL ČR v roce 2018 novelizaci řádu vzdělávání. Pracovní skupinu budou tvořit předkladatelé současného návrhu novelizace vzdělávacího řádu, členové vzdělávací a legislativní komise KVL ČR a zástupci odborných asociací“

Zamýšlená novela Vzdělávacího řádu je tomuto Sněmu předkládána ke schválení.

„Sněm uložil představenstvu, aby zadalo vypracování přehledu zákonů včetně znění jednotlivých paragrafů, které se týkají veterinární praxe, a dalo jej do příštího sněmu k dispozici všem členům KVL ČR“

Vypracování zmíněného přehledu bylo zadáno advokátní kanceláři Komory. Vypracování přehledu obecných norem se před více než rokem chopily orgány Hospodářské komory ČR. Měl být k dispozici na jaře tohoto roku a nyní se zdá, že jeho dokončení má zatím zhruba roční zpoždění. Jakmile bude k dispozici obecný přehled, advokátní kancelář je připravena jej zpřesnit a doplnit o ustanovení specifická pro naši profesi. Termín splnění tohoto úkolu tedy nebyl dodržen. Významnou otázkou ovšem zůstávají aktualizace takto vzniklého přehledu.

 „Sněm schválil návrh MVDr. Vaňousové a uložil představenstvu respektive ekonomické komisi, aby se zabývala problematikou různých sazeb DPH používaných veterinárními lékaři.“

Legislativní i ekonomická komise shledaly jako hlavní a jedinou možnost k ukončení možnosti různých výkladů různými správci daně vyvinout snahu o sjednocení sazeb. Po opakovaných jednáních na Ministerstvu financí lze shrnout, že ke sjednocení sazeb DPH není na úrovni státu vůle praktická ani politická – ideálně 15% sazbu už dnes  Evropská komise údajně  notifikovat nemůže. Země, které mají veterinární oblast ve snížené sazbě – např. Polsko - mají toto od r. 1993 (kdy ještě bylo možno argumentovat, že veterinární lékařství je převážně se zemědělstvím související činnost). Stejně tak poslední změna zařazení veterinárních léčiv z 21% do 10% sazby dle sdělení ministryně nebylo vlivem správy našich vnitřních věcí, ale zcela výsledkem postoje EK.

Na úrovni EU je velmi silnou agendou uvolnění a podpora internetového obchodu s léčivy. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských zemích jsou sazby DPH (základní, snížená, druhá snížená …) zcela rozdílné, musí zhruba do 2-3 let nastat kompletní evropská novelizace. Zmatek, který (při určování sazeb na národní úrovni - kdy EU pouze určí, které položky nelze snížit) nastane, překoná nejspíš zmatky současné = sazeb bude pravděpodobně celá řada, atd. Počet segmentů národního hospodářství, kterým to přinese obdobné problémy jako nyní veterinární profesi je nejspíš neodhadnutelný (plátce DPH dodavatel v jiném státě/režimu než plátce DPH odběratel …).

K zatřiďování položek dle celního sazebníku (antiparazitika, chem. látky … x veter. léčiva obecně) nezaujímá MF jednoznačné stanovisko. Sdělilo, že problém chápe - celnící jej ale údajně vidí jinak než „zbytek světa“ a soudní pře, které v této chvíli probíhají, mohou, ale nemusí, dát jednoznačnou odpověď.

Tolik k podstatným částem usnesení loňského Sněmu a jejich plnění.

Léková politika

Začátkem roku 2019 se očekává konečné schválení evropského přímo aplikovatelného Nařízení k veterinárním léčivům, na něž bude navazovat přechodná pětiletá doba pro implementaci jeho zásad jednotlivými lékovými agenturami (ÚSKVBL) členských států. Pro českou veterinární profesi z toho pro nejbližší budoucnost vyplývají hlavní body:

 • Bude zapotřebí kompletně nový zákon o veterinárních léčivech s jeho vynětím ze současného Zákona o léčivech. Humánní léčiva budou zcela oddělená, zůstanou v jurisdikci jednotlivých členských států - zatímco oblast vet. léčiv bude nyní plně harmonizovaná

 • Nařízení bude obsahovat seznam antimikrobik, které nebudou k použití ve veterinární medicíně (pouze pro použití u lidí)

 • Bude kodifikována povinnost vykazování použití antimikrobik a některých antiparazitik pro praktické veter. lékaře

 • Tzv. „kaskáda“ zůstane zachována pro potravinová zvířata

 • Nastane uvolnění požadavků pro „magistraliter“ přípravu u chybějících léčiv

 • Ochranné lhůty pro magistraliter léčiva a „off label“ použití budou stanoveny ošetřujícími veterinárními lékaři pomocí „násobků“ stanovených MRL podle jednotlivých tkání zvířat

 • Všechny nové aktivní látky a nové antigeny budou registrovány pouze centralizovanou procedurou (EMA)

 • Re-registrace budou vyžadovány pouze pro ATB

 • Bude povinné zavedení monitorovacích systémů pro sledování nejen rezistencí, ale rovněž dopadů na životní prostředí.

 • Ochrana dat (vlastnictví registračních dossier) se zvýší z 10 na 18 let; teprve poté mohou na registrační dossier odkazovat i generičtí výrobci

 • Internetový obchod bude přípustný pouze pro léčiva „nikoliv na předpis“ - ovšem klasifikace do skupin („pouze na předpis“ x „volně prodejná“) zůstane na národních úrovních neharmonizována

 • Bude zavedena povinnost hlásit data o spotřebách ATB na jednotlivé druhy zvířat agentuře (EMA)

 • Zařazení společenských zvířat do sledování spotřeb ATB se očekává v další fázi

Vzdělávání

Zatímco nabídka kontinuálního vzdělávání, ať již ve formě seminářů, webinářů, kongresů či workshopů je téměř nepřeberná a každý může pro sebe najít nejvhodnější či nejpotřebnější; nad způsobem, kterak přispět ke zlepšení pregraduálního vzdělávání – tak aby čerstvý absolvent byl alespoň zčásti „použitelný“ pro praktickou činnost od prvního dne vstupu do profese - nad touto otázkou si Komora v zastoupení největší a nejvýznamnější profesní skupiny - praktických veterinárních lékařů – láme hlavu už nejedno volební období. Nezdá se, že by akademická autonomie a způsob financování vysokého školství jakkoliv vycházely vstříc potřebám veterinární praxe. Dalším paradoxem je relativní nedostatek čerstvých absolventů – nejen na klinikách, ale i v terénní praxi – a to přes vysoká čísla každoročního počtu absolventů. Zjednodušeně řečeno: i na poli vztahů s alma-mater panuje „studený mír“, škola nereflektuje jakékoliv připomínky Komory a nejeví ani zájem o každoroční semináře pro studenty posledních ročníků, které Komora opakovaně pořádá paradoxně mimo školní prostory. Škola zdá se žije svým životem, podle svého přesvědčení dává svým studentům to nejlepší. To ovšem v době, kdy díky „internetizaci“ společnosti znalosti samotné ztrácejí cenu a zákazníci i zaměstnavatelé jsou přirozeně ochotni platit především za reálné dovednosti.

Ochrana osobních údajů a elektronizace

Elektronizace veřejného života přinesla v posledních letech řadu změn. Nejen EET, nejen internetové obchody, nejen „telemedicínu“, ale i změny ve způsobu administrace Komory. Daleko méně času nyní věnují členové orgánů Komory přímému jednání na schůzkách apod. - daleko více času a energie jsou nuceni vynakládat „sedíce před obrazovkou“. V této souvislosti je nutno zmínit ještě dopady Směrnice GDPR, která byla implementována v průběhu tohoto roku. Řada procesních i technických úprav, které vyžadovala, včetně přechodu řady agend na prostředí Office 365, zřízení funkce vnějšího „pověřence pro ochranu osobních údajů“ a další, přišly Komoru na mandatorní mimorozpočtovou částku přesahující půl milionu Kč. V tomto smyslu musím velmi poděkovat sekretariátu za rozumný a racionální přístup k této věci; a zároveň i za pochopení a spolupráci členům orgánů Komory při komplikacích a obtížích spojených se zaváděním tohoto veskrze byrokratického opatření.

Vážení kolegové, děkuji znovu všem, kteří v uplynulém období od minulého Sněmu věnovali svůj čas, úsilí a práci směřující k ochraně a rozvoji veterinární profese, přijali svůj díl odpovědnosti a účastnili se podle svých možností a schopností našich „komorových aktivit“ i veterinárního politického dění obecně.

MVDr. K. Daniel,
Prezident KVL ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předsedkyně MVDr. Marie Vranková, místopředsedkyně MVDr. Veronika Grymová, členové MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Martina Halbichová Vítová, MVDr. Josef Zajíc, MVDr. Jan Žabka.


Případy řešené RK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95*) 100% 93 100% 45 100%
Podáno majiteli zvířat 62 56,8% 57 51,4% 59 59,0% 55 57,9% 61 65,6% 32 71,1%
Podáno veterinárními lékaři 28 25,7% 46 41,4% 32 32,0% 31 32,6% 22 23,7% 8 17,8%
Vlastní šetření RK 15 13,8% 2 1,8% 5 5,0% 2 2,1% 0 0% 0 0%
Podáno jinými orgány KVL 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,1% 4 4,3% 0 0%
Podáno ze SVS 3 2,7% 2 1,8% 2 2,0% 3 3,2% 4 4,3% 1 2,2%
Podáno Policií ČR 1 0,9% 0 0% 1 1,0% 3 3,2% 1 1,1% 2 4,4%
Podáno ze zahraničí 0 0% 3 2,7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,2%
Podáno jiným státním orgánem 0 0% 1 0,9% 1 1,0% 0 0% 1 1,1% 1 2,2%
 
Meritum věci 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95*) 100% 93 100% 45 100%
Odborné pochybení 42 38,5% 50 45,0% 43 43,0% 44 46,3% 54 58,1% 24 53,3%
Pasy: včetně distribuce! 17 15,6% 16 14,4% 13 13,0% 6 6,3% 5 5,4% 2 4,4%
Etika a komunikace s majitelem 23 21,0% 13 11,7% 19 19,0% 11 11,6% 13 14,0% 11 24,4%
Interní záležitosti KVL 0 0% 1 0,9% 1 1,0% 4 4,2% 4 4,3% 1 2,2%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti 15 13,8% 26 23,4% 14 14,0% 19 20% 12 12,9% 4 8,8%
Podvodné jednání veterináře 7 6,4% 5 4,5% 4 4,0% 2 2,1% 1 1,1% 1 2,2%
Chyby v dokumentaci, nekomunikace, jiné 2 1,8% 0 0% 6 6,0% 9 9,5% 3 3,2% 2 4,4%
Označení pracoviště 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 1 1,1% 0 0%
 
Výstupy RK 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (do 9.9.)
Celkem 109 100% 111 100% 100 100% 95**) 100% 93 100% 45 100%
Neprokázáno pochybení 47 43,1% 33 29,7% 23   23,0% 25   23,3% 34 36,5% 13 28,9%
Navrženo DŘ 39 35,8% 44 39,6% 35 35,0% 20 21,1% 25 26,9% 11 24,4%
Vyřešeno Revizní komisí 2 1,8% 9 8,1% 12 12,0% 17   17,9% 15 16,1% 4 8,8%
Věcná nepříslušnost Revizní komise 13 11,9% 19 17,1% 20 20,0% 25 26,3% 12 12,9% 5 11,1%
Promlčeno a neprůkazné 8 7,9% 6 5,4% 10 10,0% 8 8,40% 7 7,5% 4 8,8%
V řešení 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 8 17,8%

**) nejsou započteni neplatiči příspěvků: 12 případů, podává EK, výstupem je DŘ

Kontrolní činnost RK

Revizní komise průběžně kontrolovala hospodaření s prostředky KVL, jejich oprávněnost a účelnost čerpání. Revizní komise se přesvědčila, že není technicky možné kontrolovat průběžně výdaje jednotlivých komisí, a odpovědnost za jejich čerpání je tak jednoznačně na jejich předsedech. Revizní komise bohužel zjistila několik případů nedodržení Finančního řádu, kdy jsou propláceny faktury i bezpotřebného podpisu odpovědného správce kapitoly, který tak nemůže mít přehled o pohybu finančních prostředků v jeho kapitole. Tyto nedostatky byly vždy vyřešeny se správcem kapitoly a ekonomkou KVL.

Díky důsledné práci sekretariátu a dodržování dohodnutého schématu upomínek a vymáhání se kontinuálně snižuje množství neplatičů členských příspěvků. V roce 2018 již byla vedena pouze dvě disciplinární řízení s neplatiči.

Předsedkyně RK se účastnila jednání souvisejících s problematikou pojištění profesní odpovědnosti: spolupráce se stávajícím makléřem a výběrového jednání na novou makléřskou společnost. Z hlediska Rk proběhlo výběrové jednání bez závad.

Neoprávněná veterinární činnost

RK s potěšením konstatuje, že se v době od posledního sněmu nevyskytnul v její agendě ani jeden případ vakcinace potvrzené veterinárním technikem. Samozřejmě to neznamená, že tento jev zcela vymizel, ale vzhledem k  tomu, že v předchozích obdobích RK dostávala tyto případy k řešení velmi často, lze tvrdit, že neoprávněných potvrzení technikem významně ubylo. Je obtížné odhadnout, zda je to důsledkem spontánně zlepšené aplikační praxe stávající legislativy, nebo zda věci přispěly aktivity související s novelizací veterinárního zákona. Bohužel jsou ale stále běžné případy potvrzení vakcinace razítkem neexistujícího veterinárního lékaře a z kontextu lze odhadnout, že se tento jev týká nejčastěji štěňat pocházejících z tzv. množíren. RK považuje za vhodné upozornit, že se vyskytují stížnosti na veterinární lékaře, kteří ošetřují psy v tzv. množírnách, kdy nový majitel štěněte připisuje špatný zdravotní stav štěněte nekvalitní práci veterinárního lékaře. Veterinární lékaři, kteří mají ve své klientele větší chovy psů, by proto měli být maximálně obezřetní a vést obzvlášť pečlivou dokumentaci, která je jediným způsobem, jak obhájit svoji práci v případě stížnosti nebo pojistné události. Opět připomínáme, že pro úspěšné vyřešení případů neoprávněného výkonu veterinární činnosti by měli veterinární lékaři doprovodit zaslané důkazy vždy popisem veškerých okolností, které jsou jim k věci známy: zejména totožnost majitele zvířete vybaveného podezřelým osvědčením a jeho kontaktními údaji. Při hlášení podezřených webových stránek, facebookových skupin apod. pak zhotovili jejich fotografie (printscreen). Bez těchto údajů není dopadení pachatele možné. 

Projednávání stížností

Počet stížností v meziročním porovnání mírně klesá, ovšem pokračuje trend zvyšování nároků na procedurální a formální preciznost jejich zpracování. Nejnověji do práce RK vstoupila platnost evropského nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679(známého pod označením GDPR), které si vynutilo změnu práce RK se spisovým materiálem, kdy je možné veškeré listiny zasílat pouze přes zabezpečený systém Office 365, což je mnohem méně komfortní a práci se spisem to do určité míry komplikuje.Na druhou stranu se ale někteří stěžovatelé domáhají poskytnutí informací ze spisu podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což vede k paradoxním situacím, kdy musí být údaje chráněné podle GDPR žadateli vydány podle jiného zákona. To si vynucuje intenzivní komunikaci se spolupracující advokátní kanceláří mgr. Láníka, která každou žádost podle 106/99 Sb. posuzuje individuálně tak, aby byl nárok na přístup k informacím naplněn, ale zároveň byl dodržen oprávněný zájem veterinárních lékařů na ochranu svých dat.

Revizní komise opětovně upozorňuje na to, že významný podíl stížností se týká etického přístupu veterinárního lékaře k pacientům i klientům. Zvlášť citlivé jsou situace související s eutanázií zvířete. Přicházejí stížnosti na necitlivý a neempatický přístup veterinárního lékaře, odborně nesprávný postup (aplikace paralyzujících látek bez předchozí anestézie zvířete), a zejména neoprávněnou eutanázii zvířat z důvodu agresivity. Revizní komise doporučuje kolegům věnovat otázce eutanázie zvláštní pozornost, aby předešli potenciálně konfliktním situacím. Příklady konkrétních stížností na provádění eutanázie jsou popsány v soudničkách ve Zvěrokruhu č. 10/2014, 10/2015 a 11/2015. Připomínáme také, že agresivní chování zvířete obecně není zákonným důvodem k eutanázii podle zákona 246/92 Sb.!

Určitý podíl stížností bohužel tvoří podněty, které mají vůči veterinárnímu lékaři šikanózní charakter a nesou rysy svědčící až o psychopatologickém naladění pisatele. V období 2017-2018 bylo takových stížností 12, z toho dva stěžovatelé tohoto typu napsali hned tři stížnosti na různé veterinární lékaře. Alarmující je, že sociální sítě umožnily minimálně ve třech těchto případech až mediální lynčování veterinárního lékaře (včetně výzev k jeho fyzické likvidaci nebo ničení jeho majetku), nejméně dva případy zaměstnaly policii a státní zastupitelství, a v jednom případě bylo s pisatelem vedeno soudní řízení kvůli trestnému činu stalkingu. Minimálně v jednom případě byla veterinárnímu lékaři vysoce pravděpodobně v souvislosti s jeho profesí způsobena škoda na majetku přesahující jeden milion korun.

Zásadní role zdravotní dokumentace

Opětovně připomínáme zákonné požadavky na kompletnost, vypovídací schopnost a přezkoumatelnost zdravotní dokumentace, tedy záznamů veterinárního lékaře o výkonu své činnosti. Vedení dokumentace předepsaným způsobem je nejen nevyhnutelné pro vyvinění lékaře při komplikacích vedoucích ke vzniku škody, ale i k úspěšné likvidaci škody z pojištění profesní odpovědnosti. Podrobněji se lze s legislativními požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zasady-spravneho-vedeni-zdravotni-dokumentace/ a v článku MVDr. Mazocha, LLM ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativa-praxe/.

Za RK KVL zpracovala

MVDr. Marie Vranková, MVDr. Veronika Grymová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESTNÉ RADY KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi abych z pověření čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky předložil 27. sněmu KVL ČR zprávu o její činnosti v období mezi sněmy konanými v Olomouci v roce 2017 a nynějším sněmem v roce 2018 v Darovanském Dvoře.

Čestná rada pracovala ve složení (MVDr.) Štěpán Vencl – předseda, Michael Mazoch – místopředseda a členové Zdeněk Andreas, Vojtěch Frkal, Alois Frank, Dagmar Picmausová, Jana Piskovská, Marie Vokřálová a Lubomír Hošek.


V uvedeném období, které zahrnuje i jednání před sněmem v Olomouci, se sešla čestná rada celkem na 13 jednáních.

Na svých zasedáních od sněmu v Olomouci do 10. 9. 2018 projednala celkem 30 případů ve 42 nařízených jednáních. 5 jednání bylo opakováno pro omluvu veterinárního lékaře z jednání čestné rady, při jednom jednání proběhlo sloučení 2 případů v jeden za účelem snížení ekonomické náročnosti a právního zjednodušení řízení, v 1 případě se disciplinárně obviněný na jednání ČR nedostavil.

 24 nových případů jsme k projednání přijali od revizní komise, 1 případ byl předaný odvolacím senátem představenstva k novému projednání a rozhodnutí. Dále čestná rada přijala 2 případy předané k novému projednání a rozhodnutí od krajského soudu.

Čestná rada předala odvolacímu senátu představenstva 5 odvolání disciplinárně obviněných kolegů. V 1 případu došlo k odvolání proti disciplinárnímu příkazu a v tomto případě nařídila čestná rada ústní projednání.

Čestná rada provedla ve 2 případech zastavení disciplinárního řízení a v 1 případě stáhla návrh na disciplinární řízení sama revizní komise. Ve 2 případech rozhodla čestná rada o zproštění viny veterinárního lékaře, a v 15 případech bylo zjištěno pochybení na straně veterinárního lékaře. Za tato provinění udělila Čestná rada následující disciplinární opatření: 5x napomenutí, 10x pokuta, 1x vyškrtnutí ze seznamu veterinárních lékařů Komory. Pokuty byly uloženy v celkové výši 72 500,- a dále bylo uloženo disciplinárně proviněným uhradit náklady disciplinárních řízení v celkové výši 16 000,-. Náhrady disciplinárního řízení byly dle rozhodnutí sněmu v Plzni určeny ustanovením disciplinárního řádu ve spojení s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a dalších zákonných norem, a to ve fixní výši 1000,-. Čestná rada udělila 1x pořádkovou pokutu. Ani v jednom případě nedošlo k naplnění právního opodstatnění na proplacení cestovních náhrad veterinárním lékařům pozvaných na jednání čestné rady.

Nejčastějšími proviněními byla v tomto období odborná pochybení (40 %) a nedostatečná (či zcela chybějící) dokumentace (35 %), dále neuzavření pojistné smlouvy (10 %), nezaplacení členských poplatků (5 %), porušení etiky veterinární činnosti (5 %), nezaevidování a nevyplnění europasu (5 %).

Čestná rada se v letošním roce snažila zejména ukončit několikaletá velmi složitá řízení, která značně právně i ekonomicky zatěžovala chod čestné rady, a tedy i Komory samé.  Většinu z těchto řízení se opravdu ukončit úspěšně zdařilo nebo lze jejich ukončení očekávat do konce tohoto kalendářního roku. Konkrétně se jednalo o 4 případy z let 2014 a 2015. Poslední zbývající takto složitý případ nemohla čestná rada projednat z důvodů na straně disciplinárně obviněného veterinárního lékaře.

Ve 27 % projednávaných případech byli disciplinárně obvinění veterinární lékaři zastupováni právními zástupci. Čestná rada vyvíjí maximální úsilí, aby při jednání s právními zástupci, byl celý průběh řízení co nejvíce precizní a nezavdával důvod k podání odvolání z procesních důvodů. Jednání za přítomnosti právních zástupců jsou charakterizována mimořádnou složitostí a délkou projednávání, kdy 2 hodiny intenzivního jednání nejsou žádnou výjimkou, ale naprosto standardním jevem. Čestná rada proto není schopna projednávat na svém jednání více než 1 takový případ, jelikož ten zabere přibližně 1 jejího veškerého jednacího času. Dochází proto k postupnému prodlužování časů od předání případu čestné radě po jeho projednání.

Přítomnost právních zástupců by pravděpodobně neměla takový negativní vliv na prodlužování projednávání případů, kdyby měla čestná rada zákonnou možnost jednat ve tříčlenných senátech a tedy i ve více místnostech najednou, jak to v minulosti bylo možné. I proto musela čestná rada v tomto roce opět přidat jedno jednání navíc oproti loňskému roku. Aby čestná rada částečně kompenzovala ekonomickou náročnost agendy, přestože tato stále narůstá, tak byla nucena omezit některé další výdaje, např. v letošním roce na svých 4 jednáních odmítla hrazený oběd.

Čestná rada v rámci projednávaných případů komunikuje se zahraničními orgány činnými v trestním řízení a také s kriminalistickým ústavem v Praze.

Jako mimořádně prospěšný hodnotí čestná rada stávající systém přítomnosti smluvní zapisovatelky při projednávání případů. Rychlost a kvalita zápisů se odráží na množství projednaných případů čestnou radou.

Také spolupráci se současnou advokátní kanceláří Komory hodnotí čestná rada jako jednoznačně kladnou. V letošním roce se advokátní kancelář výraznou měrou podílela na vyřízení víceletých komplikovaných případů.

Ve spolupráci čestné rady se sekretariátem Komory dochází k neustálému zlepšování komunikace. Zejména je nutno pozitivně hodnotit práci pana Mgr. Tomáše Vavruši za organizační zajišťování hladkého průběhu jednání čestné rady a dále, ve spolupráci se smluvním advokátním zástupcem KVL ČR, při úspěšném vymáhání pokut uložených jako disciplinární opatření čestnou radou.

Zástupci čestné rady se pravidelně účastnili jednání revizní komise. Předseda čestné rady byl pozván na 1 jednání představenstva Komory. Členové čestné rady se aktivně účastnili zavádění spisové služby a prodělali kurz na její používání.

I v letošním roce se snažila čestná rada o prohlubování kontaktů s disciplinárními orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenské republiky. K plánovanému setkání však dosud nedošlo.

Závěrem bych rád popřál všem kolegům a kolegyním, kteří budou nově zvoleni do orgánů Komory, mnoho štěstí při obhajování zájmů všech členů Komory. Pevně věřím, že v budoucnu se na kandidátních listinách objeví více nových jmen, protože pouze s novými jmény přijdou nové myšlenky, které mohou naši Komoru posunout vpřed.

V Kostelci nad Orlicí dne 10. 9. 2018

MVDr. Štěpán Vencl

předseda Čestné rady KVL ČR
VÝROČNÍ ZPRÁVA LEGISLATIVNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážené kolegyně a kolegové,

legislativní komise pracovala od XXVI. sněmu ve složení MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Karel Daniel, MVDr. Milan Dvořák, Ph.D., MVDr. Martin Grym, MVDr. Karel Chvátal, MVDr. Ondřej Rychlík a MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc. V průběhu volebního období tragicky zesnulého kolegu Dvořáka nahradila v legislativní komisi MVDr. Anna Šimaliaková.

Od minulého sněmu pokračovala ve své činnosti připomínkování zákonů a vyhlášek. Ačkoliv se obecně závazné právní předpisy množí téměř geometrickou řadou,


zdaleka se již nejednalo o normy tak významné pro naši práci, jako byl nový zákon o léku, veterinární zákon, či zásadní změny v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Ne, že by tyto normy nebyly novelizovány. Jsou stále a dokonce se frekvence novelizací zvyšuje. Ovšem mám pocit, že život praktického veterinárního lékaře čím dál ovlivňují normy, které produkuje Ministerstvo financí. V tomto segmentu byla největší aktivita legislativní komise zaměřena na snahu o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty na veterinární výkony jako službu a veterinární léčiva jako komoditu. Díky významné participaci pana Ing. Samohýla se nám přeci jen podařilo přesvědčit některé odpůrce, že rozdílné sazby jsou opravdu velkým problémem pro praktikující veterinární lékaře. Samozřejmě jsme se prioritně snažili, aby byla úkonová sazba snížena na sazbu veterinárních léčiv, respektive, aby byla sjednocena na 15 % pro úkony i veterinární léčiva. Jako poslední variantu jsme navrhli, aby tedy byla sazba daně zvýšena na 21 %, hlavně aby byla jednotná. To vše však nemělo žádnou šanci proti pevnému postoji MF a politické reprezentace: „Sazby se nebudou měnit! Ani nahoru, ani dolů.“ Dalším velkým tématem byla elektronická evidence tržeb (EET). Díky nálezu Ústavního soudu se původně proklamované termíny třetí a čtvrté vlny zavádění EET značně zpozdily, Ministerstvo financí však principu vzdát nechce a stále s plošným zavedením EET počítá.

Z dalších, velmi neoblíbených agend, samozřejmě nemohu vynechat problematiku ochrany osobních údajů, agendu dnes všeobecně označovanou anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Za sebe nemohu než poznamenat, že nepamatuji žádnou jinou zcela naoktrojovanou agendu, která by s enormními náklady nepřinesla vůbec, ale vůbec nic pozitivního.

Mimo standardní projednávání obecně závazných právních předpisů se legislativní komise soustředila na některé vnitřní normy, zejména ve spolupráci se vzdělávací komisí na nový Řád vzdělávání. K novele řádu byly od samého počátku přizvány jednotlivé odborné asociace a musím popravdě napsat, že novela vychází více z průniku zájmu asociací než z nějakého definovaného zásadního postoje Komory, jako instituce. Ta byla v tomto případě víc mediátorem a koordinátorem. Jsem sám velmi zvědavý, zda se to promítne na případné diskusi a schvalování návrhu na sněmu.

Po dlouhých diskusích přichází na svět nový vnitřní předpis, který formalizuje postup při vyšetření koně při koupi a prodeji, respektive při vstupu do pojištění.

Další normou, kterou by měl sněm schválit je novela Organizačního a jednacího řádu, která vychází vstříc požadavkům na ustanovení formálních vztahů mezi Komorou a její stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Veterinární ples, spol. s r.o.

Z agend, které zatím nemají žádné formální výstupy ve smyslu obecně závazných právních předpisů, nebo vnitřních předpisů se legislativní komise velmi intenzivně věnuje „lékové politice“, respektive politikám. Značně ambiciózní plány na regulace a deregulace přicházejí v posledních měsících z různých evropskounijních institucí. Na jedné straně je to snaha zcela uvolnit internetový prodej veterinárních léčiv se všemi problémy a negativy, na straně druhé je to třeba snaha maximálně omezit dostupnost antimikrobik pro veterinární použití, snaha o snížení kompetencí až destrukci národních lékových agentur a jejich nahrazení agenturou centrální, atp. Ačkoliv mnoho dějů na poli lékové agenty veterinárních léčiv je velmi znepokojujících, z pohledu legislativní komise vysoce oceňuji postoj ÚSKVBL a pana ředitele MVDr. Bureše osobně, který aktivně spolupracuje s Komorou a zajímá se o náš názor jak na situaci současnou, tak i potencionální budoucí. Takovéto ocenění bohužel nemohu pro jiné centrální úřady, veterinární nevyjímaje, vyslovit.

MVDr. Ondřej RychlíkVÝROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Renáta Hlavová, Jan Šterc a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

 


Podpora akcí

Finance na podporu akcí jsou vždy pořádajícím subjektem fakturovány jako propagace KVL ČR, tudíž jsou zařazeny do výdajů snižujících daňový základ. Z podporovaných akcí zmíním např. volejbalový turnaj, běžecký závod Pyšelský kopeček, Mikulášský turnaj v minifotbale, Hanácká výstava psů.

Rozpočty OS KVL ČR

Jednotlivá sdružení předkládají rozpočty, které více odpovídají skutečným potřebám na jejich činnost. Na rok 2019 zaslaly OS KVL rozpočty v celkové výši 1 309 000 korun což vyhovuje možnostem rozpočtu.

Sociální fond

V roce 2017 bylo vyplaceno 780 000 korun jako příspěvek pozůstalým v případě úmrtí člena KVL ČR, nebo jako "odchodné" při ukončení členství v KVL ČR (členství v KVL ČR 20 a více let). Příjmem sociálního fondu je část hospodářského výsledku za uplynulý rok, pokuty a náklady disciplinárních řízení udělených ČR. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému vývoji pravděpodobně navrhne EK sněmu zvýšení "odchodného" z 25 000 korun na 27 000 korun. K 31. 12. 2017 byl zůstatek sociálního fondu 1 093 240 korun.

Rozpočty

Rozpočet roku 2017 a jeho plnění, stejně tak plán na rok 2019, jsou přílohou této zprávy. S uspokojením mohu konstatovat, že již třetí rok skončilo hospodaření KVL ČR kladným výsledkem, a v letošním roce tomu nebude jinak, viz tabulka:


2014  -2301 tis.
2015  +2084 tis.
2016  +1809 tis
2017  +2182 tis.
2018  Předpoklad +2100 tis.

Základní vizi EK, udržovat na účtech KVL ČR rezervu ve výši cca 20 mil. se daří plnit. K 31. 12. 2017 bylo na účtech KVL ČR 21 710 korun. Díky dobré práci sekretariátu se daří vymáhat dlužné členské příspěvky, k 10.9. evidujeme pouze 19 neplatičů.

Pochopitelně lze vždy leccos zlepšovat, ale konstatování, že hospodaření KVL ČR se nachází v dobré kondici, je pravdivé.

Pěkný podzim přeje

Michal Vítek, předseda EKRozpočet 2017 - čerpání k 31.12.2017
         
  2017 rozpočet (v tis.) 2017 čerpání %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450 367 82%
  služby 20 8 40%
  reprezentace 30 34 113%
  celkem 500 409 82%
         
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 700 669 96%
  reprezntační fond 200 254 127%
  služby právní 80 68 85%
  celkem 980 991 101%
         
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava 740 861 116%
  služby 35 46 131%
  služby právní 200 113 57%
  občerstvení 25 20 80%
  celkem 1000 1040 104%
         
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava 795 1015 128%
  služby 40 46 115%
  služby právní 240 99 41%
  občerstvení 30 23 77%
  celkem 1105 1183 107%
         
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava 120 60 50%
  služby 30 31 103%
  celkem 150 91 61%
         
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava 480 289 60%
  služby 90 58 64%
  celkem 570 347 61%
         
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava 225 131 58%
  služby 30 15 50%
  služby právní 100 0 0%
  celkem 355 146 41%
         
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava 350 170 49%
  služby 60 2 3%
  celkem 410 172 42%
         
Vzdělávací komise        
(semináře 15) náklady+semináře+webináře 1700 1801 106%
VK celkem 1700 1801 106%
         
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava 400 379 95%
  služby graf.a jiné (honoráře) 220 125 57%
  služby 20 7 35%
  výdaje na PR 110 25 23%
  stránky WWW 350 367 105%
  celkem 1 100 903 82%
         
Péče o členy reklama a propagace 200 413 207%
  okresy 1300 1235 95%
  celkem 1500 1648 110%
         
Přímé daně (zálohy)   700 974 139%
         
         
Přísp. Mez. Org.   540 578 107%
         
Sekretariát 10        
  spotřeba - režie 180 159 88%
  poštovné 120 102 85%
  servis softwaru 150 148 99%
  cestovné 15 3 20%
  Telefonica 02+int 80 57 71%
  ostatní 110 107 97%
  mzdy hrubé 1 350 1 347 100%
  zákonné soc.nákl. 400 499 125%
  invest a neinvest.náklady 25 78 312%
  ekonom 350 360 103%
  celkem 2 780 2 860 103%
         
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2014 ) 440 442 100%
  údržba 15 2 13%
  služby pojištění 25 13 52%
  celkem 480 457 95%
         
       
sněm   650 705 108%
volby   30 17 57%
audit   25 25 100%
stránky - pet.pas + el. brána   400 218 55%
bankovní poplatky a soudní popl.   55 38 69%
ostatní výdaje ( nezařazené na střediska )   50 15 30%
mim.výdaje. ( ostatní nezařazené náklady)   50 18 36%
CELKEM   15 130 14 636 97%
       
         
         
Příjmy příspěvky 13 200 13 793 104%
  úroky + Fin.úřad 60 45 75%
  Semináře příjem 1 700 1 601 94%
  Asociace - poplatek 45 47 104%
  kauce DKK+ aprb.zk. 50 259 518%
  ev. Petpasů 800 1 952 244%
  Prodej pasů 400 378 95%
CELKEM   16 255 18 075 111%
     
         
Sociální fond sociální fond   1 056 299 CZK  
  s Osvědčením 3 850
příspěvky bez Osvědčení 1 250
  bez Osvědč.,nad 65 100
     
Bilance        
výdaje   15 130 14 636 97%
příjmy   16 255 18 075 111%
CELKEM   1 125 3 439 306%Rozpočet 2019
         
  2019 rozpočet (v tis.) 2019 čerpání %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT 450   0%
  služby 20   0%
  reprezentace 30   0%
  celkem 500   0%
         
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava 500   0%
  repr. fond a služby 350   0%
  služby právní 100   0%
  celkem 950   0%
         
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava 740   0%
  služby 35   0%
  služby právní 200   0%
  občerstvení 25   0%
  celkem 1000   0%
         
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava 795   0%
  služby 85   0%
  služby právní 240   0%
  občerstvení 30   0%
  celkem 1150   0%
         
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava 70   0%
  služby 30   0%
  celkem 100   0%
         
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava 400   0%
  služby 90   0%
  celkem 490   0%
         
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava 160   0%
  služby 30   0%
  služby právní 100   0%
  celkem 290   0%
         
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava 250   0%
  služby 100   0%
  celkem 350   0%
         
Vzdělávací komise        
(semináře 15) VA náklady+semináře+webináře 1500   0%
  celkem 1500   0%
         
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava 400   0%
  služby graf.a jiné (honoráře) 190   0%
  služby 20   0%
  výdaje na PR 110   0%
  stránky WWW 290   0%
  celkem 1 010   0%
         
Péče o členy reklama a propagace 200   0%
  putovní seminář 350   0%
  okresy 1400   0%
  celkem 1950   0%
         
Přímé daně (zálohy) celkem 950   0%
         
         
Přísp. Mez. Org. celkem 670   0%
   
Náklady spojené s GDPR celkem 50   0%
         
sekretariát 10        
  spotřeba - režie 180   0%
  poštovné 120   0%
  servis softwaru 150   0%
  cestovné 15   0%
  Telefonica 02+int 50   0%
  ostatní 120   0%
  mzdy hrubé 1 650   0%
  zákonné soc.nákl. 550   0%
  invest a neinvest.náklady 150   0%
  ekonom 350   0%
  celkem 3 335   0%
         
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2019 ) 520   0%
  údržba 50   0%
  služby pojištění 30   0%
  celkem 600   0%
         
       
sněm   800   0%
volby   30   0%
audit   35   0%
stránky - pet.pas + už.úpravy na pasy   300   0%
bankovní poplatky a soudní popl.   55   0%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )   50   0%
         
CELKEM   16 165   0%
       
         
         
Příjmy příspěvky 13 700   0%
  úroky + Fin.úřad 30   0%
  Semináře příjem 1 500   0%
  Asociace - poplatek 50   0%
  kauce DKK+ aprb.zk. 50   0%
  ev. Petpasů 1 700   0%
  Prodej pasů 400   0%
CELKEM   17 430   0%
     
         
         
  s Osvědčením 3 850
příspěvky bez Osvědčení 1 250
  bez Osvědč.,nad 65 100
     
Bilance        
výdaje   16 165 0 0%
příjmy   17 430 0 0%
CELKEM   1 265 0 0%
     
   
Sociální fond KZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA MEDIÁLNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od plzeňského volebního sněmu, který proběhl před 2 lety, pracuje mediální komise (MK) ve složení: MVDr. et Mgr. Kateřina Horáčková, MVDr. Radka Vaňousová, Martin Grym, Milan Holý a Vladimír Rejnek – předseda. Na více jak polovinu jednání MK docházel i prezident Komory, MVDr. Karel Daniel, a náš „ historik“ profesor MVDr. Čeněk Červený, CSc. Komise se schází pravidelně, 1krát měsíčně. Tuto četnost jednání si vyžaduje tvorba stavovského měsíčníku Zvěrokruh, ale i některé mediální výstupy Komory

 


Naše práce v MK zahrnuje tři hlavní oblasti. Za prvé to je Public relations (PR), tedy komunikace s veřejností, ale i s členy Komory. Za druhé to jsou webové stránky a za třetí, tvorba Zvěrokruhu. Nelze říci, která z výše uvedených činností by měla mít prioritu. Všechny zahrnují různé formy medializace Komory a podávají informace o celé škále činností Komory. V uvedené posloupnosti se o nich stručně zmíním.

PR, zahrnuje převážně styk s veřejností. Jedná se zejména o pořádání tiskových konferencí (TK), vydávání tiskových zpráv (TZ), případně o výstupy představitelů Komory ve veřejných sdělovacích prostředcích. Nesmím ale zapomenout, že těchto vystoupení ve veřejných médiích se účastní i řadoví členové Komory, čímž se aktivně podílí na propagaci KVL. V roce 2018 proběhly dvě TK: přesněji, první se uskutečnila počátkem dubna a nosnými tématy byly - Kde jsou ohrožena  zvířata jsou v nebezpečí i lidé, dalším tématem byl chov brachycefalických plemen psů a posledním, identifikace vašeho psa, včetně uvedení problematiky registrace, vzhledem k počtu registrů v republice. Na této TK za Komoru vystoupili prezident MVDr. Karel Daniel, viceprezidentka MVDr. Radka Vaňousová a přizván byl k objasnění problematiky prvního tématu Dr. Andrej Drbohlav. Druhá TK se uskuteční 13. 11. 2018 a projednávanými tématy budou: Veterináři a léčiva – téma ke dni antibiotik 18. 11. - očekávané změny přicházející z Evropské unie (EU), dále téma dentální problematika, hlavně ošetření zubního kamene bez narkózy a nakonec upozornění a pozvánka médiím na konání našeho sněmu. Této TK se za Komoru zúčastní kolega Daniel a kolegyně Vaňousová a za ÚSKVBL MVDr. Jiří Bureš. TK se doposud vždy konaly v Praze a na organizaci a propagaci mezi zástupci médií se vždy aktivně podílí Ing. Josef Duben. Mimo pořádání TK vydává Komora několik TZ, které píše ing. Duben. V období mezi sněmy byly, anebo ještě budou vydány tyto TZ: 1. Společné prohlášení komor za setkání 29. 11. 2017, 2. Medica veterinaria - II. ročník, 3. Hoj ty štědrý večere, 4. Divoká prasata, Aujeszkyho choroba a psi, 5. Co vše nalézt v zažívadlech psů, 6. TZ z TK, 7. Cestování a onemocnění přenosná na člověka, 8. Veterinární ples na Žofíně: „Ples, to je vakcína proti vyhoření“, 9. Setkání v Lednici ( KVL ČR, KVL SR, SVS ČR, SVPI SR, VFU Brno a Košice): „Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech“. K lékové legislativě z EU byly vydány 3 TZ: 10. Komu se uleví a komu se přitíží po roce 2024?, 11. TZ KVL ČR a ÚSKVBL, 12. O budoucnosti veterinárních léčiv potřetí – budou další setkání. A chystají se další TZ: 13. Sucho a horko našim zvířatům nedělá dobře, cizí mohou mít radost – ke dni zvířat 3. 10., 14. Co přinesl sněm KVL ČR. Jak z uvedeného vyplývá, TK i TZ se pořádají, nebo vydávají ke konkrétnímu datu, výročí, akci, nebo máme-li veřejnosti co říci. S uspokojením mohu konstatovat, že tyto výstupy jsou médii vnímány a poskytovány veřejnosti. Přesvědčujeme se o tom monitorováním tisku, rozhlasu nebo televizí.

Webové stránky jsou kapitola sama pro sebe. Je to již dva roky, co proběhla jejich inovace a nebyla zadarmo. Porod tohoto „děcka“ nebyl zrovna jednoduchý, nazval bych ho „ protrahovaný“. Je na světě a musíme s ním žít. Firma IPC corporation, dříve Drosera s.r.o., která je stvořila, se společně se správcem stránek Broňkem Kozákem, pod bedlivým dohledem viceprezidentky R. Vaňousové, starají o jejich provoz. Objektivně musím přiznat, že provozních problémů značně ubylo, a pokud se nějaké vyskytnou, jsou neprodleně odstraněny. Chápu, že ne všichni uživatelé jsou s nimi plně spokojeni, i mně někdy přijdou „těžkopádné“. Předpokládám, že až nazraje čas, dojde k jejich inovaci a dočkáme se většího uživatelského komfortu. Situace bude o to snazší, že máme vypracované tzv. webové rozhraní a případný nový dodavatel této služby bude mít jednodušší pozici. I přes to všechno nám slouží a splňují účel, pro který byly vytvořeny.

Zvěrokruh - stavovský časopis. Valná většina z vás ho zná a doufám, že ho alespoň otevře, prolistuje, případně přečte. Snažíme se vám v něm přinášet nové informace z dění v Komoře, z dění některých okresních sdružení, z konání společenských, sportovních či charitativních akcí. Informace, které můžete využít ve své praxi, ať už odborné, daňové, legislativní či disciplinární. Věřím, že mnohé z vás zaujmou články prof. Červeného z veterinární historie nebo články od kolegů, kteří se s námi dělí o příhody ze svého veterinárního života. Od června letošního roku nám komplikuje život GDPR. Odráží se to zejména ve společenské rubrice. Abychom mohli zveřejnit některé údaje osobního charakteru, musíme si od dotyčných vyžádat souhlasy. Ne vždy je to jednoduché. Byli bychom moc rádi, kdybyste se v hojnějším počtu zapojili jako autoři příspěvků. Každý článek je honorován. Respektujeme i přání anonymity autora.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným, ing. Editě Jelínkové Hrdličkové, grafikovi panu Filipu Chudobovi, pracovníkům Profi Pressu, zejména panu Davidu Košťálkovi a kolegyni MVDr. Evě Lokajové, za odvedenou práci. Všem pracovníkům sekretariátu Komory za perfektní servis a pohodové prostředí pro práci. Díky i těm, které jsem nechtěně opomněl uvést.

V Hrachovišti 7. 9. 2018

MVDr. Vladimír Rejnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážení kolegové a vážené kolegyně,

od XXVI. sněmu KVL ČR pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr). Hlavová, Holý, Horáčková, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová. V uplynulém období jsme pořádali semináře, putovní semináře, webináře, konference a vetmeeting a největší podíl práce jsme netradičně odvedli na poli legislativním přípravou novely vzdělávacího řádu.

Sněm nás zavázal k vytvoření pracovní komise, která byla složena nejenom z členů vzdělávací a legislativní komise představenstva, ale i ze zástupců odborných asociací.


S konečnou verzí vzdělávacího řádu jste se mohli seznámit v průběhu prázdnin na webu KVL ČR a bude předložena ke schválení sněmu.

Putovní semináře již začínají mít pevné místo mezi našimi akcemi. Témata pro ně vychází z každodenních ne odborných, ale provozních problémů veterinární praxe. V letošním roce proběhl putovní seminář v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze a Plzni a hlavními tématy byla: Komunikace v praxi – jak zvládnou náročný rozhovor, finanční gramotnost pro veterináře, co nového v daňové oblasti a novinky k EET a to nejzásadnější téma -GDPR, ochrana osobních údajů.

V rámci další připravované komorové legislativy jsme pro naše kolegy z koňské praxe připravili seminář Vyšetření koně při koupi a před vstupem do pojištění. Jedná se o první z řady seminářů, které by měli sjednotit metodiku a postupy těchto vyšetření.

K dalším tzv. soft skills tématů jsme připravili opakování workshopu Jak hodit veterinu za hlavu a pro studenty 5. a 6. ročníku FVL a FVHE seminář Vstup do veterinární profese. Na tento seminář pak navazuje seminář v rámci předkongresového dne – Začínám v praxi.

Letos jsme uspořádali kongres felinní medicíny na téma gastroenterologie koček a naše pozvání přijala přední světová odbornice v oblasti kočičí medicíny dr. Susan Little. Máme již připraveno další pokračování v této tématice.

Již pátým rokem pořádáme Vetmeeting - společenskovzdělávací akci. Odborný dvoudenní program probíhal ve třech sekcích, buiatrická sekce, sekce malozvířetnická a hipiatrická sekce. Na sobotní přednášky navazuje v neděli sonografický workshop a radiační ochrana pro veterinární lékaře. V rámci předkongresového dne pořádáme pro začínající veterinární lékaře seminář - začínám v praxi. Celá akce má bohatý doprovodný program včetně soutěže ve střelbě, dětského programu nebo sobotního koncertu skupiny AbbaCZ. Zájem o tuto akci neustále narůstá, účastní se jí nejen veterinární lékaři, ale i mnoho doprovodných osob z řad rodinných příslušníků.

Dále pokračujeme v organizaci webinářů. Na základě poptávky jsme připravili i několik webinářů z velkozvířetnické praxe. Letos proběhly webináře na tato témata: Netradiční pohled na veterinární finance, Anatomie, fyziologie a základy chovu potkanů, Kastrace přežvýkavců, Zásady odběru, uchovávání a zasílání vzorků krve, Základy EKG III., Aktuální přístupy k řešení ruptury LCC, Ježek africký v ambulanci, Aktuální informace k africkému moru prasat, Praktický pohled a využití diagnostických balíčků, Chirurgické řešení urolitiázy kozlů a beranů, Podzimní novinky laboratoře Vemodia, Hypertenze u koček, Na co si dát pozor při interpretaci laboratorních výsledků. Proběhlé webináře jsou nahrány a uloženy v archívu na stránkách KVL ČR.

Program kontinuálního vzdělávání má za sebou již šestý rok trvání. Nově jsme zavedli jiný způsob přidělování kreditů i hodnocení vzdělávacích akcí, aktuálně je možná větší variabilita v hodnocení a navíc jsme zavedli tzv. odborného garanta akce, který ještě zpětně akci hodnotí. Celkově je v systému zapojeno 2735 veterinárních lékařů a 88 pořadatelů vzdělávacích akcí.

Dovoluji si poděkovat pracovnicím sekretariátu paní Sylvě Skálové a Radce Vítkové, které se významnou měrou podílely na přípravě a organizaci vzdělávacích akcí a zároveň bych chtěla poděkovat za práci všem členům vzdělávací komise.

V Táboře 10.9.2018

Radka Vaňousová
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXVII. SNĚM V DAROVANSKÉM DVOŘE


 

Vážení kolegové a vážené kolegyně,

v uplynulém dvouletém volebním období pracovala zahraniční komise (ZK) ve složení MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Jan Bernardy, PhD., MVDr. Karel Daniel a MVDr. Milan Snášil, CSc., (předseda).

Jako každý rok v období od posledního Sněmu KVL ČR se členové ZK věnovali jednak běžné agendě spojené s naším členstvím v mezinárodních organizacích - FVE, UEVP, EVERI, WVC a Skupina Visegrad Vet+ a stejně tak rozvíjeli bilaterální vztahy s našimi nejbližšími sousedy, tak i s dalšími zahraničními veterinárními organizacemi.


Účast na jednáních mezinárodních organizací:

8.-11. listopad 2017 GA FVE a UEVP v Bruselu (MVDr. Vaňousová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel)

FVE (Evropská veterinární federace) a UEVP (Evropská unie praktických veterinárních lékařů) : Mezi hlavní diskutované agendy patřily novelizace lékové legislativy, na půdě UEVP i EVERI jsme si po konzultaci s ÚSKVBL dovolili připomenout českou pozici-zvláště jsme upozornili na možné dopady zamýšleného požadavku na pouze centralizovanou registraci nově registrovaných aktivních látek a bakteriofágů. To by potencionálně mohlo eliminovat nové registrace většiny středních a menších lokálních výrobců včetně českých. Při opětovném řešení problematiky welfare zvířat zaujal příspěvek severských kolegů týkající se „týrání chovem“ při chovu a dalším šlechtění některých brachycefalických plemen psů. Diskutovalo se rovněž o největším problému nizozemských (a nejen jejich) chovatelů drůbeže- o nemožnosti odstranění reziduí fipronilu z prostor, které používali k chovu. Na půdě mezinárodních organizací je vysoce oceňován český úspěch v zamezení šíření afrického moru prasat na Zlínsku.

25.11.2017 Bešeňová Slovensko - XXVII. Sněm Slovenské komory veterinárních lékařů (MVDr. Vaňousová a MVDr. Daniel):

Řešená významná témata- možná tvorba a uplatňování standardů veterinární činnosti a působení právnických osob poskytujících veterinární léčebnou a preventivní péči. Presidentkou slovenské komory byla pro nadcházející volební období zvolena MVDr. Silvia Štefáková a vicepresidentem MVDr. Ladislav Stodola.

16.2.-17.2.2018 odborně společenské setkání veterinárních lékařů ČR a SR v Dolním Kubíně (MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Odborně-společenské setkání slovenských a českých veterinárních lékařů, kde naši zástupci diskutovali především problematiku šíření Afrického moru prasat a to nejen s ředitelem Státní veterinární správy SR Prof. MVDr. Bírešem, CSc.

12.-13.3.2018 účast na jednání finanční komise FVE pro připravovaný audit (MVDr. Bernardy - člen komise): placeno FVE

23.3.2018 bilaterální jednání s představiteli Rakouské komory veterinárních lékařů (MVDr. Borkovec a MVDr. Bernardy):

Projednávány konkrétní legislativní podmínky příhraniční veterinární činnosti českých veterinárních lékařů na rakouském území a obdobně rakouských v ČR a působnost disciplinárních orgánů. Za KVL ČR jsme se dotazovali na nejnovější obecné rakouské legislativní podmínky vztahující se na veterinární lékaře, kteří vykonávají svou veterinární praxi formou příhraniční činnosti na rakouském území. Rovněž jsme si chtěli vyjasnit souvislost rakouského veterinárního práva s materiálem FVE: „Veterinarians crossing borders 2016“, který byl vypracován pracovní skupinou Veterinary Statutory Bodies při FVE. Pro rakouskou veterinární komoru má tento dokument pouze informativní charakter, v Rakousku totiž panuje obecně jiný přístup k nařízením a doporučením Bruselu- u nás je to poněkud odlišné- bohužel….. Pakliže český veterinární lékař chce provádět veterinárně léčebnou činnost na území Rakouska, musí se registrovat na Rakouské komoře, musí respektovat rakouské veterinární zákony (například je zakázané aplikovat veškeré biopreparáty (i sérum proti tetanu). Jen na okraj: počet řádně registrovaných českých veterinárních lékařů v Rakousku: 0!?

6.5.2018 jednání WVA v Barceloně (MVDr. Daniel):

Nosná témata zůstávají – role veterinárního lékaře na poli welfare zvířat, kontrola chovu agresivních psů, přenos vztekliny psy a boj se vzteklinou, dále pak problematika vzdělávání veterinárních lékařů (vzdělávací portál „WVA on line Education Platform“), léková politika.

11.-12.5.2018 jednání V4+ a veterinárních kolegů z Bulharska, Srbska, Makedonie a Albánie – Ochrid, Makedonie ( MVDr. Daniel):

Shrnutí hlavních problémů: šíření afrického moru prasat, nebezpečí liberalizace používání veterinárních léčiv pro okrajové indikace a minoritní druhy zvířat povede k ohrožení bezpečnosti lidské populace, problematika korporativizace poskytování veterinárních služeb a telemedicína.

18.4.-21.4.2018 studijní návštěva kolegů ze Srbské veterinární komory v ČR (zabezpečovali: MVDr.Borkovec, MVDr. Daniel, MVDr. Snášil)

Největší pozornost věnovali srbští kolegové organizaci veterinárních služeb v zemích EU, organizaci veterinárních služeb v ČR, roli praktických veterinárních lékařů, roli faremních veterinárních lékařů aj. Připravili jsme pro asi 45 srbských kolegů pestrý program- návštěvu klinik VFU Brno, Veterinárních klinik pro malá zvířata, návštěvu veterinární praxe v chovu hospodářských zvířat, veterinární kliniky pro terapii koní a v neposlední řadě prohlídku Prahy. Závěr vyplývající z návštěvy- všechny organizace jak státní i nevládní v Srbsku se neúnavně a systematicky shromažďují dostupná data o činnosti evropských institucí a tím se pokouší přiblížit se k zahájení přístupových jednání o vstupu do EU.

24.-27.5.2018 Jasná pod Chopkom (MVDr. Vaňousová, MVDr. Daniel):

Společné jednání s představiteli slovenské komory a diskuse o nejaktuálnějších problémech veterinární profese v našich zemích, účast na kongresu KVL SR.

7.-9.6.2018 Bergen Norsko GA FVE, UEVP (MVDr.Vaňousová, MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel):

Hlavní témata zasedání- veterinární léčiva a mikrobiální resistence, veterinární vzdělávání, One Health Concept (jedno zdraví), welfare zvířat, wellbeing (mentální pohoda veterinárních lékařů), projekt VetFutures (jak bude nejspíš naše profese vypadat kolem roku 2030). Nejpalčivější otázky naší profese: jak se bude dále vyvíjet vztah zákazníků ke zvířatům a jaký bude vývoj jejich kupní síly v našem civilizačním prostoru, jakým způsobem adaptovat negraduální vzdělávání a způsoby kontinuálního vzdělávání, jak uchopit digitalizaci poskytování veterinárních služeb, atd., atd. Trendem, který bude i nadále v budoucnosti pokračovat, je stále restriktivnější léková politika.

EVERI téma AMR (antimikrobiální rezistence), příhraniční transport zvířat, léková politika, zejména problematika narůstajícího internetového prodeje veterinárních přípravků, který se doposud nedaří ani zdaleka kontrolovat. Internetová preskripce veterinárních léčiv by měla být v budoucnu křížově kontrolovatelná, přeshraniční prodej veterinárních léčiv na předpis není doposud možné považovat za legální, protože preskripce, klasifikace a registrace léčiv jsou doposud vymezovány legislativou jednotlivých členských zemí. Tyto témata tak stále rezonují na mezinárodních setkáních veterinárních lékařů při FVE. Proč je povolání veterinárního lékaře tak psychicky náročné? Problém syndromu vyhoření, první místo v počtu sebevražd na světě- není snad nutné pokračovat… Odpovědi na tyto otázky se hledají stále intenzivněji, doufám, že se začnou diskutovat intenzivněji i u nás.

I nadále, stále intenzivněji rozvíjíme dlouhodobé kontakty s našimi slovenskými kolegy, dále pak prohlubujeme spolupráci s rakouskými, německými a polskými kolegy, se kterými si vyměňujeme zkušenosti v problematice transportní politiky, welfare zvířat, „množíren“ psů a nákazová situace. Bilaterální vztahy se sousedními veterinárními organizacemi zůstávjí každodenní prácí všech členů zahraniční komise.

V Brně dne 5.9.2018

zpracoval MVDr. Milan Snášil, CSc.

předseda ZK KVL ČR

NÁVRH

na doplnění Disciplinárního řádu KVL ČR

(navrhovatel Představenstvo)

Vážené kolegyně a kolegové,

již několik volebních období bývá terčem kritiky z řad našich členů značně nekomfortní povinnost „jezdit do Brna“, kvůli nějakému banálnímu pochybení. Pravda, značnou část této kritiky otupilo zavedení zkráceného řízení podle § 7a DŘ, přesto je však ještě prostor disciplinární řízení modernizovat. Navrhuji doplnit ustanovení s možností „distančního jednání“ a to konkrétně do  a do § 7, článku 8)

§ 4, odstavec 2) :

Za účelem zjištění a objasnění věci je revizní komise oprávněna požádat člena Komory, aby ji věc vysvětlil osobně anebo, distanční formou prostřednictvím audio-vizuální techniky (např.: telekonferenční hovor, videokonferenční hovor), anebo  aby se k věci písemně vyjádřil. Člen Komory je povinen.....

§ 7, odstavec 8) :

Čestná rada Komory může jednat v nepřítomnosti disciplinárně obviněného, jestliže:

a) vyhoví žádosti disciplinárně obviněného na distanční jednání  prostřednictvím audio-vizuální techniky (např.: telekonferenčním hovorem, videokonferenčním hovorem) b) disciplinárně obviněný se bez řádné omluvy nedostaví k jednání a věc lze rozhodnout na základě podkladů obsažených ve spise. V takovémto případě může čestná rada Komory uložit pořádkovou pokutu 5000 Kč. c) disciplinárně obviněný omluvil svoji neúčast při jednání čestné rady Komory a navrhl, nechť je jednáno v jeho nepřítomnosti.

Odůvodnění:

Kromě výše uvedeného hlavního zdůvodnění v záhlaví návrhu, je podstatná ekonomická stránka. V případě, že je disciplinárně obviněný shledán nevinným, náklady na cestu jsou mu uhrazeny z rozpočtu Komory. Velmi nepříznivý je i výchovný defekt, je-li např. obviněný shledán vinným, nicméně uložená sankce je relativně zanedbatelná oproti nákladům na cestu.

S pozdravem

Ondřej Rychlík


 

Témata:

I. předsedající čestné rady

II. vypuštění odkazů na senáty čestné rady v návaznosti na novelu disciplinárního řádu z r. 2017

Návrh změn Organizačního a jednacího řádu

(navrhovatel Čestná rada)

V § 7 odst. 6 bod g) OJŘ se mění tak, že nadále zní:

„g) vydávat členům Komory osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti na základě schváleného řádu a v souladu s platnými předpisy. Na základě rozhodnutí čestné rady zrušit platnost osvědčení a vyzvat člena k jeho neprodlenému vrácení na sekretariát KVL ČR,“

V § 10 odst. 1 OJŘ se vypouští bod d), a ust. § 10 odst. 1 OJŘ nadále zní:

㤠10

1. Čestná rada

a. je volena sněmem v počtu nejméně 9 členů,

b. volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost, a místopředsedu, který jej zastupuje v plném rozsahu, pokud čestná rada neurčí jinak,

c. projednává porušení povinností členů Komory a uděluje disciplinární opatření.“

§ 10a odst. 1 OJŘ nadále zní následovně:

„§10a

Organizace jednání, spisová a kancelářská agenda disciplinárního řízení

1. Organizace jednání

1.1. Před zahájením jednání čestné rady zapisovatel vyvolá věc, která bude projednána, a vyzve účastníky, aby vstoupili do jednací síně

1.2. Jednání vede předseda čestné rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda čestné rady, případně předsedou či místopředsedou pověřený člen čestné rady; neúčastní-li se daného jednání čestné rady předseda ani místopředseda, vede jednání čestné rady ten z přítomných členů čestné rady, na němž se čestná rada hlasováním usnese (dále jen „předsedající čestné rady“). Předsedající čestné rady sedí mezi členy čestné rady, vpravo z pohledu čestné rady sedí navrhovatel, vlevo disciplinárně obviněný a jeho zástupce. Svědci na jednání podle pokynů předsedajícího čestné rady stojí či sedí na místě určeném tak, aby jim mohli členové čestné rady a účastníci řízení klást otázky. O průběhu jednání pořizuje zápis zapisovatel.

1.3. Osoby přítomné v jednací síni jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo narušit průběh či důstojnost jednání, a jsou povinny řídit se pokyny předsedajícího čestné rady.

1.4. Čestná rada je v případě hrubého narušení průběhu či důstojnosti jednání oprávněna uložit účastníkům řízení pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč.

1.5. Klást otázky a vyjadřovat se mohou účastníci jednání jen na pokyn předsedajícího čestné rady.

1.6. Účastníkům řízení a jejich zástupcům musí být umožněno, aby se mohli v průběhu jednání poradit o svých stanoviscích a návrzích. Za tím účelem je možné na přiměřenou dobu přerušit jednání.

1.7. Jíst a kouřit během jednání je v jednací síni zakázáno.

1.8. Po poradě čestné rady vyhlásí předsedající čestné rady rozhodnutí. Po vyhlášení výrokové části předsedající čestné rady rozhodnutí stručně odůvodní a poučí účastníky o možnosti podat odvolání. Po poučení vyzve předsedající čestné rady účastníky řízení, aby se vyjádřili, zda se vzdávají práva na odvolání nebo zda odvolání podávají anebo zda si ponechávají lhůtu k podání odvolání.

1.9. Po skončení jednání vyzve předsedající čestné rady přítomné, aby jednací síň opustili.“

§ 10a odst. 2, bod 2.2 OJŘ poslední věta se mění tak, že nadále zní následovně:

 „Předsedající čestné rady je oprávněn z organizačních důvodů odepřít účastníku řízení nahlédnutí do spisu v den konání nařízeného ústního jednání.“

Návrh změn Disciplinárního řádu

(navrhovatel Čestná rada)

§ 7 odst. 20 Disciplinárního řádu se mění tak, že nadále zní následovně:

 „20) Vedení spisové a kancelářské agendy a organizace jednání čestné rady jsou upraveny v Organizačním a jednacím řádu Komory. Předsedou čestné rady se v ustanovení § 7 Disciplinárního řádu rozumí rovněž místopředseda, případně předsedou či místopředsedou pověřený člen čestné rady anebo ten z přítomných členů čestné rady, na němž se čestná rada hlasováním usnesla (předsedající čestné rady ve smyslu ust. § 10a odst. 1.2 Organizačního a jednacího řádu Komory).“

Vysvětlení navržených změn:

Důvodem ke změnám je aktualizace Organizačního a jednacího řádu podle platné úpravy uvedené v Disciplinárním řádu Komory.


 

Návrh změn OJŘ

(navrhovatel Představenstvo)

V § 6 OJŘ se zavádí nové body 15) a 16):

15) Sněm rozhoduje o majetkové účasti Komory v obchodních korporacích. Ke vzniku či navýšení majetkové účasti Komory v obchodní korporaci, zejména formou založení nové korporace, nákupu podílu v korporaci či navýšení vkladu připadajícího na podíl Komory v korporaci je nezbytné předchozí schválení sněmu. Současně se schválením vzniku majetkové účasti Komory v obchodní korporaci sněm schválí i její právní formu, předmět podnikání a náplň činnosti, jakož i znění společenské smlouvy či zakladatelské listiny, případně stanov.

16) Předchozí schválení sněmem je dále nezbytné pro rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny, společenské smlouvy či stanov korporace, nedochází-li k ní na základě zákona, o změně výše základního kapitálu, o zrušení obchodní korporace s likvidací, o zániku majetkové účasti Komory v korporaci, o přeměně korporace, o převodu či zastavení závodu nebo jeho podstatné části a o podstatné změně předmětu podnikání anebo náplně činnosti obchodní korporace s majetkovou účastí Komory.

17) Sněm musí být jednou ročně informován o způsobu rozdělení zisků a úhrady ztrát v obchodních korporacích, v nichž Komora vlastní majetkový podíl, a musí mu být předložena výroční zpráva o činnosti korporace. 

Stávající bod 15) OJŘ je nově číslován jako bod 18).

V § 7 odst. 6) OJŘ se tečka za druhou větou v odst. q) nahrazuje čárkou, a za odst. q) se doplňuje nový odst. r):

r) vydávat prezidentovi závazné pokyny ohledně výkonu majetkových práv Komory v obchodních korporacích v otázkách, které nejsou vnitřními předpisy nebo předchozím usnesením sněmu Komory vyhrazeny sněmu Komory. Takové pokyny se mohou týkat pouze významných úkonů při výkonu práv Komory jako společníka, běžná obchodní činnost obchodní korporace spadá do působnosti statutárního orgánu korporace a tato působnost není tímto ustanovením dotčena.

V § 8 OJŘ se za šestý odstavec („Pokud pro naléhavost  … má-li být platné.“ ) a před odstavec začínající slovy „Předkládá sněmu výroční zprávu…“) vkládají nové odstavce:

Prezident je vůči obchodní korporaci, jíž je Komora společníkem, oprávněn vykonávat práva společníka pouze na základě předchozího schválení představenstvem, není-li rozhodování o dané otázce vnitřními předpisy nebo předchozím usnesením sněmu Komory vyhrazeno sněmu Komory. Toto ustanovení se vztahuje na zásadní úkony, jakými je změna zakladatelské listiny,

Prezident je povinen před každým hlasováním o způsobu a rozsahu výkonu práv či povinností Komory jako společníka korporace sdělit představenstvu všechny jemu známé skutečnosti rozhodné pro hlasování jednotlivých členů představenstva v této věci.

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb. nebere v úvahu dělbu výkonných pravomocí v rámci Komory a zákon 381/91 Sb. nepředpokládá podnikání Komory, přestože jej nezakazuje. Pravomoci jednotlivých výkonných orgánů Komory ve vztahu k podnikatelským aktivitám Komory tak nejsou explicitně upraveny ani ZKVL, ani vnitřními předpisy Komory, a musí být proto dovozovány z obecně závazné legislativy. Vzhledem k tomu, že podle ZKVL zastupuje Komoru navenek prezident, nabývá prezident zákonného absolutního práva samostatně rozhodovat o vstupu Komory do podnikání, včetně zakládání obchodních společností Komorou a předmětu jejich podnikání.

Komora byla založena zákonem jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře a členství v Komoře je pro veterinární lékaře vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost povinné. Vstupem Komory do podnikání se tak všichni veterinární lékaři podílejí na podnikání Komory a nesou podíl jejího podnikatelského rizika, což ovšem není primární účel, za kterým byla Komora založena. Každý člen Komory by měl mít proto právo se prostřednictvím účasti na sněmu vyjádřit, zda s podnikáním Komory souhlasí a pokud ano, s jakou formou a náplní podnikatelské činnosti. Rovněž je nutné upravit vnitřním předpisem, jaké pravomoci ve vztahu k podnikání mají jednotlivé výkonné orgány Komory.


 

NÁVRH

Vnitřního předpisu Komory veterinárních lékařů České republiky o postupu při posuzování zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění.

(navrhovatel Představenstvo)

Čl. I.

Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „KVL ČR“) vede seznam posuzovatelů zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění.

Čl. II.

KVL ČR zapíše na seznam posuzovatelů zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění (dále jen „posuzovatel“, nebo „posuzovatelé“) veterinárního lékaře, člena KVL ČR s platným Osvědčením, který

a) Požádá o zapsání do seznamu posuzovatelů

b) Prokáže, že se zabývá hipiatrickou praxi nejméně 3 roky před podáním žádosti o zapsání do seznamu posuzovatelů

c) Prokáže, že se pravidelně se po tuto dobu vzdělává v oboru zdravotní problematiky koní

d) Absolvoval úvodní seminář na téma: "Postup při vyšetření koně při koupi a interpretace nálezů"

e) Se nejméně jedenkrát ročně účastní vzdělávací akce organizované komisí pro řízení posuzování zdravotního stavu koní.

Čl. III.

1) Posuzovatelé volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování zdravotního stavu koní a komisi odvolací.

2) Komise pro řízení posuzování zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění (dále jen „Komise pro řízení“)

3) Komise pro řízení vypracovává a schvaluje metodiku pro posuzování zdravotního stavu koní (déle jen „Metodika“)

4) Komise pro řízení schvaluje obsah a podobu „Protokolů o výsledku posouzení zdravotního stavu koně“ (dále jen „Protokol“)

5) Komise pro řízení organizuje minimálně 1krát ročně vzdělávací akci zaměřenou na posuzování zdravotního stavu koní.

6) Dokumenty podle čl. IV., odstavce 2) a 3) jsou závazné pro všechny posuzovatele.

7) Obsah „Metodiky“ a „Protokolu“ může být pravidelně aktualizován na návrh posuzovatelů a dle potřeb praxe.

Čl IV.

1) Posouzení zdravotního stavu koně při jeho koupi a vstupu do pojištění provedené dle „Metodiky“ je označováno jako „Certifikované posouzení zdravotního stavu koně“.

2) „Certifikované posouzení zdravotního stavu koně“ je oprávněn provádět pouze veterinární lékař, který je zapsán v seznamu posuzovatelů.

Čl. V.

1) Posuzovatel je povinen:

a) Před vyšetřením každého posuzovaného koně ověřit jeho totožnost dostupnými prostředky.

b) Dohodnout se se zadavatelem a majitelem koně na rozsahu vyšetření koně.

c) Vyšetřit koně dle „Metodiky“ v dohodnutém rozsahu.

d) Výsledky jednotlivých diagnostických zkoušek zaznamenat do „Protokolu“. Posuzovatel je také povinen zaznamenat do „Protokolu“, které diagnostické zkoušky neprovedl. Na závěr posuzovatel vyplněný protokol potvrdí svým podpisem a otiskem razítka své veterinární praxe.

2) Pokud posuzovatel nemá k dispozici potřebné vybavení pro provedení některých specializovaných vyšetření, je povinen o tom zadavatele informovat a popřípadě ho informovat, který z posuzovatelů má toto vybavení k dispozici.

3) Posuzovatel vypracovává „Protokol“ ve více vyhotoveních, tak aby jedna zůstala archivována u něj, a další byla předána zadavateli.

4) Dále je posuzovatel povinen vést evidenci koní, u kterých provedl „certifikované posouzení zdravotního stavu“ a archivovat „Protokoly“ a související dokumentaci týkající se tohoto posouzení po dobu 5 let.

Čl. VI.

1) Pokud posuzovatel dojde k závěru, že by mohlo při „certifikovaném posouzení zdravotního stavu koně“ dojít ke střetu zájmů, měl by od vyšetření koně při koupi odstoupit. Střetem zájmu se rozumí situace/stav, kdy veterinární lékař nemůže jednat z odborného hlediska zcela nezávisle.

2) V případě, že zadavatel nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, může písemně požádat o přezkoumání certifikovaného posouzení zdravotního stavu koně k předsedovi odvolací komise

3) Žádost o přezkoumání musí být zaslána do 30 dní ode dne, kdy zadavatel obdržel od posuzovatele „Protokol“.

4) Žadatel musí ve své žádosti uvést, s jakým závěrem odborného posudku nesouhlasí, případně v jaké části žádá jeho doplnění nebo prohloubení.

5) Žadatel na základě výzvy předsedy odvolací komise je povinen předem uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, a která bude po proběhlém řízení vyúčtována na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak žadatel neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

6) Na základě včas podaného odvolání a při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní „Protokol“ a s ním související dokumentaci.

7) V případě, že odvolací komise usoudí, že pro rozhodnutí ve věci přezkoumání je nezbytné provedení opakovaného vyšetření koně, bude toto vyšetření provedeno na Klinice chorob koní VFU Brno nebo na Klinice Heřmanův Městec. Toto vyšetření bude provedeno na náklady žadatele o přezkoumání.

8) Při vyšetření koně budou přítomni nejméně tři členové odvolací komise, kteří ověří totožnost zvířete a správnost jednotlivých vyšetření. Na základě výsledku vyšetření přítomní členové provedou posouzení zdravotního stavu koně, které je závazné.

Čl. VII.

1) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne….. a je závazný pro všechny členy KVL ČR.

2) Veškerá dřívější posouzení, která proběhla do doby nabytí účinnosti tohoto vnitřního předpisu zůstávají v platnosti.

V Brně dne…….


 

(navrhovatel Představenstvo)

Řád vzdělávání

ČÁST PRVÁ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky a za účelem umožnění dalšího odborného růstu a v případě uplatnění specialistů v mezinárodní specializačním systému vydává Komora veterinárních lékařů České republiky v souladu s § 2 písm. b), ch), i) zákona ČNR č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky tento řád vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST PRVÁ

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky a za účelem umožnění dalšího odborného růstu a v případě uplatnění specialistů v mezinárodní specializačním systému vydává Komora veterinárních lékařů České republiky v souladu s § 2 písm. b), ch), i) zákona ČNR č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky tento řád vzdělávání veterinárních lékařů.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů.

Odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů zabezpečuje a sleduje Komora veterinárních lékařů ČR (dále jen KVL ČR) ve dvou základních směrech:

a) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

b) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz § 2, a)

Cílem průběžného vzdělávání veterinárních lékařů je dosažení a rozšíření znalostí:

a) nezbytných pro výkon profese, např. informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům atd.

b) v odborných oblastech, které si sám veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí

KVL ČR vytváří a sleduje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů v rámci systému kontinuálního vzdělávání.

Komise KVL ČR pro vzdělávání (§ 20) shromažďuje požadavky veterinárních lékařů a nabídku organizátorů akcí, které eviduje a koordinuje. o programech a náplni akcí, které jí byly oznámeny, informuje členy KVL ČR pomocí elektronických médií a “ Časopisu KVL ČR”.

§ 4

Sledování odbornosti veterinárních lékařů KVL ČR

Sledování soustavného odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů – členů KVL ČR – organizuje KVL ČR (viz § 2, odst a).

Organizátoři akcí průběžného vzdělávání veterinárních lékařů jsou povinni vydat absolventům doklady o účasti a případné hodnocení způsobem, který pro dané období stanoví představenstvo KVL ČR.

ČÁST TŘETÍ

§ 5

Další individuální vzdělávání (viz § 2, b)

Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno takto:

a) na výchovu odborných veterinárních lékařů – a to v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů

b) výchovu mezinárodních specialistů podle vlastního zaměření- řídí se zvláštními předpisy zahraničních školících organizací.

Náklady spojené s dalším individuálním odborných vzděláváním v oboru nebo v přípravě na mezinárodní odbornou činnost si hradí každý člen KVL ČR samostatně.

§ 6

Označování odbornosti veterinárních lékařů

Pro výkon odborné preventivní a léčebné činnosti se používá podle volených oborů následující označování:

a) při dosažení stanoveného odborného vzdělání v souladu s § 5 písm. a označení:

Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru ….

a) při dosažení odborného vzdělávání podle § 5 písm. a ve dvou oborech označení:

Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru…. a v oboru…

c) označování veterinárních lékařů mezinárodních specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací se řídí podmínkami mezinárodní profesní asociace.

§ 7

Organizace odborné přípravy k získání vyšší odbornosti

Individuální studium a odborná příprava veterinárních lékařů probíhá pod odpovědným vedením školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací.

KVL ČR vede evidenci veterinárních lékařů zmocněných za vedení kvalifikačního studia (školitelů).

KVL ČR stanovuje základní minimální podmínky pro průběh autorizace. Autorizaci je možné získat pouze v oboru evidence based medicine.

Odborné asociace pro autorizaci  v určitém oboru předkládají KVL ČR ke schválení vnitřní předpis a rámcový vzdělávací program pro navrhování a schvalování veterinárních lékařů, zájemců o autorizaci.

Seznam schválených autorizovaných oborů vede sekretariát KVL ČR.

Autorizace KVL ČR se uděluje na dobu určitou 5 let. V případě zájmu uchazeče o prodloužení autorizace budou stanoveny podmínky, za kterých bude autorizace prodloužena.

§ 8

Výběr kandidátů pro autorizační průpravu

Žádost může podat uchazeč, jehož všeobecná praxe je nejméně 5 let, má splněný předepsaný  počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání a splňuje další podmínky  dle vnitřního předpisu odborné asociace stanovené pro konkrétní obor.

KVL ČR určuje poplatek za odborné zkoušky pro získání označení veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru.

Veterinární lékař může být autorizován maximálně pro 2 obory.

KVL ČR eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli schváleni do dalšího vzdělávání a stali se uchazeči o přiznání autorizace.

§ 9

Potvrzení o průpravě

Zmocněný školitel je povinen vystavovat veterinárnímu lékaři v dalším vzdělávání potvrzení a vysvědčení o vykonávaném školení, praxi nebo stáží, ve kterém uplatňuje stanovisko o získaných vědomostech a praxi s uvedením doby uznané do cyklu dalšího vzdělávání k autorizaci.Tato potvrzení by neměla být starší 5-ti let.

§ 10

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace KVL ČR

Zařazení do dalšího vzdělávání veterinárních lékařů pro získání autorizace (viz § 6) schvaluje KVL ČR na základě žádosti uchazeče a vyjádření odborné asociace.

Po ukončení odborné průpravy žádá uchazeč – člen KVL ČR – o připuštění k odborné zkoušce příslušnou zkušební komisi KVL ČR.

K žádosti přikládá písemná potvrzení a práce v rozsahu požadovaném zkušební komisí.

Zkušební komise rozhodne o připuštění uchazeče ke zkoušce a stanoví termín a formu zkoušky.

§ 11

Zkušební komise pro specializaci

Představenstvo KVL ČR prostřednictvím vzdělávací komise jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné specializační okruhy. Předsedou komise je člen vzdělávací komise KVL ČR.  Komise je složena ze zástupců KVL ČR, odborné asociace a univerzity.

Do zkušební komise je jmenováno 5 členů, zkoušky se musí účastnit minimálně 3 členové, zástupce KVL ČR musí být přítomen vždy.

V případě rovnosti hlasů  členů zkušební komise má předseda komise 2 hlasy.

Jmenování zkušebních komisí je písemné. Členové komisí jsou odměňováni podle příslušných ustanovení.

§ 12

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

Vlastní odborná zkouška kandidáta pro přiznání odbornosti v určitém oboru probíhá v přiměřeném termínu po ukončení odborné průpravy kandidáta a splnění všech podmínek pro připuštění ke zkoušce. KVL ČR rozhodne na návrh zkušební komise o formě zkoušky pro zvolený obor.

Zkušební komise zhodnotí, jak jednotlivá vysvědčení kandidáta z jednotlivých školení, stáží a praxí, tak výsledek pohovoru a předkládá KVL ČR svá stanoviska. Buďto doporučení k přiznání autorizace pro kandidáta nebo případně doporučení prodloužení doby vzdělávání kandidáta s podmínkami pro další doplnění znalostí a praxe a novou zkoušku.

Pokud se kandidát nezúčastní bez řádné omluvy zkoušky nebo ji přeruší bez pádného důvodu, považuje to komise za nevyhovující výsledek zkoušky.

Opakování zkoušky je přípustné nejdříve za šest měsíců při dodržení stejných pravidel, jak jsou obecně pro tyto zkoušky stanoveny.

Po úspěšném absolvování zkoušky bude kandidát zapsát na seznam autorizovaných veterinárních lékařů, který vede KVL ČR.

§ 13

Průprava kandidáta v zahraničí

Na návrh zkušební komise KVL ČR může v odůvodněných případech kandidátům pro získání odbornosti uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí kandidát rovněž dokladovat dobu pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

§ 14

Uznání specializace získané v zahraničí

V mimořádných případech může KVL ČR uznat veterinárnímu lékaři odbornost získanou v zahraničí, pokud je řádně dokladována. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání odbornosti odpovídat určeným oborům a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 15

Povinnosti odborných veterinárních lékařů a specialistů

Autorizovaný veterinární lékař má jako zásadní povinnost být činný především v tom oboru, ve kterém získal autorizace a v tomto směru se může dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

Po získání autorizace, může tuto skutečnost uvádět na své praxi. V případě získání dvou autorizací může veterinární lékař uvádět obě.

KVL ČR využívá autorizovaných veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech a při arbitrážních případech a při kontinuálním vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 16

Komise pro vzdělávání

Komise pro vzdělávání je orgán KVL ČR, který se podílí na plnění úkolů daných KVL ČR ze zákona ČNR č. 381/1991 Sb. související se vzděláváním (§ 2, odst. 2, písm. ch), i), j), k).

Komisi zřizuje, jejího předsedu a členy jmenuje a odvolává představenstvo Komory ze členů KVL ČR případně zástupců organizací podílejících se na vzdělávání veterinárních lékařů.

Komise:

– doporučuje představenstvu opatření na úseku vzdělávání podle § 2 zákona o KVL ČR,

– provádí, koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a specializačního studia,

– sleduje činnost evropských organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

– stanovuje podmínky pro veterinární lékaře autorizované KVL ČR.

ČÁST PÁTÁ

§ 17

Ustanovení přechodná a závěrečná

Dosud získané odbornosti a specializace zůstávají v platnosti dle podle původních podmínek.

§ 18

Platnost řádu

Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne 17.11.2018 v Darové a nabývá účinnosti dnem 1.1.2019

Tento řád ruší všechna předchozí ustanovení orgánů KVL ČR ke vzdělávání veterinárních lékařů KVL ČR.

Komora veterinárních lékařů České republiky