Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Případ nemajetného seniora

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Soudnička

Veronika Grymová

Soudničky popisují skutečné případy z činnosti revizní komise

Revizní komise obdržela žádost o prošetření činnosti veterinárního lékaře A, který kastroval fenu labradora, jejíž chovatelkou byla matka stěžovatele. Stěžovatel vyjadřoval značné rozhořčení nejen nad způsobem provedení operace, ale i nad podmínkami, v nichž veterinární lékař A praxi vykonává.


 

Stěžovatel musel nechat fenu reoperovat na veterinární klinice B. Doslova píše: Přeposílám vám e-mail z veterinární kliniky pana B. Jedná se o fenku mé maminky, která, nebýt právě již zmiňované kliniky a pana doktora B., málem umřela. Byla totiž operována pro odstranění dělohy na „veterině“, jestli se to tak vůbec dá nazvat, u MVDr. A, IČO: 123456, sídlo: N. (…) Později dodám i fotky, které jsem si pořídil, když jsem fenku přijel mamince vyzvednout. Ležela tam po operaci na zemi ve tmě v příšerných podmínkách. Vypadá to tam jako na statku a já se divím, že tento „člověk“ má vůbec licenci tuto činnost provádět. Prosím vás o prověření tohoto pána a o důkladné prošetření celé události. Podle sdělení stěžovatele chovatelka za zákrok zaplatila 509 Kč a místo výkonu operace nebylo nijak označeno jako veterinární pracoviště.


Stav feny po kastraci

Přeposlaný e-mail z veterinární kliniky B, kde byla fena ošetřena den po kastraci provedené veterinárním lékařem A, obsahoval lékařskou zprávu a denní záznamy. Zpráva popisuje nástup apatie, neochotu k pohybu a silně prosakující kastrační ránu. Pacientka byla afebrilní. Chovatelka z finančních důvodů odmítla vyšetření krve. Fenka byla hospitalizována ke stabilizaci pomocí infuzní terapie, aplikace antibiotik a kompresní bandáže abdomenu. Následující den byla provedena chirurgická revize.

Peroperační situace je v denním záznamu popsána takto: sutura prosakující krví 10 cm provedená silným polyfilamentem, jednotlivé uzlíčkové stehy 4 ks, podkoží nevyšité, sutura břišní stěny vedená cca 1 až 2 cm paralelně s linea alba v oblasti svalů břišní stěny, svalovina krvácející, na délce rány cca 10 cm pouze 3 stehy, v kraniální části rána otevřená, na revizi nutné kraniokaudální rozšíření rány svedením do linea alba, břišní dutina naplněná krví, koagula v oblasti pahýlů dělohy a obou děložních rohů, vaječníky i děloha ponechány, pouze došlo k přetětí v oblasti děložních rohů, podvazy provedeny ve více etážích silným polyfilamentem, podvazy volnější – viditelný průsak pahýlů. Zpráva byla doprovázena fotodokumentací popisovaných anatomických struktur.

Lékař na veterinární klinice B následně provedl ovariohysterektomii a masivní výplach abdomenu. Pacientka se druhý den po operaci rapidně zlepšila a byla propuštěna do domácí péče s medikací perorálními antibiotiky a nesteroidními antiflogistiky. Po 14 dnech byly odstraněny stehy a pacientka byla nadále bez obtíží.


Revizní komise dospěla k závěru, že veterinární lékař při kastraci pacientky nepostupoval správně

Vysvětlení netradiční kastrace

Veterinární lékař A ve svém vyjádření uvedl, že fenu kastroval na žádost svého známého, který tuto službu požadoval pro jinou svou dobrou známou. Provedení zákroku mu přislíbil jako protislužbu i přesto, že provoz své ambulance již před půldruhým rokem ukončil, což také oznámil uveřejněním zprávy v místním periodiku.

Provedení samotného výkonu pak popisuje takto: „Již při preparaci dutiny břišní jsem zjistil zvýšenou krvácivost. Takže jsem provedl jen odstranění dělohy a neriskoval jsem případné problémy s krvácením při odstraňování vaječníků. Operaci jsem ukončil bez nějakých dalších problémů, aniž bych pozoroval nějaké nebezpečí z následného krvácení (i při ponechání menšího otvoru v řezné ráně, pro odtok ranného sekretu; šití uzlíčkovým stehem – sterilní Silon 5 EP)“.

Po výkonu provedeném na veterinárním pracovišti A klientka volala svému synovi, aby jí pomohl ležící fenu odvézt. Ten měl být po spatření feny v prostorách, kde výkon proběhl, velice agresivní, hlasitě telefonoval, dožadoval se příjezdu policie a pomocí mobilu fotil „vše, co se mu zdálo podezřelé“. Veterinární lékař chtěl nepříjemnou situaci co nejdříve ukončit, proto spolu se svým známým, který zákrok zprostředkoval, spící fenu naložili na kolečko a odvezli k autu syna klientky, které stálo na silnici. Syn klientky se přitom měl i nadále chovat agresivně a bránit v odvozu feny, aby mohla být celá situace zdokumentovaná policií.


Asi za dva dny poté byl lékař svým známým informován, že ještě v noci po zákroku (zhruba kolem 3. hodiny ranní) odvezli fenu, která v té době již chodila, na pohotovostní kliniku MVDr. B, protože měli obavu, že fena vykrvácí. Lékař dále poukázal na to, že dva senioři (klientka a zprostředkovatel kastrace) byli nuceni velice obtížně dostávat stále imobilní fenu do bytu po schodišti panelového domu, aniž by si ovšem zřejmě uvědomil, že fenu v tomto stavu klientce sám vydal. Následně se ve svém vyjádření podivuje nad tím, že fena, která údajně umírala, byla v noci zhruba 10 hodin po operaci při odjezdu na pohotovost schopna samostatné chůze po schodech.

 


Veterinární lékař A po obdržení stížnosti navštívil klientku v jejím bydlišti. Viděl zde operovanou fenu, která se mu jevila obézní a zdravě vypadající, a vyjádřil se směrem k revizní komisi kriticky k tomu, že tak velký pes by neměl být chován v paneláku. Paní mu sdělila, že kastraci v podstatě neprovedl, a navíc se dostavilo obrovské krvácení z řezné rány, takže musela být provedena reoperace s následným nákladným léčením. Na klinice zaplatila 6 000 Kč a polovinu částky po lékaři vyžadovala jako náhradu za neodborně provedený výkon.

Na žádost revizní komise o dodání řádné dokumentace k případu lékař sdělil, že žádnou nemá, protože provoz ordinace už ukončil. Nyní se zabývá farmařením, a proto měl mít stěžovatel pocit, že to u něj vypadá „jako na statku“. Obviněný veterinární lékař celkově celý problém považuje za banalitu, což podporuje tím, že zprostředkovatel operace na celou věc už dávno zapomněl.

Zhodnocení věci revizní komisí

Revizní komise zjistila, že obviněný lékař vrátil na sekretariát Komory osvědčení o splnění podmínek k výkonu léčebné a preventivní veterinární činnosti a je již téměř dva roky evidován v matrice jen jako starobní důchodce. V místním zpravodaji skutečně uveřejnil oznámení o ukončení praxe a odkázal občany na dva jiné veterinární lékaře, na které se mohou obracet, zároveň zde ale sdělil, že se i nadále bude věnovat výživářskému poradenství a akutním chirurgickým případům. Rozpor v tomto sdělení, kdy má být praxe ukončena, ale přitom schopna provádět akutní chirurgické výkony, lékař nijak blíže nevysvětlil.


 

Revizní komise dospěla k závěru, že veterinární lékař při kastraci pacientky nepostupoval správně, když neprovedl odstranění vaječníků, nýbrž pouze podvázání děložních rohů a jejich přetětí. Děložní pahýly navíc nebyly podvázány důkladně a těsně, docházelo z nich ke krvácení, a dále neprovedl důkladně uzavření břišní dutiny, kdy nechal záměrně ránu neuzavřenou, aby mohl odtékat „ranný sekret“, a neprovedl ani suturu podkoží. U pacientky rovněž neprovedl žádné předoperační vyšetření, které by mohlo odhalit případná rizika zákroku.

Neexistuje rovněž doklad o tom, že by u pacientky po výkonu tlumil pooperační bolest příslušnou medikací, ani že by zabezpečil antibiotickou clonu.


Pacientku po zákroku propustil v době, kdy ještě nebyla schopna samostatného pohybu, čímž ztížil chovatelce manipulaci s imobilním zvířetem, ale zejména nezabezpečil potřebný monitoring životních funkcí zvířete během doby, kdy není plně při vědomí. Jím provedený zákrok vyústil ve zhoršení stavu pacientky, která musela být následně ošetřena na pohotovosti jiného veterinárního pracoviště, a druhý den reoperována. Chirurgický výkon navíc provedl v době, kdy neměl platné osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, a nevedl k věci žádnou zdravotní dokumentaci, což je povinnost každého člena KVL.


U pacientky rovněž neprovedl žádné předoperační vyšetření, které by mohlo odhalit případná rizika zákroku

Trapná kauzička před čestnou radou

Revizní komise proto navrhla zahájit s veterinárním lékařem disciplinární řízení a udělit mu sankci na horní hranici zákonného rozmezí ve výši 30 000 Kč. Takto vysoký trest považovala za adekvátní z důvodu, že celý chirurgický zákrok u pacientky byl proveden vysoce neodborným způsobem, který vypovídal celkově o spíše laickém přístupu, bez znalosti či respektování elementárních fyziologických souvislostí. O tom svědčí nejen vysvětlení samotného disciplinárně obviněného, jak k výkonu přistoupil a jak způsob jeho provedení chápal, ale i to, že zvíře, které bylo k disciplinárně obviněnému předvedeno bez příznaků onemocnění k provedení preventivního výkonu, se po něm ocitlo v ohrožení života. Přitěžujícími okolnostmi bylo to, že disciplinárně obviněný nejen porušil několik zcela zásadních povinností veterinárního lékaře, ale ani ve vyjádření k případu neprojevil žádnou lítost nad výsledkem své práce. Ve vyjádření navíc disciplinárně obviněný uvedl nepravdivé skutečnosti, když napsal, že kvůli zvýšené krvácivosti odebral pouze dělohu a vaječníky nechal, avšak fotografie z kliniky veterinárního lékaře B dokázaly, že v dutině břišní byla ponechána i děloha a byly pouze přeťaty a podvázány děložní rohy (navíc špatně, takže docházelo ke krvácení). O zákroku navíc nepořídil jakoukoli zdravotní dokumentaci.

Kromě toho, přestože odevzdal osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu na sekretariát Komory a byl veden matrikou Komory jen jako starobní důchodce, vyjádřil veřejně v místním periodiku připravenost nadále poskytovat akutní chirurgická ošetření.

Disciplinárně obviněný veterinární lékař A se z jednání čestné rady omluvil a souhlasil s jednáním za jeho nepřítomnosti, ale zaslal svůj komentář k případu. Označuje v něm celou věc jako „trapnou kauzičku“, za niž „létají vzduchem desetitisíce korun“. Návrh na zahájení disciplinárního řízení se mu jeví jako tendenční a zaměřený na co největší finanční potrestání. Uvedl, že děložní rohy pacientce odstranil, a po dobu jeho praxe si na něj nikdo nestěžoval. Po ukončení praxe byl připraven vypomoci chovatelům jen po dobu asi jednoho měsíce, jinak už několik let orientoval majitele zvířat na mladší kolegy v okolí. Částku 30 000 jako disciplinární opatření není ochoten zaplatit jednak proto, že ji nemá, jednak nechápe, proč by měl být takto trestán. Vyjádřil lítost směrem k majitelce pacientky a sdělil, že pokud projeví zájem o finanční náhradu ve výši 3 000 Kč, je ochoten jí vyhovět.

Konečný verdikt

Čestná rada neshledala většinu námitek disciplinárně obviněného důvodnými, když považovala za prokázané, že zákrok nebyl proveden lege artis. Disciplinárně obviněný navíc ve věci měnil svá tvrzení, kdy nejprve popisoval, že odstranil celou dělohu, poté údajně odstranil jen děložní rohy, ale dokumentace a peroperační fotografie z kliniky MVDr. B jasně prokazují, že došlo pouze k přetětí a podvázání děložních rohů. Rovněž je nesporné, že pacientka se po zákroku ocitla v ohrožení života.

I kdyby čestná rada uvěřila tvrzení disciplinárně obviněného, že jeho „připravenost poskytovat akutní veterinární ošetření“ avizovaná v místním periodiku trvala pouze po dobu jednoho měsíce, je nesporné, že pacientku operoval v době, kdy osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti neměl.

Čestná rada ovšem vzala v potaz, že jde o starobního důchodce, který dle jeho vyjádření nemá finanční prostředky a dosud nebyl disciplinárně trestán. Oproti návrhu revizní komise mu disciplinární opatření snížila na 20 000 Kč a uložila mu zároveň povinnost uhradit paušální náklady řízení ve výši 1 000 korun.

Veronika Grymová

Komora veterinárních lékařů České republiky