Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příprava na roční uzávěrku v daňové evidenci

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Konec kalendářního roku přináší pro většinu veterinárních lékařů povinnost uzavřít daňovou evidenci vedenou v souvislosti s podnikatelskou činností a připravit jednotlivé podklady pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Protože pro rok 2008 je v této oblasti opět několik novinek pokouší se následující text tuto povinnost provozovateli veterinární praxe alespoň částečně usnadnit.

1. Poplatník, fyzická osoba, je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 v termínu do 31. března 2009. Ve stejném termínu je povinen uhradit i svoji daňovou povinnost. V případě, že za něj zpracovává a správci daně předkládá daňové přiznání daňový poradce, a to na základě plné moci, která je předána správci daně nejpozději do 31. 3. 2008, je termín pro podání daňového přiznání 30. 6. 2009. Ke stejnému datu vzniká povinnost uhradit daň.

2. Rozdíl zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů je základem daně. Od tohoto základu daně lze mimo jiných, méně často v úvahu připadajících položek, odečíst:

– hodnotu darů poskytnutých v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů,

– zaplacené úroky z úvěru poskytnutého a použitého na financování bytových potřeb poplatníka, maximálně však 300 000 Kč,

– příspěvek zaplacený na penzijní připojištění, maximálně však 12 000 Kč,

– zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12 000 Kč,

– vyměřenou daňovou ztrátu, a to v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (ZDP).

3. Sazba daně z takto upraveného základu daně je pro fyzické osoby pro rok 2008 stanovena ve výši 15 %, a to bez ohledu na výši základu daně.

4. Vypočtenou daň lze dále snížit v souladu s § 35 ba a § 35c ZDP především o:

– 24 840 Kč na poplatníka (tento odpočet může uplatnit i poživatel starobního důchodu),

– 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč,

– daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti ve výši 10 680 Kč.

5. Pokud daňová povinnost po všech předchozích úpravách přesáhla 30 000 Kč, má poplatník povinnost platit zálohy na daň, a to následovně:

– pokud daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy pololetně (k 15. 6. a k 15. 12.), a to ve výši 40 %,

– pokud daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy čtvrtletně (k 15. 6., 15. 9., 15. 12. a 15. 3. následujícího roku), a to ve výší 25 %.

6. Poplatník má možnost rozdělit příjmy z podnikání a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení na spolupracujícího manžela (manželku), případně na ostatní osoby žijící s ním ve společné domácnosti. Přitom podíl připadající na spolupracujícího manžela nesmí činit více než 50 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci za celé zdaňovací období. U ostatních spolupracujících osob je to maximálně 30 % a 180 000 Kč. Rozdělení příjmů na spolupracujícího manžela může být výhodné především u poživatelů starobního důchodu (uplatní dvakrát odpočet 24 840 Kč), v ostatních případech vzhledem k jednotné 15% dani ztrácí tato možnost dřívější význam ohledně optimalizace daňové povinnosti.

 
Ing. František Elis,
daňový poradce