Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Problémy nehumánního chovu a vývozu štěňat

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Karel Daniel

Neznalost zákona a předpisů zpravidla nikoho neomlouvá

Podle informací legislativní komise Komory zvýšily dozorové orgány Státní veterinární správy intenzitu kontrol zaměřených na nehumánní chov a nehumánní způsoby vývozu a obchodování se štěňaty. V této souvislosti uvádíme následující přehled.

 

Veterinární podmínky pro obchodování se psy, kočkami a fretkami

Veterinární podmínky pro obchodování se psy, kočkami a fretkami jsou stanoveny v následujících právních předpisech:

– nařízení (ES) č. 998/2003, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,

– zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

– směrnice č. 92/65/EHS, o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, čl. 10 (vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, § 53),

– nařízení (EU) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy.

Veterinární podmínky jsou rozdílné pro obchodování se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců a staršími 3 měsíců:

A. Mláďata do 3 měsíců stáří, která nejsou vakcinována proti vzteklině

Odstavec 2 článku 5 nařízení (ES) č. 998/2003 č. 92/65/EHS stanovuje, že členské státy mohou povolit přesuny zvířat uvedených v částech A a B přílohy I (tj. psi, kočky a fretky), která jsou mladší než 3 měsíce a nejsou očkována, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž přišla do styku s volně žijícími zvířaty, u nichž je pravděpodobné, že byla vystavena infekci, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

  • Z členských států EU nedovoluje přesun v žádném případě Velká Británie, Irsko, Malta, Itálie, Kypr, Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Slovinsko, Portugalsko, Dánsko, Slovensko, Německo.

  • Do ostatních zemí mohou být zvířata v tomto režimu přemísťována pouze mezi 8 týdnem a 3 měsíci stáří (asi 90 dní).

1. Označení zvířete

Označení zvířete musí být provedeno před veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou přesunu zvířete do jiného členského státu.

Nezaměnitelné označení zvířete musí být provedeno mikročipem, který musí splňovat ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785.

2. Dobrozdání původního chovatele

Musí být k dispozici pro každé zvíře v zásilcemládě musí od narození pobývat v tomtéž místě, aniž přišlo do styku s volně žijícími zvířaty, u nichž je pravděpodobné, že byla vystavena infekci vztekliny.

Původní chovatel to doloží formou dobrozdání s podpisem, datem a místem prohlášení v jazyce země původu a země určení.

3. Vystavení petpasu

Schválený veterinární lékař musí úplně a správně vyplnit povinné údaje v petpasu:

a) Majitel (jméno a příjmení, adresa) – musí zde být uveden původní majitel (tj. chovatel) a nikoliv obchodník.

METODICKÝ POKYN PRO KONTROLNÍ ORGÁNY:

V případě odbavení zásilky musí být zkontrolována matka, pokud není u obchodníka ke kontrole matka a v petpasu není uveden původní majitel, nesmí být tato zvířata odbavena. Namátkově je potřeba kontaktovat původní majitele a ověřit správnost uvedených adres. Pokud bude zjištěna nedohledatelná adresa původního chovatele, je nezbytné přijmout opatření, která povedou k tomu, že další zásilky zvířat nebudou obchodníkovi odbavovány.

b) Popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, datum narození, srst) – kromě fotografie zvířete jsou všechny údaje povinné, čistě české výrazy musí být přeloženy také do angličtiny.

c) Identifikace zvířete (číslo mikročipu, datum označení mikročipem, umístění mikročipu) – údaje jsou povinné, údaj o umístění mikročipu musí být zapsán i anglicky.

4. Klinické vyšetření

Soukromý veterinární lékař potvrzuje do pasu, že 24 hodin před odesláním zvířete provedl klinické vyšetření a zvíře bylo shledáno v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení.

5. Veterinární osvědčení

Vzor osvědčení z přílohy E části 1 směrnice č. 92/65/EHS

V kolonce I.31 Identifikace zvířat veterinárního osvědčení je nutné vypsat zvířata jednotlivě podle čísel pasů (vzhledem k existující databázi pasů vedené KVL je lepší dohledatelnost zvířete podle čísla pasu než podle čísla mikročipu).

Ve sloupci „Stáří“ uvádějte datum narození zvířete, aby nemohly být vysloveny žádné pochybnosti o věku zvířete.

METODICKÝ POKYN PRO KONTROLNÍ ORGÁNY:

Do odvolání musí být inspektorem odbavujícím zásilku zkontrolována evidence petpasů v databázi KVL v den odbavení zásilky v případě, že pas byl vystaven déle než 7 dnů před odesláním zásilky, v případě, že byl petpas vystaven v době kratší než 7 dnů před odbavením zásilky, musí být kontrola provedena do 7 dnů po odbavení zásilky. V případě, že petpas nebude zaregistrován v databázi KVL, je nutné informovat KVL a ÚVS a zahájit správní řizení se schváleným soukromým veterinárním lékařem o pozastavení schválení pro vydávání petpasů.

B. Zvířata starší 3 měsíců (která musí být platně vakcinována proti vzteklině)

  • psi, kočky a fretky bývají v době přesunu ve stáří mezi 15 a 16 týdny

1. Označení zvířete

Označení zvířete musí být provedeno před veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou přesunu zvířete do jiného členského státu.

Nezaměnitelné označení zvířete musí být provedeno mikročipem, který musí splňovat ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785 (označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011).

2. Vakcinace proti vzteklině

Po označení/kontrole označení musí být zvíře naočkováno proti vzteklině.

Pro účely obchodního přesunu zvířete se považuje očkování proti vzteklině za platné 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování.

Většina očkovacích látek je výrobcem doporučena k aplikaci ve stáří 3 měsíců. Pokud je u vakcíny umožněno podání pod 3 měsíce stáří, vždy je doporučeno přeočkovat po dovršení 3 měsíců stáří. Teprve tehdy je tedy dokončeno základní očkování a od data této druhé aplikace vakcíny proti vzteklině se počítá lhůta 21 dní!

Pokud bylo zvíře očkováno proti vzteklině před označením mikročipem, je toto očkování považováno za neplatné. Zvíře se v takovém případě po označení mikročipem musí proti vzteklině naočkovat znovu a do jiného členského státu může být přesouváno až za 21 dní po očkování.

3. Vystavení petpasu

Schválený veterinární lékař musí úplně a správně vyplnit povinné údaje v petpasu:

a) Majitel (jméno a příjmení, adresa) – musí zde být uveden původní majitel (tj. chovatel) a nikoliv obchodník.

b) Popis zvířete (jméno, druh, plemeno, pohlaví, datum narození, srst) – kromě fotografie zvířete jsou všechny údaje povinné, čistě české výrazy musí být přeloženy také do angličtiny.

c) Identifikace zvířete (číslo mikročipu, datum označení mikročipem, umístění mikročipu – údaje jsou povinné, údaj o umístění mikročipu musí být zapsán i anglicky (označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011).

d) Očkování proti vzteklině (výrobce a název očkovací látky, číslo šarže, datum očkování a jeho platnost, razítko a podpis schváleného veterinárního lékaře).

Petpas může vystavit schválený SVL pouze za splnění všech stanovených podmínek bez ohledu na to, že chovatel zvířete momentálně nechce se zvířetem vycestovat nebo s ním obchodovat.

4. Klinické vyšetření

Soukromý veterinární lékař potvrzuje do pasu, že 24 hodin před odesláním zvířete provedl klinické vyšetření a zvíře bylo shledáno v dobrém zdravotním stavu a je schopno přepravy do místa určení i s ohledem na stáří zvířete.

5. Veterinární osvědčení

– viz. bod A. 5

V kolonce I.31 Identifikace zvířat veterinárního osvědčení je nutné vypsat zvířata jednotlivě podle čísel pasů (vzhledem k existující databázi pasů vedené KVL je lepší dohledatelnost zvířete podle čísla pasu než podle čísla mikročipu).

Ve sloupci „Stáří“ uvádějte datum narození zvířete, aby nemohly být vysloveny žádné pochybnosti o věku zvířete.

METODICKÝ POKYN PRO KONTROLNÍ ORGÁNY:

Do odvolání musí být inspektorem odbavujícím zásilku zkontrolována evidence petpasů v databázi KVL v den odbavení zásilky v případě, že pas byl vystaven déle jak 7 dnů před odesláním zásilky, v případě, že byl petpas vystaven v době kratší než 7 dnů před odbavením zásilky, musí být kontrola provedena do 7 dnů po odbavení zásilky. V případě, že petpas nebude zaregistrován v databázi KVL, je nutné informovat KVL a ÚVS a zahájit správní řizení se schváleným soukromým veterinárním lékařem o pozastavení schválení pro vydávání petpasů.

BELGIE – zvláštní požadavky

Belgická strana v rámci obchodování se psy a kočkami navíc požaduje „prohlášení“ příslušného správního orgánu země původu, že zvířata dovážená z jiných zemí do Belgie pocházejí z chovatelského zařízení, které splňuje podmínky stanovené přílohou III. belgické Královské vyhlášky. Jedná se zejména o velikost chovných prostor, péče o zvířata, odborné způsobilosti personálu, četnosti vrhů samic atd. Tato Královská vyhláška je v účinnosti od 1. 2. 2011.

Orgány veterinární správy ČR, resp. jejich úřední veterinární lékaři, nejsou oprávněni osvědčovat splnění výše uvedených podmínek.

Belgická strana byla informována, že potvrzování tohoto dokumentu v ČR provádí soukromý veterinární lékaře vykonávající léčebnou a preventivní činnost v chovu původu zvířat, pokud je zároveň držitelem schválení pro vydávání pasů pro zvířata. Týká se to i prohlášení vydávaného pro prostory obchodníka.

Při odbavování každé zásilky psů a koček do Belgie je nutné prověřit, zda obchodník má potvrzené „prohlášení“ od všech dodavatelů zvířat v zásilce.

I když v Královské vyhlášce není nikde uvedena platnost „prohlášení“, belgická strana nově požaduje po loňské misi, aby prohlášení bylo vydáváno na dobu určitou, a to na období 1 roku. Je nutno informovat obchodníky o nutnosti aktualizace prohlášení vydaných soukromými veterinárními lékaři se zohledněním požadované platnosti na dobu 1 roku.

NĚMECKO – zvláštní požadavky

Zákaz dovozu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

Teprve v souvislosti s další zabavenou zásilkou štěňat a koťat přišla odpověď německých veterinárních orgánů, kterou německá strana potvrzuje, že přesuny psů, koček a fretek mladších 3 měsíců na své území opravdu nepovoluje, a to včetně tranzitu takových zvířat přes své území.

METODICKÝ POKYN PRO KONTROLNÍ ORGÁNY:

zásilky psů, koček a fretek mladších 3 měsíců s místem určení Německo nebo tranzitujících přes Německo nebudou odbavovány.

Z hlediska chovu psů je Česká republika jednou z nejrozvinutějších zemí v Evropě a chovatelé psů jsou významnou skupinou zákazníků praktických veterinárních lékařů – členů Komory.

Komora veterinárních lékařů podporuje všechny způsoby chovu, zacházení a přemísťování zvířat, které nevyvolávají utrpení zvířat způsobené hladem, žízní, stísněnými životními podmínkami, bolestí, zraněním, stresem nebo nemožností jejich přirozeného chování.

Protože obchod se zvířaty je nedílnou součástí jejich chovu, rádi bychom připomněli, aby členové Komory respektovali rovněž ustanovení profesního řádu, a to zejména:

1. Veterinární lékař může osvědčit pouze skutečnosti získané na základě jeho vlastního zjištění nebo osvědčení jiného veterinárního lékaře na základě jeho osobních zjištění. Fakta, která nemohou být takto osvědčena na základě jeho vlastního zjištění nebo osvědčení jiného veterinárního lékaře, tj. fakta známá pouze chovateli, dopravci apod., musí být osvědčena těmito osobami.

2. Osvědčení nemůže obsahovat potvrzení veterinárního lékaře, že zvířata vyhovují požadavkům zákonných norem vlastní země nebo jiné země, pokud tyto požadavky nejsou písemnou součástí tohoto osvědčení nebo k němu připojeny.

 
Karel Daniel
za Legislativní komisi KVL