Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proč se vyplatí investovat do evropských institucí

Proč se vyplatí investovat do evropských institucí

Jarní všeobecné zasedání Evropské veterinární federace a Unie praktických veterinárních lékařů, Rady Světové veterinární asociace a Registračních institucí v Malaze.

Jednání a účast členů představenstva Komory na mezinárodních jednáních jakož i příspěvky mezinárodním institucím, tvoří nezanedbatelnou (a rostoucí) část nákladů v rozpočtu KVL ČR. Proč příspěvky narůstají? Jaký je praktický přínos těchto jednání?

Tyto otázky budeme opakovaně otevírat, protože krytí těchto výdajů pochází z valné většiny z členských příspěvků členů KVL.

Příspěvky do mezinárodních organizací jsou vypočítávány podle určeného klíče, který si jednotlivé organizace odhlasovaly. Kalkulační vzorce odrážejí zpravidla počet veterinárních lékařů v zemi či v členské asociaci, počet obyvatel dané země a hrubý národní produkt. Příspěvky KVL rostou jednak zároveň s inflací, ale také vzhledem k plánům agendy jednotlivých asociací na následující rok. A v nemalé míře se zvyšují silným nárůstem hrubého národního produktu ČR (podle údajů Ročenky Světové banky).

Členství Komory v mezinárodních asociacích není povinné. Avšak naprostá většina evropských profesních asociací, stejně jako podstatná část profesních asociací “našeho civilizačního okruhu”, působí aktivně ve Světové veterinární asociaci. Proto jsou tato shromáždění reprezentativním fórem pro politická i odborná východiska ve vztahu k budoucnosti veterinární profese. To je pro období “volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu” nejen na evropské, ale rovněž na globální úrovni nezbytné. Přeshraniční pohyb zvířat, produktů živočišného původu, profesních odborníků i veterinárních léčiv přináší navíc nutnost předvídat budoucí vývoj profesní politiky. K tomu je nutná registrace zahraničních kolegů, uznatelné minimum vzdělání pro vstup do povolání a kvalita absolventů jednotlivých škol, identifikace a registrace zvířat stejně jako prodej veterinárních léčiv. Všechna tato témata mají dopad na budoucnost veterinářství a zůstanou předmětem politických úvah a regulací v jednotlivých zemích. Budou-li či nebudou politická řešení těchto otázek úspěšně podrobena oponentuře, záleží do značné míry tom, jak se jejich představitelé orientují v dané oblasti a jak jsou argumentačně vybaveni. Aktivní účast na mezinárodních jednáních je pro tuto případnou oponenturu nezbytným předpokladem. Protože letošní jarní profesní “politická” jednání byla rozsáhlejší než obvykle, přineseme zprávy o nich v příštím čísle.

Evropská veterinární federace (FVE) je mezinárodní sdružení 40 veterinárních asociací (Komor) z 35 evropských zemí. Má sídlo a stálou kancelář v Bruselu a prostřednictvím členských asociací reprezentuje 185 000 veterinárních lékařů, vykonávajících povolání v evropském prostoru.

FVE spojuje čtyři specializované nezávislé, skupiny: 1. praktické veterinární lékaře (UEVP), 2. veterinární hygieniky (UEVH), 3. státní veterinární lékaře (EASVO), a 4. veterinární lékaře v průmyslu, vědě a vzdělávacích institucích (EVERI).

Úkolem FVE je politická obhajoba a podpora veterinární profese, její reprezentace na evropské úrovni a informační podpora členských asociací a jejich vlastních členů.

85 členských zemí Světové veterinární asociace (WVA) se schází na plenárním zasedání každé tři roky, zatímco Rada (představenstvo) WVA každý rok, a to zpravidla při příležitosti jednání některé větší regionální asociace – v tomto roce FVE.

MVDr. K. Daniel