Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prof. MVDr. František Jurný

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Z historie

Ladislav Němeček, Petr Raušer, Čeněk Červený

Ke 120. výročí narození vynikajícího chirurga

… Obr. 1 – Prof. MVDr. František Jurný (archiv VFU Brno)

 

Prof. MVDr. František Jurný se narodil 17. 3. 1895 v Komni na Moravském Slovácku. Obecnou školu navštěvoval v letech 1901–1907 a v roce 1907–1914 vyšší reálku v Uherském Brodě, podporován Spolkem pro chudé studenty a mecenáši. Vysokou školu zvěrolékařskou vystudoval jako vojenský akademik ve Vídni.

Ihned po dosažení vysokoškolského diplomu v roce 1918 odchází na frontu a nastoupenou vojenskou dráhu již neopouští. Od začátku své činnosti v armádě se vyhraňuje jeho zájem o chirurgii. Jako první v ČSR získává v roce 1945 odborného veterináře pro chirurgii. V rámci vojenské služby měl řadu vyznamenání z 1. a 2. světové války, které mu byly zabaveny a vráceny v roce 1958.

V roce 1947 obhajuje venia docendi pro obor veterinární chirurgie a očního zvěrolékařství. To předurčilo jeho další životní dráhu. V roce 1948 ještě jako plukovník veterinář je pověřen přednáškami a zkouškami z chirurgie a oftalmologie. Ve svých přednáškách dovedl skloubit fakta s osobními příhodami, někdy poněkud nadnesenými, ale tím pro studenty přitažlivějšími.

Téměř k 110. výročí narození prof. Jurného tehdejší student veterinární fakulty doc. Jiří Filka, CSc., emeritní přednosta Fyziologického ústavu složil na jeho počest báseň Umělec chirurg, jejíž závěrečná sloka zní:

Pan profesor, umělec a herec,
vzor elegance a noblesy
důstojníka první republiky,
chirurg a pedagog,
obdivovatel krásy a morální čistoty.
Nezapomněli jsme.
Skláníme se v úctě nad jeho
životem a dílem.

Po přechodu na ministerstva školství je jmenován v roce 1950 přednostou chirurgické a oční kliniky na Vysoké škole veterinární v Brně. V celém tomto období je velmi aktivní a připravuje v roce 1949 první česky psanou učebnici Veterinární chirurgie v rozsahu 842 stran s 598 vyobrazeními. V učebnici představil a podrobně popsal novou inhalační masku pro koně na éter a chloroform. Je konstruována na odlišných principech, než jsou konstruovány dosud známé inhalační masky. Totiž u Jurného masky jsou ústa koně při zavádění a během narkózy volná.

V recenzi na knihu Jurného, kterou vydal Časopis československých veterinářů, se píše: „učebnice je významný mezník, kde v jednom díle je sloučeno vše, co patří do oboru veterinární chirurgie a ortopedie. Je předností knihy, že obrací zřetel k potřebám studentů a praktiků“.

V roce 1951 byl jmenován státním docentem a v roce 1954 profesorem chirurgie a očního zvěrolékařství. V této funkci byl až do roku 1959, kdy byl prof. Jurný donucen odejít do předčasného důchodu. Byl to důsledek neblahých tehdejších poměrů, kdy rodiče byli postihováni za případné hříchy svých dětí. Stalo se tak z rozhodnutí stranických orgánů, kdy syn prof. Jurného byl obviněn a posléze odsouzen za vyzvědačství.

V roce 1958 vydávají prof. Jurný s prof. E. Králem Speciální veterinární chirurgii v rozsahu 755 stran a nákladu 4000 výtisků, v níž soustředili vše, co v daném oboru bylo tehdy známé.

 

… Obr. 2a – MVDr. František Jurný jako důstojník čsl. armády – veterinář chirurg (archiv VFU Brno)

Prof. Jurný byl vzácné povahy, mírný, ohleduplný, osobní spory mu byly cizí. Přesto jako oběť doby, ve které žil, nezatrpkl a až do své smrti ve věku 84 let v roce 1979 byl v kontaktu se svým spolupracovníkem prof. E. Králem a svými bývalými žáky.

… Obr. 2b – MVDr. František Jurný na koni (archiv I. Jurná-Lipská)

 

Zůstává trvalou zásluhou prof. Jurného, že svými živými přednáškami a svojí vynikající operační technikou dovedl vzbudit zájem studentů o veterinární chirurgii. Dnes, kdy vzpomínáme 120. výročí od narození prof. Jurného, plně oceňujeme jeho celoživotní dílo, kterým přispěl k vytvoření brněnské chirurgické školy.

… Obr. 3 – Výčet vyznamenání prof. Jurného z období 1. a 2. světové války (archiv I. Jurná-Lipská)

 

… Obr. 4 – Prof. Jurný se svými asistenty MVDr. Jiřím Hojovcem a MVDr. Václavem Roztočilem při vchodu na operační sál staré chirurgické kliniky (archiv VFU Brno)

 

… Obr. 5 – Kniha Veterinární chirurgie z roku 1949 (archiv VFU Brno)

… Obr. 6a – Jurného maska (archiv VFU Brno)

 

… Obr. 6b – Přiložení masky do nozder koně (archiv VFU Brno)

… Obr. 7 – Speciální veterinární chirurgie z roku 1958 (archiv VFU Brno)

 

… Obr. 8 – Parte vedení VŠV (archiv VFU Brno)

Použitá literatura

1. Červený, Č., Nečas, A., Doubek, J.: Vývoj brněnské veterinární chirurgie a ortopedie v poválečném období do roku 1960. Zvěrokruh, 17, 2010, č. 11, s. 26-28

2. Filka, J.: Umělec chirurg. Uveřejněno ve Sbírce básní: Osobnosti, roky, doba, krajina, 2003.

3. Kottman, J., Němeček, L.: Historie a současnost kliniky chirurgie a ortopedie. Elaborát, nepublikováno, 1993.

4. Kottman, J., Němeček, L.: Ke stému výročí narození prof. MVDr. Františka Jurného. Veterinářství, 45, 1995, č. 3, s. 139

5. Král, E.: Prof. MVDr. František Jurný osmdesátníkem. Veterinářství, 25, 1975, č. 4, s. 145.

6. Král, E.: Za prof. MVDr. Františkem Jurným. Veterinářství, 29, 1979, č. 7, s. 332

7. Král, E.: Vzpomínky na život a dílo prof. MVDr. Františka Jurného. Věstník SVL, 10-11, 1978-79, č. 1-2, s. 44-66.

8. Král, E.: 70 let chirurgie a ortopedie na Vysoké škole veterinární v Brně. Nepublikovaný materiál, 1988.

 
Ladislav Němeček, Petr Raušer, Čeněk Červený