Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, zemřel

  Společenská rubrika

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc., veterinární morfolog, jeden z posledních dlouhodobých spolupracovníků prof. Jana Koldy, zemřel

 

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc., zakladatel výuky veterinární morfologie a zvěrolékařství na České vysoké škole zemědělské v Praze v Suchdole, aktivní publicista srovnávací veterinární anatomie a embryologie zaměřený především na savce a i ptáky, výrazně obohatil československou i světovou morfologii. Působil nejen v přímé spolupráci s prof. Janem Koldou, ale i s řadou svých kolegů a především jako autor sám. Zanechal nám zde své rozsáhlé životní dílo týkající se oboru veterinární medicíny. To vyplývá z důsledné a dokonalé organizační činnosti v jeho plodném a bohatém tvůrčím životě.

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc., se narodil 9. září 1929 v Praze, jeho otec byl řezníkem v Hostivicích u Prahy. Od r.1940 navštěvoval Akademické gymnasium v Praze, které absolvoval v r. 1948. V tomtéž roce nastoupil ke studiu na Vysokou školu veterinární v Brně, kterou ukončil 31. 7. 1953. Promoval 12. 12. 1953 a získal titul MVDr. Na anatomický ústav k prof. Koldovi nastoupil v roce 1949 jako volontér, dále od roku 1950 zde působil jako demonstrátor a ještě jako student se zde stal asistentem. Po ukončení studií byl v letech 1953–1959 odborným asistentem. V letech 1950–1959 se podílel na výuce anatomie na Vysoké škole veterinární a od roku 1952 také na Vysoké škole zemědělské v Brně.

V roku 1959 obhájil disertaci kandidáta veterinárních věd a v tomtéž roce přestoupil, jako odborný asistent na Vysokou školu zemědělskou do Prahy, s úkolem zajistit tam výuku morfologie hospodářských zvířat a po přesídlení Vysoké školy zemědělské z Prahy-Dejvic do Prahy-Suchdola vybudovat nový ústav v rámci katedry veterinárních disciplín. Prof. Komárek zde organizoval a od základů realizoval zcela nový a odborně vybavený ústav pro výuku a vědecký výzkum morfologie hospodářských zvířat na vysoké úrovni. Realizace tohoto záměru byla velmi úspěšná. V rokce 1960 se pro tento obor habilitoval a v roku 1961 byl ustanoven docentem. Roku 1968 byl jmenován a ustanoven profesorem morfologie hospodářských zvířat na VŠZ v Praze. V r. 1969 ještě předložil doktorskou disertaci. Poněvadž se aktivně zúčastnil „Pražského jara 1968“, byl zbaven funkce vedoucího katedry veterinárních disciplín, kterou v letech 1959–1969 vykonával až v r. 1970 byl převeden na nepedagogickou práci. V r. 1972 musel dokonce VŠZ v Praze opustit, a tak byl v letech 1972–1982 zaměstnán v Ústředí veterinárních asanačních ústavů v Praze jako veterinární lékař svozu uhynulých zvířat a později jako pracovník vědecko- -technického rozvoje.

Z ústředí asanačních ústavů odešel a nastoupil v roce 1982 do Ústavu experimentální veterinární medicíny v Košicích, kde působil nejprve jako samostatný odborný pracovník a od r. 1983 pokračoval jako samostatný výzkumný pracovník. V roce 1990 se vrátil zpět na Vysokou školu zemědělskou v Praze-Suchdole jako profesor morfologie, kde působil až do r.1997. Kromě toho zde přednášel a zkoušel v Institutu světového zemědělství, jehož byl také iniciátorem a budovatelem. V r. 1991 mu byla konečně umožněna obhajoba dávno předtím předložené doktorské disertace a byla mu udělena hodnost doktora veterinárních věd (DrSc.).

V průběhu své pedagogické a vědecké činnosti se také věnoval výchově nových generací vědeckých pracovníků, byl školitelem řady vědeckých aspirantů, členem komisí pro obhajoby disertací, členem habilitačních komisí, oponentem kandidátských disertací a habilitačních prací.

Ve své rozsáhlé vědecké a výzkumné činnosti se zaměřil postupně na jednotlivé orgánové soustavy hospodářských ptáků a podílel se také na tvorbě mezinárodní anatomické nomenklatury ptáků – Nomina anatomica avium. V době svého působení v Ústavu experimentální veterinární medicíny v Košicích rozvinul morfologický výzkum volně žijících i hospodářských savců, ptáků i ryb. Jeho publikace v této oblasti pojednávají o soustavné a topografické anatomii orgánů, tělních dutin a mízních uzlin celé řady druhů obratlovců. Studoval též srovnávací mezidruhové rozdíly anatomie páteře a způsoby lokomoce. Výsledky těchto studií jsou opublikované v jeho četných vědeckých sděleních, monografiích, učebnicích a anatomických atlasech vybavených početnými vlastnoručně kreslenými názornými barevnými obrazy. Celkem publikoval 123 původních prací, 48 skript a učebnic, 115 odborných článků a posudků. V r. 1993 mu byla udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vědeckou a pedagogickou práci.

Uvádíme zde jeho nejvýznamnější knižní publikace:

KOLDA, J., KOMÁREK, V.: Nauka o soustavě nervové, St. ped. nakl., Praha 1951, 191 s.

KOLDA, J., KOMÁREK, V.: Anatomie domácích ptáků, ČZN, Praha 1958, 324 s.

KOMÁREK, V.: Anatomia avium domesticarum I. Príroda, Bratislava, 1979, 162 s.

KOMÁREK, V., MALINOVSKÝ, L., LEMEŽ, L.: Anatomia avium domesticarum et embryologia galli II., Príroda,Bratislava 1982, 205 s.

KOMÁREK, V., MALINOVSKÝ, L., LEMEŽ, L.: Anatomia avium domesticarum et embryologia galli III, Príroda, Bratislava 1982, 92 s.

POPESKO, P., KOMÁREK, V.: Anatomia hospodárskych zvierat, Príroda, Bratislava, 1982, 693 s.

KOMÁREK, V., KOČIŠ, J.: Biologické základy polovnej zveri, Príroda, Bratislava, 1991, 197 s.

KOMÁREK, V.: Srovnávací anatomie páteře savců, Zborník vedeckých prác ÚEVM Košice,1992,147–166 s.

KOMÁREK, V., MEJZLÍK, I.: Lokomoce savců, VŠZ Praha, 1993, 197 s.

ČERVENÝ, Č., KOMÁREK, V., ŠTĚRBA, O.: Koldův atlas veterinární anatomie, Grada, Praha 1999, 701 s.

KOMÁREK, V., FEJAR, O., ŠTĚRBA, O.: Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců, Grada, Praha 2001, 399 s.

Prof. MVDr. Vladimír Komárek se svými pracovními úspěchy zařadil mezi přední veterinární morfology jako vědec i vysokoškolský učitel. Ve vztahu ke svým kolegům byl v jednání přímý a ve spolupráci spolehlivý. Vychoval a zapracoval během svého působení v Praze i v Košicích celou řadu mladých kolegů. Jeho úmrtím dne 9. 2. 2013 ztrácí veterinární stav velkého člověka svého oboru. Budiž čest jeho památce!

   

prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc..