Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profesor Antonín Fišer se dožívá osmdesátky

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Z historie

Čeněk Červený, Jaroslav Doubek,

Významná osobnost veterinární medicíny u nás

… Profesor MVDr. Antonín Fišer, DrSc., přednosta Ústavu zoohygieny, ve své pracovně v roce 1993, (archiv A. Fišera.)

 

Profesor MVDr. Antonín Fišer, DrSc. – profesor zoohygieny, bioklimatolog, přednosta Ústavu zoohygieny na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno se dožívá osmdesáti let. Ze svého 33letého vědeckého a pedagogického působení v oboru zoohygieny významně přispěl k vývoji tohoto oboru, zvláště v období převratu malovýroby v zemědělství do velkovýrobních technologií živočišné i rostlinné produkce.

Narodil se ve Šlapanicích u Brna 22. 4. 1934. Pocházel ze skromných majetkových poměrů. Otec zemřel záhy po jeho narození. Matka se již neprovdala. Po maturitě na gymnáziu byl přijat ke studiu na Veterinární fakultě Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně.

Během studia působil jako demonstrátor a pomocná vědecká síla na katedře chemie a toxikologie. Fakultu absolvoval v roce 1958.

Po ukončení studia nastoupil do Okresního veterinárního zařízení Liberec. Zde působil jako okresní veterinární gynekolog a obvodní veterinární lékař v Chrastavě v Podještědí. Mimoto působil též krátce jako externí učitel oboru veterinářství na Zemědělské mistrovské škole v Jablonném v PodještěLidí. Ve svém obvodu působil i v Hrádku nad Nisou, kde též zajišťoval veterinární dozor na celnici. V době působení na veterinárním obvodu v Chrastavě se aktivně zapojil jako člen fotbalového klubu v TJ Spartak Chrastava a TJ Sokol v Jablonném v Podještědí. Aktivně zde působil i v kynologii a v ochotnickém divadelním sdružení.

Po čtyřech letech v pozici obvodního veterinárního lékaře v Chrastavě a Hrádku nad Nisou a ve funkci okresního veterinárního gynekologa v okrese Liberec se vrátil do Brna. V roce 1963 byl přijat na Veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně do Ústavu zoohygieny.

 

… V aule Vysoké školy veterinární v Brně při slavnostním zasedání historiků veterinární medicíny v roce 1986. Z levé strany Olga Břehová, výtvarnice a dokumentaristka VŠV, profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, nestor školy, JUDr. František Mojžíš, vedoucí ústřední knihovny, doc. MVDr. Antonín Fišer, CSc, v pozadí studenti (archiv Č. Červeného.)

Bylo to v době, kdy byl tento obor zoohygieny zařazen na veterinárních fakultách v Brně a v Košicích mezi profi lové. Tento obor byl také tradován jako samostatný vědní obor na většině veterinárních i agronomických fakult v zahraničí. Byla to reakce na rozvoj zemědělské velkovýroby a na nové podmínky k udržení zdraví zvířat.

… Docent MVDr. Antonín Fišer, CSc. při přednášce v roce 1979 (archiv autorů)

 

… Základ jazzového orchestru „ARS“ studentů Vysoké školy veterinární v Brně při vystoupení pro osazenstvo chaty Kozubová v Beskydech v roce 1953. V první řadě zleva klarinetista Čeněk Červený, dále Jiří Adamec (trombon), Václav Racek (bubínek), Jan Šťastný (trumpeta), Václav Jakubíček (trumpeta), v druhé řadě zleva Antonín Fišer (housle), Ivan Čermák (kytara), Jan Jeřábek (mandolína) (archiv Č. Červeného)

Z historie výuky zoohygieny lze vypátrat, že tento obor byl ihned po založení naší alma mater v roce 1918 vyučován již v Ústavu bakteriologie, sérologie, hygieny a nauky o nákazách zvířat. Garantem, který vyučoval i disciplínu zoohygiena, byl prof. MVDr. František Ševčík (*1886–†1930), a to do roku 1930, kdy zemřel. Obor byl potom zařazen do Ústavu všeobecné hygieny, bakteriologie a imunologie, který garantoval až do roku 1953 (s přerušením válečných let 1939– 1945) prof. MVDr. Richard Harnach, DrSc., (*1898–†1981). V roce 1953 byl založen samostatný Ústav zoohygieny a byly vybudovány nové prostory pro laboratoře, fotolaboratoř, cvičebny a získány stájové prostory pro pokusná zvířata.

… Cimbálová muzika založená a garantovaná MVDr. Antonínem Fišerem. Primáš Ing. František Gajdoš udává tón a rytmus a jeho bratr MVDr. Stanislav Gajdoš u cimbálu, po jeho levé ruce hraje na violoncello MVDr. Jiří Filka, vlevo vedle něj s houslemi MVDr. Antonín Fišer (archiv Č. Červeného)

 

… Hráči cimbálky s primášem Ing. Františkem Gajdošem při vystoupení na rautu u příležitosti Bioklimatologické konference pořádané Ústavem zoohygieny Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1965. Z pravé strany studenti Jan Kondrle a Jaroslav Holec hrají terc a MVDr. Antonín Fišer obligát (archiv Č. Červeného)

Vedoucím Ústavu zoohygieny byl ustanoven doc. MVDr. Ludvík Černý (*1922-†1988). Po něm převzal v roce 1966 vedení nově zřízené Katedry zoohygieny právě habilitovaný docent zoohygieny MVDr. Jiří Hojovec, CSc. (*1926–†2002). V roce 1971 bylo pracoviště včleněno do katedry prevence chorob prasat, chovu zvířat a zoohygieny, jejímž vedoucím byl prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., (*1921-†2009).

… Garda nestorů hudebních skupin na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1986. Z levé strany profesor MVDr. Luboš Holý, CSc., zasloužilý pracovník kultury, dále MVDr. Milan Štefan, člen cimbálky z let 1949–1954, MVDr. Jiří Rožka, MVDr. Jiří Adámek, stojící MVDr. Otto Volavka (členové dechovky v letech 1953–1958), z pravé strany MVDr. Milan Vach (člen dechovky v letech 1949–1955), MVDr. Otakar Chvátal (člen cimbálky v letech 1949–1954), MVDr. Antonín Fišer (člen cimbálky v letech 1963–1968), dále MVDr. Stanislav Haltmar, bývalý kapelník dechovky v letech 1954-56 (archiv Č. Červeného)

 

… Skupinová fotografi e některých členů cimbálových kapel na Vysoké škole veterinární v Brně v letech 1949–1968. Z pravé strany MVDr. Stanislav Gajdoš (cimbalista), Ing. František Gajdoš (primáš), MVDr. Jan Kondrle (houslista), MVDr. Miloš Kovařík (houslista), MVDr. Jaroslav Holec (houslista), MVDr. Ladislav Pivník (zpěvák písní slovenského folklóru), MVDr. Jiří Filka (violoncellista), MVDr. Otakar Chvátal, MVDr. Milan Štefan, MVDr. Antonín Fišer (hráči na housle) a MVDr. Jiří Hudeček (hráč na kontrabas) (archiv Č. Červeného)

Obor stále získával, i zásluhou dr. Fišera, na významnosti – budování velkokapacitních stájí bylo intenzivní a problémy s udržením zdravého prostředí bylo třeba řešit. Na pracovišti se ve funkci odborného asistenta podílel na sepisování řady učebních textů. Byla to např. skripta z obecné zoohygieny, ze zoohygieny drůbeže a řada dalších. Působil i ve výzkumu. Zabýval se především mikrobiální kontaminací ovzduší ve stájích a sledoval možnosti jejího ovlivnění aerosoly. Studoval bioklimatologické poměry v řadě chovů hospodářských zvířat. V roce 1970 předložil a obhájil kandidátskou dizertaci a získal titul kandidát věd.

… Zpěváci a milovníci jihomoravského folklóru obdivují kvalitu vystoupení cimbálky na setkání hudebníků v roce 1996 v Hotelu Voroněž. Profesor Antonín Fišer uprostřed skupiny diriguje do taktu (archiv Č. Červeného)

 

… Profesor Antonín Fišer v debatě mezi historiky v kabinetu dějin veterinární medicíny. Naslouchají (zprava) PhDr. Jiří Šindlář, doc. Vladimír Pleva, zleva zády otočený prof. Rudolf Böhm (archiv A. Fišer)

V roce 1969 byl na studijním pobytu v Polsku ve Wroclavi, v roce 1974 pobýval na devítiměsíční stáži ve Francii. Byl na veterinární škole v Lyonu, v Alfortu a v Toulouse. Ve Francii působil též na Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Nouzilly. Řadu poznatků z tohoto pobytu publikoval v odborných časopisech, včetně časopisu Veterinářství. Po návratu z Francie v roce 1977 odevzal habilitační práci na téma Mikrobiální kontaminace velkokapacitních stájí a možnosti jejího ovlivnění dezinfekcí aerosolem v přítomnosti zvířat. V roce 1978 byl habilitován a získal titul docenta zoohygieny.

… Helfertovo orchestrální sdružení při vystoupení. Profesor Antonín Fišer pověřen vedoucím druhých houslí

 

V letech 1979–1984 působil úspěšně jako docent na Vysoké škole zvěrolékařské v Alžíru. V roce 1987 byl na brněnské škole pověřen výukou zoohygieny a ochrany životního prostředí pro studenty hygienického směru. V roce 1990 byl po úspěšném výběrovém řízení jmenován přednostou Ústavu zoohygieny. Rok na to – v roce 1991 – předložil doktorskou dizertační práci a po její obhajobě byl v roce 1992 jmenován doktorem veterinárních věd. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor zoohygiena. Ve své pedagogické činnosti dosahoval velmi dobrých výsledků. Byl v požadavcích náročný, avšak ke studentům vždy přímý a korektní. Měl vždy pochopení pro problémy studentů, a proto byl studenty oblíben.

Výzkumně se zabýval stájovým mikroklimatem. Byly to především měření a hodnocení mikrobiálního zamoření stájového ovzduší, možnosti jeho ovlivnění a působení na zdraví ustájených zvířat a jejich užitkovost. Přitom hodnotil i kvalitu zamoření okolí hospodářských objektů u stájí. Sledoval i zamoření stájovými emisemi, vlhkostní a teplotní režim těchto prostor. V této oblasti vykonával také rozsáhlou poradenskou činnost. Publikoval celkem 90 původních vědeckých prací a učebních textů. Vědecké práce vyšly v našich časopisech i v časopisech zahraničních. Výsledky jeho výzkumu byly aplikovány při klasifikaci kvality ovzduší ve velkokapacitních stájích pro skot, prasata a drůbež s různými technologiemi. Dosažené výsledky jeho bádání byly podkladem pro další výzkum i jejich aplikaci v praxi.

Se studenty spolupracoval též v oblasti zájmové umělecké činnosti, a to v hudbě. Jako výborný houslista se uplatňoval nejen v různých žánrech populární hudby, ale i v hudbě vážné. Již po nástupu do 1. ročníku studia v roce 1953 se objevil se svými houslemi v improvizované hudební skupině na lyžařském soustředění studentů 1. ročníku v Beskydech na chatě Kozubová. Samozřejmě, že působil i aktivně v orchestrech ve svém rodišti. Měl i velký zájem o jihomoravský folklór. Ten se uplatnil při zakládání nové cimbálové muziky na Vysoké škole veterinární, v pořadí již čtvrté (pro připomenutí: první byla cimbálová muzika Slováckého krůžku z let 1926–1932 s primášem MVDr. Jankem Horným, asistentem u prof. MVDr. Antonína Klobouka, DrSc., jako druhá byla cimbálka pod vedením studenta Dušana Sedláře z let 1948–1949,

 

… Komorní orchestr zaměstnanců Vysoké školy veterinární v Brně. Z naší alma mater zde hrál na housle MVDr. Antonín Fišer (stojící druhý zleva), po jeho levé ruce violoncellista Cyril Fišer, laborant na katedře diagnostiky, terapie a prevence, u kontrabasu MVDr. Zdeněk Valach, odborný asistent téže katedry (archiv A. Fišera)

třetí pod vedením studenta Luboše Holého v letech 1949–1954 a čtvrtá s primášem Ing. Františkem Gajdošem a cimbalistou MVDr. Stanislavem Gajdošem v letech 1963–1968, kterou organizoval a garantoval MVDr. Antonín Fišer. MVDr. Fišer působil v této kapele jako hráč na housle, hrával terc nebo obligát. V této cimbálce též vystupoval jako violoncellista MVDr. Jiří Filka a MVDr. Čeněk Červený na klarinet. Aktivní účast ve hře na housle prof. Fišera byla též v malém komorním orchestru na Vysoké škole veterinární v Brně, kde hráli další nadšenci z této školy – Cyril Fišer, laborant z katedry diagnostiky, terapie a prevence, a MVDr. Zdeněk Valach, odborný asistent této katedry. Kromě toho byl jubilant řadu let členem symfonického orchestru Helfertovo orchestrální sdružení v Brně, Králově Poli.

Profesor Fišer odvedl za dobu svého působení na vysoké škole dobrou práci. V zájmové činnosti se studenty byl velice obětavý. Spolupracovníky byl respektován. Jako emeritus odešel v roce 1996 do ústraní a žije s rodinou ve Šlapanicích u Brna.

Pane profesore,
FORTUNO NATALIS!

Použité prameny:

Červený, Č.: Zájmová umělecká činnost studentů a učitelů Vysoké školy veterinární v Brně – hudba a divadlo. Medicina veterinaria picta VIII, Brno, Spol. vet. lékařů v Brně 1982. 72 s.

Červený, Č.: Setkání 1986. Historia medicinae vetrinariae, Spol. vet. lékařů v Brně 1995. 53 s.

Fišer, A., osobní sdělení, 2014. Kolektiv: 75 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno, VŠVF v Brně 1993. 453 s.

Zeman, J.: Šedesátka prof. Fišera, Veterinářství, 44 (3), 139.

 
Čeněk Červený, Jaroslav Doubek