Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profesor Červený se dožívá 80 let

  Z historie

Jan Bernardy

Vitalita hodná obdivu a respektu

…prof. Červený v pracovně s trofejemi ze zahraničních návštěv – vlevo nahoře reliéf z města Jassa v Rumunsku od kolegy Königa, vpravo nahoře řezy kostmi z anatomického ústavu v Tbilisi, uprostřed karikatura od MVDr. Jožky Dostála: „Buržoust a proletáři“, kde dva vyhublí koně vezou vykrmeného čuníka.

 

V září se dožívá 80 let profesor MVDr. Čeněk Červený, CSc. Představuje výraznou osobnost veterinární veřejnosti a zejména veřejnosti morfologů u nás i v zahraničí. Před deseti lety mu přál na stránkách tohoto časopisu prof. Rudolf Böhm stálou aktivitu – mohu potvrdit, že oslavenci vydržela měrou vrchovatou. Je jedním z posledních žáků profesora Jana Koldy, v anatomickém ústavu působil od r. 1953 jako demonstrátor, později jako odborný asistent, docent a profesor do r. 1998, kdy jako přednosta Ústavu anatomie, histologie a embryologie odešel do důchodu. Po celou dobu se v ústavu věnoval svému oboru nejen jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, ale i jako neúnavný publicista výsledků vědeckého bádání, sepisování učebních pomůcek a organizování zájmových hudebních aktivit řady generací veterinárních studentů.

Ve vědecké činnosti se v prvé řadě zabýval vývojovou osteologií se zaměřením na sledování znaků zralosti skeletu u mláďat. Studoval i morfologii krevního řečiště jater prasete, včetně experimentální angiologie. Výsledky později uplatnil při hodnocení biologické plasticity krevního řečiště u prasat s transplantovanými játry ve spolupráci s brněnským transplantačním týmem na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Výsledky byly též publikovány v našich i zahraničních odborných vědeckých časopisech a přednášeny na vědeckém fóru doma i v zahraničí.

V oblasti morfologických věd jsou u nás i ve světě známé jeho práce z osteologie, angiologie a experimentální angiologie. Vedle těchto stěžejních oblastí zpracoval a publikoval řadu problémů z artrologie, neurologie, topografi cké anatomie, rentgenologie, anatomie laboratorních zvířat a anatomie ptáků. Publikoval i náhodné nálezy anomálií u savců. V aplikované anatomii publikoval řadu článků aktuálních pro klinickou praxi a chirurgické zákroky.

zpracoval a publikoval řadu problémů z artrologie, neurologie, topografi cké anatomie, rentgenologie, anatomie laboratorních zvířat a anatomie ptáků

Zaměřil se i na publikace o vývojových změnách na zubech v průběhu stárnutí. Navrhl a publikoval též řadu preparačních metod, které aplikoval ve výuce i při početných výjezdech do zahraničí v rámci odborné spolupráce (Kuba, Rakousko, Polsko).

Poznatky z vývojové osteologie aplikoval a publikoval ve výzkumu archeoosteologie při sledování a odhadu stáří jedinců ve stádech skotu Slovanů z 8. a 9. století našeho letopočtu. Publikoval kolem 70 titulů, z toho 18 v renomovaných zahraničních časopisech. Na kongresech a sympoziích doma i v zahraničí prezentoval kolem 85 odborných a vědeckých přenášek. V oblasti popularizace vědy a historie veterinární medicíny publikoval kolem 140 článků.

Jako vysokoškolský učitel se profesor Červený plně osvědčil. Využíval svých hlubokých znalostí oboru a biologických věd, dlouholetých zkušeností včetně těch získaných na velmi četných stážích na morfologických pracovištích u nás i v zahraničí.

 

… prof. Korea a prof. Červený při expertním pobytu v anatomickém ústavu v Bajamu na Kubě

Náročné studium srovnávací veterinární anatomie dokázal studentům vykládat názorně. Kladl velký důraz na individuální pitvy prováděné studenty a předávané svému učiteli s patřičnými znalostmi a přehledem. Byl si vždy vědom, že jedině přímým kontaktem se sledovanými orgány více smysly a studiem jejich stavby pomocí skalpelu a pinzety medik dokonale pozná stavbu těla či orgánů a jejich charakteristický tvar a strukturu. Učil studenty tyto poznatky aplikovat na široký okruh druhů zvířat, která zvláště v současné době představují početné a rozmanité objekty veterinární praxe.

… prof. Vollmerhaus v rozhovoru s prof. Červeným na kongresu EAVA v Curychu (1994)

 

Vydal se spolupracovníky i samostatně kolem 60 titulů učebních textů týkajících se anatomie domácích savců, domácích ptáků ale i laboratorních zvířat, a to ve formě skript a knižních publikací, učebnic či příruček. Ze zahraničních úspěšných učebnic se též podílel pod editory prof. H. E. Königem z Vídně a H. G. Liebichem z Mnichova na vydání knihy: Lehrbuch und Farbatlas der Anatomie der Haustiere, kde je jedním ze spoluautorů. Tato bohatě obrazově vybavená publikace vyšla v němčině, angličtině, češtině a slovenštině, španělštině, portugalštině a před rokem dokonce v japonštině. Zajímavé a aktuální jsou jeho poslední knižní publikace. Je to „Odhad věku mufl oní zvěře“ (r. 2010) a „Vademecum anatomie domácích savců – Splanchnologia“ (r. 2011) určené pro studenty veterinární medicíny, veterinární lékaře a zájemce specialisty. Pro chovatele malých přežvýkavců je právě v tisku druhé vydání publikace „Ovce a její chov“, kde je spoluautorem.

Profesor MVDr. Čeněk Červený, CSc., se po celou dobu svého působení na anatomickém ústavu Vysoké školy veterinární naplno věnoval nejen svému oboru vysokoškolského pedagoga a vědeckého pracovníka.

Po stránce organizace své práce a svých spolupracovníků patří k vynikajícím tvůrčím osobnostem. Věnuje se obětavě i studiu a publicitě historie veterinární medicíny, historie zvěrolékařského školství a organizování a podpoře zájmových aktivit řady generací mladých studentů na alma mater nejen po dobu jejich studia.

Je zakládajícím členem Československé anatomické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (od roku 1958), členem Evropské veterinární anatomické asociace (EAVA) a Světové veterinární anatomické asociace (WAVA). Jeho široce pojaté aktivity směřují a vyúsťují ve prospěch zdravé reprezentace a propagace veterinární medicíny a veterinárního stavu. Za dobu své odborné působnosti celkem publikoval kolem 350 titulů. Za vykonané dílo mu vědecká rada v roce 1980 udělila medaili VŠV za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch školy a v roce 1985 pamětní medaili za zásluhy o rozvoj školy a veterinárních věd. V roce 2011 mu děkan fakulty veterinárního lékařství udělil čestné uznání za rozvoj veterinárního lékařství.

 

… prof. Červený jako přísný, ale spravedlivý examinátor – předávka pitvy (student 2. ročíku kolega Pavel Kypet, absolvent 1976)

Na návrh Komory veterinárních lékařů na Středoevropském veterinárním kongresu v letošním roce mu bylo uděleno „Ocenění veterinární osobnosti“.

… prof. Červený ve své pracovně

 

Vážený pane profesore, vážený kolego,

My všichni, Tvoji žáci, vrstevníci, kolegové a čtenáři Zvěrokruhu, Ti přejeme zdraví, spokojenost a stálou aktivitu k pokračování v profesní práci pro blaho stavu. Zůstaneš příkladem nezlomné píle, činorodosti a šíře svých zájmů pro nás i nastupující veterinární generace.

 
Z podkladů zpracoval
Jan Bernardy