Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profesor Karel Šobra, významný československý veterinární internista

  Z historie

Čeněk Červený, Jaroslav Doubek

120. výročí narození Karla Šobra, nestora veterinární vědy u nás

… Obr.1 Prof. MVDr. Karel Šobra (archiv VFU)

 

Právě uplynulo 120 roků od narození profesora MVDr. Karla Šobry, jednoho z nestorů veterinární vědy a výuky klinických oborů zvěrolékařství u nás. Jeho úspěšné působení na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně přesahuje půl století. Prof. Šobru charakterizovaly hluboké zaujetí, vytrvalost a skromnost. Patří mezi žáky a spolupracovníky vynikajícího veterinárního internisty a dermatologa prof. MVDr. Františka Krále, z nichž mnozí dosáhli profesorských titulů a přednostenských pozic na klinikách interní medicíny na vysokých zvěrolékařských učeních. Sám Karel Šobra získal tento titul a přednostenský post na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, dále například prof. Dr. Konrad Ullrich na Veterinární fakultě Univerzity Ludwiga Maximilliana v Mnichově, prof. MVDr. Karol Fried na Vysoké škole veterinární v Košicích, prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. na Vysoké škole veterinární v Brně (Obr. 1, 2).

Do centra Šobrovy pozornosti se posléze dostala problematika nemocí drůbeže

Karel Šobra se narodil 14. dubna 1893 v Praze. Studia zvěrolékařství ukončil v Brně 8. června 1921, obhájil disertaci zpracovanou na I. interní klinice u prof. Františka Krále a promoval zde 28. března 1922. Zda započal studium veterinární medicíny ve Vídni či ve Lvově, jsme se z literárních pramenů nedověděli. Ještě během studia (2. listopadu 1919) byl jmenován asistentem na I. interní klinice. Profesor Král orientoval kliniku především na nemoci koní, psů, koček a řady druhů drobných zvířat, včetně drůbeže, lovné zvěře a exotických zvířat. Asistent Šobra se plně zapojil do budování kliniky. Pod dohledem prof. Krále a za spolupráce s humánními lékaři se jeho odborný zájem soustředil na rozvoj moderních diagnostických metod. Je jeho nespornou zásluhou, že významným článkem diagnostiky se stala laboratorní vyšetření. Na klinice tak uplatňoval u pacientů hematologická, biochemická a parazitologická vyšetření.

 

… Obr. 2: Učitelský sbor VŠZv v Brně v roce 1929 (sedící zleva: prof. Šulc, prof. Hrůza, prof. Sekera, prof. Dostál, prof. Bečka, prof. Macek; stojící v první řadě zleva: prof. Král, prof. Kučera, prof. Lenfeld, prof. Hanslian, prof. Hykeš, prof. Přibyl, doc. Lebduška, doc. Sahánek; stojící v druhé řadě zleva: doc. Kolda, prof. Pardubský, doc. Šobra (archiv VFU)

Věnoval se také rentgenologii a endoskopickým vyšetřením. V roce 1924 byl na klinice instalován RTG přístroj – byl to první rentgen ve veterinární praxi u nás. Maximálně využit byl v letech 1925–1928, a to při diagnostice tuberkulózy u psů. Profesor Král se svými asistenty Šobrou a Rejčanem též prosazoval pořizování fotodokumentace a zachycování zajímavých případů na filmový pásek.

Obr. 6: Účastníci doškolovacího kursu vojenských veterinárních lékařů na VŠZv v Brně ve 30. letech minulého století v posluchárně klinik vnitřních chorob zvířat (v bílém plášti v první řadě druhý zleva doc. Šobra, pátý zleva prof. Král a šestý zleva prof. Macek) (archiv VFU)

 

(Prof. Král již v roce 1921 připravil film o moru skotu v Polsku a v roce 1924 ve spolupráci s prof. MUDr. F. Hamzou a prof. MUDr. J. Honlem filmový dokument o vzteklině.) Do centra Šobrovy pozornosti se posléze dostala problematika nemocí drůbeže, klinická propedeutika, dermatologie a hematologie. Své úsilí napřel na oblast zkoumání infekční anémie koní a jaterních nemocí koní. Na klinice působil též jako dlouholetý vedoucí fakultní knihovny, a to od jejího založení. V této práci si počínal velice aktivně a je jeho zásluhou, že knihovna svým bohatým knižním fondem poskytovala solidní zázemí pro pedagogickou a vědeckou činnost nejen na klinice, ale i na celé škole. Knihovna byla největší knihovnou svého druhu u nás, rozvinuté byly výměny knižních titulů a další spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.

S velkým nasazením a komplexně (tj. včetně terapie) se MVDr. Šobra zabýval aviární medicínou. Je ale pravdou, že zpočátku se jednalo jen o nepočetné případy onemocnění drůbeže, se kterými přicházeli na kliniku drobnochovatelé. Požadavky na léčbu drůbeže ve 20. letech minulého století byly totiž úměrné potřebám malochovatelů drůbeže. Návštěvy se většinou odbývaly pouze ve formě ambulantních ošetření, některé případy byly využívány ve výuce k demonstracím.

Jako jeden z prvních si uvědomoval význam laboratorních testů

Ve 30. letech byly zakládány početnější chovy drůbeže, objevovaly se nákazy (pulorová nákaza drůbeže, cholera drůbeže, nakažlivá rýma drůbeže, kokcidióza). Nemocné ptáky bylo třeba nejen vyšetřit, ale také hospitalizovat.

 

… Obr. 3 : Dizertační práce MVDr. Karla Šobry publikovaná v právě založeném vědeckém časopise VŠZv v Brně (archiv autorů)

 

Obr. 4: Publikace z rentgenologie plicních chorob psa, jmenovitě tuberkulózy v masové kalamitě této choroby z let 1925–1928 (archiv autorů)

 

V roce 1928 se MVDr. Šobra habilitoval a v následujícím roce byl jmenován docentem pro obor Speciální patologie a terapie vnitřních chorob domácích zvířat. S rozšiřováním chovů drůbeže doc. Šobra tuto disciplínu stále rozvíjel – zavedl i řádnou výuku chorob ptáků, především drůbeže a holubů, a to ve formě nepovinných nepovinných přednášek a cvičení. V roce 1935 byl jmenován mimořádným profesorem a prof. Králem byl pověřen vedením oddělení klinické propedeutiky, rentgenologie a oddělení pro choroby drůbeže.

Zvláště se MVDr. Šobra věnoval zavádění laboratorních metod do klinické diagnostiky v běžném provozu kliniky, ve výuce a výzkumu.

Jeho doménou byla hematologie, jak dokládají jeho publikace. Byly to práce zabývající se hodnocením krevních změn u psů při onemocnění psinkou, u koní publikace o krevním obrazu v průběhu žďárské choroby koní, zabýval se též hodnocením hladin bilirubinu při tomto onemocnění (Sborník Čs. akademie zemědělské, 1926). Vzhledem k značnému promoření chovů koní infekční anémií po 1. světové válce se MVDr. Šobra podílel na zpracování základních kritérií pro hodnocení nálezů v klinické a laboratorní diagnostice této nemoci. Byly to především prioritní hematologické nálezy u infekční anémie koní s možností využití těchto nálezů v diagnostice (Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské, 1933, Zvěrolékařské rozpravy, 1933, Vojenské zdravotnické listy, 1935). Jeho práce stály na počátku uplatňování hematologických vyšetření v diagnostice. Snad lze konstatovat, že se stal průkopníkem diagnostiky infekční anémie koní, což dokládá i jeho spoluautorství na monografii autorů Krále, F., Maceka, K., Šobry, K. s názvem Anaemia infectiosa equorum (Novina, Brno, 1934, 194 s.). Jako jeden z prvních si uvědomoval význam laboratorních testů, v souladu s novými poznatky se věnoval jejich aplikacím. Soustavně se věnoval péči o laboratorní zázemí.

   


Obr. 5: Titulní list publikace o infekční anémii koní s podrobným popisem nemoci a jejího tlumení (archiv autorů)

Obr.7: Jeden z učebních textů pro studenty zvěrolékařství (archiv autorů)

Obr. 8: Prof. Šobrou a prof. Friedem z Košic společně sepsaná učebnice pro studenty veterinárního lékařství (archiv autorů)

V době okupace byla I. interní klinika a její ambulance v provozu. Jako celá řada dalších učitelů, i doc. Šobra ze školy odešel. V roce 1943 se do areálu školy vrátil, neboť nastoupil do Veterinárního vyšetřovacího ústavu při Ústavu hygieny masa, mléka a potravin, který vedl patolog prof. MVDr. Karel Macek. V tomto období se zabýval též bádáním nad rozpracovanými problémy z předešlé doby. Jeho působení ve Veterinárním vyšetřovacím ústavu mu umožnilo seznámit se s velkou šíří oborů veterinární medicíny. Propracovával dále laboratorní diagnostiku v oblasti hematologie u psů, koní, biochemie krve a vyšetření moče. Vše dokázal využít při rozvoji kliniky po ukončení okupace. V květnu roku 1945 po porážce fašistického Německa se jako jeden z prvních zúčastnil porady k zajištění obnovy činnosti Vysoké školy zvěrolékařské v Brně vedené profesory E. Přibylem a V. Vrtišem.

Profesor Šobra byl neúnavným propagátorem a realizátorem moderních trendů medicíny

Karel Šobra byl v roce 1946 jmenován řádným profesorem. Na klinice tak byli dva profesoři, každý se svou specializací. Profesor Šobra se kromě klinické propedeutiky věnoval budování klinické laboratoře a také chorobám drůbeže. Výrazně se podílel na budování provozů kliniky. Postupně byla vybudována samostatná ordinace a prostory pro hospitalizaci nemocné drůbeže. Byla zřízena i samostatná pitevna za účelem urychlení a zpřesnění diagnostiky. V rámci prováděných léčebních zákroků zvláště ve vznikajících velkochovech drůbeže byla zdůrazňována prevence chorob a byly zaváděny nové metody v diagnostice a terapii. (Obr. 7, 8)

   

…Obr. 10: Prezentace prof. Šobry jakožto zakladatele výuky předmětu klinická propedeutika a diagnostika vnitřních chorob (archiv autorů)

 

Obr. 11: Jeden z dalších textů určených pro studenty veterinárního lékařství (archiv autorů)

 

Profesor Šobra se stává organizátorem výzkumu a výuky a prvním specialistou pro choroby drůbeže na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, přičemž počátky těchto aktivit spadají do období ještě před 2. světovou válku. Pro studenty napsal stručný učební text spíše ve formě skript. Během letních prázdnin roku 1948 emigroval přednosta I. interní kliniky prof. František Král. Nejprve do Spolkové republiky Německo a později do USA.

Působil dlouhá léta až do odchodu do důchodu na Veterinární fakultě Pennsylvánské univerzity jako dermatolog s obrovským renomé. V Pensylvánii v městečku Lima v roce 1980 zemřel. Vedením I. interní kliniky byl po jeho odchodu pověřen prof. Šobra.

Rozvíjející se chovy a velkochovy drůbeže přinášely potřebu další specializace. Jako přednosta I. interní kliniky byl prof. Šobra značně vytížen organizátorskou a řídicí prací. Zvýšené nároky na kurativu ptáků v nových podmínkách chovu – především zakládání velkochovů nosnic, kuřat, kachen, hus a krůt, vedly k tomu, že přenechal výuku, ambulantní léčbu a výzkum odbornému asistentovi, pozdějšímu profesoru MVDr. Bedřichu Klimešovi. Ten byl nakonec pověřen zřízením samostatné katedry chorob drůbeže, což se stalo 1. září 1961. (Obr. 9, 10)

S postupující zásadní reorganizací zemědělství u nás se na pracovišti vedeném prof. Šobrou měnily nároky na specializaci jeho podřízených. Koně se stávají spíše zájmovými zvířaty (sportovní jezdectví) a dominuje medicína psů a koček a začíná specializace na kožešinová zvířata, exotická zvířata, zakládají se velkochovy králíků a laboratorních zvířat. Při praktické výuce je volen individuální přístup ke studentům, na klinice jsou zavedené stáže studentů v provozu i v ambulancích. Praktická cvičení se odbývají také na chovatelských farmách a v zoologických zahradách, a to i mimobrněnských. Profesor Šobra tak pokládá základy pro další rozvoj interní medicíny výše uvedených druhů zvířat u nás. Bylo to období jeho velké vytíženosti na Vysoké škole zvěrolékařské. Byl pověřen vedením největší katedry, která soustřeďovala obě kliniky vnitřních chorob, Farmakologický ústav a Ústav veřejného veterinářství. (Obr. 11, 12)

… Obrázek 12: Prof. Šobra při přednášce v posluchárně klinik vnitřních chorob zvířat v roce 1951 (archiv VFU)

 

…Obr. 9: Prof. Karel Šobra (vlevo) v debatě s profesorem zootechniky Miroslavem Pařízkem (archiv VFU)

Jako přednosta I. interní kliniky byl prof. Šobra značně vytížen organizátorskou a řídící prací

Jako člověk disponující mimořádnou duševní a fyzickou energií se prof. Šobra věnuje nejen práci na klinice a katedře, ale i na Vysoké škole zvěrolékařské. Působil také v Československé akademii zemědělských věd (ČSAZV). Od založení ČSAZV byl členem jejího veterinárního odboru a předsedou komise pro nenakažlivé choroby. Byl též vedoucím skupiny vnitřního lékařství Společnosti čs. veterinárních lékařů a zootechniků. V tu dobu se prof. Šobra intenzivně zabýval též zpracováváním publikací pro studenty. Ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze vychází v roce 1955 jeho publikace Nauka o vyšetření a příznacích vnitřních chorob koně a psa, v roce 1959 vyšla v témže nakladatelství publikace Nakažlivé choroby koně a psa. Na závěr svého působení ve funkci vedoucího katedry vnitřních chorob vydal prof. Šobra spolu s prof. MVDr. K. Friedem učebnici Vnútorné choroby nepárnokopytníkov a mäsožravcov (Slovenské vydavateĺstvo poĺnohospodárskej literatury, Bratislava, 1965). Ve funkci vedoucího I. interní kliniky skončil v roce 1964 a vystřídali ho docent MVDr. Martin Brož (1964–1966) a profesor MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. (1966–1990).

 

… Obr.14: Kresba Ing. arch. Sylvy Dykové ze 70. let minulého století (archiv VFU)

Profesor Šobra však na klinice působil dále jako emeritní profesor, a to téměř do konce svého života. Jeho pracovní aktivity byly vzpomenuty ve sděleních při příležitosti jeho životních jubileí.

Můžeme-li shrnout, prof. Karel Šobra významně obohatil poznání o infekční anémii koní, jeho poznatky z diagnostiky této nemoci se staly inspirací i pro pokračující výzkum tohoto onemocnění koní v dalších letech. Podobně i publikovaná zjištění o hepatopatiích a leptospirózách u koní.

  

… Obr.13a, b: Medaile prof. Karla Šobry na aversu jeho portrét, na reversu ptačí krvinky (archiv autorů)

Využití hematologických vyšetření v diagnostice infekčních a neinfekčních nemocí je v řadě případů prioritní. Na poli chorob drůbeže položil základy tohoto oboru u nás a své poznatky pohotově aplikoval do řešení zdravotních otázek velkochovů drůbeže. Neopominutelná je jeho pozitivní role v oblasti výuky a výzkumu nemocí psů, koček, kožešinových a exotických zvířat. (Obr. 13, 14)

Profesor Šobra byl neúnavným propagátorem a realizátorem moderních trendů medicíny, které se probouzely teprve na přelomu 19. a 20. století a jež čerpaly z poznatků Pasteura a dalších velikánů přírodních věd a medicíny.

Jeho velkou devizou v boji se zvířecími nemocemi byla jeho neúnavná vytrvalost, vysoká úroveň znalostí teoretických i praktických. Nesmíme opomenout jeho výborný vztah ke spolupracovníkům a studentům. Za své zásluhy získal v roce 1963, rok před nástupem do emeritního stavu, státní vyznamenání „Za vynikající práci“. U příležitosti jeho 75. narozenin, v roce 1968, mu udělila Veterinární fakulta VŠZ v Brně za položení základů a rozvoj aviární medicíny pamětní medaili Ignáce Josefa Pešiny. Na počest zakladatele výuky a výzkumu chorob drůbeže na Vysoké škole veterinární v Brně též byla vydána medaile profesora Karla Šobry. Na aversu této medaile je jeho portrét a na reversu jsou vyobrazené ptačí červené krvinky se zřetelnými buněčnými jádry a uprostřed granulocyt.

Literatura

Holub, A.: 120 let od narození prof. MVDr., Dr. med. vet. h. c. mult. Františka (Franka) Krále (18. 8. 1892–7. 9. 1980). Zvěrokruh, 19, 2012 (11): 22–24.

Husák, S.: Kožní choroby psů a podkožní mízní uzliny. Sborník Čs. akademie zemědělských věd, Veterinární medicína, 31, 1958:329–344.

Kolda, J.: O tuberkulóze psa. Klinické spisy Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. 1 (9), sign. E 9, 1924: 213–280.

Konrád, J.: 75 let profesora Karla Šobry. Veterinářství, 18, 1968: 276–277

Konrád, J.: Profesor MVDr. Karel Šobra – 80 let. Veterinární medicína, 18, 1973: 525–526.

Konrád, J.; Kábrt, J.: Prof. MVDr. DrSc. František Král – 100 let od narození. Veterinářství, 42, 1992: 284–286.

Konrád, J.; Kříž, H.: K nedožitým 90. narozeninám prof. MVDr. Karla Šobry. Veterinářství, 33, 1983: 185–186.

Konrád, J.; Jagoš, P.: 85 let profesora Karla Šobry. Veterinářství, 28, 1978: 183–184.

Král, F., Macek, K., Šobra, K.: Anaemia infectiosa equorum. Novina, Brno 1934, 194 s.

Šobra, K.: Hodnocení krevních změn při infekční anémii koní. Vojenské zdravotnické listy, 11, 1935: 32–39.

Šobra, K.: Choroby drůbeže. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954. 172 s.

Šobra, K.: Nakažlivé choroby koně a psa. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1959. 164 s.

Zakopal, J.: Heinzova tělíska v erytrocytech v diagnostice infekční anémie koní. Sborník Čs. akademie zemědělských věd, Veterinární medicína, 31, 1958: 345–360.

Kolektiv: Sedmdesátiny prof. MVDr. Karla Šobry. Veterinářství, 13, 1963: 136.

Kolektiv: Profesor MVDr. Karel Šobra osmdesátníkem. Věstník Spol. veterinárních lékařů, 1973 (1–2): 50–54.

 
Čeněk Červený, Jaroslav Doubek