Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program nouzového očkování proti katarální horečce ovcí – bluetongue v roce 2008

Program nouzového očkování proti katarální horečce ovcí – bluetongue v roce 2008

Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR rozhodla v souladu s požadavkem Evropské komise o provedení nouzového očkování skotu, ovcí a koz starších tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotypu 8. Důvodem k provedení plošného nouzového očkování je nepříznivá nákazová situace v členských zemích EU v souvislosti s výskytem této nákazy. Nákaza způsobila a způsobuje významné chovatelské a ekonomické ztráty dotčeným chovatelům skotu, ovcí a koz. Ztráty se projevují úmrtností zvířat kolem 20 % u ovcí, resp. 5 % u skotu a snížením mléčné produkce o 20 – 30 %. Dále jsou významné reprodukční problémy, které jsou způsobovány nezabřezáváním zvířat, aborty a doživotní neplodností samců. Velmi vážné problémy jsou v oblasti obchodování s přežvýkavci, a to jak v rámci intrakomunitárního trhu, tak i v případě vývozu zvířat do třetích zemí.

Očkování je v členských zemích s výskytem nákazy prováděno na základě nařízení Komise ES č. 1266/2007, ze dne 26. října 2007, o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí a v ČR na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Evropská komise stanovila na základě společných jednání tyto cíle:

 snížení ztrát na zvířatech a jejich užitkovosti,

 zabránění šíření nákazy do dalších členských států EU, které nejsou zasaženy katarální horečkou ovcí,

 očkovaná zvířata nejsou omezována v rámci obchodu na intrakomunitárním trhu a jsou preferována jako bezpečná.

Hlavní zásady očkování v ČR jsou tyto:

K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná očkovací látka určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy (dále jen „očkovací látka“). Tato očkovací látka byla Ministerstvem zemědělství vybrána na základě výběrového řízení a jejím dodavatelem je firma Fort Dodge Animal Health – zastoupená v ČR společností Cymedica, spol. s r. o. U obou očkovacích látek je v příbalovém letáku uvedeno, že se aplikují u všech přežvýkavců dvě dávky v rozmezí 21 dnů (očkování a přeočkování) a doba imunity je zaručena po dobu šesti měsíců, tzn. že do šesti měsíců musí dojít u všech očkovaných zvířat k opakovanému očkování. U skotu je možné provádět očkování i. m. a u ovcí a koz se provádí s. c.

Firma dodá očkovací látku do 20. srpna 2008 do Státního veterinárního ústavu v Praze a bezprostředně po jejím obdržení bude na základě mimořádných veterinárních opatření SVS ČR zahájeno očkování na celém území ČR. Očkování by mělo být ukončeno do poloviny měsíce září a za 21 dnů musí proběhnout přeočkování. V dalších 21denních intervalech se bude provádět očkování zvířat, která dosáhnou věku tří měsíců, popřípadě jejich přeočkování. Zatím je zajištěna očkovací látka a financování vlastního očkování do konce roku 2008. V současné době začínají jednání o zajištění očkování v roce 2009.

Předpokládá se provedení očkování u 1 350 000 kusů skotu a 200 000 kusů ovcí a koz. Firma dodá celkem 3 100 000 dávek očkovací látky v balení po 50 a 10 dávkách pro skot a v balení po 50 dávkách pro ovce a kozy. Celkové náklady na zajištění očkování jsou ve výši asi 141 mil. Kč. Evropská komise po ukončení očkovací kampaně poskytne ČR finanční příspěvek na základě rozhodnutí Komise (SANCO/ 10250/2008R1). Tento příspěvek činí maximálně úhradu 0,6 Eura na očkovací látku a úhradu do 50 % na provedení očkování.

1. Očkovací program bude povinný pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, kteří tyto přežvýkavce chovají jako hospodářská zvířata.

2. Státní veterinární správa ČR (odbor ochrany zdraví a pohody zvířat) bude vykonávat dozor nad celým systémem organizace, kterou zajišťují krajské veterinárních správy a Městská veterinární správa v Praze (KVS).

3. SVS zašle všem KVS seznam hospodářství s chovem zvířat určených k očkování (údaje budou poskytnuty z ústřední evidence) pro potřeby kontroly zajištění očkování v rámci kraje.

4. Vlastní očkování budou provádět soukromí veterinární lékaři (SVL), kteří podepíší Smlouvu o provedení odborné veterinární činnosti (očkování) s KVS. Na základě podepsané smlouvy obdrží SVL požadovaný počet dávek pro potřeby svého obvodu. Ve smlouvě je uvedena nepřekročitelná cena za očkování a/nebo přeočkování ve výši 25 Kč za vlastní úkon a administrativní práce spojené s očkováním.

5. KVS si na SVÚ Praha, Jihlava a Olomouc vyzvedne potřebný počet dávek, které předpokládá k pokrytí očkování a přeočkování.

6. KVS zajistí místa (některé inspektoráty) k vyzvednutí očkovací látky. Před zahájením bude KVS informovat okresní sdružení KVL o místech a době, kdy si může SVL očkovací látku vyzvednout.

7. SVL obdrží požadovaná balení očkovacích látek pouze tak, jak je to stanoveno ve smlouvě. Je třeba věnovat předem pozornost počtu zvířat, která budou v jednotlivých hospodářstvích očkována, a podle toho od KVS vyzvednout příslušná balení po 10 ml a 50 ml (u skotu) a 50 ml (ovce, kozy). V případě hospodářství s malým počtem zvířat je nezbytné očkování zorganizovat tak, aby nedocházelo k plýtvání s očkovací látkou.

8. SVL provede klinickou prohlídku zvířat a očkování v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky (aplikace skot – i. m., ovce, kozy – s. c.). Přeočkování proběhne za 21 dnů.

9. SVL po provedeném očkování učiní záznam do evidence u chovatele s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování, přeočkování a názvu očkovací látky.

10. SVL zároveň při očkování skotu učiní záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování, přeočkování a název očkovací látky.

11. SVL po každé akci nejpozději do 14 dnů předloží příslušné KVS za každé hospodářství zvlášť potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8) a o záznamu počtu neočkovaných zvířat, které musí být vyplněno 3x a minimálně obsahovat: číslo hospodářství, adresu, datum očkování (od – do), počty očkovaného skotu, ovcí, koz a u každého z těchto druhů uvede datum narození nejmladšího očkovaného zvířete, počet neočkovaných zvířat starších tří měsíců (KVS udělena výjimka z očkování) a podpis chovatele. Očkovaná zvířata nebudou dodatečně individuálně označována.

12. SVL v souladu s výše uvedenými potvrzeními předloží fakturu, která bude KVS proplacena dle podmínek uvedených ve smlouvě.

13. KVS povede elektronicky přehled o očkování Katarální horečka ovcí – přehled o očkování a přeočkování přežvýkavců, výtisk musí založit pro odbornou a finanční kontrolu. Záznam musí obsahovat čísla jednotlivých hospodářství, okres, data očkování (od – do), počet očkovaného skotu, ovcí, koz, u každého z těchto druhů uvedení data narození nejmladšího očkovaného zvířete, počet neočkovaných zvířat starších tří měsíců, podpis inspektora. Tento přehled bude elektronicky zasílán do informačního systému SVS ČR k sumarizaci.

14. SVL nejpozději do 15. února 2009 vrátí na příslušné KVS nespotřebovanou očkovací látku proti potvrzení o vrácení nepoužité vakcíny.

15. KVS bude provádět namátkovou kontrolu u SVL se zaměřením na uložení vakcíny, vlastní aplikaci a u chovatelů kontroly z hlediska vedení evidence.

16. Kromě vlastního očkování bude prováděna kontrola neočkovaných zvířat ve stanovených „čtvercích“, na které byla ČR rozdělena v souladu s legislativou. V každém „čtverci“ bude vybráno deset hospodářství a v nich pět kusů skotu, který nebude očkován (sentinelová zvířata), ale v pravidelných měsíčních intervalech laboratorně vyšetřován.

Podrobnosti o průběhu očkování budou projednány dne 31. 7. 2008 na společné pracovní poradě SVS, MZe, inspektorů KVS, zástupců SVÚ, KVL a svazů chovatelů skotu, ovcí a koz, která se uskuteční ve Školicím středisku SVS ČR v Praze-Lysolajích.


Návrh

SMLOUVA O PROVEDENÍ ODBORNÉ VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Krajská veterinární správa pro ….., se sídlem ………., PSČ: ……, IČ: ……..,
č. ú. ……….vedený u ČNB pobočka ……..,
zastoupená MVDr. ………., ředitelem KVS pro ………..(dále jen „odběratel“)

a

MVDr. …….., bytem …………, IČ ……, DIČ ……,
č. ú. …… u ….., KVL …… (dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o provedení odborné veterinární činnosti:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je výkon odborné veterinární činnosti – dodavatelem provedené očkování a/nebo přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 u přežvýkavců, nařízeného mimořádným veterinárním opatřením Státní veterinární správy ze dne ……, č. j. ………(dále jen „MVO“) vakcínou poskytnutou odběratelem. Dodavatel dnem podpisu smlouvy přebírá od odběratele …… kusů dávek vakcíny, a to …..kusů/a 10 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů/a 50 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů/a 50 ml Zulvac®8 Ovis.

II.
Místo, čas a způsob plnění

1) Místem plnění se sjednává území …………… kraje.

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 1. 1. 2009.

3) Dodavatel provede očkování a/nebo přeočkování v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování a/nebo přeočkování klinicky zdravá.

4) Dodavatel o provedeném očkování a/nebo přeočkování učiní záznam do evidence chovatele (stájového registru zvířat na hospodářství) s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování, data přeočkování a názvu očkovací látky.

5) Dodavatel při očkování skotu učiní záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování, datum přeočkování a název očkovací látky ve formátu: VacBT – datum očkování – název očkovací látky.

6) Dodavatel nejpozději do 14 dnů po provedeném očkování a/nebo přeočkování předloží odběrateli „Potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8) a o záznamu počtu neočkovaných zvířat“, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 smlouvy.

7) Dodavatel nejpozději do 14 dnů po provedeném očkování a přeočkování, vrátí odběrateli nespotřebovanou vakcínu. Vzor „Potvrzení o vrácení vakcíny“ je uveden v příloze č. 2 smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

1) Cena jednoho očkování za jeden očkovaný kus činí 25 Kč (slovy: dvacetpětkorunčeských) včetně DPH. Cena za jedno přeočkování za jeden kus činí 25 Kč včetně DPH. Tyto ceny jsou nepřekročitelné.

2) V ceně uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení je zahrnuta cena za veškeré další náklady nezbytné k splnění všech povinností dodavatele dle této smlouvy.

3) Platba bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem, platba bude probíhat na účet dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

4) Podmínkou proplacení faktury je předložení řádně vyplněných a chovatelem podepsaných „Potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8) a o záznamu počtu neočkovaných zvířat“.

5) Daňové doklady (faktury) vystavené dodavatelem budou se splatností 30 dnů ode dne dodání příslušného daňového dokladu odběrateli. Daňové doklady budou zasílány odběrateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Odběratel v souladu s čl. I smlouvy předal při podpisu smlouvy dodavateli …..kusů/a 10 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů/a 50 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů /a 50 ml Zulvac®8 Ovis.

2) Odběratel je povinen zaplatit cenu dle této smlouvy způsobem sjednaným v této smlouvě.

3) Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne odběratel dodavateli nezbytnou součinnost.

4) Dodavatel je povinen provést předmět smlouvy řádně a včas a v dohodnuté lhůtě vrátit odběrateli nespotřebovanou vakcínu.

5) Dodavatel je povinen po dobu držení vakcíny řádně zacházet s vakcínou v souladu s příbalovým letákem výrobce očkovací látky.

6) Dodavatel je povinen splnit předmět smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

V.
Sankce

1) V případě prodlení odběratele s placením faktur je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2) Pro případ porušení povinností dodavatele uvedených v čl. II odst. 6 a 7 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním závazku.

3) Veškeré smluvní pokuty sjednané ve smlouvě hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plné výši.

4) Uplatnění výše uvedených sankcí nezbavuje dodavatele objektivní odpovědnosti za naplnění skutkové podstaty jiného správního deliktu podle platných právních předpisů veřejného práva.

VI.
Společná a závěrečná ustanovení

1) Smlouvu může odběratel nebo dodavatel z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu písemně vypovědět. Sjednaná výpovědní lhůta činí ……. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně. Smlouva může být rovněž ukončena dohodou obou smluvních stran. Výpovědí smlouvy nejsou nijak dotčeny nároky druhé smluvní strany na vrácení vakcíny, zaplacení příslušných úhrad a sankcí.

2) Smluvní vztah se u činností touto smlouvou neupravených řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

3) Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

5) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva odběratel.

6) Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ……… dne ……

odběratel
dodavatel