Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení: Ne Boloňské deklaraci!

Prohlášení: Ne Boloňské deklaraci!

Představenstvo KVL ČR se sídlem v Brně na základě závěrů jednání na úrovni FVE, II. středoevropského veterinárního kongresu a návrhů VK KVL ČR vydává toto prohlášení k problematice tzv. Boloňské deklarace, týkající se zavedení 2 stupňů studia na Vysoké škole veterinární.

Profese veterinárního lékaře zajišťuje zdraví a životní podmínky zvířat obecně, produkci zdravotně nezávadných a kvalitních potravin živočišného původu, kontroluje a likviduje nebezpečné nákazy zvířat vč. přenosných na člověka. Tím se významným a nezastupitelným způsobem podílí na vytváření a udržování zdraví lidské populace.

Vysoké školy veterinární za tímto účelem připravují a vychovávají formou pregraduálního studia vysokoškolsky erudované odborníky s akademickým titulem, schopné po absolvování v našich podmínkách 6-tiletého studia odborně a samostatně svoji profesi vykonávat. Titul MVDr. je akademickým titulem.

Aby kvalita a úroveň studia veterinární profese a provádění preventivní a léčebné veterinární péče nebyly ohroženy, navrhuje KVL ČR jako profesní a statutární orgán tyto zásady realizace 2 stupňů studia veterinární medicíny, vycházející z Boloňské deklarace:

  1. Titul Bakalář není profesním titulem, ale označením studenta veterinární fakulty po absolvování 3. ročníku řádného studia veterinární medicíny na VFU.

  2. S uděleným titulem Bakalář nebude spojován termín veterinární.

  3. Získání kvalifikace Bakalář automaticky bez dalších podmínek opravňuje k pokračování v dalším studiu veterinární medicíny zakončeném titulem MVDr.

  4. Získání kvalifikace Dr. vet. medicíny v souladu s direktivou 2005/36/EC neopravňuje k samostatnému provádění soukromé veterinární praxe.

  5. Praktické provádění soukromé veterinární činnosti je podmíněno ukončením minimálně 5tiletého studia veterinární medicíny a udělením příslušné licence statutárním orgánem, tj. KVL ČR.

  6. Akademický sbor veterinární fakulty zajistí naplnění minimálních požadavků na kvalitu výuky a úroveň absolventů studia v Den 1. dle Direktivy EU č.2005/36/EC a jejích pozdějších dodatků.

  7. Úroveň výuky a absolventů studia veterinární medicíny je kontrolována Evaluační komisí EU a je nezbytným požadavkem v uznání titulu MVDr. i v zahraničí.

Schváleno představenstvem KVL ČR 14. 6. 2006