Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt VETCEE

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Krátký rozhovor s členkou kanceláře FVE Despoinou Latridou

 

Despoino, vím, že jako členka kanceláře FVE jste byla na samém počátku projektu. Můžete stručně popsat, co je cílem VetCEE?

VetCEE se zaměřuje na poskytování zajištění objektivní kvality celoživotního vzdělávání pro veterináře. Za účelem dosažení tohoto cíle pracuje na vytvoření minimálních norem, s cílem harmonizovat CPD školení veterinářů. Tímto způsobem bude také napomáhat k vzájemnému uznávání CPD vzdělávání mezi různými evropskými zeměmi.

V současné době zahájilo VetCEE pilotní projekt. Mohla byste informovat podrobněji české veterinární lékaře?

Pracovní skupina, složená ze zástupců zakládajících organizací, tj. FVE, UEVP, EAEVE a EBVS a dva kooptovaní členové – FECAVA a pracovní skupina Veterinárních statutárních orgánů při FVE, vytvořila model, jehož cílem je posoudit kvalitu školení pro veterinární CPD. Aby bylo možné zkontrolovat funkčnost a udržitelnost tohoto modelu, zakládající organizace se rozhodly vyhlásit pilotní projekt v oblasti medicíny zájmových chovů. Tři stávající programy byly vybrány do pilotu, a to:

• Britská veterinární asociace malých zvířat (BSAVA), program v medicíně společenských zvířat a chirurgie společenských zvířat,

• Univerzita v Kodani a Dánská veterinární asociace klinické vědy v zájmových chovech a

• Program v lékařství společenských zvířat Fakulty veterinárního lékařství v Lublinu, Polsko.

Výsledky pilotního projektu budou vyhodnoceny a budou prezentovány předsednictvům zakládajících organizací a valné hromadě FVE, které budou mít možnost rozhodnout, jak přesně VetCEE bude pokračovat.

Kdy bude VetCEE projekt odstartován naplno a jak to ovlivní veterináře?

Za prvé, zakládající organizace potřebují jasný mandát od svých rad a zastupitelstev, aby mohly přistoupit k vytvoření VetCEE jako subjektu. V tomto ohledu opravdu nemohu dát odpověď na časový harmonogram a datum spuštění projektu.

VetCEE nebude určeno přímo veterinárním lékařům; bude určeno poskytovatelům celoživotního vzdělávání – bude hodnotit kvalitu vzděláváních programů dalšího vzdělávání podobným způsobem, jako EAEVE hodnotí kvalitu vysokoškolského vzdělávání veterinárních škol.

 

SCHÉMA CELOŽIVOTNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

VetCEE neudělí veterinářům žádné tituly ani certifikaci, pokud valná shromáždění a představenstva zakládajících organizací nerozhodnou jinak.

VetCEE: Veterinary Continuous Education in Europe

CPD: Continuous Professional Development

FVE: Federation of Veterinarians of Europe

UEVP: Union of European Veterinary Practitioners

EAEVE: European Association of Establishments for Veterinary Education

EBVS: European Board for Veterinary Specialisation

FECAVA: Federation of European Companion Animal Veterinary Associations

 
Jan Bernardy