Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Průběh XXI. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Žoldoš Elemír, člen prezídia KVL SR

Nezúčastněný pohled zvenčí

 

Predstavenstvo KVL ČR a prezídium KVL SR pred rokmi vytvorili tradíciu pracovných stretnutí. Ich obsahom je vzájomné informovanie o spôsobe riešenia problémov v oblasti legislatívy, liekovej politiky, vzdelávania, komorovej ekonomike atď.

Vzhľadom na „príbuznosť“ historickú aj profesnú je pre obe strany prínosom popis problémov, ktoré život prinesie u tých druhých a ich vecné riešenie.

Roky ukázali, ako obe Komory a ich funkcionári riešili nastolené problémy. Niekedy totožne (legislatívna oblasť, kde sú naše vnútorné poriadky dosť podobné), niekedy rozdielne (napr. oblasť vzdelávania).

Model systému vzdelávania v KVL SR je povinný, kreditný (bodový), s jasne stanovenými pravidlami. Členovia KVL SR ho rešpektujú a sú si vedomí existenciou sankcií v prípade ich porušenia. Vo všeobecnosti má každý SVL (súkromný veterinárny lekár), ktorý má licenciu voči svojej Komore len dve povinnosti. Platiť členské a vzdelávať sa v súlade s stanoveným vzdelávacím systémom. Napriek tomu, že najvyšší orgán KVL SR (členská schôdza) má každý rok možnosť zmeniť alebo zrušiť tento systém, doteraz sa tak nestalo.

 

Pravidlá sú dostatočne liberálne a organizované akcie (vrátane zahraničných, hlavne v ČR) dostatočne obsahovo atraktívne. Vďaka tomu, nie je edukačná činnosť degradovaná len na samoúčelné zberanie bodov.

Hlavným garantom vzdelávacieho systému je KVL SR, ktorá s dostatočným časovým predstihom pripravuje tzv. Kalendárium. Cieľom je časová a tematická koordinácia vzdelávacích akcií KVL, Asociácií, Univerzity, prípadne iných akcií napr. v ČR, ak sme boli o nich včas informovaní.

… zájemců o slovo bylo víc než dost

 

KVL SR dotuje tento systém sumou 2 miliónmi ČK ročne, ktorú rozdelí medzi svojich riadnych členov ( 80 €/SVL/rok). Vďaka tomuto systému sa podarilo doteraz udržať vzdelávanie SVL vo vlastných rukách, aj keď boli snahy, aby členov KVL SR vzdelávali iné subjekty.

Vzdelávanie v KVL ČR je voľnejšie, bez bodov a členovia absolvujú vzdelávacie akcie podľa vlastného uváženia a potreby.

Snem KVL na Slovensku vníma mnoho kolegov (aj keď prevážne starších) nielen ako čisto profesnú akciu, ale aj ako príležitosť stretnúť kolegov, priateľov alebo spolužiakov po roku. Takto vnímam naše snemy aj ja. Od roku 1992 (vznik KVL SR) som sa zúčastnil všetkých.

V tomto roku som sa po prvýkrát dostal aj na váš snem. Bol som zvedavý, ako prebieha v praxi.

Podľa informácií od kolegov z prezídia, ktorí boli na vašich snemoch ofi ciálne pozvaní, som mal informácie, že sú organizované tak, aby prebiehali hladko, rýchle, on-line, správy sa publikujú dopredu, s minimálnou účasťou členov (asi 80–100 priamych účastníkov).

Preto ma prekvapilo niekoľkonásobne početnejšie auditórium na tomto sneme. Len tak tak stačila kapacita kongresovej sály. Aj atmosféra bola zvláštna, bolo cítiť napätie, napriek tomu, že to nebol volebný snem.

Prítomní českí kolegovia sa postupne „vyprofi lovali“ zhruba na tri skupiny: „Opozícia“, ktorá bola nespokojná s niektorými aspektmi vnútrokomorového vývoja.

„Koalícia“, ktorej členovia cítili potrebu podporiť prácu stávajúceho vedenia.

„Ostatní“, ktorí buď nemali vyhranený názor, alebo im to bolo fuk a boli len zvedaví ako ten „šrumec“ dopadne.

Zámerne neuvádzam konkrétne mená, ani počty jednotlivých skupín. Necítim sa byť kompetentný hodnotiť, kto má pravdu a kto pochybil.

Uvediem len niekoľko momentov, ktoré ma ako nezainteresovanú osobu zaujali.

 

Predovšetkým to bol dlhý unavujúci rokovací maratón, ktorý sa pretiahol do neskorých večerných hodín. Klobúk dole pred tými vytrvalcami, ktorí museli, alebo chceli vydržať až do konca.

Dôležitou súčasťou predpisov KVL je aj Rokovací poriadok, ktorý má presne stanoviť ako má snem prebiehať, kedy a v akej forme majú byť návrhy na zmeny predkladané. Prekvapila ma forma a spôsob predložených návrhov, ktoré boli v rozpore s rokovacím poriadkom. Upozornil na to aj prítomný právnik KVL ČR. Napriek tomu boli návrhy akceptované a zahrnuté do programu snemu. Táto vedomá akceptácie porušenia rokovacieho poriadku postupom času viedla k ďalším procedurálnym komplikáciám. Rokovanie viedol profesionálny moderátor, ktorý mal síce kultivovaný prejav, ale ako nie veterinár nevedel okamžite posúdiť mieru súladu predkladaných návrhov a platnými stanovami. Tým sa situácia postupom času ešte komplikovala.

 

Niektoré diskutované ekonomické aspekty sporu boli obhajované povrchne, bez vecnej argumentácie a analýzy konkrétnych čísel.

Výnimkou bol MVDr. Daniel K., ktorý odpovedal jasne, stručne a zrozumiteľne. Uviedol, ako boli použité prostriedky na propagáciu Svetového veterinárneho kongresu, ktorý v roku 2013 organizuje KVL ČR v Prahe. Vo svojej správe podrobne rozobral rozpočet kongresu.

Upozornil aj na riziká, ktoré súvisia s fi nančným aspektom akcie takéhoto rozsahu. Zároveň uviedol opatrenia ako tieto riziká minimalizovať.

Prezident KVL ČR, MVDr. Rychlík O. predniesol návrh zmeny systému uplatňovania náhrad za stratu času a cestovných náhrad. Napriek tomu, že tento návrh deklaroval úsporu nákladov v rozpočte KVL ČR, auditórium hlasovaním tento návrh odmietlo.

Pritom návrh rozpočtu na rok 2013 prešiel hladko a bol bez pripomienok schválený. Podobne aj správy revíznej komisie a čestnej rady. Správu predsedníctva, ktorú predniesol prezident MVDr. Rychlík O., prítomná členská základňa neschválila.

Návrh na povinnú 24-mesačnú prax veterinárnych absolventov ÚVLF, ktorí žiadajú o vstup do KVL ČR, prítomní chválili s istým časový odkladom. Takúto prax sme mali aj na Slovensku. Najskôr 3-ročnú, neskôr 1-ročnú, ale vzhľadom na fakt, že sme neboli schopní garantovať umiestnenie všetkých absolventov, ktorí žiadali o licenciu, boli sme nútení túto prax zrušiť. Budeme so záujmom sledovať, ako budúcnosť preverí aplikáciu tejto podmienky v praxi v ČR. Osobne vidím ťažisko problému, skôr v niekoľkoročnej nadprodukcii absolventov na našich alma mater v Brne a Košiciach.

V priebehu rokovania sa ako kľúčový „vyprofi loval“ návrh na odvolanie niektorých členov predstavenstva. Tento návrh bol vznesený v priebehu snemu ako jeden z bodov zmeny programu. Plénum rokovalo o deviatich členoch predstavenstva. Konkrétne mená sú uvedené v ofi ciálnych materiáloch KVL ČR, ktoré dokumentujú obsah a priebeh snemu.

Bolo prekvapujúce, že prítomní rokovali opakovane v rozpore s rokovacím poriadkom.

 

Opakovane na to upozornili aj prítomný právnik a notár. Vytváral sa tak priestor pre právny chaos a hrozí riziko, že niektorá zo sporných strán, alebo tretia osoba podá žalobu a prípadný súdny spor bude trápnou dohrou rokovania snemu.

Navyše v čase, keď príprava Svetového veterinárneho kongresu je vo fáze, keď organizačných garantov zo strany KVL ČR bude problematické nahradiť. Tento projekt vyžaduje veľa úsilia, času a schopností (odbornosť, jazyková zdatnosť, kontakty). A tí, ktorí sú poverení organizovaním kongresu tieto schopnosti dokázali pri iných akciách. Netuším či „opozícia“ tieto fakty zahrnula do svojich kalkulácií a disponuje plnohodnotnou personálnou náhradou. Ak nie, hrozí, že kongres neskončí podľa plánu a KVL ČR bude mať ostudu.

Po dlhej a rozporuplnej diskusii, kedy boli vznesené dva protinávrhy, unavené plénum odhlasovalo protinávrh MVDr. Hlavovej R., ktorá navrhla, aby volebná komisia zvolala mimoriadny snem KVL ČR, na ktorom bude jediný bod programu, voľba členov všetkých orgánov KVL ČR.

Slovo na záver:

Aj priebeh tohto snemu dokázal platnosť faktu, že byť vo verejnej funkcii (a tou práca v orgánoch KVL je) je náročné a nevďačné zároveň. Názory jednotlivých členov KVL sú často tak rozdielne a ich očakávania neprimerané. A život prináša prekvapivé zvraty aj vo vzťahoch komorových funkcionároch. Toto všetko je ešte potencované nezáujmom značnej časti členskej základne o dianie v komore. Pritom platí známe: „Hlas ľudu, hlas boží“ ak je to v súlade s platnými stanovami. Úprimne držím palce českým kolegom, aby dokázali spory a problémy, ktoré rezonovali na XXI. sneme vo Frymburku vyriešiť k spokojnosti demokratickej väčšiny.

 
MVDr. Žoldoš Elemír,
člen prezídia KVL SR