Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Průkaz energetické náročnosti budov

  Pro praxi – Daňová poradna

David Adamovič – tým PKMK

Vše pod kontrolou? Kolik protopím, kolik sním, kolik vypiji, kolik …

V dnešním článku se budeme zabývat v současné době diskutovaným tématem, kterým je průkaz energetické náročnosti budov, upravený zákonem o hospodaření energií a nově také vyhláškou o energetické náročnosti budov. Průkazem energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a slouží k jejich vyhodnocení. Průkaz umožňuje jednoduché a jasné srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebné pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak například i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Povinnost zajistit si zpracování průkazu nese stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

 
Tento dokument není žádnou novinkou, jelikož již od 1. ledna 2009 byl povinnou součástí dokladové části projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení, a to pro všechny nově stavěné budovy a pro rekonstrukce větších budov s podlahovou plochou vyšší než 1000 m2. Zpracování průkazu se tak netýkalo rekonstrukcí a oprav běžných rodinných a menších bytových domů ani prodejů a pronájmů starších domů a bytů.

Od 1. ledna 2013 však nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energetické náročnosti budovy. Nová je tedy od tohoto data povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství jednotek zajistit průkaz pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy.

Pro budovy užívané orgánem veřejné moci vzniká tato povinnost od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou (součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího rozměru budovy) větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Co se týká povinnosti zajištění zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy, je zde několik lhůt, které jsou rozlišeny podle velikosti energeticky vztažné plochy. Bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 mají lhůtu pro zajištění zpracování průkazů do 1. ledna 2015, s plochou od 1000 m2 do 1500 m2 mají tuto povinnost do 1. ledna 2017 a nakonec bytovým domům a administrativním budovám s plochou menší než 1000 m2 je dána nejdelší lhůta pro splnění povinnosti, a to do 1. ledna 2019.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do sedmi klasifikačních tříd

Dále jsou od 1. ledna 2013 vlastníci budovy nebo společenství vlastníků povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při jejím pronájmu. Od 1. ledna 2016 vzniká tato povinnost i při pronájmu ucelené části budovy.

Průkaz obsahuje protokol, který prokazuje energetickou náročnost budovy a její grafi cké znázornění. Klasifi – kace energetické náročnosti budovy je rozdělena do sedmi klasifi kačních tříd od A (mimořádně úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Vzor, obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví již zmíněná vyhláška o energetické náročnosti budov a zákon o hospodaření energií. Průkaz platí deset let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl průkaz zpracováván. Tento doklad musí být zpracováván pouze příslušným energetickým specialistou a zpracování musí být objektivní, pravdivé a úplné a v některých případech musí obsahovat energetický posudek.

Průkaz energetické náročnosti budovy je velmi často laickou veřejností chybně zaměňován s pojmem energetický štítek. Přesto, že mají oba dokumenty zdánlivě podobný grafický výstup, jedná se o zcela odlišné dokumenty a nelze je zaměňovat. Pojem energetický štítek ve spojení s budovami a jejich energetickou náročností je sám o sobě nesprávný. Používá se pro označení energetické náročnosti spotřebičů, u nichž se jednoduchým, dnes již zřejmě každému dobře známým barevným symbolem se zařazením do třídy energetické náročnosti podle písmen znázorní, jaký stupeň spotřeby energie ten který spotřebič má.

Na závěr je nutné zmínit, že případné nesplnění povinnosti zajištění průkazu může skončit citelnou pokutou. Pokud se na vás vztahuje povinnost průkaz vlastnit a tuto povinnost nesplníte, hrozí vám pokuta až do výše 100 000 Kč.

 
David Adamovič – tým PKMK