Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

První schůze nově zvoleného představenstva

Z činnosti komory

Kateřina Slabá

Poprvé v nové sestavě

 

Jako nováček v představenstvu (zřejmě tradiční rituál) jsem byla pověřena sepsáním svých dojmů z první schůze nově zvoleného představenstva.

Po úvodních formalitách jsme volili prezidenta. Na výběr jsme měli ze dvou kandidátů. Dr. Daniel nám promítl obsáhlou prezentaci počínaje svým curriculum vitae a konče úkoly, které by jako prezident KVL chtěl v budoucnu plnit. Dr. Bernardy vystoupil s kratším improvizovaným projevem, ke kandidatuře se podle svých slov rozhodl jen několik dní před jednáním představenstva.

Zvolen byl následně Dr. Bernardy. Poté jsme přistoupili k volbě viceprezidenta, tentokrát již bez projevů a prezentací. Ze dvou kandidátů (Dr. Borkovec a Dr. Železný) byl zvolen Dr. Borkovec.

Dále následovalo již samotné jednání. Zabývali jsme se žádostí o pomoc s lobbingem v Evropském parlamentu, kterou jsme obdrželi z FVE (Evropská federace veterinárních lékařů). Jedná se o zprávu dánské poslankyně EP Anny Rosbachové, která kromě jiného obsahuje návrh na oddělení práva předepisovat a práva prodávat antimikrobiální léčiva. Tato poslankyně argumentuje tím, že veterinární lékař, pokud je ekonomicky zainteresován na prodeji, má tendenci prodávat více těchto léčiv než je nutné.

 

Vzhledem ke stále intenzivněji diskutovanému tématu antimikrobiální rezistence lze samozřejmě snahy o regulaci chápat, ovšem podle názoru představenstva jde zejména v rovině praxe malých zvířat o opatření kontraproduktivní.

Klienti, kteří by dostali recept a lék si opatřovali v lékárně, by museli zakoupit celé balení léčiva. Všichni si dokážeme představit, co se se zbytkem takového léčiva stane–majitel jej buďto neodborně zlikviduje, nebo laicky použije při nejbližší příležitosti.

… první schůze nového představenstva očima fotografa. Zkušení mazáci a nováčci při práci u jednoho stolu

Proto se představenstvo shodlo, že je třeba zformulovat dopis a rozeslat jej českým europoslancům v kombinaci s osobním jednáním. Dr. Nytra přislíbil využít svých kontaktů. Více k této problematice a vývoji bude v jiném příspěvku na jiném místě.

 

Dalším bodem byl návrh Dr. Hoška znovu projednat vyplácení náhrad za ztrátu času, zejména „jablka sváru“ mezi minulou RK a minulým představenstvem– náhrad za ztrátu času stráveného na cestě. Po dlouhé diskusi všech možností a krátké prezentaci Ing. Jelínkové Hrdličkové se nakonec všichni shodli, že způsob vyúčtování bude zachován tak, jak tomu bylo doposud, tzn. bude možné dále vyúčtovávat i čas strávený na cestě. Pokud někteří členové dojíždějí z větších vzdáleností, pak je spravedlivé jim vynahradit nejen cestovné, ale i čas, který cestou strávili.

Počet účtovaných kilometrů a hodin vykázaných jako práce pro KVL kontrolují předsedové příslušných komisí a účetní KVL. V budoucnu se zvažuje i zveřejnění vyplácených náhrad na internetu. Dále se vypracuje nový vnitřní předpis, který vyplácení více uvede do souladu s představami fi nančního úřadu, se kterým se Ing. Jelínková potýkala.

Jednali jsme o termínu sněmu KVL v roce 2013. Rozhodli jsme se sněm odložit na podzimní termín. Důvody jsou následující: zachováme dvouleté funkční období současného představenstva (sněm na jaře by byl již třetím sněmem v průběhu 1,5 roku), oproti minulosti již podle účetní KVL netrvá požadavek na schvalování účetní uzávěrky sněmem KVL – proto minulé jarní termíny. V podzimních měsících mimo sezónu jsou levnější pronájmy, KVL tedy ušetří na nákladech na sněm. Předpokládá se i menší „interference“ s ostatními vzdělávacími akcemi.

 

V podzimním termínu se i lépe plánuje rozpočet na další rok, protože je už zřejmá fi nanční bilance roku stávajícího. Nový termín sněmu tedy je: 23. 11. 2013.

 

Následovalo jednání o návrhu Dr. Špručka o poskytnutí příspěvku domácím účastníkům Světového veterinárního kongresu v Praze, který KVL pořádá. Peníze určené pro tento účel měly pocházet z čistého výnosu dohody o narovnání s fi rmou Sano. Tento návrh padl již na sněmu v Třebíči 1. 12. 2012, kde nebyl přijat.

Po diskusi o finančních možnostech a rizicích vyplynulo následující: Komora disponuje přibližně 20 miliony Kč, současně jí však hrozí platby, např. pokuta ve správním řízení s ÚOHS, který aktuálně zkoumá náš profesní řád ve snaze najít v něm důkazy o kartelových dohodách.

Dr. Raška podal protinávrh, aby se členům KVL na kongres přispělo až zpětně, podle fi nanční situace Komory po kongresu. Moje maličkost podala protinávrh v duchu původního návrhu vycházející z této kalkulace: poplatek za kongres v částce přibližně 700 eur by byl prvním 200 členům uhrazen z poloviny, tj. 350 eur na jednoho člena, což by představovalo 1 750 000 Kč. Návrh (podle mne bohužel) těsně neprošel, protinávrh Dr. Rašky byl schválen.

V budoucnu se zvažuje i zveřejnění vyplácených náhrad na internetu

Diskutovali jsme také návrh bývalého prezidenta KVL Dr. Rychlíka, který žádal o vyplacení 13. platů pracovníkům sekretariátu. Byly předneseny konkrétní argumenty u jednotlivých zaměstnanců a návrh byl schválen. Navrhli jsme obeslat odstupující členy představenstva dopisem, který zformuluje mediální komise. Dr. Daniel nás také informoval o návrhu společnosti Samohýl využít pro KVL rezervace pronájmu Žofínského paláce pro konání Veterinárního reprezentačního plesu, který již tato společnost do budoucna nebude pořádat.

 

Prezident KVL Dr. Bernardy mě požádal o sepsání dojmů. Ty jsou bohužel (nebo snad bohudík) v zásadě takové, jaké jsem očekávala.

 

Rozsáhlé diskuse, u nichž není složité se „zacyklit“, a tudíž jejich vítězoslavným cílem může být i stav, kdy se nic nemění (úhrada za ztrátu času stráveného na cestě), obecné obavy o finance KVL a o nařčení z plýtvání (proto šetřeme raději na horší časy), občasné jízlivé poznámky, nějaká ta osobní invektiva. Snad již na druhém zasedání opadne ona nejistota a strach, který, jak věřím, stojí za všemi drobnými projevy nedůvěry a budeme se moci více věnovat konstruktivní práci (ta se, rozumí se samo sebou, ani na prvním zasedání očekávat nedala).

 
Kateřina Slabá