Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ptačí chřipky netřeba se bát, ale opatrnost je na místě

Ptačí chřipky netřeba se bát, ale opatrnost je na místě

Tak i naši republiku postihlo to, s čím mají zkušenost i okolní členské země EU – výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže.

To, že byla nákaza prokázána i u uhynulé labutě svědčí, o tom, že se původce nákazy, vir aviární influenzy, někde v prostředí vyskytuje. Nasvědčuje tomu i nedávný výskyt v sousedním Němec-ku. Proto také 28. 6. 2007 vyhlásil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, mimořádná veterinární opatření, která mají za cíl, kromě účinných opatření v ohnisku nákazy, eliminovat případné rozvlečení a rozšíření této nákazy.

Zásadní opatření spočívá v tom, že podnikatelské chovy drůbeže nesmějí být od počátku července ve volném výběhu. Určitou výjimku může povolit místně příslušná krajská veterinární správa, ovšem za podmínky účinného zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. Od pondělí 2. 7. pak je zakázáno pořádání svodů, tj. výstav drůbeže, výjimečně je v uzavřených prostorách může opět povolit místně příslušná krajská veterinární správa.

Pořádat soutěže poštovních holubů v ČR a účastnit se zahraničních je možné za podmínky, že lety nezačínají nebo nekončí v pásmech s omezením.

Zahraničních výstav se může chovatel z ČR se svými ptáky účastnit tehdy, vyžádá-li si před odjezdem písemný souhlas místně příslušné krajské veterinární správy. Hlavním smyslem zmíněných opatření je prevence a ještě dokonalejší evidence akcí a pohybu.

V mimořádných veterinárních opatřeních, která platí od 28. 6. 2007 do odvolání, je i zmíněno to, co stále platí – podnikatelé chovající drůbež jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles příjmu potravy či produkce nebo zvýšení úmrtnosti chované drůbeže.

Určitě lze říci, že orgány státního dozoru dokáží zabezpečit, aby byla ohniska nákazy likvidována v souladu se zákonem i zdravým rozumem, a zajistit tak to,

že se nic závadného nemůže dostat do tržní sítě. Samozřejmě je třeba ocenit účinnou a dobrou spolupráci s občany, obcemi, kraji, Policií ČR, hasiči, Armádou ČR, hygienickou službou i asanačním podnikem.

Všechna přijímaná veterinární opatření mají cíl: zamezit ohrožení zdraví lidí. Na druhém místě, aby nedošlo k narušení intrakomunitárního obchodu, tj. nemělo by dojít k poklesu spotřeby drůbežího masa ani výrobků z něj. Veterinární účinná opatření mají i ochránit naše chovatele a zpracovatele před zbytečným poklesem produkce. Tato opatření by měla i přesvědčit třetí země o tom, že zdravotní nezávadnost naší produkce je zachována.

Snad není od věci zopakovat, že není třeba mít obavy z požívání drůbežího masa. Žádné závadné maso se díky orgánům státního veterinárního dozoru do tržní sítě nesmí dostat.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.