Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Řád veterinářů: Musíme si pomáhat

Řád veterinářů: Musíme si pomáhat

Schůzka Statutárních národních organizací, které jsou pověřeny registrací veterinárních lékařů a tím i vstupem do profese, kam naše Komora patří, a tudíž jsme povinováni účastí, se konala v předvečer vlastních jednání Federace veterinárních lékařů (FVE) ve středu 17. května 2006 od 18 večer.

Tradičně schůzku svolal francouzský Řád veterinářů (obdoba naší komory), a stejně tradičně jsme byli seznámeni s počtem členů – nezávislých schvalovacích organizací, kterých je v Evropě 21 a patří mezi ně Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Švýcarsko, Velká Britanie a další, diskutovalo se o definici regulované profese, kompetentní autority, jak vyplývají z Nařízení parlamentu EU 2005/36 EU (O uznání odborných kvalifikací) a na které se odkazují směrnice organizací – OIE a dalších a členské státy EU mají povinnost dohlížet na vstup do profese.

Ze závěrů průzkumu, který prezentovala Catherine Roy (Francie) vyplynulo, že 87% účastnických organizací kontroluje oprávnění a kvalitu práce veterinářů, ale jen 43% zúčastněných organizací toto oprávnění může odebrat a jen 34% organizací umožňuje kontrolu členství a tím i oprávnění vykonávat profesi přes internet v anglickém jazyce.

Jan Vaarten, generální sekretář Federace veterinárních lékařů (FVE), která toto sdružení Statutárních organizací administrativně zajišťuje, mluvil o chystané inovaci nařízení Rady EU, která vznikala od 2004 a která se týká právě regulovaných povolání a Statutárních organizací, která lépe zajistí zjednodušení administrativy, volný pohyb atd.

Přestává se používat termín “země původu” pro příslušníka některých profesí, kam veterinární lékařství patří, nicméně je plně respektována legislativa země, ve které je profese vykonávána, tj. odpadají diskuze o tom, zda se může hostující veterinář řídit zákony země, ze které přichází, ale jednoznačně země, kde působí, a současně určuje, že země, kde je veterinář registrován, je zodpovědná i za řešení problémů, které by takový veterinář způsobil mimo území tohoto státu (jako hostující veterinář apod.).

Toto nařízení je ve druhém čtení parlamentu EU, což při hladkém průběhu může znamenat, že vejde v platnost a bude plně implementována v národní legislativě členských zemí v rámci spíše dvou až tří let.

Christian Rondeau, prezident francouzského Řádu vyzval k úzké spolupráci v oblastech, které tato směrnice neřeší a ke sdělování vážných podezření z kriminální činnosti členů, která je dosud v šetření vyšetřovacích komisí statutárních organizací, aby se mohlo včas předejít pokračování této činnosti v další zemi.

Francouzský Řád seznámil přítomné s ideou elektronického systému Internal Market Information System (IMI), evidence, umožňující Statutárním organizacím získat aktuální informace o osobě, která žádá o registraci v jiné zemi, zda je skutečně veterinář, zda má oprávnění vykonávat praxi, jakým zákonným systémem je povinen se řídit atd. a který se odkazuje na již schválené Nařízení Rady 2005/36, které musí být implementováno do roku 2007.

Zde je zahrnuta výměna informací mezi Statutárními organizacemi jako povinnost.

Na závěr byla shromážděná společnost vyzvána ke stanovení úkolů těchto schůzek – diskutovat a připravovat rezoluce a stanovovat politické cíle; monitorovat, analyzovat a komentovat příslušnou evropskou legislativu; vyměňovat si informace a vzájemně se podporovat v prosazování pravomocí Statutárních organizací v národním prostředí a navrhovat prostředky, usnadňující výměnu informací.

Ze schůzky zástupců administrativních pracovníků a vedoucích sekretariátů vyplynula potřeba vzoru Formuláře Good Professional Standing (Profesní zachovalosti), jak referovala vedoucí sekretariátu Irska Valerie Beatty.

Pro nejbližší období bylo navrženo dopracovat chybějící položky, týkající se komunikace a publicity v řádech FVE, pokračovat ve vytváření Etického řádu, navrženého FVE svým členům, zúčastnit se na Zdravotní přeshraniční konsensní profesní konferenci, kontaktovat organizaci EU zabývající se vnitřním obchodem EU a získat jejich podporu pro IMI systém a zabývat se možností zavést veterinární čipovou “Smart” kartu k evidenci veterinárních lékařů, jednotnou pro všechny země EU.

MVDr. Jan Bernardy