Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

RCVS se představuje

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Organizování veterinářů u vzdálených sousedů – tentokrát UK

… DSC 5162 Belgravia House, sídlo RCVS v Londýně

 

Britská Královská kolej veterinárních lékařů je ostrovní obdoba komory naší, slovenské či francouzského nebo španělského veterinárního řádu a podobně, jinými slovy samosprávné organizace s právem přijímat veterináře do profese.

Rada Královské koleje (obdoba představenstva KVL) je 40členná a skládá se z 24 volených zástupců, s každoroční obměnou šesti z nich (čtyřleté volební období), 12 členů dodává šest veterinárních škol (dva z každé) a čtyř dalších členů (privy council). Současným prezidentem je Peter Jinman, volební období prezidenta je dvouleté.

Organizace je jako naše Komora samosprávná a příspěvek činí 300 liber, na rozdíl od naší Komory jsou členy všichni veterináři bez rozdílu.

Královská kolej ve Spojeném království registruje na 24 tisíc veterinářů, členskou základnu tvoří především soukromí praktičtí veterinární lékaři (17 tis. vet.) a univerzitní a státní zaměstnanci (900 a 800 vet.), graf 1.

V královské komoře je 17 tisíc veterinárních lékařů, kteří promovali na některé z šesti britských veterinárních škol, čtyři tisíce členů studovalo v jiné evropské zemi, další dva tisíce veterinářů ukončilo vzdělání v zemích Commonwealthu (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika apod.) a 500 absolvovalo jinde v zámoří a složili zkoušky RCVS.

  

… Graf 1 – Složení členské základny RCVS ..         … Graf 2 – Počty nových registrací v UK celkem za 5 let (2005–2010)

V posledních pěti letech poklesl počet žádostí o členství veterinárních lékařů ze zemí EU, přesto podíl přihlášek mladých veterinárních lékařů z da lších ekomomicky vyspělých zemí je velký (jak potvrzuje i K. Daniel v úvodním článku z jednání FVE) a činí na britských ostrovech téměř polovinu z nově nastupujících (celkem 42 %).

Demografický poměr mužů a žen je téměř vyrovnaný ve prospěch žen – 53 %

Celkem je ve Spojeném království registrováno na pět tisíc praxí s meziročním nárůstem 21 % registrací v r. 2009/2010. Z České republiky příšlo pracovat do oboru v r. 2006/2007 jedenáct veterinárních lékařů, o rok později osm, vloni čtyři a letos dva; podobně je na tom Rakousko, ve srovnání se Slovenskem a Maďarskem je to sotva čtvrtina, nejvíce veterinářů do Spojeného království přichází z Polska a Španělska (kolem 70 ročně), graf 2.

Demografický poměr mužů a žen je téměř vyrovnaný ve prospěch žen – 53 %, s jednoznačnou převahou mužů u starších 55 let a naopak žen mezi 25 až 35 lety; do prvního ročníku veterinárních škol je zapsáno v UK 24 % mužů (dvojnásobek než u nás).

Královská kolej se kromě evidence členů zabývá spoluorganizováním pregraduálních praxí studentů, tzv. Extra Mural Studies (EMS), které studentům umožňují pomocí programu na svých webových stránkách nalézt vhodnou praxi. Studenti tak mohou ušetřit prostředky, které za EMS platí (dojíždění , nocleh a náklady na praxi mohou dosahovat jeden tisíc liber ročně). Dále organizuje paraveterinární pracovníky – vydává diplomy a spolupracuje s univerzitami na vzdělávání středního veterinárního personálu. Hlavním programem je již pátým rokem zavádění Standardů veterinární praxe, ke kterým byl nyní vydán manuál usnadňující orientaci jak veterinárním praxím, tak majitelům zvířat.

RCVS řeší stížnosti veřejnosti odborné i neodborné a komunikuje s dalšími stranami. Navíc obhospodařuje fond, který jednak sama dotuje a jednak získává prostředky od dárců a z prostředků fondu kryje náklady výzkumu na ochranu zdraví a welfare zvířat.

St í žnost í bylo v rámci RCVS řešeno 739, téměř polovina se týkala neadekvátní péče o zvířata.

Celkový příjem RCVS činí 7,5 mil. liber (členské poplatky 5,2 mil.) a největší náklady jdou na administrativu (3,2 mil. liber) a na zajištění statutárních a regulačních funkcí (1,3 mil. liber), dále na vzdělávání a oceňování členů.

Královská kolej sídlí v Londýně v Belgravia House na Horseferry Road. Je zde zaměstnáno na 30 osob a o efektivitě jejich práce svědčí, že když jsem ráno před odchodem z hotelu odeslal e-mail na jejich sekretariát, již po mém příchodu na bruselské jednání mi Ian Holloway, který se jednání v Bruselu též účastnil, přinesl osobně požadované doplňující informace a obrázky.

Komora veterinárních lékařů ČR je jako národní Statutární orgán postavena zcela na roveň této renomované inst ituci s nepřerušenou staletí trvající tradicí a i to je jeden z dalších důvodů, proč musí nejen na mezinárodním fóru dobře reprezentovat. Zatím se to KVL ČR plně daří.

 
Jan Bernardy

RCVS v číslech

Celkem členů 23 888

Povinné členství všichni veterináři

Roční poplatek 294 liber

Počet praxí 4821

Ženy/muži 53 %

Nových registrací (20091) 265

podíl cizinců 42 %

Řešených stížností (2009) 739