Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Reakce revizní komise na reakci Dr. Vintery na soudničku Císařské řezání

  Časopis Zvěrokruh 2/2015
     Soudnička

Revizní komise

 

Revizní komise sděluje, že její pravomoci jsou dány § 15 zákona 381/91 Sb. Zde je stanoveno, že členové KVL jsou povinni předkládat revizní komisi doklady podle § 6 odst. 2 zákona. Zákon ovšem nestanovuje povinnost členů KVL umožnit kontrolnímu orgánu KVL přístup do provozovny, která je jejich soukromým majetkem.

Vnitřní předpisy KVL zakotvují povinné vybavení pracovišť pouze vágně (viz např. § 7 odst. 3 Profesního řádu). Schvalování a kontrola stavebně-technického řešení veterinárních pracovišť je ve výhradní kompetenci státních orgánů. Způsob, jakým je konkrétní veterinární pracoviště státním orgánem posouzeno, nemají disciplinární orgány KVL právo rozporovat. Pokud by vnitřní předpisy KVL blíže specifi kovaly požadavky na povinné minimální vybavení veterinárních zařízení, měla by revizní komise právo požadovat od členů KVL doklady o splnění této povinnosti, a při zjištění závad podat návrh na zahájení disciplinárního řízení. V několika případech podezření na porušení § 7 odst. 3 Profesního řádu tak již revizní komise postupovala, pokud bylo možné se o znění tohoto ustanovení opřít. O konečné výši sankce rozhoduje čestná rada, která bere v úvahu i dosavadní disciplinární anamnézu obviněného (bezúhonnost vs. recidiva), účinnou lítost (snahu o náhradu škody) apod.

I v případě uveřejněném formou soudničky v čísle 12/2014 proběhlo šetření komplexně, s posouzením všech okolností, které revizní komise s ohledem na legislativní úpravu svých pravomocí může kontrolovat. Jak již bylo uvedeno, RK nemá pravomoc nařídit uzavření veterinárního pracoviště, které nesplňuje obecně požadavky na jeho vybavení a zařízení. Zpřísnění podmínek samotného výkonu veterinární činnosti, co se týče povinného vybavení, povinného kontinuálního vzdělávání apod. mají však v rukou samotní členové KVL, kteří mohou v tomto směru navrhnout a následně na sněmu schválit změny vnitřních předpisů KVL.

 
Revizní komise