Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2010 – co by možná bylo dobře vědět z pohledu daně z příjmů

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Ing. František Elis

Platí i pro daňové přiznání: Dvakrát měř a jednou řež!

V následujícím textu je v deseti bodech s jistým zjednodušením shrnuto asi to nejpodstatnější, co by měl provozovatel veterinární praxe, fyzická osoba vědět před vyplněním daňového přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2010.

1. Uplatňování výdajů procentem z dosažených příjmů

Neuplatní-li poplatník fyzická osoba výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, může uplatnit výdaje procentem z dosažených příjmů. Výši procenta pro rok 2010 udává následující tabulka:

Druh příjmu
Výdaje v %
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80
Příjmy z řemeslných živností
80
Příjmy z ostatních živností
60
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů
40
Příjmy z užití autorských práv a práv příbuzných právu autorskému
40
Příjmy z výkonu nezávislého povolání
40
Příjmy znalců a tlumočníků
40
Příjmy z činnosti insolvenčního správce
40
Příjmy z pronájmu
30

2. Sazba daně z příjmů

• fyzických osob činí 15 %,
• právnických osob činí 19 %.

3. Příjmy a výdaje spolupracujících osob

Limity příjmů spolupracujících osob jsou uvedeny v následující tabulce:

Spolupracující osoba a délka trvání spolupráce
Max. %
Max. částka*
Spolupracující manžel
50 %
540 000 Kč
Jiná osoba žijící s poplatníkem ve společné domácnosti
30 %
180 000 Kč
Spolupráce netrvala celé zdaňovací období (manžel)  
45 000 Kč/měsíc
Spolupráce netrvala celé zdaňovací období (jiná osoba)  
15 000 Kč/měsíc

4. Vybrané položky odčitatelné od základu daně

• penzijní připojištění zaplacené poplatníkem – maximálně 12 000 Kč,

• životní pojištění zaplacené poplatníkem – maximálně 12 000 Kč.

5. Paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

• 5000 Kč/měsíc, pokud bylo používáno výhradně k podnikatelským účelům,

• 4000 Kč/měsíc, pokud bylo používáno k podnikatelským účelům pouze z části.


… daně a zase daně. Máme ovšem svobodnou volbu – platit kovovými, papírovými nebo bezhotovostně. Státní kase je to jedno
 

6. Mimořádné odpisy

• Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepisovat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

• Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 (např. osobní automobil) pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepisovat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

7. Vybrané položky slev na dani

• 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,

• 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

• 24 848 Kč na poplatníka,

• 24 840 Kč na manželku, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč,

• 4020 Kč, jedná-li se o poplatníka, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem,

• 11 604 Kč na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti.

8. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

• termín pro podání

– čtvrtek 31. března 2011
– čtvrtek 30. června 2011 zpracovává- li daňové přiznání daňový poradce,

• zproštění povinnosti podat daňové přiznání

– roční zdanitelné příjmy poplatníka nepřesáhly 15 000 Kč

– poplatník má příjmy ze závislé činnosti a zároveň nemá jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6000 Kč.

9. Minimální výše daně

Daň se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne- li 200 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč.

10. Zálohy na daň z příjmů fyzických osob

• Zálohy na daň neplatí poplatníci, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,

• Poplatníci, jejichž daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí pololetní zálohy na daň a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné k 15. 6. a 15. 12.

• Poplatníci, jejichž daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí čtvrtletní zálohy na daň, a to ve výši 1 poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

• Poplatníci zálohy dle shora uvedených kritérií neplatí, pokud mají i příjmy ze závislé činnosti a dílčí základ daně z této závislé činnosti je roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně.

• Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti méně než 15 % z celkového základu daně, platí poplatník zálohy v plné výši.

• Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti 15 % a více, avšak méně než 50 % z celkového základu daně, platí poplatník zálohy v poloviční výši.

 
Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0056