Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/030919-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/030919-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se Zdeňkem Fikejzem, nar. 24. 5. 1934, bytem v Moravské Třebové, Garážní 12, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovištích chovu včel reg. č. CZ 89127748 v Třebařově v k. ú. 769355 Třebařov a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

 1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašují stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89127748 v Třebařově v k. ú. 769355 Třebařov, GPS 49°49’29.664″N, 16°44’15.851″E a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov, GPS 49°48’49.353″N, 16°44’0.115″E, provozovaná chovatelem.

 2. Zakazují se veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

 3. Nařizuje se na stanovišti reg. č. CZ 89127748 v Třebařově:

  a) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 3 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu;

  b) provést likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 3, zásobních plástů, souší v tomto úlu. Likvidace včelstva jeho spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstva podle bodu 3. písm. a) výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů a souší. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení;

  c) současně s opatřením podle bodu 3. písm. b) výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem.

 4. Nařizuje se na stanovišti reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14:

  a) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů;

  b) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci. Likvidace včelstev jejich spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstev podle bodu 4. písm. a) výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů, souší a veškerého příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelstvy a jejich produkty v ohnisku nákazy, zásob medu v zásobních plástech, případně dalších produktů, pocházejících od včel z ohniska nákazy. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení;

  c) současně s opatřením podle bodu 4. písm. b) výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem, to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů.

 5. Nařizuje se nejpozději do 17. 5. 2013 provést za účasti zástupce správního orgánu klinickou prohlídku všech včelstev na stanovišti reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49. Chovatel je povinen při této prohlídce zajistit nezbytnou součinnost.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89127748, provozovaného v Třebařově chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 9,44 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1831 – 1881/2013 ze dne 21. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 16. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127748 v Třebařově nachází 9 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 10 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech byl průměrný počet 8 – 9 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. Průměrná plocha plodu činila 100 – 150 cm2. 7 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 3 (světle hnědý tekutý táhnoucí se obsah pod proděravělým víčkem). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově dne 16. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Dále bylo při šetření dne 16. 4. 2013 zjištěno, že chovatel současně provozuje další 3 stanoviště s chovem včel, a to stanoviště reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12, a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49. Vzhledem k této skutečnosti bylo dne 16. 4. 2013 provedeno další šetření na stanovištích reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, a reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12.

Na stanovišti reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, bylo zjištěno, že je zde chováno 7 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 9 úlů, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 8 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 50 cm2. Všech 7 chovaných včelstev bylo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 2, 6 a 8 (propadlá víčka, hnědý táhnoucí se obsah a kávová táhnoucí se hmota). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, dne 16. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu 3 plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Na stanovišti reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12, bylo zjištěno, že je zde chováno jedno včelstvo. V hospodářství byl umístěn jeden úl, ve kterém bylo 16 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. Průměrná plocha plodu činila 300 – 400 cm2. Chované včelstvo bylo v dobré síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaného včelstva. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu.

Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu z hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 23. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 895/2013 ze dne 23. 4. 2013).

Vzorky odebraných plodových plástů z hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 24. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v plodových plástech odebraných z úlů č. 2, 6 a 8. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 891 – 893/2013 ze dne 24. 4. 2013).

Dne 3. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v roce 1958 převzetím od rodičů. Včelstva na stanovištích jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Ze stanovišť nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením.

O opatřeních uvedených v bodě 3. písm. a) až c) výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u jednoho včelstva, což činí 11 % chovaných včelstev.

O opatřeních uvedených v bodě 4. písm. a) až c) výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u tří včelstev, což činí 43 % chovaných včelstev.

O opatření uvedeném v bodě 5. výroku tohoto rozhodnutí rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že stanoviště reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49 je stanovištěm, u kterého nebyly spolehlivě vyloučeny kontakty se stanovišti ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Cílem tohoto opatření, nařízeného v souladu s § 16 odst. 1 veterinárního zákona, je buď spolehlivě vyloučit nebezpečnou nákazu mor včelího plodu, nebo ji spolehlivě potvrdit.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/029937-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Moravské Třebové dne 3. května 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Zdeněk Fikejz, nar. 24. 5. 1934
Garážní 12
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Třebařov, datová schránka: ijtbuc7,
Obec Staré Město, datová schránka: 46va5ez,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

136348568_0_SVS_2013_030919_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf