Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/046623-E – salmonelóza drůbeže

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2013/046623-E          

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Říčanech u Prahy, Žižkova 286/12, IČ 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439, hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012, v k. ú. 755575 Holotín, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách; v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem informována místně příslušná krajská veterinární správa.

  3. Nařizuje se nejpozději do 12. 7. 2013 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jejich přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Chovatel sdělí správnímu orgánu předem, pro jaký způsob ukončení života hejn se rozhodl.

  4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Nařizuje se po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a po odstranění trusu provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se zkompostovat trus za předpokladu zajištění řádné fermentace.

  5. Nařizuje se v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 24. 6. 2013 neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku, a následně provést dezinfekci líhní fumigací formaldehydem.

  6. Nařizuje se v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanačního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012.

  7. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 4. 7. 2013 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z hal č. 2 a 3 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 (viz zkušební protokoly č. 35450/13 a č. 35452/13 ze dne 4. 7. 2013). Vzorky byly odebrány dne 24. 6. 2013 jako vzorky úřední (EpFr08), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v repro-dukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2013. Téhož dne byl o této skutečnosti správním orgánem informován Ing. Miloš Zima, který byl seznámen se skutečností, že ze vzorků, odebraných v hospodářství dne 24. 6. 2013, byly vyšetřeny vzorky z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 s pozitivními výsledky a z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 dosud není vyšetření uzavřeno, dle sdělení Státního veterinárního ústavu Jihlava jsou tyto vzorky došetřovány jako podezřelé. Zástupce chovatele byl současně správním orgánem poučen o skutečnosti, že v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) je všechna drůbež pozitivního hejna určena k poražení nebo usmrcení a neškodnému odstranění a veškerá neinkubovaná i inkubovaná vejce jsou určena k neškodnému odstranění. Dále bylo se zástupcem chovatele sjednáno okamžité pozastavení odsunu vajec z hospodářství z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 a jejich oddělené uložení tak, aby mohlo být rozhodnuto o naložení s nimi.

Dne 9. 7. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v halách č. 2 a 3 je chován rodičovský komplet ROSS 308, hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012. Současné stáří obou hejn je 62 týdnů. Tato drůbež byla do hospodářství do haly č. 2 naskladněna v počtu 4 320 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 11. 9. 2012 a do haly č. 3 v počtu 4 320 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 13. 9. 2013 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00D0-01/2012. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 14. 5. 2012 a 22. 6. 2012 (EpF201) vakcínou Avipro Salmonella Vac E v odchovu a v chovu dne 11. a 13. 9. 2012 (EpF202) vakcínou SALENVAC T v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. Dnešního dne byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena před posledními pozitivními výsledky ze dne 24. 6. 2013 na bakt. r. Salmonella v rámci NP SAL ve dnech 17. 10. 2012 (EpFr03), 30. 10. 2012 (EpFr04), 14. 11. 2012 (EpFr04), 26. 11. 2013 (EpFr06), 10. 12. 2012, 27. 12. 2012, 7. 1. 2013, 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 19. 2. 2013, 5. 3. 2013 (vše EpFr04), 20. 3. 2013 (EpFr07), 5. 4. 2013, 17. 4. 2013, 30. 4. 2013, 14. 5. 2013, 28. 5. 2013 a 10. 6. 2013 (vše EpFr04), vše s negativními výsledky. V hospodářství je hala č. 6 v současné době neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2012/040713-E ze dne 7. 12. 2012). Haly č. 4 a 5 jsou také v současné době neobsazené, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénní kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013).

V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 je ke dni 9. 7. 2013 chováno 3 852 ks drůbeže, tj. 3 575 ks slepic a 277 ks kohoutů, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 je k dnešnímu dni chováno 3 852 ks drůbeže, tj. 3 585 ks slepic a 267 ks kohoutů. Denní úhyn se v obou hejnech v posledních 14 dnech pohybuje mezi 0 až 4 ks. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 30. 8. 2012 Jaroslavem Cir-hanem, IČ 12626929, s místem podnikání v Praze 7, Havanská 4. Účinnost provedené dezinfekce byla v hale č. 6 ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 9. 2012, během nějž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (zkušební protokol č. 48290/12 ze dne 19. 9. 2012, vystavený Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 8 ošetřovatelů, z nichž 2 (paní Ouřetská a paní Pejřilová) od zastavení ošetřuje pozitivně vyšetřená hejna, a to až do dnešního dne. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl dne 9. 7. 2013 odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella (dodavatel společnost Cerea a. s., se sídlem v Pardubicích, Dělnická, návoz ze dne 19. 6. 2013 a ze dne 2. 7. 2013).

Ke dni 9. 7. 2013 byl v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 13 424 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 13 698 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, obojí mimo sběr dne 9. 7. 2013. Tyto skutečnosti vyplývají z chovatelské evidence. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byl poslední přesun vajec z postižených hejn uskutečněn dne 1. 7. 2013. Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 24. 6. 2012 do 1. 7. 2013 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 29 638 ks vajec, z toho 14 852 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a 14 786 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012. Tyto skutečnosti vyplývají z výdejek č. 68/13 ze dne 24. 6. 2013, č. 69/13 ze dne 28. 6. 2013 a č. 70/13 ze dne 1. 7. 2013. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženými hejny počínaje dnem 24. 6. 2013 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil téhož dne s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu drůbeže k poražení na jatkách rozhodl správní orgán v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejn buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným odstraněním infikovaných hejn, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. O termínu provedení opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí rozhodl správní orgán vzhledem ke skutečnosti, že v hospodářství je chováno další hejno, jehož nákazový stav by mohl být chovem pozitivně vyše-třených hejn ohrožen. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je správním orgánem nařízeno v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona, zejména vzhledem k nutnosti zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chovaných nosnic před zástavem dalšího hejna. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus).

O opatření uvedených v bodech 5. a 6. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) a f) veterinárního zákona a v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Likvidace vajec vyprodukovaných v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně postiženými hejny byla správním orgánem nařízena s ohledem na skutečnost, že dne 24. 6. 2013 bylo v hospodářství provedeno poslední vyšetření hejn, jasně deklarující pozitivní výsledek vyšetření, provedeného v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Vejce vyprodukovaná těmito hejny počínaje dnem 24. 6. 2013 je nutné považovat za potenciálně infikovaná a tato vejce nemohou být dle Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) použita jako násadová.

O opatření uvedeném v bodě 7. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Chovatel ve smyslu bodu 3. nařízených mimořádných veterinárních opatření sdělil, že hodlá ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 ve dnech 10. – 11. 7. 2013 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Holotíně dne 9. července 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro kraj Vysočina, datová schránka: 2tg8b9c,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

146587196_0_SVS_2013_046623_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf