Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/046646-E – salmonelóza drůbeže

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2013/046646-E          

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Říčanech u Prahy, Žižkova 286/12, IČ 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Místem s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) se vyhlašuje hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439, hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, v k. ú. 755575 Holotín, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách; v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem. O přemístění musí být předem informována místně příslušná krajská veterinární správa.

  3. Nařizuje se nejpozději do 19. 7. 2013 ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jeho přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku. Chovatel sdělí správnímu orgánu předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl.

  4. Nařizuje se průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Nařizuje se po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a po odstranění trusu provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci. Nařizuje se zkompostovat trus za předpokladu zajištění řádné fermentace.

  5. Nařizuje se v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 24. 6. 2013 neškodně odstranit pro-střednictvím asanačního podniku, a následně provést dezinfekci líhní fumigací formaldehydem.

  6. Nařizuje se v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanač-ního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012.

  7. Nařizuje se poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 10. 7. 2013 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 1 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z prostředí hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 (viz zkušební protokol č. 35451/13 ze dne 10. 7. 2013). Vzorky byly odebrány dne 24. 6. 2013 jako vzorky úřední (EpFr08), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2013.

Dne 11. 7. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v hale č. 1 je chován rodičovský komplet ROSS 308, hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012. Současné stáří hejna je 62 týdnů. Tato drůbež byla do hospodářství do haly č. 1 naskladněna v počtu 4 360 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 10. 9. 2012 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00D0-01/2012. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 14. 5. 2012 a 22. 6. 2012 (EpF201) vakcínou Avipro Salmonella Vac E v odchovu a v chovu dne 10. 9. 2012 (EpF202) vakcínou SALENVAC T v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. Dnešního dne byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), nebylo zjištěno jeho porušení; předmětné hejno byla vyšetřeno před posledními pozitivními výsledky ze dne 24. 6. 2013 na bakt. r. Salmonella v rámci NP SAL ve dnech 17. 10. 2012 (EpFr03), 30. 10. 2012 (EpFr04), 14. 11. 2012 (EpFr04), 26. 11. 2013 (EpFr06), 10. 12. 2012, 27. 12. 2012, 7. 1. 2013, 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 19. 2. 2013, 5. 3. 2013 (vše EpFr04), 20. 3. 2013 (EpFr07), 5. 4. 2013, 17. 4. 2013, 30. 4. 2013, 14. 5. 2013, 28. 5. 2013 a 10. 6. 2013 (vše EpFr04), vše s negativními výsledky. V hospodářství je hala č. 6 v současné době neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2012/040713-E ze dne 7. 12. 2012). Haly č. 4 a 5 jsou také v současné době neobsazené, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénní kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013). Hala č. 3 je v současné době taktéž neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže v halách č. 2 a 3 vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/046623-E ze dne 9. 7. 2013).

V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 je ke dni 11. 7. 2013 chováno 3 797 ks drůbeže, tj. 3 518 ks slepic a 279 ks kohoutů. Denní úhyn se v hejnu v posledních 14 dnech pohybuje mezi 0 až 4 ks. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 30. 8. 2012 Jaroslavem Cirhanem, IČ 12626929, s místem podnikání v Praze 7, Havanská 4. Účinnost provedené dezinfekce byla v hale č. 6 ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 9. 2012, během nějž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (zkušební protokol č. 48290/12 ze dne 19. 9. 2012, vystavený Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 8 ošetřovatelů, z nichž 1 (Beranová Ivana) od zastavení ošetřuje pozitivně vyšetřené hejno, a to až do dnešního dne. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření nebyl odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella, a to z důvodu jeho odběru při místním šetření dne 9. 7. 2013, kdy byl odebrán vzorek krmiva (dodavatel společnost Cerea a. s., se sídlem v Pardubicích, Dělnická) z návozu ze dne 19. 6. 2013 a ze dne 2. 7. 2013, které byly naskladněny do zásobníků hal č. 1, 2 a 3.

Ke dni 11. 7. 2013 byl v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 4 792 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, mimo sběr dne 11. 7. 2013. Tyto skutečnosti vyplývají z chovatelské evidence. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byl poslední přesun vajec z postižených hejn uskutečněn dne 8. 7. 2013. Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 24. 6. 2012 do 8. 7. 2013 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 23 760 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012. Tyto skutečnosti vyplývají z výdejek č. 68/13 ze dne 24. 6. 2013, č. 69/13 ze dne 28. 6. 2013, č. 70/13 ze dne 1. 7. 2013 a č. 71/13 ze dne 8. 7. 2013. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženým hejnem počínaje dnem 24. 6. 2013 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil téhož dne s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 veterinárního zákona z důvodu, že hrozí nebezpečí šíření nebezpečné nákazy, neboť byl zjištěn původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže v prostředí chovu drůbeže druhu vnímavého na tuto nebezpečnou nákazu.

O zákazu přesunů drůbeže uvedeném v bodě 2. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona kvůli zamezení šíření nebezpečné nákazy. O možnosti přesunu drůbeže k poražení na jatkách rozhodl správní orgán v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). S ohledem na nutnost zajištění zvláštního režimu na jatkách (srov. § 23 odst. 2 věta druhá a třetí veterinárního zákona a shodně též článek 4 odst. 1 písm. a) a příloha III oddíl I kapitola II odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) je chovateli správním orgánem stanovena lhůta k informování příslušné krajské veterinární správy.

O opatření uvedeném v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Správní orgán ponechává chovateli volbu způsobu ukončení života hejn buď poražením na jatkách, nebo utracením a neškodným odstraněním infikovaného hejna, v souladu s jeho podnikatelskými zájmy s tím, že pro obě varianty jsou stanoveny veterinární požadavky v souladu s právními předpisy. Požadavek na případné neškodné odstranění utracené drůbeže v asanačním podniku vyplývá z § 40 veterinárního zákona vzhledem k nutnosti zajištění bezpečné likvidace původce salmonelózy.

Opatření uvedené v bodě 4. výroku tohoto rozhodnutí je správním orgánem nařízeno v souladu s § 15 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona, zejména vzhledem k nutnosti zajistit spolehlivou likvidaci původce nebezpečné nákazy v prostředí chovaných nosnic před zástavem dalšího hejna. S ohledem na relativně nízkou odolnost původce salmonelózy drůbeže vůči dezinfekčním prostředkům je možné k dezinfekci použít běžné dezinfekční prostředky v odpovídajících koncentracích. Požadavek na ověření účinnosti dezinfekce bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci vychází z Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus).

O opatření uvedených v bodech 5. a 6. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) a f) veterinárního zákona a v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Likvidace vajec vyprodukovaných v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně postiženým hejnem byla správním orgánem nařízena s ohledem na skutečnost, že dne 24. 6. 2013 bylo v hospodářství provedeno poslední vyšetření hejna, jasně deklarující pozitivní výsledek vyšetření, provedeného v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus). Vejce vyprodukovaná tímto hejnem počínaje dnem 24. 6. 2013 je nutné považovat za potenciálně infikovaná a tato vejce nemohou být dle Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) použita jako násadová.

O opatření uvedeném v bodě 7. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl s ohledem na existenci zoonotického potenciálu původce salmonelózy drůbeže, tj. s ohledem na možný přenos nákazy na člověka. Cílem tohoto opatření je chránit zdraví všech osob, které budou s drůbeží a jejími živočišnými produkty jakkoli manipulovat.

Chovatel ve smyslu bodu 3. nařízených mimořádných veterinárních opatření sdělil, že hodlá ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 ve dnech 11. – 12. 7. 2013 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Holotíně dne 11. července 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro kraj Vysočina, datová schránka: 2tg8b9c,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

146587264_0_SVS_2013_046646_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf