Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních SVS/2013/030910-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/030910-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Oldřichem Kolískem, nar. 20. 3. 1949, bytem v Rychnově na Moravě 2, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 90018749 v Rychnově na Moravě 2 v k. ú. 744093 Rychnov na Moravě,

nařizuje chovateli v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona tato:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

  1. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se vyhlašuje stanoviště chovu včel reg. č. reg. č. CZ 90018749 v Rychnově na Moravě 2 v k. ú. 744093 Rychnov na Moravě, GPS 49°49’29.856″N, 16°36’56.293″E, provozované chovatelem.

  2. Zakazují se veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

  3. Nařizuje se nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů.

  4. Nařizuje se provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci. Likvidace včelstev jejich spálením se provede nejpozději následující den po utracení včelstev podle bodu 3. výroku tohoto rozhodnutí; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál. Likvidace musí být provedena za přítomnosti likvidační komise ve složení: chovatel, zástupce základní organizace Českého svazu včelařů a zástupce správního orgánu. Chovateli se nařizuje před provedením likvidace pořídit soupis všech likvidovaných úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů, souší a veškerého příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelstvy a jejich produkty v ohnisku nákazy, zásob medu v zásobních plástech, případně dalších produktů, pocházejících od včel z ohniska nákazy. V soupisu musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, datum vyhotovení a podpis chovatele; před spálením musí být tento soupis předložen likvidační komisi k odsouhlasení.

  5. Nařizuje se současně s opatřením podle bodu 4. výroku tohoto rozhodnutí provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného. Před provedením dezinfekce musí být provedena důkladná mechanická očista předmětů určených k dezinfekci a spálení naškrabané hmoty. Kovové předměty musí být před nebo po provedení dezinfekce vyžíhány plamenem, to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89127670, provozovaného v Rychnově na Moravě 2 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 3,12 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1817 – 1830/2013 ze dne 20. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 17. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127670 nachází 3 včelstva. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 9 úlů, z toho 6 úlů nebylo obsazeno. V úlech byl průměrný počet 9 plástů rámkové míry 37 × 30 cm. Průměrná plocha plodu činila 150 – 800 cm2. Všechna 3 chovaná včelstva byla v dobré síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány ve včelstvech klinické příznaky moru včelího plodu. Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel současně provozuje v Rychnově na Moravě další stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90018749, které je vzhledem k přesunům chovatelského materiálu kontaktním hospodářstvím, bylo téhož dne provedeno šetření i v hospodářství reg. č. CZ 90018749. Při tomto šetření bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 90018749 nachází ve včelíně 3 uhynulá včelstva. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 13 úlů, z toho 3 ks nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 9 plástů rámkové míry 37 × 30 cm a 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 150 – 800 cm2. Na stanovišti byla v den kontroly 3 živá a 3 uhynulá včelstva, všechna v nevyhovující síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány ve všech 3 uhynulých včelstvech v úlech č. 1, 2, 3 a 5 klinické příznaky moru včelího plodu (příškvary na dnech buněk). Úl č. 1 nebyl obsazen, sloužil pouze jako sklad souší. Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 90018749 dne 17. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány z uhynulých včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu 4 plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraných plodových plástů byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 29. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v plodovém plástu odebraném z úlu č. 5. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 90018749 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 897 – 900/2013 ze dne 29. 4. 2013).

Dne 3. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno před asi 30 lety převzetím hospodářství od otce. Z obou hospodářství nebyla v posledních letech přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál. Mezi oběma hospodářstvími nejsou přesouvána včelstva, přesuny chovatelského materiálu nelze spolehlivě vyloučit.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy.

O opatření uvedeném v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona z důvodu vymezení ohniska nákazy.

Opatření uvedená v bodě 2. až 5. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán chovateli nařizuje v souladu s § 15 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) veterinárního zákona vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice. Tato opatření byla nařízena v souladu s § 140 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření neodkladně nutná ke zdolání nebezpečné nákazy a ochrany před jejím dalším šířením. O opatřeních uvedených v bodech 3. a 4. výroku tohoto rozhodnutí správní orgán rozhodl v souladu s § 140 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném stanovišti byl mor včelího plodu potvrzen u jednoho včelstva, což činí 16 % chovaných včelstev.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/029945-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Chovateli náleží náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 veterinárního zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chovatele podané u Ministerstva zemědělství České republiky nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochran-ných a zdolávacích opatření. Dle § 70 odst. 2 veterinárního zákona může být chovateli poskytnuta přiměřená záloha.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ústního vyhlášení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

Odvolání proti rozhodnutí vyhlášenému ústně při řízení konaném na místě nemá podle § 143 odst. 2 věty třetí správního řádu odkladný účinek.

V Rychnově na Moravě dne 3. května 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Radek Axmann
veterinární inspektor
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Oldřich Kolísek, nar. 20. 3. 1949
Rychnov na Moravě 2
569 34 Rychnov na Moravě

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Rychnov na Moravě, datová schránka: 4gsa5bp,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

136348370_0_SVS_2013_030910_E_rozhodnuti_o_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf