Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. Č. j. SVS/2013/055732-E – salmonelóza drůbeže

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2013/055732-E          

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Říčanech u Prahy, Žižkova 286/12, IČ 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutími č. j. SVS/2013/046623-E ze dne 9. 7. 2013 a č. j. SVS/2013/046646-E ze dne 11. 7. 2013 v hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín v hejnech reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 4. 7. 2013 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z hal č. 2 a 3 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z prostředí hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 (viz zkušební protokoly č. 35450/13 a č. 35452/13 ze dne 4. 7. 2013). Vzorky byly odebrány dne 24. 6. 2013 jako vzorky úřední (EpFr08), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2013. Téhož dne byl o této skutečnosti správním orgánem informován Ing. Miloš Zima, který byl seznámen se skutečností, že ze vzorků, odebraných v hospodářství dne 24. 6. 2013, byly vyšetřeny vzorky z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 s pozitivními výsledky a z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 dosud není vyšetření uzavřeno, dle sdělení Státního veterinárního ústavu Jihlava jsou tyto vzorky došetřovány jako podezřelé. Zástupce chovatele byl současně správním orgánem poučen o skutečnosti, že v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) je všechna drůbež pozitivního hejna určena k poražení nebo usmrcení a neškodnému odstranění a veškerá neinkubovaná i inkubovaná vejce jsou určena k neškodnému odstranění. Dále bylo se zástupcem chovatele sjednáno okamžité pozastavení odsunu vajec z hospodářství z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 a jejich oddělené uložení tak, aby mohlo být rozhodnuto o naložení s nimi.

Dne 9. 7. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v halách č. 2 a 3 je chován rodičovský komplet ROSS 308, hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012. Současné stáří obou hejn je 62 týdnů. Tato drůbež byla do hospodářství do haly č. 2 naskladněna v počtu 4 320 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 11. 9. 2012 a do haly č. 3 v počtu 4 320 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 13. 9. 2013 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00D0-01/2012. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 14. 5. 2012 a 22. 6. 2012 (EpF201) vakcínou Avipro Salmonella Vac E v odchovu a v chovu dne 11. a 13. 9. 2012 (EpF202) vakcínou SALENVAC T v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena před posledními pozitivními výsledky ze dne 24. 6. 2013 na bakt. r. Salmonella v rámci NP SAL ve dnech 17. 10. 2012 (EpFr03), 30. 10. 2012 (EpFr04), 14. 11. 2012 (EpFr04), 26. 11. 2013 (EpFr06), 10. 12. 2012, 27. 12. 2012, 7. 1. 2013, 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 19. 2. 2013, 5. 3. 2013 (vše EpFr04), 20. 3. 2013 (EpFr07), 5. 4. 2013, 17. 4. 2013, 30. 4. 2013, 14. 5. 2013, 28. 5. 2013 a 10. 6. 2013 (vše EpFr04), vše s negativními výsledky. V hospodářství je hala č. 6 v současné době neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2012/040713-E ze dne 7. 12. 2012). Haly č. 4 a 5 jsou také v současné době neobsazené, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénní kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013).

V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 bylo ke dni 9. 7. 2013 chováno 3 852 ks drůbeže, tj. 3 575 ks slepic a 277 ks kohoutů, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 bylo ke dni provedené kontroly chováno 3 852 ks drůbeže, tj. 3 585 ks slepic a 267 ks kohoutů. Denní úhyn se v obou hejnech v posledních 14 dnech pohyboval mezi 0 až 4 ks. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 30. 8. 2012 Jaroslavem Cirhanem, IČ 12626929, s místem podnikání v Praze 7, Havanská 4. Účinnost provedené dezinfekce byla v hale č. 6 ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 9. 2012, během nějž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (zkušební protokol č. 48290/12 ze dne 19. 9. 2012, vystavený Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 8 ošetřovatelů, z nichž 2 (paní Ouřetská a paní Pejřilová) od zastavení ošetřuje pozitivně vyšetřená hejna, a to až do doby provedené kontroly. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byl dne 9. 7. 2013 odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella (dodavatel společnost Cerea a. s., se sídlem v Pardubicích, Dělnická, návoz ze dne 19. 6. 2013 a ze dne 2. 7. 2013).

Ke dni 9. 7. 2013 byl v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 13 424 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 13 698 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, obojí mimo sběr dne 9. 7. 2013. Tyto skutečnosti vyplývají z chovatelské evidence. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byl poslední přesun vajec z postižených hejn uskutečněn dne 1. 7. 2013. Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 24. 6. 2012 do 1. 7. 2013 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 29 638 ks vajec, z toho 14 852 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a 14 786 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012. Tyto skutečnosti vyplývají z výdejek č. 68/13 ze dne 24. 6. 2013, č. 69/13 ze dne 28. 6. 2013 a č. 70/13 ze dne 1. 7. 2013. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženými hejny počínaje dnem 24. 6. 2013 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil téhož dne s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/046623-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) a zakázal (2) veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poraže-ní na jatkách, s tím, že v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem a o přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa. Dále správní orgán v tomto rozhodnutí nařídil (3) nejpozději do 12. 7. 2013 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jeho přesunu k neškodnému odstranění do asanačního pod-niku s tím, že chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 7 dní předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl, (4) průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže odstranění trusu, provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci a zkompostování trusu za předpokladu zajištění řádné fermentace, (5) v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 24. 6. 2013 neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku, a následně provést dezinfekci líhní fumigací formal-dehydem, (6) v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanačního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 a (7) provést poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem těchto opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/045742-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 5 dnů podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné námitky.

Dne 10. 7. 2013 obdržel správní orgán od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 1 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z prostředí hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 (viz zkušební protokol č. 35451/13 ze dne 10. 7. 2013). Vzorky byly odebrány dne 24. 6. 2013 jako vzorky úřední (EpFr08), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2013.

Dne 11. 7. 2013 bylo v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedeno místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v hale č. 1 je chován rodičovský komplet ROSS 308, hejno reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012. Současné stáří hejna je 62 týdnů. Tato drůbež byla do hospodářství do haly č. 1 naskladněna v počtu 4 360 ks slepic a 450 ks kohoutů dne 10. 9. 2012 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00D0-01/2012. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 14. 5. 2012 a 22. 6. 2012 (EpF201) vakcínou Avipro Salmonella Vac E v odchovu a v chovu dne 10. 9. 2012 (EpF202) vakcínou SALENVAC T v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky, ani chemoterapeutiky. V době provedené kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), nebylo zjištěno jeho porušení; předmětné hejno byla vyšetřeno před posledními pozitivními výsledky ze dne 24. 6. 2013 na bakt. r. Salmonella v rámci NP SAL ve dnech 17. 10. 2012 (EpFr03), 30. 10. 2012 (EpFr04), 14. 11. 2012 (EpFr04), 26. 11. 2013 (EpFr06), 10. 12. 2012, 27. 12. 2012, 7. 1. 2013, 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 19. 2. 2013, 5. 3. 2013 (vše EpFr04), 20. 3. 2013 (EpFr07), 5. 4. 2013, 17. 4. 2013, 30. 4. 2013, 14. 5. 2013, 28. 5. 2013 a 10. 6. 2013 (vše EpFr04), vše s negativními výsledky. V hospodářství je hala č. 6 v současné době neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2012/040713-E ze dne 7. 12. 2012). Haly č. 4 a 5 jsou také v současné době neobsazené, z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénní kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013). Hala č. 3 je v současné době taktéž neobsazená, z důvodu nařízeného poražení drůbeže v halách č. 2 a 3 vzhledem pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření s izolací terénního kmene S. enteritidis (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/046623-E ze dne 9. 7. 2013).

V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 je ke dni 11. 7. 2013 chováno 3 797 ks drůbeže, tj. 3 518 ks slepic a 279 ks kohoutů. Denní úhyn se v hejnu v posledních 14 dnech pohybuje mezi 0 až 4 ks. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 30. 8. 2012 Jaroslavem Cirhanem, IČ 12626929, s místem podnikání v Praze 7, Havanská 4. Účinnost provedené dezinfekce byla v hale č. 6 ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 9. 2012, během nějž byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (zkušební protokol č. 48290/12 ze dne 19. 9. 2012, vystavený Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 8 ošetřovatelů, z nichž 1 (Beranová Ivana) od zastavení ošetřuje pozitivně vyšetřené hejno, a to až do dnešního dne. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření nebyl odebrán úřední vzorek krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie r. Salmonella, a to z důvodu jeho odběru při místním šetření dne 9. 7. 2013, kdy byl odebrán vzorek krmiva (dodavatel společnost Cerea a. s., se sídlem v Pardubicích, Dělnická) z návozu ze dne 19. 6. 2013 a ze dne 2. 7. 2013, které byly naskladněny do zásobníků hal č. 1, 2 a 3.

Ke dni 11. 7. 2013 byl v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně stav vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 4 792 ks, vyprodukovaných počínaje dnem 24. 6. 2013, mimo sběr dne 11. 7. 2013. Tyto skutečnosti vyplývají z chovatelské evidence. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byl poslední přesun vajec z postižených hejn uskutečněn dne 8. 7. 2013. Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 24. 6. 2012 do 8. 7. 2013 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 23 760 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012. Tyto skutečnosti vyplývají z výdejek č. 68/13 ze dne 24. 6. 2013, č. 69/13 ze dne 28. 6. 2013, č. 70/13 ze dne 1. 7. 2013 a č. 71/13 ze dne 8. 7. 2013. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženým hejnem počínaje dnem 24. 6. 2013 v líhních již inkubována. O této skutečnosti správní orgán neprodleně informoval Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil téhož dne s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/046646-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) a zakázal (2) veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem pů-vodce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách, s tím, že v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvědčením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem a o přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa. Dále správní orgán v tomto rozhodnutí nařídil (3) nejpozději do 19. 7. 2013 ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jeho přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku s tím, že chovatel sdělí správnímu orgánu nejpoz-ději 7 dní předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl, (4) průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže odstranění trusu, provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezinfekci a zkompostování trusu za předpokladu zajištění řádné fermentace, (5) v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 24. 6. 2013 neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku, a následně provést dezinfekci líhní fumigací formal-dehydem, (6) v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanačního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 a (7) provést poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem těchto opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/046297-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 5 dnů podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné námitky.

Při místním šetření dne 9. 7. 2013 informoval chovatel správní orgán o skutečnosti, že hodlá ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 ve dnech 10. – 11. 7. 2013 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o. Při místním šetření dne 11. 7. 2013 informoval chovatel správní orgán o skutečnosti, že hodlá ukončit život hejna drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 ve dnech 11. – 12. 7. 2013, taktéž poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o.

Hejno drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 bylo dne 12. 7. 2013 přesunuto k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 3 792 kusů. Tato skutečnost vyplývá z dodacího listu č. 5/2013 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. 130712000001S62134. Dle evidence předložené správnímu orgánu chovatelem, uhynulo v hejně reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012 v období od 11. 7. 2013 do 12. 7. 2013 5 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 16. 7. 2013 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 249693.

Hejno drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 bylo dne 10. 7. 2013 přesunuto k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 3 842 kusů. Tato skutečnost vyplývá z dodacího listu č. 3/2013 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. 130711000001S62134. Dle evidence předložené správnímu orgánu chovatelem, uhynulo v hejně reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 v období od 9. 7. 2013 do 10. 7. 2013 10 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 16. 7. 2013 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 249693.

Hejno drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 bylo ve dnech 10. – 11. 7. 2013 přesunuto k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 3 843 kusů. Tato skutečnost vyplývá z dodacího listu č. 4/2013 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. 130712000001S62134. Dle evidence předložené správnímu orgánu chovatelem, uhynulo v hejně reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 v období od 9. 7. 2013 do 11. 7. 2013 9 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 16. 7. 2013 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 249693.

Před přesunem drůbeže do jatek k poražení byla informována příslušná krajská veterinární správa. Tato skutečnost vyplývá ze souhlasu s porážkou drůbeže č. j. SVS/2013-B, vystaveného dne 11. 7. 2013 Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, snesená v období od 24. 6. 2013 do 8. 7. 2013, nacházející se v počtu 23 760 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna ve dnech 10. a 15. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012, snesená v období od 24. 6. 2013 do 1. 7. 2013, nacházející se v počtu 14 852 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna ve dnech 10. a 15. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012, snesená v období od 24. 6. 2013 do 1. 7. 2013, nacházející se v počtu 14 786 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna ve dnech 10. a 15. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Celkem bylo z hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech neškodně odstraněno 53 398 ks násadových vajec. Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 061794 a č. 062111. Po neškodném odstranění vajec byla v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech provedena očista líhní a skladovacích prostor, kde bylo s násadovými vejci manipulováno a následně byla provedena dezinfekce fumigací formaldehydem. Tato skutečnost je doložena protokolem o kontrolním zjištění č. j. 3007132, vystaveném dne 30. 7. 2013 Krajskou veterinární správou státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, snesená v období od 8. 7. 2013 do 12. 7. 2013, nacházející se v počtu 6 550 ks v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně, byla neškodně odstraněna dne 16. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012, snesená v období od 1. 7. 2013 do 10. 7. 2013, nacházející se v počtu 18 000 ks v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně, byla neškodně odstraněna dne 16. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012, snesená v období od 1. 7. 2013 do 11. 7. 2013, nacházející se v počtu 17 136 ks v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně, byla neškodně odstraněna dne 16. 7. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Celkem bylo z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně odstraněno 41 686 ks násadových vajec. Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 249694, 249695 a č. 249696.

Po poražení veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže bylo započato s mechanickou očistou demontáží technologie místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a následným mytím, které proběhly ve dnech 15. 7. – 5. 8. 2013. Tyto činnosti byly provedeny svépomocí chovatelem. Podestýlka byla odvezena ke zkompostování společností PROAGRO Nymburk, a. s. Tato skutečnost vyplývá z potvrzení ze dne 23. 7. 2013. Závěrečná dezinfekce, dezinsekce a deratizace byla provedena dne 5. 8. 2013 přípravkem GPC 8 Jaroslavem Cirhanem, podnikající fyzickou osobou s místem podnikání v Praze 7, IČ 12626929, jak vyplývá z protokolu o provedení asanační práce č. 109 a č. 110 ze dne 5. 8. 2013. Následně byla dne 7. 8. 2013 provedena zástupci správního orgánu kontrola účinnosti dezinfekce, která byla ve Státním veterinárním ústavu Jihlava zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokoly č. 43326/13, č. 43327/13 a č. 43328/13 ze dne 18. 8. 2013).

O šetření dokumentujícím přesuny drůbeže do jatek k poražení, drůbeže a vajec do asanačního podniku k neškodnému odstranění, průběhu mechanické očisty a mytí a následné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci míst s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže byl dne 7. 8. 2013 sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/052278-E. V zákonné lhůtě 5 dnů podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné námitky.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/046623-E ze dne 9. 7. 2013 a rozhodnutím č. j. SVS/2013/046646-E ze dne 11. 7. 2013.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení..

V Pardubicích dne 28. srpna 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro kraj Vysočina, datová schránka: 2tg8b9c,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

152701138_0_SVS_2013_055732_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf