Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/033391-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/033391-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Danielem Francem, nar. 20. 1. 1971, bytem ve Starém Městě, Petrušov 8, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 90005161 ve Starém Městě, Petrušov 8, v k. ú. 754463 Petrušov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/030915-E ze dne 3. 5. 2013 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 90005161 ve Starém Městě, Petrušov 8, v k. ú. 754463 Petrušov se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 90005161, provozovaného ve Starém Městě, Petrušov 8, chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 8,8 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1831 – 1881/2013 ze dne 21. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 16. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 90005161 nachází na včelnici 9 včelstev. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 10 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech byl průměrný počet 33 plástů rámkové míry 45 × 16 cm. Průměrná plocha plodu činila 1400 cm2. 7 chovaných včelstev bylo v dobré síle, jedno v síle průměrné a jedno v síle nevyhovující. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 7 (rozložená larva). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 90005161 dne 16. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 23. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v plodovém plástu odebraném z úlu č. 7. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 90005161 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 896/2013 ze dne 23. 4. 2013).

Dne 3. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno na jaře roku 2007 nákupem 4 včelstev od paní Kaláškové z Petrušova. Další včelstva byla vytvořena již z vlastních zdrojů. Z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2013/030915-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu a nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 7 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu a (4) likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 7, zásobních plástů, souší v tomto úlu spálením a (5) dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/029943-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 6. 5. 2013 bylo provedeno utracení včelstva v úlu č. 7 benzínem a zajištění včelotěsné uzávěru tohoto úlu, likvidace utraceného včelstva, jakož i úlu č. 7, zásobních plástů, souší v tomto úlu spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/030301-E ze dne 6. 5. 2013, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/030915-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 21. května 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Daniel Franc, nar. 20. 1. 1971
Petrušov 8
569 32 Staré Město u Moravské Třebové

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Staré Město, datová schránka: 46va5ez,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

137767968_0_SVS_2013_033391_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf