Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/033461-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/033461-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-terinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se Zdeňkem Fikejzem, nar. 24. 5. 1934, bytem v Moravské Třebové, Garážní 12, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovištích chovu včel reg. č. CZ 89127748 v Třebařově v k. ú. 769355 Třebařov a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/030919-E ze dne 3. 5. 2013 na stanovištích chovu včel reg. č. CZ 89127748 v Třebařově v k. ú. 769355 Třebařov a reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, v k. ú. 754463 Petrušov se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89127748, provozovaného v Třebařově chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 9,44 × 104/g měli (viz protokol o zkoušce J 1831 – 1881/2013 ze dne 21. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 16. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127748 v Třebařově nachází 9 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 10 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech byl průměrný počet 8 – 9 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. Průměrná plocha plodu činila 100 – 150 cm2. 7 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 3 (světle hnědý tekutý táhnoucí se obsah pod proděravělým víčkem). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově dne 16. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Dále bylo při šetření dne 16. 4. 2013 zjištěno, že chovatel současně provozuje další 3 stanoviště s chovem včel, a to stanoviště reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12, a reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49. Vzhledem k této skutečnosti bylo dne 16. 4. 2013 provedeno další šetření na stanovištích reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, a reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12.

Na stanovišti reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, bylo zjištěno, že je zde chováno 7 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 9 úlů, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 8 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 50 cm2. Všech 7 chovaných včelstev bylo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 2, 6 a 8 (propadlá víčka, hnědý táhnoucí se obsah a kávová táhnoucí se hmota). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, dne 16. 4. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu 3 plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Na stanovišti reg. č. CZ 89687446 v Moravské Třebové, Garážní 12, bylo zjištěno, že je zde chováno jedno včelstvo. V hospodářství byl umístěn jeden úl, ve kterém bylo 16 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. Průměrná plocha plodu činila 300 – 400 cm2. Chované včelstvo bylo v dobré síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaného včelstva. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu.

Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu z hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 23. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127748 v Třebařově potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 895/2013 ze dne 23. 4. 2013).

Vzorky odebraných plodových plástů z hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 24. 4. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v plodových plástech odebraných z úlů č. 2, 6 a 8. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 891 – 893/2013 ze dne 24. 4. 2013).

Dne 3. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v roce 1958 převzetím od rodičů. Včelstva na stanovištích jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů. Ze stanovišť nebyla přesouvána žádná včelstva, ani jiný chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2013/030919-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán na stanovišti reg. č. CZ 89127748 v Třebařově nařídil (3.a) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 3 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu, (3.b) provést likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 3, zásobních plástů a souší v tomto úlu spálením a (3.c) provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Na stanovišti reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, správní orgán chovateli nařídil (4.a) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4.b) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty a (4.c) provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. S ohledem na prokázané kontakty stanovišť ohniska nákazy se stanovištěm reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49 bylo správním orgánem nařízeno (5) nejpozději do 17. 5. 2013 provést klinickou prohlídku všech včelstev na stanovišti reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/029937-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 6. 5. 2013 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89127748 v Třebařově provedena likvidace utraceného včelstva, jakož i úlu č. 3, zásobních plástů a souší v tomto úlu spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Téhož dne byla na stanovišti reg. č. CZ 89127737 ve Starém Městě, Petrušov 14, provedena likvidace všech utracených včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty a dezinfekce nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/030299-E ze dne 6. 5. 2013, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal.

Dne 17. 5. 2013 byla na stanovišti reg. č. CZ 89687457 ve Svojanově u Borušova 49 prove-dena klinická prohlídka včelstev, během níž bylo zjištěno, že na stanovišti je umístěno celkem 7 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech bylo umístěno 12 až 24 plástů rámkové míry 39 × 27,5 cm. 4 chovaná včelstva byla v dobré síle, 2 v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u všech chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v zápise z klinické prohlídky včelstev č. j. SVS/2013/ 033299-E ze dne 17. 5. 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/030919-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 21. května 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Zdeněk Fikejz, nar. 24. 5. 1934
Garážní 12
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Třebařov, datová schránka: ijtbuc7,
Obec Staré Město, datová schránka: 46va5ez,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

137765750_0_SVS_2013_033461_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf