Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/036041-E – salmonelóza drůbeže

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/036041-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední se společností XAVERgen, a. s., se sídlem v Říčanech u Prahy, Žižkova 286/12, IČ 27460363, (dále jen „chovatel“),

ve věci nálezu původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) ve vzorcích z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín, z prostředí z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013 v hospodářství chovu drůbeže reg. č. CZ 53086439 v k. ú. 755575 Holotín v hejnech reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 29. 3. 2013 od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 4 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012. Vzorky byly odebrány dne 20. 3. 2013 jako vzorky úřední (EpFr07), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2012 (viz zkušební protokol č. 16260/13, vystavený dne 29. 3. 2013). Téhož dne byl o této skutečnosti správním orgánem informován zástupce chovatele Josef Chudomel, který byl seznámen se skutečností, že ze vzorků odebraných v hospodářství dne 20. 3. 2013, byly vyšetřeny vzorky z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 s negativními výsledky, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 s pozitivním výsledkem a z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 dosud není vyšetření uzavřeno, dle sdělení Státního veterinárního ústavu Jihlava jsou tyto vzorky došetřovány jako podezřelé. Zástupce chovatele byl současně správním orgánem poučen o skutečnosti, že v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) je všechna drůbež pozitivního hejna určena k poražení nebo usmrcení a neškodnému odstranění a veškerá neinkubovaná i inkubovaná vejce jsou určena k neškodnému odstranění. Dále bylo se zástupcem chovatele sjednáno okamžité pozastavení odsunu vajec z hospodářství z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 z hospodářství a jejich oddělené uložení tak, aby mohlo být po dokončení vyšetření rozhodnuto o způsobu naložení s nimi.

Dne 3. 4. 2013 obdržel správní orgán od Státního veterinárního ústavu Jihlava pozitivní výsledky kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis) ze směsných vzorků trusu pocházejících z haly č. 5 hospodářství reg. č. CZ 53086439 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012. Vzorky byly taktéž odebrány dne 20. 3. 2013 jako vzorky úřední (EpFr07), byly odebrány v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus), zveřejněném v metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nákaz na rok 2012 (viz zkušební protokol č. 16259/13, vystavený dne 3. 4. 2013).

Dne 5. 4. 2013 správní orgán v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně provedl místní šetření, během něhož bylo zjištěno, že v halách č. 4 a 5 je chován rodičovský komplet ROSS 308, hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012. Současné stáří obou hejn je 48 týdnů. Tato drůbež byla do hospodářství do haly č. 4 naskladněna v počtu 4 790 ks dne 10. 9. 2012 a do haly č. 5 v počtu 4 770 ks dne 12. 9. 2012 z odchovu z hospodářství reg. č. CZ 41007271, provozovaného v Dolině chovatelem, původ hejno reg. č. CZ 41007271-00D0-01/2012. Drůbež byla vakcinována proti salmonelóze ve dnech 14. 5. 2012 a 22. 6. 2012 (EpF201) vakcínou Avipro Salmonella Vac E v odchovu a dne 10. 9. 2012 (EpF202) vakcínou SALENVAC T v chovu a nebyla v hospodářství reg. č. CZ 53086439 medikována antibiotiky ani chemotera-peutiky. V době kontroly byla tato drůbež bez klinických příznaků onemocnění a bez alterace produkčních ukazatelů a spotřeby krmiva a vody. Kontrolou plnění Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) nebylo zjištěno jeho porušení; předmětná hejna byla vyšetřena před posledními pozitivními výsledky ze dne 20. 3. 2013 na bakterie rodu Salmonella v rámci NP SAL ve dnech 17. 10. 2012 (EpFr03), 30. 10. 2012 (EpFr04), 14. 11. 2012 (EpFr04), 26. 11. 2013 (EpFr06), 10. 12. 2012, 27. 12. 2012, 7. 1. 2013, 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 19. 2. 2013 a 5. 3. 2013 (vše EpFr04), vše s negativními výsledky. Hala č. 6 v hospodářství nebyla v době provedené kontroly obsazená z důvodu nařízeného poražení drůbeže vzhledem k pozitivním výsledkům kultivačního vyšetření (izolace terénního kmene S. enteritidis), které bylo správním orgánem nařízeno dne 7. 12. 2012 rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2012/040713-E. Nákazová situace u zbylých tří hejn v hospodářství, tj. hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-01/2012, reg. č. CZ 53086439-00H0-02/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-03/2012 byla ověřena dne 20. 3. 2013 úředním odběrem vzorků (EpFr07), které byly vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s negativními výsledky (viz zkušební protokoly č. 16261/13 až 16263/13, vše ze dne 25. 3. 2013).

V hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 bylo v době provedené kontroly chováno 4 201 ks drůbeže, tj. 3 884 ks slepic a 317 ks kohoutů, v hejnu reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 4 091 ks drůbeže, tj. 3 783 ks slepic a 308 ks kohoutů. Denní úhyn se v obou hejnech v posledních 14 dnech pohyboval do 4 ks. Hospodářství je protinákazově úplně zajištěno, při vstupu do hospodářství je zajištěno převlečení a přezutí osob a je umístěna dezinfekční rohož, další dezinfekční rohože jsou umístěny před vstupem do jednotlivých hal. Dezinfekce hal, zásobníků krmiv a vodovodního řádu před naskladněním byla provedena dne 30. 8. 2012 Jaroslavem Cirhanem, podnikající fyzickou osobou s místem podnikání v Praze 7, Havanská 4, IČ 12626929. Účinnost provedené dezinfekce byla ověřena bakteriologickým vyšetřením dne 4. 9. 2012, během něhož byla tato dezinfekce zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokol č. 48290/12 ze dne 19. 9. 2012, vystavený Státním veterinárním ústavem Jihlava). Asanační box je umístěn v oplocení hospodářství, pro službu asanace je přístupný z vnější komunikace. V hospodářství pracuje 8 ošetřovatelů, z nichž 2 (paní Beranová a paní Šťastná) od zastavení ošetřují pozitivně vyšetřená hejna, a to až do dne provedené kontroly. Všichni zaměstnanci byli chovatelem seznámeni s nutností dodržování zvýšených zoohygienických opatření. V rámci provedeného epizootologického šetření byly dne 5. 4. 2013 v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus) odebrány úřední vzorky krmiva k bakteriologickému vyšetření na bakterie rodu Salmonella (dodavatel společnost Cerea a. s., se sídlem v Pardubicích, Dělnická, návoz ze dne 13. 3. 2013 na halu č. 4 a ze dne 24. 3. 2013 na halu č. 5).

Ke dni 5. 4. 2013 byl v hospodářství reg. č. CZ 53056439 v Holotíně stav vajec, vyproduko-vaných počínaje dnem 28. 3. 2013 z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 20 536 ks, z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 20 570 ks. Do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech byl poslední přesun vajec z postižených hejn uskutečněn dne 28. 3. 2013. Z chovatelské evidence vyplývá, že ode dne 20. 3. 2012 do 28. 3. 2013 odešlo do skladu hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech celkem 59 552 ks vajec, z toho 30 744 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a 28 808 ks vajec z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012. Dle sdělení zástupce chovatele byla část vajec snesených postiženým hejnem počínaje dnem 20. 3. 2013 v líhních již inkubována. O této skutečnosti informoval správní orgán neprodleně Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro kraj Vysočina.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění správní orgán zahájil téhož dne s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení z moci úřední ve věci vydání mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/023145-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil místo s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže (terénního kmene S. enteritidis) a zakázal (2) veškeré přesuny drůbeže a vajec z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže, s výjimkou přesunu drůbeže k poražení na jatkách, s tím, že v tomto případě musí být přemísťovaná drůbež doprovázena „Veterinárním osvěd-čením k přemístění zvířete“, vystaveným správním orgánem a o přemístění musí být předem ve lhůtě 72 hodin informována místně příslušná krajská veterinární správa. Dále správní orgán v tomto rozhodnutí nařídil (3) nejpozději do 12. 4. 2013 ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012, a to buď přesunem k poražení do jatek, nebo utracením a zajištěním jeho přesunu k neškodnému odstranění do asanačního podniku s tím, že chovatel sdělí správnímu orgánu nejpozději 7 dní předem, pro jaký způsob ukončení života hejna se rozhodl, (4) průběžné provádění účinné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a po odsunu veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem původce nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže odstra-nění trusu, provedení důkladné mechanické očisty a závěrečné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejíž účinnost musí být ověřena bakteriologickým vyšetřením úředně odebraných stěrů po dezin-fekci a zkompostování trusu za předpokladu zajištění řádné fermentace, (5) v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech vyhledat všechna vejce pocházející z hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 a tato vejce vyprodukovaná počínaje dnem 20. 3. 2013 neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku, a následně provést dezinfekci líhní fumigací formaldehydem, (6) v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně neškodně prostřednictvím asanačního podniku odstranit všechna vejce pocházející z hejn reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 a (7) provést poučení veškerého ošetřovatelského personálu o možnosti přenosu nákazy na člověka. Cílem těchto opatření bylo zabránit dalšímu šíření původce nebezpečné nákazy a zajistit jeho bezpečnou likvidaci ve zvířatech infikovaného hejna a v prostředí.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/022889-E, se kterým se zástupce chovatele seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu. V zákonné lhůtě 5 dnů podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné námitky.

Při místním šetření dne 5. 4. 2013 informoval chovatel správní orgán o skutečnosti, že hodlá ukončit život hejn drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 a reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 ve dnech 9. – 10. 4. 2013 poražením v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě, provozovaných společností Drůbež CZ, s. r. o.

Hejno drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 bylo dne 8. 4. 2013 přesunuto k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 4 182 kusů. Před přesunem drůbeže do jatek k poražení byla informována příslušná krajská veterinární správa. Tyto skutečnosti vyplývají ze souhlasu s po-rážkou drůbeže č. j. SVS/2013-KVSB, vystaveného dne 4. 4. 2013 Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, z dodacího listu č. 1/2013 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. 130409000001S62006.

Dle evidence, předložené správnímu orgánu chovatelem, uhynulo v hejně reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012 v období od 5. 4.2013 do 8. 4. 2013 19 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 10. 4. 2013 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 243542.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012, snesená v období od 20. 3. 2013 do 28. 3. 2013, nacházející se v počtu 30 744 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna dne 9. 4. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Tyto skutečnosti jsou doloženy potvrzením o převzetí č. 059650.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-04/2012, snesená v období od 29. 3. 2013 do 8. 4. 2013, nacházející se v počtu 32 110 ks v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně, byla neškodně odstraněna ve dnech 10. 4. 2013 a 12. 4. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Tyto skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 243541 a 058855.

Hejno drůbeže reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 bylo dne 9. 4. 2013 přesunuto k poražení v jatkách reg. č. CZ 198 v Kunštátě v počtu 4 072 kusů. Před přesunem drůbeže do jatek k poražení byla informována příslušná krajská veterinární správa. Tyto skutečnosti vyplývají ze souhlasu s po-rážkou drůbeže č. j. SVS/2013-KVSB, vystaveného dne 4. 4. 2013 Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, z dodacího listu č. 2/2013 a z nálezu prohlídky jatečních zvířat a masa (porážkového protokolu) č. 130410000001S62006.

Dle evidence, předložené správnímu orgánu chovatelem, uhynulo v hejně reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012 v období od 5. 4.2013 do 9. 4. 2013 19 ks drůbeže. Tato drůbež byla přesunuta dne 10. 4. 2013 k neškodnému odstranění do asanačního podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaného společností ASAP, s. r. o. Tato skutečnost je doložena potvrzením o převzetí č. 243542.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012, snesená v období od 20. 3. 2013 do 28. 3. 2013, nacházející se v počtu 28 808 ks v hospodářství líhní reg. č. CZ 61015564 v Habrech, byla neškodně odstraněna dne 9. 4. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Tyto skutečnosti jsou doloženy potvrzením o převzetí č. 059650.

Všechna vejce z hejna reg. č. CZ 53086439-00H0-05/2012, snesená v období od 29. 3. 2013 do 9. 4. 2013, nacházející se v počtu 32 110 ks v hospodářství reg. č. CZ 53086439 v Holotíně, byla neškodně odstraněna ve dnech 10. 4. 2013 a 12. 4. 2013 v asanačním podniku reg. č. CZ 61907003 ve Věži, provozovaném společností ASAP, s. r. o. Tyto skutečnosti jsou doloženy potvrzeními o převzetí č. 243541 a 058855.

Po poražení veškeré drůbeže z místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmone-lózy drůbeže bylo započato s mechanickou očistou místa s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže a následným mytím, které proběhly ve dnech 10. 4. – 11. 5. 2013. Tyto činnosti byly provedeny svépomocí chovatelem. Podestýlka byla odvezena ke zkompostování společností PROAGRO Nymburk, a. s. Tato skutečnost vyplývá z potvrzení ze dne 17. 4. 2013. Závěrečná dezinfekce, dezinsekce a deratizace byla provedena dne 12. 5. 2013 přípravkem GPC 8 Jaroslavem Cirhanem, podnikající fyzickou osobou s místem podnikání v Praze 7, IČ 12626929, jak vyplývá z protokolu o provedení asanační práce č. 57 ze dne 12. 5. 2013. Následně byla dne 13. 5. 2013 provedena zástupci správního orgánu kontrola účinnosti dezinfekce, která byla ve Státním veterinárním ústavu Jihlava zhodnocena jako účinná (viz zkušební protokoly č. 26966/13 a č. 26967/13 ze dne 20. 5. 2013).

O šetření dokumentujícím přesuny drůbeže do jatek k poražení, drůbeže a vajec do asanačního podniku k neškodnému odstranění, průběhu mechanické očisty a mytí a následné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci míst s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy salmonelózy drůbeže byl dne 13. 5. 2013 sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/032042-E. V zákonné lhůtě 5 dnů podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyly proti protokolu podány písemné a zdůvodněné námitky.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/023145-E ze dne 5. 4. 2013.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 5. června 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
XAVERgen, a. s., datová schránka: izkg3hn

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Holotín, datová schránka: rzya4p2,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro kraj Vysočina, datová schránka: 2tg8b9c,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

140300598_0_SVS_2013_036041_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf