Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/037005-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/037005-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Ludmilou Fikejzovou, nar. 10. 12. 1948, bytem v Moravské Třebové, Garážní 12, (dále „chovatelka“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89127759 ve Starém Městě, Petrušov, v k. ú. 754463 Petrušov,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovatelce rozhodnutím č. j. SVS/2013/035925-E ze dne 22. 5. 2013 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89127759 ve Starém Městě, Petrušov, v k. ú. 754463 Petrušov se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89127759, provozovaného ve Starém Městě, Petrušov chovatelkou, byla vyšetřena bakteriologickým vyše-třením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 4,9 × 103/g měli (viz protokol o zkoušce J 1831 – 1881/2013 ze dne 21. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 16. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127759 nachází 7 včelstev. V hospodářství bylo ve 2 včelínech umístěno 8 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech byl průměrný počet 8 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 20 cm2. Všechna chovaná včelstva byla v průměrné síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu v žádném z chovaných včelstev.

S ohledem na potřebu monitorování nákazového stavu na stanovišti reg. č. CZ 89127759 v Petrušově byla na tomto stanovišti provedena dne 7. 5. 2013 opakovaná klinická prohlídka všech včelstev. Při ní bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127759 v Petrušově nachází 7 včelstev ve 2 včelínech. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 8 úlů, z toho 1 úl nebyl obsazen. V úlech byl průměrný počet 8 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 200 – 500 cm2. 3 chovaná včelstva byla v dobré síle, 4 včelstva v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 2, 3, 6 a 8 (propadlá víčka, tekutý táhnoucí se obsah). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127759 v Petrušově dne 7. 5. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Vzorky odebraných plodových plástů z hospodářství reg. č. CZ 89127759 v Petrušově byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 17. 5. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu, z plodových plástů z úlů č. 2, 3, 6 a 8. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127759 v Petrušově potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 1029 – 1032/2013 ze dne 17. 5. 2013).

Dne 22. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatelky další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno v roce 2006 přesunem z hospodářství reg. č. CZ 89127737, provozovaném ve Starém Městě, Petrušov 14, manželem Zdeňkem Fikejzem. Stanoviště reg. č. CZ 89127759 je umístěno v bezprostřední blízkosti stanoviště reg. č. CZ 89127737, ve kterém byl potvrzen výskyt moru včelího plodu (viz rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2013/030919-E ze dne 3. 5. 2013). Mezi oběma stanovišti nebyla, dle sdělení obou chovatelů, přesouvána včelstev a ani chovatelský materiál (vzhledem k odlišným rámkovým mírám). Při tomto šetření bylo dále zjištěno, že na stanovišti reg. č. CZ 89127759 v Petrušově bylo uloženo větší množství úlů a dalšího včelařského materiálu, jmenovitě dalších 88 úlů různých typů. Detailní soupis tohoto materiálu bude přiložen k protokolu o likvidaci včelstev.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelkou podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovatelce podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/035925-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. Tato opatření správní orgán chovatelce nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/034428-E, se kterým se chovatelka seznámila a jeho převzetí podepsala. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 28. 5. 2013 byla na stanovišti reg. č. CZ 89127759 v Petrušově provedena likvidace všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslu-šenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a dezinfekce nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v proto-kolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/035043-E ze dne 28. 5. 2013, se kterým se chovatelka seznámila a jeho převzetí podepsala.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatelka splnila všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/035925-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 7. června 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Ludmila Fikejzová, nar. 10. 12. 1948
Garážní 12
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Staré Město, datová schránka: 46va5ez,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

140927043_0_SVS_2013_037005_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf