Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/037017-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Naše č. j.:   Č. j. SVS/2013/037017-E      

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Josefem Hegerem, nar. 12. 10. 1949, bytem v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, v k. ú. 693359 Mezihoří u Městečka Trnávky,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/036021-E ze dne 27. 5. 2013 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, v k. ú. 693359 Mezihoří u Městečka Trnávky se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 15. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná ze stanoviště reg. č. CZ 89710016, provozo-vaném v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Jihlava s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae v počtu 7 × 102/g měli (viz zkušební protokol č. 040004/13 ze dne 12. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 13. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89710016 nachází 10 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně a na včelnici umístěno 12 úlů, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 11 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 150 cm2. Všechna chovaná včelstva byla v dobré síle. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu v žádném z chovaných včelstev.

S ohledem na potřebu monitorování nákazového stavu na stanovišti reg. č. CZ 89710016 byla na tomto stanovišti provedena dne 13. 5. 2013 opakovaná klinická prohlídka všech včelstev. Při ní bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89710016 nachází 10 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně a na včelnici umístěno 12 úlů, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 9 – 11 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 600 – 900 cm2. 9 chovaných včelstev bylo v dobré síle, jedno včelstvo v síle průměrné. V rámci provedeného še-tření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 8 (propadlá víčka s tekutým obsahem táhnoucí se hmoty). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, dne 13. 5. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Vzorky odebraného plodového plástu z hospodářství reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 21. 5. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vy-šetření č. Vc 1206/2013 ze dne 21. 5. 2013).

Dne 27. 5. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že chovatel provozuje pouze dané stanoviště chovu včel, které bylo založeno před asi 50 lety převzetím hospodářství od svého otce. Včelstva jsou dlouhodobě tvořena z vlastních zdrojů, na stanoviště chovu včel jsou přisouvány pouze matky. Ze stanoviště nejsou přesunována žádná včelstva, ani chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/ 2013/036021-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy, (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úle č. 8 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu, (4) provedení likvidace utraceného včelstva, jakož i úlu č. 8, zásobních plástů a souší v tomto úle spálením a (5) provedení dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/035535-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 29. 5. 2013 byla na stanovišti reg. č. CZ 89710016 v Městečku Trnávka, Mezihoří 87, provedena likvidace včelstva v úle č. 8, jakož i tohoto úlu, zásobních plástů a souší v tomto úle spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/035752-E ze dne 29. 5. 2013, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/036021-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opat-ření nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 7. června 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Josef Heger, nar. 12. 10. 1949
Mezihoří 87
Městečko Trnávka
571 01 Moravská Třebová

datové schránky:
Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Městečko Trnávka, datová schránka: 3tgbcs3,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

140927104_0_SVS_2013_037017_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatrenich.pdf