Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/059156-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2013/059156-E          

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Josefem Kolářem, nar. 24. 12. 1946, bytem v Rychnově na Moravě 174, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 v k. ú. 744093 Rychnov na Moravě,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/057391-E ze dne 3. 9. 2013 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 v k. ú. 744093 Rychnov na Moravě se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 výsledky bakteriologického vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, nařízeného v čl. III odst. 5 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/ 2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012. Zimní měl odebraná z hospodářství reg. č. CZ 89127658, pro-vozovaném v Rychnově na Moravě 174 chovatelem, byla vyšetřena bakteriologickým vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s pozitivními výsledky s izolací spór Paenibacillus larvae (viz protokol o zkoušce č. J 1817 – 1830/2013 ze dne 20. 2. 2013).

Na základě tohoto výsledku správní orgán provedl dne 17. 4. 2013 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127658 nachází 11 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 38 úlů, z toho 27 úlů nebylo obsazeno. V úlech byl průměrný počet 12 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 100 – 150 cm2. 9 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 2 včelstva byla v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření nebyly pozorovány ve včelstvech klinické příznaky moru včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/1848/2012-KVSE ze dne 25. 5. 2012, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

S ohledem na potřebu monitorování nákazového stavu správní orgán provedl dne 8. 5. 2013 v hospodářství další šetření, během něhož bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127658 nachází 11 včelstev. V hospodářství bylo ve včelíně umístěno 38 úlů, z toho 27 úlů nebylo obsazeno. V úlech byl průměrný počet 12 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 1 200 cm2. 10 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 1 včelstvo bylo v síle průměrné. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvech v úlech č. 1, 7 a 9 (propadlá víčka s dírami, hmota táhnoucí se z buněk). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 dne 8. 5. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s klinickým nálezem moru včelího plodu plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Vzorky odebraných plodových plástů z hospodářství reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc s negativními výsledky kultivačního vyšetření (viz protokol o vyšetření č. Vc 1112 – 1114/2013 ze dne 21. 5. 2013). Tímto výsledkem vyšetření bylo vyloučeno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vyslovené dne 8. 5. 2013.

S ohledem na potřebu dalšího monitorování nákazového stavu správní orgán provedl dne 21. 8. 2013 provedeno v hospodářství další šetření, během něhož bylo zjištěno, že se na stanovišti reg. č. CZ 89127658 nachází 13 včelstev. Od doby minulého šetření provedeného dne 8. 5. 2013 přibyla na stanovišti 2 včelstva, která vznikla usazením rojů vlastního původu. V hospodářství bylo v době provedené kontroly ve včelíně umístěno 38 úlů, z toho 25 úlů nebylo obsazeno. V úlech byl průměrný počet 12 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 1 200 cm2. 7 chovaných včelstev bylo v dobré síle, 5 včelstev v síle průměrné a 1 včelstvo bylo v síle nevyhovující. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu ve včelstvu v úle č. 7 (silně mezerovitý plod, propadlá víčka s dírami, tekutý hnědý obsah, příškvary). Tímto klinickým nálezem bylo v hospodářství reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 dne 21. 8. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byl za účelem potvrzení nákazy odebrán ze včelstva s klinickým nálezem moru včelího plodu jeden plodový plást k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu. Chovatel byl poučen o skutečnostech vyplývajících z nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/038198-E ze dne 6. 6. 2013, zejména o zákazu přesunů včelstev, medu a chovatelského materiálu.

Vzorky odebraného plodového plástu byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 29. 8. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu v plodovém plástu odebraném z úlu č. 7. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89127658 v Rychnově na Moravě 174 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 1497/2013 ze dne 29. 8. 2013).

Dne 3. 9. 2013 správní orgán provedl v hospodářství chovatele další šetření, během něhož bylo zjištěno, že hospodářství chovu včel bylo založeno převzetím od otce před asi 7 lety. Hospodářství je dlouhodobě tvořeno včelstvy vlastního původu, z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva ani chovatelský materiál.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona rozhodnutím č. j. SVS/2013/057391-E mimořádná veterinární opatření, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení včelstva v úlu č. 7 benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru tohoto úlu, (4) provést likvidaci utraceného včelstva, jakož i úlu č. 7, zásobních plástů a souší v tomto úlu spálením a (5) provést dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/057388-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 3. 9. 2013 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89127658 provedeno utracení včelstva v úle č. 7 benzínem, jakož i následná likvidace tohoto včelstva, jakož i úlu č. 7, zásobních plástů a souší v tomto úlu spálením a dezinfekce veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem nákazy. Tyto skutečnosti jsou doku-mentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/057468-E ze dne 3. 9. 2013, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/057391-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 11. září 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
doporučeně do vlastních rukou:

Josef Kolář, nar. 24. 12. 1946
Rychnov na Moravě 174
569 34 Rychnov na Moravě

datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Rychnov na Moravě, datová schránka: 4gsa5bp,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 2mvikse,
Okresní ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Svitavy, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Svitavy, datová schránka: 73qadir.

155409658_0_SVS_2013_059156_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf