Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních Č. j. SVS/2013/074647-E – mor včelího plodu

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice

Č. j. SVS/2013/074647-E

ROZHODNUTÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

v řízení z moci úřední s Jaroslavem Plešingerem, nar. 20. 12. 1943, bytem ve Zruči nad Sázavou, Slunný vrch 781, (dále „chovatel“),

ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, v k. ú. 701033 Licomělice,

rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona takto:

Mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/071551-E ze dne 30. 10. 2013 na stanovišti chovu včel reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, v k. ú. 701033 Licomělice se ukončují.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 17. 10. 2013 hlášení Lubomíra Kořínka, jednatele Českého svazu včelařského v Heřmanově Městci, který byl kontaktován chovatelem o podezření z výskytu moru včelího plodu v hospodářství reg. č. CZ 89834350, provozovaném chovatelem v Načešicích, Licomělice 28.

Na základě tohoto oznámení správní orgán provedl dne 18. 10. 2013 od 9:00 do 11:00 hodin v hospodářství chovatele reg. č. CZ 89834350 kontrolu, během níž zjistil, že se na stanovišti nacházelo 9 včelstev, z toho jedno včelstvo bylo utracené, chovatel zabezpečil úl proti zalétávání ostatních včel. Chovatelem bylo popisováno slábnutí včelstev, na rámcích mezerovitý plod s pro-děravělými víčky. V rámci provedeného šetření bylo provedeno posouzení kliniky moru včelího plodu s rozebráním včelího díla u všech chovaných včelstev. Při tomto klinickém vyšetření byly pozorovány klinické příznaky moru včelího plodu (mezerovitý plod, proděravělá víčka, příškvary, táhnoucí se plod) u včelstev v úlech č. 4, 5, 7 a 9. Této klinické prohlídce byl přítomen Lubomír Kořínek, zástupce Základní organizace Českého svazu včelařského Heřmanův Městec a současně prohlížitel včelstev. Na základě klinického nálezu moru včelího plodu bylo v hospodářství reg. č. CZ 89834350 dne 18. 10. 2013 vysloveno podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Během provedeného šetření byly za účelem potvrzení nákazy odebrány ze včelstev s kli-nickým nálezem moru včelího plodu plodové plásty k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu.

Téhož dne správní orgán zahájil s chovatelem podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu řízení z moci úřední ve věci nařízení mimořádných veterinárních opatření. Současně při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán nařídil chovateli v souladu s § 61 odst. 1 správního řádu až do vydání konečného rozhodnutí ve věci předběžná opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/069824-E, jako opatření nezbytná pro zajištění účelu řízení, kterým je zdolání případné nebezpečné nákazy a ochrana před jejím dalším šířením. V tomto rozhodnutí správní orgán chovateli (1) zakázal přesunovat včelstva z a do hospodářství reg. č. CZ 89834350, (2) zakázal veškeré přesuny medu a všech ostatních produktů chovu včel (zejména vosku, propolisu, mateřské kašičky apod.) a chovatelského zařízení a pomůcek (zejména úlů, zásobních plástů, souší apod.) z hospodářství reg. č. CZ 89834350 a (3) nařídil poskytnout nezbytnou součinnost inspektorům správního orgánu při epizootologických šetřeních v hospodářství reg. č. CZ 89834350.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/069795-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Vzorky odebraných plodových plástů z hospodářství reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, byly kultivačně vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl při tomto bakteriologickém vyšetření izolován dne 24. 10. 2013 Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu. Na základě tohoto výsledku byl v hospodářství reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28 potvrzen výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu (viz protokol o vyšetření č. Vc 1549-1552/2013 ze dne 24. 10. 2013).

Dne 30. 10. 2013 správní orgán provedl v hospodářství reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, další šetření, během něhož chovatel sdělil, že pravidelně prohlíží na podzim včelstva z důvodu kontroly zakrmení a plodování vzhledem k léčbě varroázy. Při tomto objevil v polovině října 2013 na 4 včelstvech klinické příznaky moru včelího plodu. Následně chovatel informoval Lubomíra Kořínka, jednatele základní organizace Českého svazu včelařského Heřmanův Městec, který informaci neprodleně předal správnímu orgánu. Následně chovatel jedno z těchto včelstev, z důvodu klinického nálezu a velmi špatné síly včelstva (na 4 rámcích), utratil. Na stanovišti se v době prováděné kontroly nacházelo 9 včelstev, v toho 1 včelstvo bylo utracené. V hospodářství bylo na včelnici umístěno 11 úlů, z toho 2 úly nebyly obsazeny. V úlech byl průměrný počet 22 plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Průměrná plocha plodu činila 2 dm2. 4 chovaná včelstva byla v dobré síle, 4 včelstva s klinickými příznaky moru včelího plodu byla v síle průměrné. Dále bylo zjištěno, že chovatel až do roku 2006 provozoval stanoviště reg. č. CZ 89318548 ve Zbraslavicích, Hodkov, v okrese Kutná Hora. Toto stanoviště bylo v roce 2006 likvidováno z důvodu výskytu moru včelího plodu. V roce 2008 chovatel založil stanoviště reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, a to nákupem od Milana Mikšovského ze Zruče nad Sázavou, z hospodářství reg. č. CZ 89132755. Včelstva byla usazena do nových úlů. Správnímu orgánu je známa skutečnost, že přesun včelstev doprovázelo veterinární osvědčení č. V22/2008 ze dne 14. 10. 2008. Do hos-podářství nebyla přisouvána žádná jiná včelstva, z hospodářství nebyla přesouvána žádná včelstva a další chovatelský materiál. K tomuto dodal Lubomír Kořínek, že ještě v průběhu letošního roku byla včelstva ve výborném stavu. Chovatel dále uvedl, že je mu známa skutečnost, že v blízkosti jeho stanoviště v k. ú. Licomělice je umístěno stanoviště Miroslava Hlíny z Holotína, v počtu 2 – 3 včelstev a dle sdělení chovatele jsou tato včelstva ve velmi špatném chovatelském a zdravotním stavu.

Správní orgán v rámci řízení z moci úřední, které bylo zahájeno podle § 46 odst. 1 a § 143 odst. 5 správního řádu na místě při kontrole dne 18. 10. 2013, téhož dne 30. 10. 2013 při řízení konaném na místě podle § 143 odst. 1 písm. a) správního řádu nařídil chovateli podle § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. SVS/2013/071551-E, jako opatření neodkladně nutná k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. V tomto rozhodnutí správní orgán (1) vymezil ohnisko nákazy; (2) zakázal veškeré přesuny včel, všech zásobních plástů, souší a veškerého chovatelského materiálu z ohniska nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále správní orgán nařídil (3) nejpozději do 7 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí provést utracení všech včelstev na stanovišti benzínem a bezprostředně poté zajistit včelotěsnou uzávěru úlů, (4) provést likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů a souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a (5) provést dezinfekci veškerého nespalitelného materiálu. Tato opatření správní orgán chovateli nařídil v souladu s § 138 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k poznatkům, že se nákaza mor včelího plodu šíří zejména prostřednictvím přesunů včelstev a infikovanými produkty chovu včel a chovatelskými pomůckami a zařízením, a vzhledem k zákazu léčby moru včelího plodu v České republice.

Při kontrole byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/071487-E, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal. Protokol obsahuje písemné potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí podle § 143 odst. 2 správního řádu.

Dne 2. 11. 2013 bylo na stanovišti reg. č. CZ 89834350 v Načešicích, Licomělice 28, provedeno utracení a následná likvidace všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty spálením a dezinfekce veškerého nespalitelného materiálu. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány v protokolu o kontrolním zjištění č. j. SVS/2013/071785-E ze dne 2. 11. 2013, se kterým se chovatel seznámil a jeho převzetí podepsal.

Vzhledem ke skutečnosti, že chovatel splnil všechna nařízená opatření, správní orgán ukončuje v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona a § 142 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 Sb. mimořádná veterinární opatření nařízená chovateli rozhodnutím č. j. SVS/2013/071551-E. Nákaza bude prohlášena za zdolanou vydáním nařízení podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, pokud v pozorovací době 1 roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření nedojde v ochranném pásmu k výskytu nebo k podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřed-ní veterinární správě Státní veterinární správy podáním učiněným u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

Odvolání proti rozhodnutí o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatře-ní nemá podle § 76 odst. 2 veterinárního zákona odkladný účinek a toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení.

V Pardubicích dne 13. listopadu 2013

otisk úředního razítka

   
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:

Jaroslav Plešinger, nar. 20. 12. 1943
Slunný vrch 781
285 22 Zruč nad Sázavou

datové schránky:

Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství, datová schránka: z28bwu9,
Obec Načešice, datová schránka: n57a44t,
Krajská hygienická stanice Pardubice, datová schránka: 23wai86,
Krajské ředitelství Policie ČR Pardubice, datová schránka: ndihp32,
Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Pardubice, datová schránka: yphaax8,
Komora veterinárních lékařů, Okresní sdružení Pardubice, datová schránka: 73qadir.

165880627_0_SVS_2013_074647_E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf