Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ POVINNOSTI DAŇ ZÁLOHOVAT

Ministerstvo financí na základě zákonného zmocnění obsaženého
v ust. § 67 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), a ust. § 11 písm. d)
zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

z r u š u j e

povinnost zálohovat daně z příjmů podle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), splatné
v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám vymezeným v § 2 zákona
o daních z příjmů a příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám vymezeným v § 17 zákona
o daních z příjmů.

Rozhodnutí se vztahuje pouze na výše uvedené daňové subjekty, pokud k 1. 12. 2008
neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly, tzn. evidovaly k uvedenému datu podle mzdových listů nejvýše 5 zaměstnanců
s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Odůvodnění:

Na základě usnesení vlády č. 204 ze dne 16. 2. 2009 rozhodlo Ministerstvo financí tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání buď písemně nebo ústně do protokolu,
a to do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho účinnosti, u shora uvedeného správce daně
(ust. § 67 odst. 5, § 48 a § 32 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků). Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 odst.
12 zákona o správě daní a poplatků).

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji.

 
Ing. Jan Knížek ,
vrchní ředitel skupiny


Zveřejňujeme rozhodnutí MF ČR o zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2009. Upozorňujeme však na skutečnost, že se jedná o prominutí záloh v průběhu zdańovacího období nikoliv však o prominutí daně. To ve své podstatě znamená, že poplatní – veterinární lékař nemá v průběhu roku 2009 povinnost platit zálohy ale pokud této možnosti využije, daň v plné výši uhradí jednorázově v termínu pro podání dańového přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2009, tj. k 31. 3., případně k 30. 6. 2010.