Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhovor s ústředním ředitelem SVS ČR

Rozhovor s ústředním ředitelem SVS ČR

Na aktuální situaci týkající se vakcinace proti bluetongue jsme se zeptali ústředního ředitele Státní veterinární správy České republiky doc. MVDr. Milana Maleny, Ph.D.

Zaplněná posluchárna pavilonu prof. Klobouka na VFU v Brně

 

Pane řediteli, proč k vakcinaci dochází?

Jde o mimořádné opatření? Ano, jedná se o nařízenou povinnou vakcinaci skotu ovcí a koz proti viru katarální horečky ovcí a koz v rozsahu stanoveném mimořádnými veterinárními opatřeními Státní veterinární správy. Nařízené očkování je v souladu s rozhodnutím Evropské komise, která všem členským zemím EU s výskytem této nebezpečné nákazy schválila vakcinační programy pro rok 2008. Hlavní důvody k provedení očkování jsou tyto:

– zastavení šíření nákazy do dalších členských států,
– obchodování s „bezpečnými“ zvířaty, tj. s očkovanými zvířaty,
– zabránění vážným ekonomickým ztrátám na zvířatech a jejich produkci tak, jak tomu bylo v zemích, kde se nákaza nekontrolovaně šířila (pozn. vakcína proti sérotypu 8 byla k dispozici prvně na světě v druhé polovině května 2008 ve Francii, kdy tato země finančně podpořila vývoj této vakcíny).

Jak v současné době vakcinace probíhá?

V současné době probíhá očkování od 20. srpna 2008 na celém území ČR.

Kolik chovů bude a kolik je již očkováno?

Měla by být naočkováná zvířata ve více než 27 000 hospodářstvích, ke dni 29. 8. 2008 bylo vykázáno očkování v 514 hospodářstvích u 30 000 zvířat, další průběžná uzávěrka bude ke dni 12. 9. 2008 (soukromý veterinární lékař má povinnost do čtrnácti dnů od provedení očkování předat informace o počtu očkovaných zvířat krajské veterinární správě, která s ním podepsala smlouvu).

Někteří čeští veterináři mají výhrady: malá informovanost chovatelů ze strany státu nebo neefektivita očkování některých malých chovů. Vaše reakce?

Chovatelé byli informováni prostřednictvím Státní veterinární správy ČR – tiskové informace, krajských veterinárních správ – kontakty se soukromými veterinárními lékaři a chovateli, prostřednictvím tisku, ve spolupráci se zemědělskými agenturami, obcemi atd.

Neefektivitu u malých chovů vzpomínají soukromí veterinární lékaři, kteří tvrdí, že se jim nevyplatí do těchto chovů jezdit, ale v této kampani lze vzhledem k tomu, že se očkuje „naráz“ 1,5 mil. zvířat, cesty do těchto chovů provázat. Neochota soukromých veterinářů může vést k tomu, že bude umožněno provádění očkování i veterinárním technikům a v poslední řadě samotným chovatelům.

Pokud budou mít chovatelé problémy s vakcinací, kam se mohou obrátit pro radu?

V případě, že vzniknou jakékoliv problémy s očkováním, je potřeba, aby se chovatelé obraceli na inspektory krajských veterinárních správ (kontakty na všechny krajské veterinární správy a informace o bluetongue jsou dostupné na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz).

Jaký je rozpočet akce vakcinace proti bluetongue?

Přispívá EU? Stát uvolnil pro chovatele částku ve výši 150 mil Kč.

 

Úvodní slovo prezidenta Komory veterinárních lékařů České republiky Karla Daniela

Z těchto peněz byla nakoupena očkovací látka a je hrazeno očkování ve výši 25 Kč za jedno očkování (za jeden úkon). Evropská komise po předložení odborné a finanční zprávy přispěje až 0,60 eur na očkovací látku a do 50 % na náklady na očkování (na úkony).

Vyslechl jste názory členů Komory veterinárních lékařů České republiky. Co si z jednání odnášíte?

Odnáším si z jednání to, že se neustále zlepšuje spolupráce se soukromými veterinárními lékaři, která vede k zlepšování a zabezpečení zdraví zvířat ve vazbě na zajištění zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Jsou zde oblasti, kde se veterinární dozor neobejde bez aktivní účasti soukromého veterinárního lékaře (úzká spolupráce s chovateli z hlediska sledování zdraví zvířat a oznamování podezření z nákaz, dále zajišťování preventivních akcí – odběrů vzorků). Dále jsme si vědomi, že pro soukromé veterinární lékaře jsou podstatné i ekonomické otázky a zde je naší snahou přispívat k zlepšování přístupu k finančním prostředkům, které ve veterinární oblasti poskytuje stát.

Děkujeme za rozhovor.