Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sazby DPH a veterinární činnost – dají se očekávat změny?

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vprůběhu března se veřejnost z médií i z úst ministra financí Kalouska dověděla, že Rada ministrů Evropské unie schválila možnost přeřazení některých služeb ve členských zemích do nižší sazby DPH a v televizním vystoupení ministra byla tato možnost uvedena jako možnost vztahující se na služby vůbec.

Protože daň z přidané hodnoty podražuje zhruba o pětinu veterinární služby zákazníkům veterinárních lékařů – plátců DPH, kolegům neplátcům DPH prodražuje nákup léčiv a u praxí faremních zvířat znerovnoprávňuje kolegy plátce a neplátce DPH, ve vztahu k „příspěvkům“ propláceným státem za činnost v rámci metodiky kontroly zdraví (ex-státní zakázka), či při vakcinaci katarální horečky apod., kde je zafixována konečná suma včetně DPH, rozhodla se většina představenstva Komory podpořit pokus o zahrnutí veterinárních služeb v České republice do snížené sazby DPH.

Členové představenstva Komory, kteří se obratem zapojili do e-mailové diskuse na toto téma, se pokusili identifikovat hlavní použitelné argumenty pro takovou změnu jako:

– zlepšení dostupnosti veterinární péče a zlepšení welfare domácích zvířat v době ekonomické recese,

– snížení ekonomické zátěže pro drobné podnikatele v zemědělství, neplátce DPH,

– nepřímá podpora zemědělských prvovýrobců snížením nároků na cash flow,

– zjednodušení finanční administrativy související s pohybem léčiv zařazených do různých sazeb DPH (pro tytéž položky použití pro léčbu zvířat 19 %, použití v humánní medicíně 9 %).

A to při vědomí rámce nezbytných podmínek, které byly ministrem financí vymezeny jako:

– nedávný souhlas Evropské komise, že členské země mohou převést vybrané služby do nižší sazby DPH,

– výrazně nadprůměrný stupeň přidané hodnoty (zde u veterinárních služeb),

– minimální možnost ovlivnění konkurence v okolních státech.

V trivializované formě pro případná vystoupení v médiích:

– stát se stará o úlevy v pohostinství či kadeřnictví, ale na domácí zvířátka a lidi na ně odkázané nemyslí.

S těmito argumenty a prosbou o jejich podporu dále na Ministerstvu financí bylo požádáno o spolupráci také vedení našeho resortu.

Sbor poradců ministra zemědělství na svém jednání však následně nedoporučil izolovaný zásah do sazeb DPH v resortu. Ato do doby očekávané unifikace sazeb na úrovni EU. Kdy unifikací je míněno další omezování výjimek (= snížené sazby) a přibližování sazeb mezi jednotlivými členskými státy.

Po pečlivém seznámení se s realitou a podrobnostmi lze s politováním konstatovat, že jsme, jako veřejnost, cílovými objekty značné dávky nekvalifikovaností českých médií a – doufejme, že nechtěného – mlžení Ministerstva financí.

Odpověď na dotaz od odpovědných úředníků MF byla, že v Bruselu se jednalo pouze o úzkém okruhu služeb, který byl předem pevně stanoven. Protože se v Bruselu nakonec podle nich dosáhlo dohody vpravdě neuvěřitelné, lze pokládat rozšíření seznamu vybraných služeb o profese jako právníky, architekty nebo veterinární lékaře za vyloučené. VBruselu ministři financí členských zemí pouze schválili znění návrhu směrnice, kterou se mění 2006/112/ES o snížených sazbách DPH, případně přeřazení některých z nich z přílohy 4 do přílohy 3. Z oblastí, které nás jinak z profesního hlediska mohou zajímat, je pouze zcela okrajová zmínka o léčivech, včetně veterinárních. Právníci by možná mohli hloubat o příloze 7 – dodání zboží a službách pro zemědělství, ale nic z toho není na pořadu dne.

Opostupu do budoucna si lze učinit názor z článku Euroskopu z 29. 7. 2008 Reforma DPH u vybraných druhů služeb – v pátém odstavci je pouze vágní formulace o druhém kroku a komplexní reformě snížených sazeb.

Reálně situace tedy vypadá: podle sdělení z MF k zařazení činností (služeb) do nižší (nebo i nulové) sazby DPH v určité zemi, je nutné (jednomyslné) schválení Rady ministrů (členských států EU). Při jednání v Bruselu se ministři shodli pouze na jmenovaných pohostinských službách a kadeřnících či holičích. Apovažují to za průlomový úspěch. Ve věci dalších služeb se rozhodli později, v dalším kroku, otevřít celou směrnici. Nepanuje však shoda na tom, kdy to má být. Před tímto otevřením směrnice Radou ministrů jsou intervence u Ministerstva financí bezpředmětné.

Co tedy můžeme podniknout: Upozornit na to, že vysoká sazba DPH u veterinárních úkonů i léčiv poškozuje jejich spotřebitele víc než v případě kadeřnice nebo holiče. Pokusit se atakovat složitě dosaženou dohodu na úrovni EU – asi ne. Tím spíš, že ji prosadila naše vlastní vláda.

 
MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR

DOPIS MINISTROVI FINANCÍ ČR

Vážený pane ministře,
představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky přijalo s velkou pozorností informaci, že nyní či v budoucnu lze zvažovat přesun některých služeb do skupiny služeb podrobených snížené sazbě daně z přidané hodnoty.

Při vědomí rámce nezbytných podmínek, které byly podle našich informací vymezeny jako:

– nedávný souhlas Evropské komise, že členské země mohou převést vybrané služby do nižší sazby DPH,

– výrazně nadprůměrný stupeň přidané hodnoty u veterinárních služeb,

– minimální možnost ovlivnění konkurence v okolních státech,

dovolujeme si požádat Vaše ministerstvo o návrh směřující k zařazení veterinárních služeb do snížené sazby DPH.

Našimi hlavními důvody pro tento přesun jsou:

– zlepšení dostupnosti veterinární péče a zlepšení welfare domácích zvířat v době ekonomické recese,

– snížení ekonomické zátěže pro drobné podnikatele v zemědělství, neplátce DPH,

– nepřímá podpora zemědělských prvovýrobců snížením nároků na cash flow,

– zjednodušení finanční administrativy související s pohybem léčiv zařazených do různých sazeb DPH (pro tytéž položky použití pro léčbu zvířat 19 %, použití v humánní medicíně 9 %).

Tyto důvody jsme připraveni v případě potřeby dále specifikovat.

S díky a pozdravem

MVDr. Karel Daniel, prezident Komory veterinárních lékařů ČR