Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Scénář vakcinace proti bluetongue

Scénář vakcinace proti bluetongue

Dne 31. 7. 2008 proběhlo v Praze na SVS jednání k bluetongue, kterého se za KVL ČR zúčastnili MVDr. Daniel, MVDr. Raška a MVDr. Rychlík. Z toho vyplynul scénář celého postupu. Tento materiál nám však byl zaslán až po vyjití minulého čísla Zvěrokruhu, a proto jej otiskujeme až nyní (pozn. red.)

Scénář akce

1. 8. 2008 – KVS dostanou seznamy chovatelů z centrální evidence a proběhne informační kampaň veřejnosti (rozhlas, tisk, televize, krajské a obecní úřady, prosba o součinnost SVL apod.).

15. – 20. 8. – dorazí vakcína do ČR (Praha), následně bude distribuována prostředky SVÚ na jednotlivé KVS pro potřebu SVL.Vakcína bude ve 100ml a 20ml balení (50 a 10 dávek).

Po 20. 8. – KVS budou mít nachystány k podpisu smlouvy se SVL. SVL obdrží proti smlouvě potřebné množství vakciny (KVS stanoví dny a hodiny, kdy bude možné vakcínu vyzvednout).

– KVS určí na svém území 50 kusů skotu jako ověřovací zvířata (sentinelová), která se nebudou vakcinovat. V jednom hospodářství chovatele to může být maximálně pět kusů.

– SVL, kteří podepíší smlouvu s uvedením množství odebrané vakcíny, tuto vakcínu obdrží a převezmou do své úschovy do termínu ukončení akce.

– Chovatelé budou mít připraveny seznamy zvířat nad tři měsíce stáří, která budou podléhat povinné vakcinaci. Chovatelé jsou povinni si provedení vakcinace zabezpečit!!!

– SVL provedou po dohodě s chovateli vakcinaci zvířat (2 ml i. m.) s jejich revakcinací za 21 dnů v souladu s návodem k použití vakcíny (ZULVAC 8 Bovis, ZULVAC 8 Ovis).

– SVL po vakcinaci provede požadované záznamy do evidence u chovatele a potvrdí do průvodních listů skotu část B (optimálně razítko ve formátu VacBT – datum očkování).

– Po ukončení akce (i kdyby byla vícedenní) vyplní SVL 3x formulář o provedení akce a 1x jej doručí nejpozději do 14 dnů příslušné KVS společně s fakturou, 1x předá chovateli a 1x si ponechá ve vlastní evidenci (obdobně jako u tzv. státní zakázky). Splatnost faktury je nastavena na 30 dnů s penalizací 0,05 % za každý den prodlení.

– Primovakcinace všech dotčených zvířat musí být ukončena do 14. 9. 2008!!!

– Pozor!!! Za porušení povinností SVL spojených s touto akcí bude ve smlouvách nastavena sankce 1000 Kč za každý den prodlení.

– KVS doplní údaje do evidence v seznamech chovatelů.

– do 30. 8. bude seznam zvířat porovnán s ústřední evidencí v Liberci.

Po 30. 8. – probíhá plynulé dovakcinovávání zvířat, která dosáhla tří měsíců věku až do konce roku 2008. V lednu je možná pouze revakcinace zvířat, která se přehoupnou přes Nový rok.

Po 1. 1. 2009 – SVL vyplní doklad o nepoužitých a nespotřebovaných baleních vakcín, které převzal od KVS, a vrátí je na KVS. Prázdné obaly likviduje na vlastní náklady podle legislativy.

Rok 2009 – nikdo v daný okamžik netuší, zda a za jakých podmínek bude probíhat vakcinace proti BT na území ČR a kdo ji eventuálně bude hradit.

(Ostatní očekávané i neočekávané problémy budou řešeny operativně za pochodu.)

MVDr. Pavel Raška