Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze představenstva a předsedů OS v předvečer sněmu KVL ČR v Táboře

  Z ČINNOSTI KOMORY
Den před konáním 18. sjezdu KVL ČR proběhlo dopoledne jednání představenstva, tentokrát v hotelu Dvořák v Táboře. V krásném prostředí bývalého prezidentského apartmánu jsme se rychle přehoupli přes rutinní kontrolu usnášeníschopnosti, komentované ”cessťáky” prezidenta a zprávy revizní komise a čestné rady.

Ze zprávy revizní komise je třeba vypíchnout připomínku k táhnoucímu se sporu se společností SANO, kdy proti sobě stojí zvyšující se náklady na řízení (přesáhly již 0,5 milionu) a virtuální představa vysouzených 2,5 milionu korun. Další stání bude v listopadu, pak se bude znovu rozhodovat zda pokračovat ve sporu, či ne. Dále byl vzpomenut nově se tvořící kostlivec Almanach, kdy slibně rozběhlá práce byla malicherně přerušena a shromážděný materiál čeká na osobnost, která Almanach dokončí.

V rámci kontrol úkolů byla i navržena a odsouhlasena změna člena lékové komise při ÚSKVBL – novým členem se stal kolega Bernardy.

Ekonomická komise ústy kolegy Mráčka představila poslední připomínky k rozpočtu na příští rok, zajímavá diskuse se rozvinula kolem příspěvku KVL na jednoho chovatele exotických savců. Při povodních mu byl zničen celý chov. Dar 50 000 Kč nebyl nakonec schválen ne z důvodů nesolidarity členů představenstva, ale kvůli nekoncepčnosti této činnosti, kdy cítíme, že nemáme tak jednoznačný mandát rozdávat z příspěvků peníze třetím osobám. Legislativní komise (kolega Rychlík) předložila legislativní návrhy pro jednání sněmu, s polovinou se ztotožnilo i představenstvo (viz zápis ze sněmu). Vzdělávací komise připravuje podzimní seminář RTG hrudníku, zahraniční komise pošle dvě osoby na kongres německé komory 1. až 3. října, tři osoby na zasedání FVE.

K závěru jsme projednali organizační detaily nadcházejícího sněmu a schválili navýšení jeho rozpočtu o 150 000 Kč (z důvodů zvýšeného zájmu o sněm).

V kapitole různé jsme byli seznámeni se vznikem nové neziskové organizace – Veterináři bez hranic, kam byl za představenstvo kooptován kolega Borkovec.

Na úplný závěr jsme schválili 50 nových osvědčení. Po oddychovém obědě pokračovalo jednání představenstva společně s předsedy okresních sdružení.

Prvním příspěvkem byla zpráva kolegy Bernardyho na téma Welfare agenda v EU. Jednu z hlavních oblastí tvoří i chov laboratorních zvířat či problematika porážek – stále se totiž zvětšuje hlavně ve Francii skupina lidí, kteří prosazují porážky bez omračování. Dále dostal slovo dr. Tjeerd Jorna, prezident Světové veterinární asociace (WVA). Kolega Jorna informoval nejen o evropských ozdravných programech pro Q horečku a bluetongue, kvalitě veterinárního školství, ale také o celosvětových veterinárních problémech, v neposlední řadě i o vzteklině, která si každý rok vybírá daň 50 000 lidských životů.

Poté jsme se znovu vrátili do Čech a kolega Rychlík opět vysvětloval rozdíly v evidenci petpasů a čipů, sbíral podněty ke zkvalitnění našich webových stránek.

Kolega Daniel pak otevřel další velké téma budoucnosti – výkon praxe laickými osobami. S rostoucí prosperitou veterinářů přibývá osob, které se budou snažit také něco uzobnout. Tyto osoby se snad bude dařit eliminovat, jedná se jednoznačně o nepovolené podnikání. Větším problémem budou technici, kteří naprosto samostatně vykonávají veterinární činnost, ale formálně je zastřešuje licentovaný veterinář. Jak ukazuje současně probíhající případ z Náchodska, pokud nezačne fungovat stavovská jednota a hrdost, budou se tyto případy jen obtížně řešit.

 

Kolega Tlučhoř z revizní komise na závěr provedl analýzu stížností. Nejvíce jich je z oblasti chirurgie a interny malých zvířat, tradičně vysoký podíl zaujímá i rivalita mezi kolegy, stoupající trend má i účast právníků v těchto sporech. Zajímavým námětem je i návrh na udělování specifických trestů – například povinná účast na odborném školení při zjištěné odborné chybě.

Předsněmovní rokování s předsedy OS se ukázalo jako velmi přínosné, příjemné prostředí hotelu Dvořák pak navodilo důstojný rámec pro celé jednání.

 
MVDr. Lubomír Hošek