Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze prezidentů profesních komor

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory

Jan Bernardy

ÚOHS, zdanění náhrad času a fotbal zajímá nejvíc komor.

Nový občanský zákoník straší všechny bez rozdílu, notáře a advokáty nejvíc.

… Prezidenti českých samosprávných komor na předvánoční besídce – ačkoliv se to na první pohled nezdá, společné jednání bylo plodné a živé. Zleva doprava Ing. arch. Panna, předseda komory architektů, Ing. Zimová a Ing. Křeček, ředitelka a předseda autorizovaných inženýrů, MUDr. Chrz a MUDr. Houba, prezident a viceprezident stomatologů, Pharm, Dr. Chudoba, prezident lékárníků a zcela vpravo je prezident lékařů MUDr. Kubek

 

V obvyklém adventním termínu se sešlo na sklonku roku 2013 deset ze čtrnácti prezidentů (předsedů) samosprávných profesních organizací na informativním setkání. Schůzka se odehrála v přátelském duchu setkání souputníků v obtížném společenském prostředí, jaké komory zpravidla v době ekonomické krize a politických nejistot společně zažívají. Tatam byla rozvaděnost lékařských profesí před několika lety (Komorní schůzka prezidentů, Bernardy J., Zvěrokruh, 2008, 1), vládla dělná a pospolitá atmosféra, poznamenaná obavami z propadu příjmů členů a dopadem nového občanského zákoníku na všechny přítomné profese.

Letošní setkání organizovala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT, 30 tis členů, 15 představenstvo, 9 dozorčí rada, 11 stavovský soud, 10 autorizační rada) ve svém sídle v Sokolské ulici v Praze na Vinohradech.

Předseda hostitelské komory Ing Křeček informoval o činnosti této druhé největší komory a konstatoval obavy jejích členů z důsledků nového občanského zákoníku a negativně zhodnotil finanční dopad daňové legislativy na rozpočet představenstva komory (zdanění náhrad času).

Tatam byla rozvaděnost lékařských profesí před několika lety

Členům chybí ceník stavebních prací, běžný v sousedním Německu, jehož vzniku a legalizaci brání Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam směroval Ing. Křeček v průběhu roku kritický otevřený dopis. Po několika letech zvítězila komora ve sporu s tímto úřadem a došlo k vrácení asi 100 tis Kč. Předseda si posteskl nad malou účastí členů komory u voleb do orgánů ČKAIT, kde je jen stěží dosahováno potřebné nadpoloviční většiny.

Prezident České stomatologické komory MUDr. Chrz (ČSK, 8 tis. členů, 15 představestvo, 7 revizní komise, 9 čestná rada) pociťuje jako tíživý problém nedostatek zubních lékařů a tlak z východní Evropy, především z Ruska a nejvíce z Ukrajiny, odkud přichází 150 přihlášek ročně. Komora ukládá poměrně těžké aprobační zkoušky v českém jazyce, kterými projde zpravidla ne více než 20 uchazečů. Ve vzdělávání vlastních členů došlo v uplynulém roce ke zpřísnění a nepostačuje již prostá účast na školení, ale je požadováno splnění testu znalostí. V tomto volebním roce došlo k obměně 40 % okresních předsedů.

Na množství absolventů, ze dvou farmaceutických fakult (Hradec Králové a Brno) si naopak postěžoval PharmDr. Chudoba, prezident České lékárnické komory (ČLnK, 8 tis. členů, 17 představenstvo, 9 revizní komise, 9 čestná rada). Lékárníci pociťují velmi silně propad tržeb a také nedostatek některých léků reexportovaných kvůli legislativnímu „opomenutí“. Potvrzují negativní dopad tzv. úhradové vyhlášky a sdílí obavy ostatních komor z nového občanského zákoníku. Lékárníci doplnili vzdělávání o e-learningový modul k již dříve praktikovanému systému školení a stáží.

Registr povolání se povedlo sjednotit v jedinou databázi pod vedením České lékařské komory (ČLK, 60 tis. členů, 18 představenstvo, 9 revizní komise, 9 čestná rada), jak uvedl prezident MUDr. Kubek; petici proti úhradové vyhlášce podepsalo v ordinacích lékařů a jinde 131 tis. občanů a bylo podáno odvolání k Ústavnímu soudu. Mužstvo komory se vloni umístilo na 2. příčce Mistrovství světa lékařů ve fotbale, konaném v Budapešti.

Ze strany státu cítí tlak na zúžení mlčenlivosti

Ještě lépe si na fotbalovém mistrovství vedla Notářská komora České republiky (NKČR, 450 členů, 12 prezidium, 5 revizní komise, 5 kárná komise), jak uvedl prezident JUDr. Foukal, když zvítězili v Polsku. Počet členů je fi xní, tarify jsou stanoveny zákonem. Přesto Úřad na ochranu hospodářské soutěže nutí notáře k soutěžení. Obavy z novinek v občanském zákoníku vedou k houfné generační obměně poměrně věkovité členské základny. Důvodem obav jsou mj. i nejasnosti spojené se zápisem do obchodního rejstříku, kdy od ledna nebudou k dispozici soft ware ani pravidla pro úhradu poplatků.

Česká advokátní komora (ČAK, 11 tis. členů, 11 představenstvo, 54 kontrolní rada, 83 kárná komise, 11 odvolací kárná komise) se na fotbalovém mistrovství advokátů umístila na 4. pozici, přidal ke sportovním výsledkům komor i úspěch advokátů předseda JUDr. Vychopeň. Ačkoliv mají úhrady za činnost stanovené ve vyhlášce, advokáti jsou nuceni smluvně s klienty dohodnout vyšší úhrady, neboť úhrady nebyly dlouhodobě upraveny a nedostačují. Předseda komory přesto doufá, že úkonová platba zůstane zachována, neboť se traduje v našich zemích již od Marie Terezie. Podařilo se zabránit umožnění vstupu absolventům Policejní akademie (vzniklé analogicky např. k hygienickému směru na VŠV), o existující judikáty jsou ochotni se podělit. Podobně jako autorizovaní inženýři a zubaři, i advokáti pečlivě zkoumají nejen věcné, ale především obsahové náležitosti žadatelů ze zahraničí (nejen studované předměty, ale i délku a náročnost zkoušek). K novému občanskému zákoníku přidal JUDr. Vychopeň pouze jediný vzkaz: Bojte se!

Prezidenta Komory auditorů České republiky (KAČR, 1 tis. členů, 14 výkonný výbor, 11 dozorčí komise, 7 kárná komise) Ing. Šobotníka zastupoval první viceprezident doc. Ing. Mejzlík. Komora určuje svým členům, jaký podíl smí mít jejich neauditorská činnost (30 %) z důvodů podjatosti. Auditoři očekávají dopad velké regulace činnosti plynoucí z novely směrnice EU. Rovněž konstatoval citelné snížení příjmů v minulém období, o čemž mají dobrý přehled, neboť poplatek do komory činí promilový podíl z příjmu. Vzhledem k povinné rotaci členů volených orgánů obměňují vždy polovinu zastupitelů, členy dohledových orgánů posílají nyní na stáž do dvou spřízněných evropských komor.

V oblasti vzdělávání je prioritou nový občanský zákoník

Mírnou feminizací trpí Komora daňových poradců ČR (KDPRČR, 4,5 tis. fyzických a 780 právnických osob, 9 prezidium, 5 dozorčí komise, 13 disciplinární komise), uvedl prezident Ing. Tuček. Ze strany státu cítí tlak na zúžení mlčenlivosti, kterému však, jak doufají, odolají. V oblasti vzdělávání je prioritou nový občanský zákoník. Pociťují propad tržeb, ačkoliv se ceny nesnižují, ubývá stávajících zákazníků a není dobré prostředí pro vznik nových fi rem. Investují do PR ke zviditelnění daňových poradců, kteří v jiných státech EU nemusí být povinně členy komory.

V Brně sídlící Komora patentových zástupců ČR patří mezi nejmenší (KPZ ČR, 230 členů, 7 představenstvo, 5 dozorčí komise, 5 disciplinární komise). Předseda Ing. Kania též sdílí obavy z působnosti nového občanského zákoníku, ačkoliv členy komory to příliš nevzrušuje, tíživější je propad činnosti. Nejčastější je zápis ochranných známek. Na spadnutí je zavedení Evropského patentu, který si malé a střední fi rmy vůbec nebudou moci dovolit a bude znamenat úplný konec mnoha zástupců. Objevili mezeru ve svém profesním pojištění, kde členové po skončení činnosti nebyli pojištěni – nyní jsou chráněni po dobu deseti let od ukončení podnikání.

Celé ročníky absolventů těžce hledají práci, uvedl předseda České komory architektů Ing arch. Panna (ČKA, 3500 členů, 12 představenstvo, 9 dozorčí rada, 9 stavovský soud). Jejich spor s ÚOHS se točí kolem medializace tzv. nebezpečné ceny, kdy předseda protimonopolního úřadu Ing Rafaj vzkázal, že nesmějí bránit pracovat členům se ztrátou nebo zadarmo. Architekti nehrají fotbal, ale přitahují mladou generaci na punkové koncerty – Architekti na jedné lodi, a na atraktivní plesy ČKA, v odborné oblasti na workshopy a např. přehlídky diplomových prací.

 
Jan Bernardy