Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze rady a všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace v Singapuru

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Z činnosti komory

… Kongresové centrum a hotel ve tvaru letící lodi

 

… Kongres FAVA zahájili dva červení draci

Karel Daniel

Singapurské změny

Ve dnech 28.–30. listopadu se u příležitosti kongresu FAVA (Federace asijských veterinárních asociací) 2014 konalo v Singapuru jednání rady (Council)a následné všeobecné shromáždění (GA) WVA. Všeobecnému shromáždění byla radou předložena řada změn týkajících se pořádání, organizace a financování globálních akcí, podmínky pro sponzorství, některé změny organizačního a jednacího pořádku, přehled vývoje finanční situace a výsledky korespondenčních elektronických voleb.

Má-li se při současném vývoji fi nanční situace Světová veterinární asociace dále vyvíjet, musí co nejdříve obrátit trend významného každoročního poklesu fi nančních rezerv. Ten je dán zvýšeným rozsahem činnosti a zejména náklady na bruselskou kancelář, jejíž prostory i část pracovní síly má nyní WVA pronajatou od Evropské veterinární federace. Práce WVA na globálních zásadách welfare, vzdělávání, používání veterinárních léčiv a podobně je navíc jen velmi obtížně využitelná řadou členských zemí především třetího světa. Nestačí, pokud je WVA vynikající ve formulaci globálních zásad či organizaci akcí celosvětového významu – pokud nebude poskytovat členským asociacím služby, které od ní očekávají, bude pro ně nadále postupně ztrácet význam a přispívajících členů bude ubývat.

Dlouhá debata se soustředila na oblast získávání fi nančních prostředků, potenciálního sponzoringu WVA a formulaci zásad adresného sponzoringu akcí – to však pokud možno bez dopadu na formulaci politiky a postupů WVA. Otázkou zůstává nadále způsob zapojení některých rychle se rozvíjejících zemí jako Indie nebo Brazílie do WVA a dále například zapojení Ruska, které při verbální ochotě spolupráce v zásadě nemá spolehlivou nezávislou a nevládní profesní asociaci, která by se nominovala na členství ve WVA.

Další podstatnou otázkou zatím zůstává budoucí způsob fi nancování Světového veterinárního kongresu a otázky spojené s organizací následujícího kongresu příští rok v Istanbulu. Turečtí organizátoři naplánovali až 16 odborných proudů – včetně v muslimských zemích netradiční oblasti onemocnění prasat. Plánovaný široký rozsah odborného programu bude velmi těžké udržet v černých číslech.

 

… Zástupkyně Angoly

Světová veterinární asociace převezme od roku 2018 pořádání následujících WVC do své vlastní režie – kontraktace lokálních profesních organizací bude spočívat pouze v plánování a organizaci společenských a doprovodných akcí.

Na závěr všeobecného shromáždění převzala funkci prezidentky WVA Dr. René Carlssonová (AVMA) a nově zvolení členové rady (za Evropu nyní Španěl R. Laguens a Srb Z. Katrinka) přednesli svoje představy a návrhy pro fungování Rady WVA v následujícím tříletém funkčním období.

 
MVDr. K. Daniel