Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seriál – antibiotika ve veterinární péči

  Pro praxi

Používání humánních léčivých přípravků ve veterinární medicíně

Alfred Hera, Lenka Koutecká

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Česká republika

 

Farmaceutický průmysl poskytuje veterinárním lékařům pro léčbu hospodářských i společenských zvířat široké spektrum veterinárních léčivých přípravků, a přesto veterinární lékaři používají, v rámci své veterinární praxe, humánní léčivé přípravky.

Používání humánních léčivých přípravků ve veterinární praxi má však svá pravidla a svá omezení, kterými se veterinární lékaři musí řídit.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv spolupracuje se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a při svých kontrolách se v loňském roce zaměřil také na používání humánních léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv, která jsou uvedena na webových stránkách, se podíleli veterinární lékaři v jednotlivých čtvrtletích v roce 2012 na používání humánních léčivých přípravků následovně:

I. čtvrtletí

Z celkového počtu 59 884 registrovaných variant* léčivých přípravků (z toho 3263 homeopatik), bylo v 1. čtvrtletí roku 2012 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

• 7863 variant přípravků (což je 13,13 % z celkového počtu registrovaných variant; 399 homeopatik),

• léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis – počet balení: 50,95 mil. kusů,

léčiva dodaná veterinárním lékařům – počet balení: 261 058 kusů. Finanční hodnota v cenách původce – 16,93 mil. Kč.

* Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifi kovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

II. čtvrtletí

Z celkového počtu 58 948 registrovaných variant léčivých přípravků (z toho 3 246 homeopatik), bylo v 2. čtvrtletí roku 2012 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

• 7754 variant přípravků, (což je 13,15 % z celkového počtu registrovaných variant 394 homeopatik),

• léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis – počet balení: 50,64 mil. kusů,

léčiva dodaná veterinárním lékařům – počet balení: 281 085 kusů. Finanční hodnota v cenách původce – 18,98 mil. Kč.

III. čtvrtletí

Z celkového počtu 55 647 registrovaných variant léčivých přípravků (z toho 757 homeopatik) bylo v 3. čtvrtletí roku 2012 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

• 7916 variant přípravků (což je 14,22 % z celkového počtu registrovaných variant; 375 homeopatik),

• léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis – počet balení: 50,64 mil. kusů. Jde téměř o 70,82 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků,

léčiva dodaná veterinárním lékařům – počet balení: 282 085 kusů. Finanční hodnota v cenách původce – 19,50 mil. Kč.

IV. čtvrtletí

Z celkového počtu 54 782 registrovaných variant* léčivých přípravků (z toho 714 homeopatik), bylo ve 4. čtvrtletí roku 2012 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

• 8 113 variant přípravků (což je 14,81 % z celkového počtu registrovaných variant; 331 homeopatik),

 

• léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis – počet balení: 47,78 mil. kusů. Jde téměř o 67,91 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.

léčiva dodaná veterinárním lékařům – počet balení: 268 726 kusů. Finanční hodnota v cenách původce – 19,58 mil. Kč.

Celkem tedy bylo veterinárním lékařům dodáno 1 092 954 balení ve finanční hodnotě 74,99 mil. Kč.

Provedli jsme rozklad údajů o distribuci humánních léčivých přípravků veterinárním lékařům podle jednotlivých ATC skupin. (Anatomicko- -terapeuticko – Chemický klasifikační systém) Nejdůležitější skupinou jsou antimikrobiální léčivé látky pro systémové použití J01–J05.

Veterinárním lékařům byl distribuován v roce 2012 následující počet balení antimikrobiálních humánních léčivých přípravků:

Antimikrobiální skupina Počet balení
Tetracykliny
11 638
Amfenikoly
67
Širokospektrální peniciliny
4 021
Peniciliny citlivé na betalaktamázy
1 055
Peniciliny rezistentní k betalaktam
6
Kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz
34 360
Cefalosporiny I. generace
7 044
Cefalosporiny II. generace
382
Cefalosporiny III. generace
678
Cefalosporiny IV. generace
6
Trimethoprim a deriváty
11
Kombinace sulfonamidů a trimethoprimu včetně derivátů
9 936
Makrolidy
1 501
Linkosamisy
2 468
Jiné aminoglykosidy
1689
Fluorochinolony
19 955
Polymyxyny
1
Imidazolové deriváty (J01XD01)
35 124
Imidazolové deriváty (J02AB02)
526
Triazolové deriváty
271
Antimykobakteriální látky – antibiotika
87
Přímo působící antivirotika
30
Inhibitory neuramidiázy
6
Jiná antivirotika
7
Celkem
131 456

V porovnání s celkovým množstvím odebraných balení humánních léčivých přípravků činí tato skupina jen zlomek, ale je důležité si uvědomit, že se v některých případech jedná o léčivé látky s indikačním omezením nebo i látky zakázané. Dále jsme při rozboru této i dalších skupin zjistili distribuci humánních biopreparátů, humánních léčivých přípravků, které jsou volně prodejné, ale s dohledem, hormonálních přípravků, sedativ, hypnotik atd.

Protože množství distribuovaných humánních léčivých přípravků je vysoké, je nutné si připomenout, za jakých okolností může veterinární lékař humánní léčivé přípravky používat.

§ 9 Používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Odst. 1 Při poskytování veterinární péče smí být předepisovány, vydávány nebo používány, pokud zákon o léčivech nestanoví jinak, pouze:

a) veterinární léčivé přípravky registrované podle § 25, včetně registrovaných medikovaných premixů ve formě medikovaných krmiv vyrobených a uvedených do oběhu v souladu se zákonem o léčivech,

b) veterinární autogenní vakcíny, které splňují požadavky tohoto zákona,

c) léčivé přípravky připravené v lékárně pro jednotlivé zvíře v souladu s předpisem veterinárního lékaře,

d) léčivé přípravky připravené v souladu s články Českého lékopisu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem v lékárně nebo na pracovišti jiného zdravotnického zařízení oprávněného podle § 79 odst. 2 připravovat léčivé přípravky,

e) veterinární léčivé přípravky registrované v jiném členském státě v souladu s předpisem společenství a při splnění podmínek stanovených podle § 48 – výjimky z registrace pro veterinární léčivé přípravky registrované v jiném členském státě,

f) humánní léčivé přípravky registrované podle § 25.

Odst. 2) Při poskytování veterinární péče smí být dále předepisovány, vydávány nebo používány, při dodržení omezení stanovených příslušným orgánem podle § 46 nebo 47,

a) léčivé přípravky, pro které vydala Státní veterinární správa výjimku, nebo

b) neregistrované imunologické veterinární léčivé přípravky povolené za podmínek stanovených v § 47, o jejichž použití rozhodla Evropská komise v souladu s předpisy společenství týkajícími se některých závažných nákaz zvířat.

Vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče ukládá, jak postupovat při volbě léčivého přípravku při poskytování veterinární péče. Pro veterinárního lékaře je důležité dodržet § 3 a 4 výše uvedené vyhlášky tzv. kaskádu. Aby nedošlo k omylu, uvádíme plné znění obou paragrafů.

§ 3. Potravinová zvířata

Není-li pro účely poskytování veterinární péče k dispozici veterinární léčivý přípravek registrovaný podle § 25 zákona pro danou indikaci a pro daný druh a kategorii zvířat, včetně medikovaného premixu podávaného ve formě medikovaného krmiva, je možné pro ošetření zvířat, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, předepsat, vydat nebo použít, zejména z důvodu zabránění utrpení ošetřovaných zvířat, a to v hospodářství, ve kterém se vyskytne konkrétní případ, výjimečně

a) veterinární léčivý přípravek registrovaný pro jiný druh nebo kategorii zvířat nebo pro jinou indikaci u stejného druhu zvířat,

b) registrovaný humánní léčivý přípravek, nebo veterinární léčivý přípravek registrovaný v jiném členském státě, podle § 9 odst. 1 písm. e) a § 48 zákona, pro stejný nebo jiný druh zvířat, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, neníli k dispozici veterinární léčivý přípravek podle písmene a),

c) hromadně nebo individuálně v lékárně připravený léčivý přípravek, není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene b), nebo

d) veterinární autogenní vakcínu, podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona, nebo léčivý přípravek, pro který byla stanovena výjimka podle § 9 odst. 2 písm. a) a § 46 zákona, není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene c).

že se v některých případech jedná o léčivé látky s indikačním omezením nebo i látky zakázané

§ 4. Nepotravinová zvířata

Není-li pro účely poskytování veterinární péče k dispozici příslušný registrovaný veterinární léčivý přípravek, je možné pro ošetření zvířat, která neprodukují živočišné produkty určené k výživě člověka, včetně zvířat náležejících do čeledi koňovitých, o kterých je v souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství prohlášeno, že nejsou určena k poražení pro účely výživy člověka, předepsat, vydat nebo použít, zejména z důvodu zabránění utrpení ošetřovaných zvířat, výjimečně

a) veterinární léčivý přípravek registrovaný pro jiný druh nebo kategorii zvířat nebo pro jinou indikaci u stejného druhu zvířat,

b) není-li k dispozici veterinární léčivý přípravek podle písmene a) registrovaný humánní léčivý přípravek, nebo veterinární léčivý přípravek registrovaný v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 písm. e) a § 48 zákona,

c) není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene b), hromadně nebo individuálně v lékárně připravený léčivý přípravek, nebo

d) není-li k dispozici ani léčivý přípravek podle písmene c), veterinární autogenní vakcínu podle § 2 odst. 2 písm. f ) zákona nebo léčivý přípravek, pro který byla stanovena výjimka podle § 9 odst. 2 písm. a) a § 46 zákona.

Jiný než příslušný registrovaný přípravek můžeme použít z důvodů zabránění utrpení ošetřovaných zvířat, a to u jednoho zvířete nebo malého počtu hospodářských zvířat v jednom stádě, nebo v zájmovém chovu u jednoho chovatele.

humánní léčivé přípravky může veterinární lékař používat pouze pro poskytování veterinární péče

U méně četných nebo exotických druhů zvířat (nepotravinových), můžeme použít jiný než příslušný registrovaný VLP vždy, když není pro danou indikaci dostupný VLP.

Ze zákona o léčivech tedy vyplývá, že humánní léčivé přípravky může veterinární lékař používat pouze pro poskytování veterinární péče. Z rozboru humánních léčivých přípravků, které veterinární lékaři získali od distributorů, a podle výsledků našich kontrol, můžeme konstatovat, že veterinární lékaři objednávají veterinární léčivé přípravky pro svou osobní potřebu. Zákon o léčivech však takovou možnost nepřipouští. Tak, jako nemohou humánní lékaři předepisovat veterinární léčivé přípravky pro ošetření svých zvířat, nemohou veterinární lékaři získávat humánní léčivé přípravky pro svou osobní potřebu.

V roce 2012 jsme začali s cílenou kontrolou používání humánních léčivých přípravků ve veterinární praxi a v roce 2013 budeme v těchto kontrolách pokračovat. Prozatím z kontrol vyplývá, že důvody pro použití humánního léčivého přípravku jsou:

• není VLP se stejnou účinnou látkou,

• není VLP se stejnou účinnou látkou pro i. v. použití,

• není VLP se stejnou účinnou látkou a v požadované aplikační formě,

• požadovaná účinná látka není ve VLP samostatně jen v kombinaci s jinými,

• není VLP se stejnou kombinací účinných látek,

• ekonomická a sociální situace majitele zvířete.

Můžeme i konstatovat, že humánní léčivé přípravky se používají převážně k léčbě malých zvířat ve veterinárních nemocnicích, ošetřovnách a klinikách.

Pokud by veterinární lékař použil humánní léčivý přípravek u potravinových zvířat, musí stanovit ochrannou lhůtu podle zákona o veterinární péči.

Možnost používání humánních léčivých přípravků ve veterinární praxi má svůj význam, ale používání pro osobní potřebu veterinárního lékaře není možné. I veterinární lékař občas musí k humánnímu lékaři.

 
Alfred Hera, Lenka Koutecká