Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání představenstva KVL ČR s vedením Fakulty veterinárního lékařství ke 20. výročí jejího založení

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Ondřej Rychlík

Kulatá výročí jsou holt kulatá. Příští rok nás čeká také.

… příklad, že i neformální setkání mohou být i profesně užitečná, nebo snad právě proto

 

Týden od 11. do 16. 10. byl na naší alma mater velmi slavnostní. Slavilo se 20. výročí vzniku samostatné Fakulty veterinárního lékařství a samostatné Fakulty veterinární hygieny a ekologie. V rámci oslav se uskutečnilo na pozvání děkana FVL VFU Brno, prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D. MBA, slavnostní setkání vedení fakulty s představenstvem KVL ČR. Za KVL se zúčastnila většina členů představenstva, jmenovitě kolegyně a kolegové Snášil, Hlavová, Nečasová, Novozámská, Vaňousová, Bernardy, Borkovec, Daniel, Hošek, Mráček, Rejnek a já, za vedení FVL prof. Nečas a proděkan pro pedagogickou činnost prof. Doubek. Vzhledem k výše zmíněné slavnostnosti se setkání uskutečnilo ve velké zasedací místnosti budovy rektorátu VFU Brno, a tak byli též obrazně, respektive obrazově, přítomni všichni dosavadní rektoři a děkani (z doby, kdy byla škola součástí VŠZ Brno).

Na setkání nás děkan informoval o rozsáhlé modernizaci a výstavbě nových klinických výukových pracovišť. Zdůraznil, že výuka poskytuje mezinárodně uznávané vzdělání v oblastech diagnostiky, terapie a prevence nemocí všech druhů zvířat a je v souladu s trendy ve vyspělých zemích organizována podle druhů zvířat.

Fakulta byla opakovaně úspěšně hodnocena mezinárodní evaluační komisí, a proto je FVL zařazena na prestižním seznamu evropských veterinárních fakult splňujících všechna náročná mezinárodní kritéria. Výuka ve studijním programu Veterinární lékařství je realizována v českém a anglickém jazyce. Na fakultě studují vedle studentů z Česka také studenti ze Slovenska, Izraele, Švédska, Norska, Německa, Kypru, Velké Británie, USA, Libanonu a dalších zemí. Prof. Nečas nás pak seznámil se svými plány na další rozvoj fakulty. Ze strany Komory jsem poděkoval za pozvání, pogratuloval jménem celé KVL ČR fakultě k narozeninám a poté jsme přešli k diskusi, která i přes slavnostní ráz celému setkání dominovala.

Naprosto převažující část diskuse se týkala vztahu mezi fakultou a soukromými veterináři v praxi.

Prof. Nečas upozornil na poslední velkou investici na FVL – otevření nového pavilonu kliniky chorob prasat, který nese jméno prof. Dražana. Dr. Daniel k věci vyslovil jménem celého představenstva přání, aby obrovské investice, které se ve škole realizovaly, realizují a realizovat budou, byly opravdu ku prospěchu vzdělávání a nestaly se jen zbytečně utracenými penězi daňových poplatníků, nalitými do betonu. Naprosto převažující část diskuse se týkala vztahu mezi fakultou a soukromými veterináři v praxi.

Na téma pregraduální praxe studentů VFU u soukromých veterinárních lékařů již proběhlo několik diskusí v minulosti, v současnosti se však problém oživil, zejména v souvislosti s plánovanou akreditací FVL (ovšem také FVHE), která má být provedena v roce 2014. Děkan nás informoval, že Evropská asociace veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) hodlá do budoucna prosazovat navýšení dotace hodin výuky studentů v klinických oborech na úkor předmětů preklinických a také navýšení praktické výuky. V této souvislosti děkan poděkoval Komoře za spolupráci při stanovování „Day One skills“ pro čerstvé absolventy. Dr. Snášil v diskusi upozornil, že 85 % vyučujících, kteří na FVL vyučují klinické disciplíny, v praxi nikdy nebyla a de facto vůbec neví, jak to v praxi chodí. Pan děkan si to uvědomuje a s tím souvisí i jeho záměr, aby na FVL přišli vyučovat i externisté – praktici. Dr. Nečasová upozornila, že mnoho stávajících vyučujících nebude tímto plánem nadšena, neboť se obávají o své postavení v konfrontaci.

 

… nejčastěji se opakující téma diskuze – vztah mezi fakultou a soukromými veterináři v praxi

V problematice studentských praxí u soukromých veterinárních lékařů se povedlo dořešit alespoň pojištění studentů (pozn. smlouva byla publikována ve Zvěrokruhu), nejasnosti nadále zůstávají v možnostech bonifi kace ze strany FVL těm VL, kteří praxi studentům poskytují. Možnosti kompenzací děkan přislíbil řešit již v příštím roce. Dr. Hlavová na rovinu řekla, že studenti na praxi VL zatěžují a pokud má být jejich praxe opravdu významnou součástí výuky a nejen administrativním úkonem formálního naplnění, nemohou toto břemeno na sebe soukromí VL převzít bez odpovídající kompenzace. V této otázce budou diskuse probíhat i nadále. Dr. Hošek opět zavedl téma diskuse na možnost realizace specializačního vzdělávání na VFU. V této věci však není zdaleka jednotné ani představenstvo, a proto s aktivitou ze strany FVL nemůžeme počítat. FVL opakovaně přislíbila, že se může na našem specializačním vzdělávání podílet, jeho systém si však musíme zorganizovat sami.

85 % vyučujících, kteří na FVL vyučují klinické disciplíny, v praxi nikdy nebyla

Na závěr setkání jsme se všichni rozloučili, a to s ujištěním, že podobná setkání, již ne tak slavnostní, ale o to více pracovní, budou jistě v blízké budoucnosti pokračovat.

V návaznosti na slavnostní setkání jsem se později odpoledne zúčastnil vernisáže výstavy v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie k uplynulým dvaceti rokům existence veterinárních fakult, kterou jsem měl tu čest, společně s pány děkany FVL a FVHE, prof. Nečasem a doc. Steinhauserem, zahájit.

Na závěr této stati o setkání mě nenapadají žádné syntetické myšlenky, které by nějak vyjádřily výše uvedené stručně, tak se uchýlím k tautologii: Kulatá výročí jsou holt kulatá. Příští rok nás čeká také.

 
MVDr. Ondřej Rychlík