Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání prezidentů profesních komor 2012

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Praha 10. prosince 2012

… prezidenti profesních komor u jednoho stolu a po přestávce

 

Tradiční setkání prezidentů profesních komor Předvánoční setkání prezidentů komor, zřízených zákonem, je již dlouholetou tradicí. Toto setkaní je příležitostí k výměně zkušeností, které jsou, mnohdy až překvapivě, podobné. Role hostitele se letos ujala Komora auditorů ČR. Setkání proběhlo v jejím sídle, jen pár metrů od Masarykova nádraží. Zúčastnili se ho představitelé České advokátní komory, Notářské komory ČR, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, České lékařské komory, České lékárnické komory, České stomatologické komory,

Komory daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců ČR a naší stavovské organizace. Za KVL ČR se zúčastnil čerstvě zvolený prezident MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. Zástupci Exekutorské komory ČR se letos poprvé nezúčastnili. Jako host komor, které vykonávají samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání, se poprvé zúčastnil zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek. Tato komora není daná zákonem, vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů, zabývajících se organizací zadávacích řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Účastníci setkání se také shodli na tom, že je třeba změnit fi lozofi i zadávání veřejných zakázek, kdy jediným a rozhodujícím kritériem je cena.

Setkání mělo tradiční průběh. Nejprve představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2012 ze svého pohledu, a seznámili přítomné s legislativními změnami, které se jich bezprostředně dotýkají. A to jak s těmi přijatými, tak s těmi zamýšlenými. Po expozé jednotlivých představitelů následovala obsáhlá diskuse. V diskusi převládla tato témata:

… se poprvé zúčastnil zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek

Současná ekonomická situace a její vliv na profese, legislativní změny a jejich dopad na profese, profesní etika a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se odvíjí od kvalifi kace, praxe a průběžného vzdělávání. Nejen naše komora má problém s ÚOHS. Problém mají všechny komory, které nemají různá ustanovení, obdobná tomu našemu v Profesním řádu, daná přímo zákonem. Zajímavý termín např. prezentovala Česká komora architektů: „bezpečná cena“.

Část diskuse se točila okolo „základních registrů“, který vede i naše komora a usnadňuje členům evidenci jako podnikatelského subjektu. Profesní komory jakožto autonomní stavovské samosprávy vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní fi nance. Naproti tomu pociťují komory rostoucí snahy o regulaci, ať už ze strany státu, či přímo z Evropské unie, ačkoliv dr. Kubek (LK) poznamenal, že EU chrání naše lékaře před experimenty národního parlamentu. Aktivita evropského parlamentu v souvislosti se zprávou poslankyně Anny Rosbachové může však mít pro veterináře opačný účinek.

 

Zdravotnické komory v ČR s velkým znepokojením sledují přeskupování vlastnických struktur, distribuci a prodej léčiv prostřednictvím velkých obchodních řetězců, které přinášejí devalvaci kvality a cenové podbízení. Tím je podkopávána hlavní funkce samosprávných komor, kterou je udržení vysokého standardu kvality výkonu a poskytovaných služeb jejich členů. Plných 25 % členů farmaceutické komory jsou zaměstnanci řetězců. Ty pak nutí farmaceuty k přestupkům proti řádům komory, která uděluje členům pokuty jak na běžícím pásu. V ojedinělých případech dochází i k vyloučení z komory tam, kde zajde zaměstnanec v loajalitě příliš daleko ke svému zaměstnavateli, který jej zpravidla v konečné fázi nepodrží. Staronový prezident farmaceutické komory Chudoba v závěru trpce zalitoval, že přesun kapitálu v lékárnách je hotov se všemi negativními důsledky. Tento povzdech by měl být varováním pro veterinární komoru, kde zatím nedošlo k legislativnímu průlomu ve vlastnictví praxí. Druhým mementem budiž společný povzdech prezentovaný daňovými poradci, že dochází k degradaci kvality. Nízké ceny nemohou pokrýt náklady na vzdělání, vybavení a kvalitu práce v žádné z činností, které pokrývají profesní komory.

 
Jan Bernardy
prezident KVL ČR