Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání veterinárních pracovníků OS Chrudim

  Časopis Zvěrokruh 5/2018
     Z činnosti komory


Jiří Lacina

Veterináři z Chrudimska na již tradičním setkání ve Slatiňanech


... Dr. Sulženko při zahájení OS KVL Chrudim (vzadu vpravo)

 

Tradiční jarní zasedání okresního shromáždění KVL v Chrudimi (OS), rozšířené o společenskou část, přátelské posezení členů KVL se současnými i bývalými spolupracovníky Státní veterinární správy, se konalo 6. dubna 2018, opět v restauraci U Zámku ve Slatiňanech.

Jednání zahájil a řídil MVDr. Ondřej Sulženko, předseda OS a organizátor celé akce.

Přivítal pracovníky KVS v Pardubicích (KVS), MVDr. Josefa Boháče, ředitele KVS a MVDr. Michala Vodrážku, epizootologa KVS,


který s přítomnými probral aktuality v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízených vakcinacích pro rok 2018 a informoval o nákazové situaci v kraji, ve státě i v Evropě. MVDr. Jiří Bidmon, rovněž z KVS, informoval přítomné o problematice welfare zvířat v okrese, zejména o velkém počtu nahlašovaných případů nepodloženého týrání zvířat.


... Dr. Boháč a dr. Vodrážka na jednání OS KVL (vzadu uprostřed)

 

... Dr. Pánek při prezentaci nových výrobků fy Zoetis


... V salonku panovala dobrá nálada

 

... Dr. Husák zaujat diskusí


Zástupce fi rmy Zoetis MVDr. Miloš Pánek ve své prezentaci představil několik nových výrobků fi rmy, jmenovitě přípravky pro širokospektrální antiparazitární ochranu psů a koček a nové vakcíny pro selata s víceúčelovým využitím. Velice zajímavou je novinka Simparica, antiparazitikum v tabletách. Za prezentaci fi rmy a za podporu celého setkání byl dr. Pánek odměněn potleskem.

Po splnění programu jednání OS KVL přivítal dr. Sulženko další přítomné veterinární lékaře, techniky a ostatní pracovníky, kteří působí nebo působili ve veterinární službě v okrese Chrudim. Setkali se opět kolegové a kolegyně, někteří po roce i více letech. Při dobrém jídle a pití se rozproudila volná debata, orientovaná hlavně na osobní vzpomínky, zkušenosti a potěšení z opětného shledání. Často se však hovořilo i o profesních záležitostech. Zde pak dominovala diskuse kolem nového „profesního klimatu“ při poskytování veterinární péče, vzniklého na základě schválené novely veterinárního zákona a uplatňování služebního zákona. Novela veterinárního zákona tím, že umožňuje chovatelům provádět některé odborné zákroky na zvířatech vlastního chovu se souhlasem ošetřujícího veterinárního lékaře, vytváří nový vztah mezi chovatelem a poskytovatelem veterinární péče. Od praktiků se tak nyní vyžaduje nejen vysoká odbornost a efektivita, ale současně určitý stupeň loajality k požadavkům klienta, nezřídka jdoucím i proti základním pravidlům a zásadám veterinární péče. Zejména u velkých chovatelů při možnosti volného výběru ošetřujícího veterinárního lékaře může mít tato skutečnost podstatný ekonomický vliv, nehledě na skutečnost, že se souhlasem veterinární lékař přebírá zodpovědnost za případný špatný výsledek.


.... Dr. Pavel Andrýs s dispečerkami

 

... Dámy se dobře bavily, bylo o čem povídat.


Nicméně ani tato skutečnost neovlivnila dobrou náladu ve společnosti. Všichni se dobře bavili a během loučení a poděkování organizátorovi sešlosti se shodovali na přání zase se po roce takto sejít, protože už samotné shledání se s přáteli přineslo nezapomenutelný zážitek.

Jiří Lacina,
Chrudim

Komora veterinárních lékařů České republiky