Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Shromáždění EVERI GA 2011

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Valná hromada veterinářů ve vzdělávání, vědě a výzkumu

… Palermo je zmatek nad zmatek, Sicilané si v něm přímo libují. Dopravní značky zde mají pouze informační hodnotu

 

Učastníci z dvacítky evropských států se shromáždili na valné hromadě sekce Evropských veterinářů ve vzdělávání, výzkumu a výrobě. Seznámili se s pokroky jednotlivých projektů pokračujících pod záštitou sekce. Jedná se především o evropský model veterinárního vyššího vzdělávání (ukončené oprávněním vstupu do profese), ale i o model evropského postgraduálního vzdělávání (evropská specializace Acknowledge Vet). Sekce úzce spolupracuje s asociací zajišťující akreditace veterinárních fakult, jak potvrdil Laslo Fodo, prezident této asociace EAEVE, a vzájemná spolupráce s FVE a sekcemi je nezbytná k prosazení minimálních standardů ve veterinárním vzdělávání.

Jeden z projektů je zaměřen na porovnávání studijních programů, a tím nepřímo na spolupráci s výše zmíněnou asociací veterinárních fakult a specializovaným vzděláváním EBVS. Jedná se o modelový projekt, který porovnává jednotlivé studijní sylaby v oboru chorob prasat; do projektu jsou zapojeny oddělení či ústavy s klinickým zaměřením na zdraví prasat fakult a univerzit v Hannoveru, Gentu, Vídni, Barceloně a Brně.

Další z projektů spojuje evropské farmaceutické fi rmy, které provozují chovy laboratorních zvířat a veterinární studenty se zájmem o práci v těchto zvířetnících. EVERI hradí z rozpočtu asi 400 € a zajistí nabídku spolupracujících fi rem. Za několik let se projektu Extra Mural Studies (EMS) účastnilo několik fi rem, mj. Roche, Charels River a jiné, které navštívila necelá desítka studentů z Německa, Dánska, Chorvatska, Rumunska apod. Z Brna se dosud nezapojil žádný student, ačkoliv brněnská FVL je mezi signatáři projektu a udělila kreditové body. Projekt má za cíl zprostředkovat studentům návštěvu zvířetníku a zjistit, zda je tato práce vhodná pro jeho/její naturel.

 

… Starý a nový – starý prezident Walter Winding odchází a nový Christophe Buhot přichází (zleva doprava)

Firmy pak mohou posoudit, zda budoucí uchazeč splňuje podmínky pro přijetí.

K přednášce o veterinárním vzdělávání byla pozvána prof. Maria Christina Ossiprandi z Veterinární fakulty v Parmě na téma „Italian veterinary education and its approach to research”.

Škola přijímá kolem 60 studentů ročně a trvá pět let, nabízí postgraduální Ph.D. studium v pěti oborech. Počet studentů je v Itálii omezen a ročně jsou přidělovány jednotlivým veterinárním fakultám počty studentů v závislosti na počtu míst v laboratořích a počtech léčených zvířat. Zájem o studium převyšuje možnosti školy asi o 70 %.

Škola nabízi také tříletý kurz Animal welfare breeding and livestock production jako bakalářské studium.

Byly prezentovány některé výzkumné projekty z oblasti parazitologie a infekčních chorob (Cl. diffi cile u zdravých koní) apod. Univerzita v Parmě rovněž nedávno zahájila výměnný program vědeckých a učitelských kapacit s Moskevskou veterinární fakultou.

Dalším z projektů EVER prezentoval doyaen skupiny, děkan Španělské fakulty v Lugo, prof. José Eugein Rey Fernández presidente Colegio veeterinarios a Coruna. Zájmem jeho a dalších příznivců je podpora myšlenky, aby se kapitoly z veterinární historie staly povinnou součástí veterinární výuky a byly hodnoceny jedním nebo dvěma kreditními body. Oponenti této myšlenky zastávají názor, že je velký tlak na minimální požadavky na vzdělání z dalších převážně klinických oborů a historie ani další manažerské a komunikační dovednosti nebudou moct být zahrnuty. Zejména komunikace se zákazníky je v curriculu (nejen naší alma mater) zahrnuta nedostatečně, jak dokládají statistiky důvodů řešených stížností revizní komisí KVL ze strany veřejnosti.

… Představenstvo EVERI o přestávce na nádvoří Paláce Normanů v Palermu (zleva Sabine Schüller, Německo, Timo Wahlros, Finsko, Jan Bernardy, Česko, Ljiljana Markuš-Cizelj, Chorvatsko, Richard Weilenmann, Švýcarsko

 

Závěrem valné hromady byli vybráni kandidáti pro volby FVE za sekci veterinářů ve vzdělávání, výzkumu a výrobě; kromě dvou kandidátů EVERI Richarda Weilenmanna ze společnosti Roche, Švýcarsko a Karin Ostensen z univerzity v Upsalle, Švédsko, byli dále navrženi Robert Huey ze sekce veterinárních hygieniků z Irska a Raphael Laguens, praktický veterinář (velká praxe) ze Španělska. Kandidáti byli vybráni jednak s ohledem na příslušnost k sekcím a geografi ckou polohu země původu, ale volbu každého z individuálních voličů podstatně ovlivňuje i popularita kandidáta a jeho předchozí zapojení do ad hoc skupin, vystoupení na plénu a jistě i osobnost kandidáta. Sekce se podílí na volbách danými hlasy podle počtu svých členů, podobně jako členské státy.

Jednání sekce bylo v parném Palermu věcné a střízlivé a spíše konstatovalo práci vykonanou za uplynulý půlrok, hospodaření s prostředky národních členů a mezinárodních korporací, zejména úćelově vázanými na projekt EMS.

Rostoucím počtem členů z univerzit a fi rem a řešenými projekty valná hromada potvrdila funkčnost a smysl této menšinové sekce FVE.

 
Z Palerma
Jan Bernardy 9. 6. 2011

MALÝ LEXIKON ZKRATEK EVERI

(European Veterinarians in Education, Research and Industry)

Evropští veterináři ve vzdělávání, výzkumu a výrobě – jedna ze čtyř sekcí FVE

FVE (Federation of Veterinarians of Europe)

Federace veterinářů Evropy se sídlem v Bruselu– nevládní sdružení národních delegací veterinářů ze států Evropy

EMS (Extra Mural Studies)

studium mimo prostory univerzity, v tomto případě kratší externí studijní pobyt ve zvířetníku zvolené farmaceutické fi rmy

EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education)

Evropská asociace pro akreditaci veterinárních fakult, tzv. klub děkanů

EBVS (European Board of Veterinary Specialisation)

sdružuje různé specializační kolegia, zajišťující veterinární postgraduální vzdělávání na evropské úrovni, ukončené zpravidla titulem European Veterinary Specialist v dané specializaci