Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo podle občanského zákoníku

  Pro praxi – Daňová poradna

Kristýna Cajthamlová

Opatrnost matka moudrosti

Slovo úvodem

Dobrý den

vážené dámy, vážení pánové,

dnešní článek se zabývá problematikou smluvního zajištění, konkrétních detailů a jednotlivých bodů smlouvy. Celý článek pro vás připravila Mgr. Kristýna Cajthamlová, právnička renomované plzeňské právní kanceláře Law&Finance s. r. o.. Věřím, že níže uvedené informace rozšíří Vaše obzory, a v případě potřeby právní pomoci budete vědět, na koho se obrátit!

Law&Finance s. r. o, Jetelová 2, 326 00 Plzeň
Tel. : (+420) 377 152 030
e-mail: lawfinance@pkmk.cz, www.pkmk.cz

Vážení čtenáři,

v dnešním příspěvku nastíníme problematiku smlouvy o dílo, která je upravena v ustanoveních občanského zákoníku i zákoníku obchodního. Právní úprava obsažená v obchodním zákoníku se použije, budou-li smlouvu o dílo uzavírat podnikatelé mezi sebou, je-li zřejmé, že se bude týkat jejich podnikatelské činnosti, nebo budou-li smlouvu uzavírat stát či samosprávná územní jednotka a podnikatel, jestliže se bude týkat zabezpečování veřejných potřeb. Smluvní strany se také mohou dohodnout, že se jejich smlouva o dílo bude řídit obchodním zákoníkem, nesměřuje-li ovšem taková smlouva ke zhoršení právního postavení účastníka, který není podnikatelem.

Smlouvu o dílo je možno tedy sjednat i ústním způsobem

Níže rozebereme smlouvu o dílo z pohledu občanského zákoníku.

Smlouva o dílo představuje dvoustranný právní úkon sjednaný a odsouhlasený smluvními stranami, ty jsou zákonnou terminologií nazývány „objednatel“ a „zhotovitel“. Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli odměnu, zhotovitel je na druhou stranu povinen, resp. se zavazuje, dílo provést.


…nejen písemně, ale i ústně, tedy rukoudáním je možné sjednat smlouvu o dílo. Rizika a úskalí takovéto dohody jsou ovšem značná
 

Dílem můžeme rozumět výsledek smluvních ujednání, resp. pracovní činnosti zhotovitele provedené na základě požadavků objednatele. Tato činnost může být fyzická, duševního rázu i spojení obou těchto prvků (např. přístavba podkroví, vytvoření počítačového programu, umělecké dekorace do kanceláře apod.). Dílo je něco, co teprve vznikne, jako třeba renovace koupelny.

Za předpokladu, že by ve smlouvě nebyla uvedena cena za provedení díla, příp. by cena nebyla stanovena zvláštním právním předpisem, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu přiměřenou. Termín „přiměřená cena“ není zákonem upraven, proto se na základě praktických zkušeností a judikatury dovozuje, že cenou přiměřenou je cena v místě a čase obvyklá, zároveň je ovšem nutno vzít v potaz celkovou časovou, fi nanční náročnost provádění díla (např. náklady zhotovitele na provedení díla) atd.

Z výše uvedené zákonem stanovené „charakteristiky“ smlouvy o dílo je možno dovodit důležité prvky, které by v předmětné smlouvě neměly být opomenuty, a to: stanovení a vymezení předmětu smlouvy, tedy díla, stanovení ceny, resp. určení, že jde o provedení díla za úplatu, neboť smlouva o dílo je zásadně úplatná a způsob zaplacení ceny. Dále je vhodné se s druhou smluvní stranou dohodnout na době provádění díla (např. zhotovitel bude při bytové rekonstrukci provádět dílo i o víkendu), způsobu předání, odpovědnosti za vady díla, řešení sporů, smluvních pokutách, atp. Z občanského zákoníku nevyplývá přímá povinnost sjednat smlouvu o dílo písemně. Smlouvu o dílo je možno tedy sjednat i ústním způsobem.

Pokud není dílo provedeno na počkání a je prováděno v delším časovém horizontu, vystaví zhotovitel i bez žádosti objednatele písemné potvrzení o převzetí objednávky. Zákon tak poskytuje určitou jistotu oběma smluvním stranám; tímto úkonem dojde k odsouhlasení a potvrzení (předchozích) smluvních ujednání. Uvedené potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost, cenu a dobu jeho zhotovení.

Výše jsme uvedli základní charakteristiky platné pro všechny občanskoprávní smlouvy o dílo. V dalším příspěvku navážeme na popisovanou problematiku a zaměříme se na odpovědnost za vady vyplývající z občanskoprávní smlouvy o dílo.

 
Mgr. Kristýna Cajthamlová
právnička
Komora veterinárních lékařů České republiky