Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165 DIČ: CZ00064165
zastoupená: MUDr. Janem Břízou, CSc., MBA, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2 číslo účtu : 24035021/0100 var.symbol: 00064165, k.s.: 558, s.s.:21597
dále jen “VFN”

Komorou veterinárních lékařů České republiky
se sídlem: Palackého 1-3, 612 42 Brno
IČ: 44015364 DIČ: CZ44015364
zastoupená: MVDr. Karlem Danielem, prezidentem komory
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pob. Bmo-Kobližná číslo účtu: 35897006/2700
dále jen “zájemce”

uzavřeli dnešního dne podle ustanovení § 269 odst.2 obchodního zákoníku tuto

smlouvu o spolupráci:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je spolupráce VFN se zájemcem ve formě poskytování telefonických konzultací při akutních intoxikacích Toxikologickým informačním střediskem Kliniky nemocí z povolání VFN a l.LF UK Praha veterinárním lékařům, kteří jsou členy zájemce.

II.
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši Kč 20000,- ( slovy: dvacettisíc korun českých ) bez DPH za kalendářní rok. Případné změny smluvní částky na základě zvýšených nároků na konzultační službu TIS ze strany veterinářů za uplynulé smluvní období jednoho roku mohou být upraveny na základě dohody obou smluvních stran změnou nebo doplňkem stávající smlouvy s podpisy obou smluvních stran. Cena je splatná vždy do 20. března běžného roku a to bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Cenu za rok 2008 uhradí zájemce do 14 dní od účinnosti této smlouvy.

III.
Povinnosti VFN

VFN je povinná na základě této smlouvy poskytnout zájemci a veterinárním lékařům, kteří jsou členy zájemce, odbornou konzultaci neprodleně po dotazu a to u telefonického zpravidla ihned, pokud se jedná o běžný dotaz, u složitějších, nebo neakutních dotazů v dohodnutém termínu se zájemcem. VFN je povinna zajistit poskytování předmětu smlouvy v nepřetržitém provozu pro případy akutních telefonických konzultací na níže uvedených telefonních číslech: 224 91 92 93 a 224 91 54 02.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která začne běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé strany.

VFN muže smlouvu vypovědět pouze v případě, když zájemce nezaplatí dohodnutou cenu ani po písemné urgenci o její zaplacení, anebo v případě, že v rámci reorganizace nebo podobného administrativního aktu nebude moci konzultační činnost v oboru intoxikací poskytovat.

VFN si vyhrazuje právo cenu zvýšit v případě její valorizace. Pokud zájemce nepřistoupí na změněnou cenu, může VFN od této smlouvy odstoupit okamžitě po odmítnutí zájemce podepsat písemný dodatek k této smlouvě o změně ceny.

Změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou podobu a musí být podepsány oběma účastníky smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu druhým účastníkem.

Účastníci smlouvy prohlašují, že této smlouvě rozumí, že je sepsána podle jejich pravé a Svobodné vůle, že ji neuzavírají ani v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,
MVDr. Karel Daniel