Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm polské komory veterinárních lékařů

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Jiný kraj, jiný mrav, ale podobné problémy

…Sněm polské komory byl zahájem mší svatou

 

Ve dnech 21.–23. června se v polské Wroclavi konal 10. sněm Izby Krajowej Lekarsko-Weterynaryjnej, tedy polské samosprávné profesní asociace – komory.

Jako obvykle byl tento sněm zahájen mší v kostele jezuitského řádu v sousedství sněmovních prostor a na začátku jednání sněmu přečetl kolega – a zároveň kaplan – pastýřský list papežské stolice k 10. sněmu polských veterinářů. Hlavním poselstvím pastýřského listu bylo: „Nehromaďme jmění na zemi, kde zloději kradou a věci rezaví. Hromaďme jmění v nebi, kde je věčné.

A kde je naše jmění, tam směřuje naše srdce“. Polští kolegové kladou daleko větší důraz na formální a ceremoniální aspekty sněmu, včetně příchodu vlajkonošů a vztyčování vlajky, udělování řádů a medailí a poděkování mecenáši – největšímu dárci prostředků pro komoru.

Mezi projevy čestných hostů (ministr zemědělství, ředitel Státní veterinární správy, Rada stálého zastoupení při EU, rektor wroclavské univerzity a další) každopádně vynikl příspěvek rektora trvající déle než jednu hodinu.

Polská komora veterinárních lékařů má necelých 10 tisíc členů (povinně jsou členy soukromí i státní veterinární lékaři) a 10. sněmu se zúčastnilo zhruba 300 delegátů. Přestože hlavní témata polské veterinární politiky jsou téměř totožná s našimi

 

…Prezident polské komory při úvodním proslovu

(obrovská nadvýroba absolventů, obavy ze ztráty možnosti používání řady léčiv, welfare politika znevýhodňující polské střední a malé prvovýrobce atd.) nejhlasitěji a celým sněmovním děním rezonujícím tématem byly zásady „hygienického balíčku“, který je v současné době projednáván na úrovni bruselských struktur.

….Wroclavský kostel jezuitského řádu a vycházející účastníci 10. sněmu

 

Směřuje k deregulaci prohlídky potravin živočišného původu, klade povinnost prohlídky na výrobce a prohlídku samotnou svěřuje osobám odborně způsobilým, ne však nutně veterinárním lékařům. Protože v polských venkovských oblastech přichází až 60 % příjmů místních veterinárních lékařů z této státní zakázky, je samozřejmě téma velmi široce a bouřlivě diskutováno. K zajímavým a šířeji diskutovaným informacím patřilo, že na šesti veterinárních školách končí v současné době až 800 absolventů ročně (značná část z nich údajně směřuje do zemí západní Evropy či do zámoří). Doporučený ceník polské komory je nadále cílem šetření antimonopolního úřadu a náklady na zahraniční aktivity Izby Krajowej narostly od roku 2007 do dneška o 100 % – na nynějších 556 tis. PZL ročně.

Přestože obrovské množství sněmovního času ušetřila elektronická hlasování s okamžitými výsledky na centrální obrazovce, volba prezidenta i tak zabrala bezmála tři hodiny a začátek večerního rautu musel být posunut z plánovaných 20:00 na dobu krátce před půlnocí. Prezidentem polské komory byl znovu zvolen, tedy potvrzen kolega Dr. Jacek Lukaszewicz.

V průběhu formální části jsem předal kolegům pozdravy prezidenta české Komory veterinárních lékařů Dr. Bernardyho a zmínil nejen geografi ckou, historickou a politickou blízkost obou našich zemí, ale rovněž významné body společné profesní agendy jako vzdělávání a demografi i, lékovou politiku a restrukturalizaci a racionalizaci dozorových činností: „Kdo svá práva nehájí, jako by jich neměl. Taková obhajoba však nesmí skončit v kakofonii hlasů. Naše profese by měla mluvit a vystupovat jednotně; na úrovni národní i na úrovni mezinárodní.“ Součástí mého vystoupení byla rovněž prezentace a pozvání polských kolegů na Světový veterinární kongres v září v Praze.

K neformálním jednáním potom patřila setkání s Dr. Prandotou, Radou polského zastoupení při EU; Dr. Winieckim, bývalým prezidentem Izby Krajowej a současným poradcem polského prezidenta, Dr. Kwieczynskim, současným zástupcem polské komory ve FVE a Dr. Stodolou, prezidentem KVL SR, rovněž čestným hostem polského sněmu.

 

…Poselství papežské stolice ke konání 10. sněmu Izby krajowej

 
23. června 2013
K. Daniel