Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Solidární zvýšení daně z příjmů

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Kristýna Cajthamlová

Novinky ve zdaňování příjmů za rok 2013

V dnešním článku se budeme zabývat solidárním zvýšením daně. V roce 2012 byla přijata změna zákona o daních z příjmů, která pro roky 2013 až 2015 přinesla novinku v podobě solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob, tzv. solidární daň. Tato solidární daň činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze závislé činnosti, z funkčních požitků zahrnovaných do dílčího základu daně, příjmů z podnikání, z jiné výdělečné činnosti zahrnovaných do dílčího základu daně a 48násobkem průměrné mzdy. Zákonodárci toto opatření přijali ve snaze snížit schodek státního rozpočtu České republiky. Solidární zvýšení daně se tedy prvně objeví v daňovém přiznání za rok 2013 a někteří zaměstnanci se poprvé setkají s tím, že za ně zaměstnavatel neprovede roční zúčtování, jak byli doposud zvyklí, a budou nuceni si sami podat přiznání k dani z příjmů.

 

Solidárnímu zvýšení daně podléhají fyzické osoby, které zdaňují své příjmy podle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů, tedy osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti (podnikání). Příjmů pocházejících z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), z pronájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů zdaňovaných podle § 10 ZDP se toto zvýšení daně netýká.

Solidární zvýšení daně platí ty fyzické osoby, které překročí svým ročním příjmem 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2013 tedy částku 1 242 432 korun, neboť v tomto roce byla výše průměrné měsíční mzdy 25 884 Kč.

Solidární zvýšení daně bude tedy platit fyzická osoba, která svým hrubým ročním příjmem přesáhne výše zmíněnou hodnotu. Hrubý příjem se v případě zaměstnance nerovná tzv. superhrubé mzdě, ale jsou do něj započítávány například: mzda, odstupné, odměny, náhrada za dovolenou, auto pro služební i soukromé účely. U zaměstnanců je solidární zvýšení daně součástí záloh na daň z příjmů a činí 7 procentních bodů. Vypočítává se z kladného rozdílu mezi hrubým měsíčním příjmem zaměstnance a 4násobkem průměrné mzdy (103 536 Kč).

Maximální výše pokuty je stanovena na 300 000 Kč a minimální výše na hodnotu 200 Kč

Pokud zaměstnanec za jeden kalendářní měsíc obdrží hrubý příjem vyšší, než je 103 536 Kč, je povinen v rámci placené zálohy na daň z příjmů odvést i tzv. solidární zvýšení daně. Pokud hrubé příjmy zaměstnance nepřesáhnou v roce 2013 roční limit 1 242 432 Kč a v rámci placené zálohy na daň z příjmů byla u tohoto zaměstnance odvedena i tzv. solidární daň, bude tomuto zaměstnanci solidární zvýšení daně za příslušný kalendářní měsíc vráceno formou přeplatku po podání daňového tvrzení.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec měsíce března a s ním i termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů, je na místě upozornit na komplikace, které se solidárním zvýšením daně souvisejí. Zaměstnanci, který během roku 2013 zaplatil se zálohami i solidární zvýšení daně (stačí i pouze za jeden měsíc), není možné vystavit roční zúčtování daně zaměstnavatelem. Tento zaměstnanec je tedy povinen si sám podat přiznání k dani z příjmů. Pokud fyzická osoba povinná podat daňové přiznání k dani z příjmů daňové přiznání v obecné lhůtě pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů, tj. do 31. 3. 2014 nepodá, vznikne mu povinnost zaplatit pokutu. Maximální výše pokuty je stanovena na 300 000 Kč a minimální výše na hodnotu 200 Kč.

V případě, že daňové přiznání není podáno vůbec, činí pokuta vždy nejméně 500 Kč.

Na závěr tohoto článku nesmíme opomenout zmínit hranice pro solidární daň, které platí pro rok 2014. Roční limit je opět 48násobkem průměrné mzdy, která je pro rok 2014 stanovena ve výši 25 942 Kč, a tedy roční hodnota 48násobku průměrné mzdy činí 1 245 216 Kč. Pro výpočet solidárního zvýšení daně u zaměstnanců v rámci zálohy na daň z příjmů činí měsíční hranice pro výši hrubého příjmu zaměstnance pro rok 2014 hodnotu 103 768 Kč a opět se jedná o 4násobek průměrné mzdy.

 
Kristýna Cajthamlová
Komora veterinárních lékařů České republiky